Alphabétiquement     [«   »]
γαμεῖν 1
γάμοι 1
γάμοις 1
γὰρ 55
γάρ 30
γέ 3
γε 45
Fréquences     [«    »]
53 ἦν
51 τὴν
53 τὸν
55 γὰρ
55
57 τὰ
60 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

γὰρ


Pages
[363]   διδόασιν τοῖς δικαίοις· εἰς Αιδου  γὰρ   ἀγαγόντες τῷ λόγῳ καὶ κατακλίναντες
[361]   ἁλισκόμενον δὲ φαῦλον ἡγητέον· ἐσχάτη  γὰρ   ἀδικία δοκεῖν δίκαιον εἶναι μὴ
[361]   ἐναντίως διακείμενος τῷ προτέρῳ· μηδὲν  γὰρ   ἀδικῶν δόξαν ἐχέτω τὴν μεγίστην
[358]   ἀπόδειξις γέγονεν περὶ ἑκατέρου· ἐπιθυμῶ  γὰρ   ἀκοῦσαι τί τ’ ἔστιν ἑκάτερον
[378]   καὶ ἐπιβουλεύουσι καὶ μάχονται— οὐδὲ  γὰρ   ἀληθῆ— εἴ γε δεῖ ἡμῖν
[365]   ἀεὶ λανθάνειν κακὸν ὄντα. Οὐδὲ  γὰρ   ἄλλο οὐδὲν εὐπετές, (φήσομεν, τῶν
[358]   ὅτι εἰκότως αὐτὸ δρῶσι· πολὺ  γὰρ   ἀμείνων ἄρα τοῦ ἀδίκου
[374]   τὴν μελέτην ἱκανὴν παρασχομένῳ; Πολλοῦ  γὰρ   ἄν, δ’ ὅς, τὰ
[359]   μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι· μαίνεσθαι  γὰρ   ἄν. μὲν οὖν δὴ
[365]   βίον ὡς ἄριστα διέλθοι; λέγοι  γὰρ   ἂν ἐκ τῶν εἰκότων πρὸς
[359]   Λυδοῦ προγόνῳ γενέσθαι. εἶναι μὲν  γὰρ   αὐτὸν ποιμένα θητεύοντα παρὰ τῷ
[370]   τὰς παρασκευὰς ὧν ἐλέγομεν.  γὰρ   γεωργός, ὡς ἔοικεν, οὐκ αὐτὸς
[357]   ἄρα, ὡς ἔοικε, προοίμιον.  γὰρ   Γλαύκων ἀεί τε δὴ ἀνδρειότατος
[371]   τι ἄλλο ἔργον πράττειν. αὐτοῦ  γὰρ   δεῖ μένοντας (αὐτοὺς περὶ τὴν
[360]   τε ἔσεσθαι ἀδικεῖν, ἀδικεῖν. λυσιτελεῖν  γὰρ   δὴ οἴεται πᾶς ἀνὴρ πολὺ
[373]   πόλιν θεωρήσωμεν· οὐδὲν ἀποκωλύει. ~(ταῦτα  γὰρ   δή τισιν, ὡς δοκεῖ, οὐκ
[377]   ὀψόμεθα καὶ τοὺς ἐλάττους. δεῖ  γὰρ   δὴ τὸν αὐτὸν τύπον εἶναι
[377]   νέῳ καὶ ἁπαλῷ ὁτῳοῦν; μάλιστα  γὰρ   δὴ τότε πλάττεται, καὶ ἐνδύεται
[358]   καὶ ὅθεν γέγονε δικαιοσύνη. Πεφυκέναι  γὰρ   δή φασιν τὸ μὲν ἀδικεῖν
[362]   ἔτι καὶ τάδε ἄκουε. δεῖ  γὰρ   διελθεῖν ἡμᾶς καὶ τοὺς ἐναντίους
[361]   ἀφαιρετέον δὴ τὸ δοκεῖν. εἰ  γὰρ   δόξει δίκαιος (εἶναι, ἔσονται αὐτῷ
[379]   αἴτιος, πολλῶν δὲ ἀναίτιος· πολὺ  γὰρ   ἐλάττω τἀγαθὰ τῶν κακῶν ἡμῖν,
[366]   πείθοντες αὐτοὺς ἀζήμιοι ἀπαλλάξομεν. Αλλὰ  γὰρ   ἐν Αιδου δίκην δώσομεν ὧν
[376]   φύσιν; ~(Πῶς δή; ἔφη· οὐ  γὰρ   ἐννοῶ. Καὶ τοῦτο, ἦν δ’
[364]   λεγόμενον (καὶ ὑπὸ ποιητῶν. πάντες  γὰρ   ἐξ ἑνὸς στόματος ὑμνοῦσιν ὡς
[357]   καὶ ἄλλος χρηματισμός; ταῦτα  γὰρ   ἐπίπονα φαῖμεν ἄν, ὠφελεῖν δὲ
