Alphabétiquement     [«   »]
τάχ 1
Τάχ 1
ταχὺς 1
τε 156
τέ 5
τέγγεσθαι 1
τεῖχος 1
Fréquences     [«    »]
100 δ
146 δὲ
104 μὲν
156 τε
470 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

τε


Pages
[361]   κυβερνήτης ἄκρος ἰατρὸς ~τά  τε   ἀδύνατα ἐν τῇ τέχνῃ καὶ
[370]   βουκόλους τε καὶ ποιμένας τούς  τε   ἄλλους νομέας προσθεῖμεν, ἵνα οἵ
[373]   σκευῶν τε παντοδαπῶν δημιουργοί, τῶν  τε   ἄλλων (καὶ τῶν περὶ τὸν
[361]   ὅσα ἂν βίας δέηται, διά  τε   ἀνδρείαν καὶ ῥώμην καὶ διὰ
[367]   ἀγαθῶν εἶναι δικαιοσύνην, τῶν  τε   ἀποβαινόντων ἀπ’ αὐτῶν ἕνεκα ἄξια
[378]   φησι δρᾶσαι αὐτὸν Ησίοδος, ~ὅ  τε   αὖ Κρόνος (ὡς ἐτιμωρήσατο αὐτόν.
[373]   γάρ; (Ναί, ἔφη. Οὐκοῦν μείζονά  τε   αὖ τὴν πόλιν δεῖ ποιεῖν·
[357]   τοιοῦτον. (Τί δέ; αὐτό  τε   αὑτοῦ χάριν ἀγαπῶμεν καὶ τῶν
[370]   ἄλλους νομέας προσθεῖμεν, ἵνα οἵ  τε   (γεωργοὶ ἐπὶ τὸ ἀροῦν ἔχοιεν
[367]   μὲν δὴ τὴν φύσιν τοῦ  τε   Γλαύκωνος καὶ τοῦ Αδειμάντου ἠγάμην,
[359]   θαυμάσαντα καταβῆναι καὶ ἰδεῖν ἄλλα  τε   δὴ μυθολογοῦσιν θαυμαστὰ καὶ
[357]   προοίμιον. γὰρ Γλαύκων ἀεί  τε   δὴ ἀνδρειότατος ὢν τυγχάνει πρὸς
[377]   ἀρχὴ παντὸς ἔργου μέγιστον, ἄλλως  (τε   δὴ καὶ νέῳ καὶ ἁπαλῷ
[372]   ὅτι καὶ ὄψον ἕξουσιν, ἅλας  τε   δῆλον ὅτι καὶ ἐλάας καὶ
[371]   ποτε ἐν αὐτῇ εἴη  τε   δικαιοσύνη καὶ ἀδικία; καὶ
[372]   τοιαύτην τάχ’ ἂν κατίδοιμεν τήν  τε   δικαιοσύνην καὶ ἀδικίαν ὅπῃ ποτὲ
[360]   ὧν λέγομεν, ἐὰν διαστησώμεθα τόν  τε   δικαιότατον καὶ τὸν ἀδικώτατον, οἷοί
[359]   ποιεῖν ὅτι ἂν βούληται, τῷ  τε   δικαίῳ καὶ τῷ ἀδίκῳ, εἶτ’
[380]   αὑτοῦ τοιαῦτα δοκεῖν, ἁπλοῦν  τε   εἶναι καὶ πάντων ἥκιστα τῆς
[377]   μείζους τίνας λέγεις. Οὓς Ησίοδός  τε,   εἶπον, καὶ Ομηρος ἡμῖν ἐλεγέτην
[371]   τῶν ἄλλων διακόνων που τῶν  τε   εἰσαξόντων καὶ ἐξαξόντων ἕκαστα. οὗτοι
[370]   Ανάγκη. Εκ δὴ τούτων πλείω  τε   ἕκαστα γίγνεται καὶ κάλλιον καὶ
[382]   θεὸς ἁπλοῦν καὶ ἀληθὲς ἔν  τε   ἔργῳ καὶ λόγῳ, καὶ οὔτε
[360]   γ’ ἂν οἴηται ἕκαστος οἷός  τε   ἔσεσθαι ἀδικεῖν, ἀδικεῖν. λυσιτελεῖν γὰρ
[375]   Γλαύκων, οὐκ ἄγριοι ἀλλήλοις  τε   ἔσονται καὶ τοῖς ἄλλοις πολίταις,
[373]   ἱμάτια καὶ ὑποδήματα, ἀλλὰ τήν  τε   ζωγραφίαν κινητέον καὶ τὴν ποικιλίαν,
[363]   κοσκίνῳ ὕδωρ ἀναγκάζουσι φέρειν, ἔτι  τε   ζῶντας (εἰς κακὰς δόξας ἄγοντες,
[377]   οὐ καλῶς ἐψεύσατο ὡς Οὐρανός  τε   ἠργάσατο φησι δρᾶσαι αὐτὸν
[363]   φησιν βασιλῆος ἀμύμονος ὅς  τε   θεουδὴς εὐδικίας ἀνέχῃσι, φέρῃσι δὲ
