Alphabétiquement     [«   »]
ὅτῳ 1
ὁτῳοῦν 1
Οὐ 10
οὐ 41
οὔ 13
Οὔ 3
οὗ 3
Fréquences     [«    »]
39 εἰ
37 οὐκ
40 περὶ
41 οὐ
42 ὅτι
43 τῷ
45 γε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

οὐ


Pages
[376]   τὴν φύσιν; ~(Πῶς δή; ἔφη·  οὐ   γὰρ ἐννοῶ. Καὶ τοῦτο, ἦν
[381]   ἐπὶ τὸ χεῖρον, εἴπερ ἀλλοιοῦται·  οὐ   γάρ που ἐνδεᾶ γε φήσομεν
[368]   ἐμοὶ (φαίνεται. ἐπειδὴ οὖν ἡμεῖς  οὐ   δεινοί, δοκῶ μοι, ἦν δ’
[373]   καὶ διακόνων πλειόνων δεησόμεθα·  οὐ   δοκεῖ δεήσειν παιδαγωγῶν, τιτθῶν, τροφῶν,
[370]   ἐπ’ ἄλλου ἔργου πράξει.  οὐ   δοκεῖ σοι; Εμοιγε. Τί δέ;
[362]   καὶ οὐ πρὸς δόξαν ζῶντα,  οὐ   δοκεῖν ἄδικον ἀλλ’ εἶναι ἐθέλειν,
[361]   ἁπλοῦν καὶ γενναῖον, κατ’ Αἰσχύλον  οὐ   δοκεῖν ἀλλ’ εἶναι ἀγαθὸν ἐθέλοντα.
[367]   γόνιμα τῇ αὑτῶν φύσει ἀλλ’  οὐ   δόξῃ ἐστίν, τοῦτ’ οὖν αὐτὸ
[383]   θεῶν, χαλεπανοῦμέν τε καὶ χορὸν  οὐ   δώσομεν, οὐδὲ τοὺς διδασκάλους ἐάσομεν
[380]   τι ἄλλο τῶν τοιούτων,  οὐ   θεοῦ ἔργα ἐατέον αὐτὰ λέγειν,
[374]   δ’ ὅς. Αρ’ οὖν  οὐ   καὶ φύσεως ἐπιτηδείας εἰς αὐτὸ
[377]   τῶν μεγίστων ψεῦδος εἰπὼν  οὐ   καλῶς ἐψεύσατο ὡς Οὐρανός τε
[371]   γένεσιν ἐμποιεῖ τῇ πόλει.  οὐ   καπήλους καλοῦμεν τοὺς πρὸς ὠνήν
[378]   γε οἱ λόγοι χαλεποί. (Καὶ  οὐ   λεκτέοι γ’ ἔφην, Αδείμαντε,
[375]   τις καὶ ἐν ἄλλοις ζῴοις,  οὐ   μεντἂν ἥκιστα (ἐν ἡμεῖς
[375]   ὁποτέρου ἂν στέρηται, φύλαξ ἀγαθὸς  οὐ   μὴ γένηται· ταῦτα δὲ ἀδυνάτοις
[379]   οὓς ἐὰν ποιῶσιν οὐκ ἐπιτρεπτέον,  οὐ   μὴν αὐτοῖς γε ποιητέον μύθους.
[364]   φασι, καθ’ ἃς θυηπολοῦσιν, πείθοντες  οὐ   μόνον ἰδιώτας ἀλλὰ καὶ πόλεις,
[382]   μὲν δὴ τῷ ὄντι ψεῦδος  οὐ   μόνον ὑπὸ θεῶν ἀλλὰ καὶ
[376]   μουσική. Εστιν γάρ. Αρ’ οὖν  οὐ   μουσικῇ πρότερον ἀρξόμεθα παιδεύοντες
[382]   παθήματος καὶ ὕστερον γεγονὸς εἴδωλον,  οὐ   πάνυ (ἄκρατον ψεῦδος. οὐχ
[370]   πρῶτον μὲν ἡμῶν φύεται ἕκαστος  οὐ   πάνυ (ὅμοιος ἑκάστῳ, ἀλλὰ διαφέρων
[375]   ἦν δ’ ἐγώ, δυνατόν, καὶ  οὐ   παρὰ φύσιν ζητοῦμεν τοιοῦτον εἶναι
[378]   καὶ θεομαχίας ὅσας Ομηρος πεποίηκεν  οὐ   παραδεκτέον εἰς τὴν πόλιν, οὔτ’
[374]   ἄγων διὰ βίου αὐτὸ ἐργαζόμενος  οὐ   παριεὶς τοὺς καιροὺς καλῶς ἀπεργάσεσθαι·
[368]   δοκεῖτε δή μοι ὡς (ἀληθῶς  οὐ   πεπεῖσθαι— τεκμαίρομαι δὲ ἐκ τοῦ
[374]   δὴ περὶ τὸν πόλεμον πότερον  οὐ   περὶ πλείστου ἐστὶν εὖ ἀπεργασθέντα;
[375]   πολεμίους χαλεπούς· εἰ δὲ μή,  οὐ   περιμενοῦσιν ἄλλους σφᾶς διολέσαι, ἀλλ’
[372]   Εἶεν, ἦν δ’ ἐγώ· μανθάνω.  οὐ   πόλιν, ὡς ἔοικε, σκοποῦμεν μόνον
[362]   ἐπιτηδεύοντα πρᾶγμα ἀληθείας ἐχόμενον καὶ  οὐ   πρὸς δόξαν ζῶντα, οὐ δοκεῖν
[382]   μὴ ἄξιον εἶναι μίσους; ἆρ’  οὐ   πρός τε τοὺς πολεμίους καὶ
[365]   ποικίλην. Αλλὰ γάρ, φησί τις,  οὐ   ῥᾴδιον ἀεὶ λανθάνειν κακὸν ὄντα.
[375]   Μὰ Δία, δ’ ὅς,  οὐ   ῥᾳδίως. (Αλλὰ μέντοι δεῖ γε
[374]   περὶ τὸν πόλεμον ἀγωνία  οὐ   τεχνικὴ δοκεῖ εἶναι; Καὶ μάλα,
[381]   Πῶς δ’ οὔ; Ψυχὴν δὲ  οὐ   τὴν ἀνδρειοτάτην καὶ φρονιμωτάτην ἥκιστ’
[367]   ἀληθεῖς, τὰς δὲ ψευδεῖς προσθήσεις,  οὐ   τὸ δίκαιον φήσομεν ἐπαινεῖν σε
[381]   ἀνέμων καὶ τῶν τοιούτων παθημάτων,  ~οὐ   τὸ ὑγιέστατον καὶ ἰσχυρότατον (ἥκιστα
[379]   δεῖ ζητεῖν τὰ αἴτια, ἀλλ’  οὐ   τὸν θεόν. Αληθέστατα, ἔφη, δοκεῖς
[357]   ἀγαθόν, δεξαίμεθ’ ἂν ἔχειν  οὐ   τῶν ἀποβαινόντων ἐφιέμενοι, ἀλλ’ αὐτὸ
[368]   ὅτι Τὸ ζήτημα ἐπιχειροῦμεν  οὐ   φαῦλον ἀλλ’ ὀξὺ βλέποντος, ὡς
[378]   ἀπορρήτων ἀκούειν ὡς ὀλιγίστους, θυσαμένους  οὐ   χοῖρον ἀλλά τι μέγα καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006