[373]   τὴν πόλιν δεῖ ποιεῖν· ἐκείνη  γὰρ   ὑγιεινὴ οὐκέτι ἱκανή, ἀλλ’
[373]   δὲ καὶ συβωτῶν προσδεησόμεθα· τοῦτο  γὰρ   ἡμῖν ἐν τῇ προτέρᾳ πόλει
[368]   φίλοι, εὖ δοκεῖ ἔχειν· πάνυ  γὰρ   θεῖον πεπόνθατε, εἰ μὴ πέπεισθε
[368]   φίλοι, εὖ δοκεῖ ἔχειν· πάνυ  γὰρ   θεῖον πεπόντοῦτό μοι, φίλοι,
[370]   ἐγώ, μὰ Δία ἄτοπον. ἐννοῶ  γὰρ   καὶ αὐτὸς εἰπόντος σοῦ, ὅτι
[372]   οὖν οὐδὲ κακῶς ἔχει· σκοποῦντες  γὰρ   καὶ τοιαύτην τάχ’ ἂν κατίδοιμεν
[365]   οὕτω περιφράξας διαβιῶ; τὰ μὲν  γὰρ   λεγόμενα δικαίῳ μὲν ὄντι μοι,
[367]   ἀφαίρει, ὥσπερ Γλαύκων διεκελεύσατο. εἰ  γὰρ   μὴ ἀφαιρήσεις ἑκατέρωθεν τὰς ἀληθεῖς,
[368]   ὅπως μὴ βοηθήσω ἔχω· δέδοικα  γὰρ   μὴ οὐδ’ ὅσιον παραγενόμενον
[378]   πεποιημένας οὔτε ἄνευ ὑπονοιῶν.  γὰρ   νέος οὐχ οἷός τε κρίνειν
[370]   καιρόν, διόλλυται. Δῆλον γάρ. Οὐ  γὰρ   οἶμαι ἐθέλει τὸ πραττόμενον τὴν
[366]   (ἀπὸ τῶν ἀδικημάτων. δίκαιοι μὲν  γὰρ   ὄντες ἀζήμιοι μόνον ὑπὸ θεῶν
[368]   μᾶλλον ἀπορῶ ὅτι χρήσωμαι. οὔτε  γὰρ   ὅπως βοηθῶ ἔχω· δοκῶ γάρ
[373]   αὐτὰ ἔδεται· γάρ; Πῶς  γὰρ   οὔ; (Οὐκοῦν καὶ ἰατρῶν ἐν
[373]   προτέρᾳ πόλει οὐκ ἐνῆν— ἔδει  γὰρ   οὐδέν— ἐν δὲ ταύτῃ καὶ
[369]   χρῆναι ἐπιχειρῆσαι περαίνειν; οἶμαι μὲν  γὰρ   οὐκ ὀλίγον ἔργον αὐτὸ εἶναι·
[375]   γ’ ἂν δύναμις παρείκῃ. ~(Οὐ  γὰρ   οὖν, ἔφη. Οἴει οὖν τι,
[375]   ἐὰν δέῃ ἑλόντα διαμάχεσθαι. Δεῖ  γὰρ   οὖν, ἔφη, πάντων τούτων. Καὶ
[357]   ὅσα γίγνεται ἀπ’ αὐτῶν. Εστιν  γὰρ   οὖν, ἔφην, καὶ τοῦτο τρίτον.
[376]   εἰ μακροτέρα τυγχάνει οὖσα. Οὐ  γὰρ   οὖν. Ιθι οὖν, ὥσπερ ἐν
[367]   δικαιοσύνη δὲ μέγιστον ἀγαθόν. ~(εἰ  γὰρ   οὕτως ἐλέγετο ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ
[363]   ἀποτείνουσιν μισθοὺς παρὰ θεῶν· παῖδας  γὰρ   παίδων φασὶ καὶ γένος κατόπισθεν
[363]   τὰ τῶν δοξῶν λέγουσιν. τὰς  γὰρ   παρὰ θεῶν εὐδοκιμήσεις ἐμβάλλοντες ἄφθονα
[375]   ἐγώ, φίλε, ἀποροῦμεν· ἧς  γὰρ   προυθέμεθα εἰκόνος ἀπελείφθημεν. Πῶς λέγεις;
[366]   δρᾶν. ὡς δέ, δῆλον·  γὰρ   πρῶτος τῶν τοιούτων εἰς δύναμιν
[358]   μάλιστα, ἦν δ’ ἐγώ· περὶ  γὰρ   τίνος ἂν μᾶλλον πολλάκις τις
[365]   ἴχνη τῶν λόγων φέρει. ἐπὶ  γὰρ   τὸ λανθάνειν συνωμοσίας τε καὶ
[357]   ὁρᾶν καὶ τὸ ὑγιαίνειν; τὰ  γὰρ   τοιαῦτά που δι’ ἀμφότερα ἀσπαζόμεθα.
[362]   κατὰ τοῦ ἀδίκου. τῷ ὄντι  γὰρ   φήσουσι τὸν ἄδικον, ἅτε ἐπιτηδεύοντα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006