[373]   ἐν ταῖς πόλεσιν, οἷον οἵ  τε   θηρευταὶ πάντες οἵ τε μιμηταί,
[361]   τι, ἐπανορθοῦσθαι δυνατῷ εἶναι, λέγειν  τε   ἱκανῷ ὄντι πρὸς τὸ πείθειν,
[380]   ὡς μὲν θεὸς δίκαιά  τε   καὶ ἀγαθὰ ἠργάζετο, οἱ δὲ
[376]   οὐκ ἂν φιλομαθὲς εἴη συνέσει  τε   καὶ ἀγνοίᾳ ὁριζόμενον τό τε
[376]   οὗπερ ἕνεκα (πάντα σκοποῦμεν, δικαιοσύνην  τε   καὶ ἀδικίαν τίνα τρόπον ἐν
[364]   αὖ εἶδος λόγων περὶ δικαιοσύνης  τε   καὶ ἀδικίας ἰδίᾳ τε λεγόμενον
[367]   ἄλλος πού τις ὑπὲρ δικαιοσύνης  τε   καὶ ἀδικίας λέγοιεν ἄν, μεταστρέφοντες
[358]   ἀδικεῖν, ὥστ’ ἐπειδὰν ἀλλήλους ἀδικῶσί  τε   καὶ ἀδικῶνται καὶ ἀμφοτέρων γεύωνται,
[366]   τελευτήσαντες, ὡς τῶν πολλῶν  τε   καὶ ἄκρων λεγόμενος λόγος; ἐκ
[381]   ἄν τι ἔξωθεν πάθος ταράξειέν  τε   καὶ ἀλλοιώσειεν; Ναί. Καὶ μήν
[367]   καὶ ἔτι τούτων πλείω Θρασύμαχός  τε   καὶ ἄλλος πού τις ὑπὲρ
[378]   ἐν ταῖς δόξαις (δυσέκ( νιπτά  τε   καὶ ἀμετάστατα φιλεῖ γίγνεσθαι· ὧν
[362]   ἀναθήματα ἱκανῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς θύειν  τε   καὶ ἀνατιθέναι, καὶ θεραπεύειν τοῦ
[380]   καὶ πᾶν φυτὸν ὑπὸ εἱλήσεών  τε   καὶ ἀνέμων καὶ τῶν τοιούτων
[382]   τε τοῦτο εἰπεῖν, πάντες θεοί  τε   καὶ ἄνθρωποι μισοῦσιν; Πῶς, ἔφη,
[367]   ἐάντε λανθάνῃ ἐάντε μὴ θεούς  τε   καὶ ἀνθρώπους, μὲν ἀγαθόν,
[366]   ψυχῇ ἐνόν, καὶ λανθάνον θεούς  τε   καὶ ἀνθρώπους, οὐδεὶς πώποτε οὔτ’
[375]   οὐκ ἐννενόηκας ὡς (ἄμαχόν  τε   καὶ ἀνίκητον θυμός, οὗ παρόντος
[372]   θέρους μὲν τὰ πολλὰ γυμνοί  τε   καὶ ἀνυπόδητοι ἐργάσονται, τοῦ δὲ
[373]   εἰ μέλλομεν ἱκανὴν ἕξειν νέμειν  τε   καὶ ἀροῦν, καὶ ἐκείνοις αὖ
[364]   θεοὶ πολλοῖς μὲν ἀγαθοῖς δυστυχίας  τε   καὶ βίον κακὸν ἔνειμαν, τοῖς
[369]   εἰς μίαν οἴκησιν ἀγείραντες κοινωνούς  τε   καὶ βοηθούς, ταύτῃ τῇ συνοικίᾳ
[363]   γίγνηται ἀπὸ τῆς δόξης ἀρχαί  τε   καὶ γάμοι καὶ ὅσαπερ Γλαύκων
[375]   ἦθος, πρὸς μὲν τοὺς συνήθεις  τε   καὶ γνωρίμους ὡς οἷόν τε
[359]   ὑπὸ τοῦ νόμου ἐπίταγμα νόμιμόν  τε   καὶ δίκαιον· καὶ εἶναι δὴ
[364]   ὡς καλὸν μὲν σωφροσύνη  τε   καὶ δικαιοσύνη, χαλεπὸν μέντοι καὶ
[365]   τε πειθοῦς διδάσκαλοι σοφίαν δημηγορικήν  τε   καὶ δικανικὴν διδόντες, ἐξ ὧν
[379]   ἐάν τις φῇ δι’ Αθηνᾶς  τε   καὶ Διὸς γεγονέναι, οὐκ ἐπαινεσόμεθα,
[380]   τε καὶ κρίσιν (διὰ Θέμιτός  τε   καὶ Διός, οὐδ’ αὖ, ὡς
[377]   πρῶτον καὶ μάλιστα μέμφεσθαι, ἄλλως  τε   καὶ ἐάν τις μὴ καλῶς
[368]   ἔστι που καὶ ἄλλοθι μείζω  τε   καὶ ἐν μείζονι, ἕρμαιον ἂν
[364]   προγόνων, ἀκεῖσθαι μεθ’ ἡδονῶν  τε   καὶ ἑορτῶν, ἐάν τέ τινα
[378]   παράπαν ὡς θεοὶ θεοῖς πολεμοῦσί  (τε   καὶ ἐπιβουλεύουσι καὶ μάχονται— οὐδὲ
[374]   ἂν εἴη καὶ αὖ τέχνης  τε   καὶ ἐπιμελείας μεγίστης δεόμενον. Οἶμαι
[365]   τοῦ λανθάνειν; εἰ δὲ εἰσί  τε   καὶ ἐπιμελοῦνται, οὐκ ἄλλοθέν τοι
[375]   Κινδυνεύει, ἔφη. Καὶ ἐγὼ ἀπορήσας  τε   καὶ ἐπισκεψάμενος τὰ ἔμπροσθεν, Δικαίως
[364]   δύναμις ἐκ θεῶν ποριζομένη θυσίαις  τε   καὶ ἐπῳδαῖς, εἴτε τι (ἀδίκημά
[370]   ὑφάνται δὲ καὶ σκυτοτόμοι δέρμασίν  τε   καὶ ἐρίοις. Οὐδέ γε,
[365]   ἐπὶ γὰρ τὸ λανθάνειν συνωμοσίας  τε   καὶ ἑταιρίας συνάξομεν, εἰσίν τε
[365]   λέγουσιν ὡς εἰσὶν οἷοι θυσίαις  τε   καὶ εὐχωλαῖς ἀγανῇσιν καὶ ἀναθήμασιν
[382]   ψυχῇ περὶ τὰ ὄντα ψεύδεσθαί  τε   καὶ ἐψεῦσθαι καὶ ἀμαθῆ εἶναι
[369]   τῆς τροφῆς παρασκευὴ τοῦ εἶναί  τε   καὶ ζῆν ἕνεκα. Παντάπασί γε.
[377]   (οὐσίαν) τῷ λόγῳ, περὶ θεῶν  τε   καὶ ἡρώων οἷοί εἰσιν, ὥσπερ
[378]   ἔχθρας πολλὰς καὶ παντοδαπὰς θεῶν  τε   καὶ ἡρώων πρὸς συγγενεῖς τε
[383]   μέλλουσιν ἡμῖν οἱ φύλακες θεοσεβεῖς  τε   καὶ θεῖοι γίγνεσθαι, καθ’ ὅσον
[364]   καὶ ἐκεῖνος εἶπεν— λιστοὶ δέ  τε   καὶ θεοὶ αὐτοί, καὶ τοὺς
[364]   καὶ τιμᾶν εὐχερῶς ἐθέλουσιν δημοσίᾳ  τε   καὶ ἰδίᾳ, τοὺς δὲ ἀτιμάζειν
[373]   ἐλέγομεν οὐκέτι τἀναγκαῖα θετέον, οἰκίας  τε   καὶ ἱμάτια καὶ ὑποδήματα, ἀλλὰ
[364]   καὶ πόλεις, ὡς ἄρα λύσεις  τε   καὶ καθαρμοὶ ἀδικημάτων ~διὰ θυσιῶν
[381]   Πότερον οὖν ἐπὶ τὸ βέλτιόν  τε   καὶ κάλλιον μεταβάλλει ἑαυτὸν
[382]   ἀμαθῆ εἶναι καὶ ἐνταῦθα ἔχειν  τε   καὶ κεκτῆσθαι τὸ ψεῦδος πάντες
[380]   τὰ ἄριστα ἔχοντα ἥκιστα ἀλλοιοῦταί  τε   καὶ κινεῖται; οἷον σῶμα ὑπὸ
[380]   οὐκ ἐπαινεσόμεθα, ~οὐδὲ θεῶν ἔριν  τε   καὶ κρίσιν (διὰ Θέμιτός τε
[377]   τοῖς ἀνθρώποις ψευδεῖς συντιθέντες ἔλεγόν  τε   καὶ λέγουσι. Ποίους δή,
[379]   γε θεὸς τῷ ὄντι  τε   καὶ λεκτέον οὕτω; Τί μήν;
[366]   κέρδη ἀπωσόμεθα· ἄδικοι δὲ κερδανοῦμέν  τε   καὶ λισσόμενοι ὑπερβαίνοντες καὶ ἁμαρτάνοντες,
[373]   κομμωτριῶν, κουρέων, καὶ αὖ ὀψοποιῶν  τε   καὶ μαγείρων; ἔτι δὲ καὶ
[378]   ἂν ὅπερ θεῶν οἱ πρῶτοί  τε   καὶ μέγιστοι. Οὐ μὰ τὸν
[377]   δ’ ἐγκριθέντας πείσομεν τὰς τροφούς  τε   καὶ μητέρας λέγειν τοῖς παισίν,
[364]   παρέχονται Μουσαίου καὶ Ορφέως, Σελήνης  τε   καὶ Μουσῶν ἐκγόνων, ὥς φασι,
[372]   κατακλινέντες ἐπὶ στιβάδων ἐστρωμένων μίλακί  τε   καὶ μυρρίναις, εὐωχήσονται αὐτοί τε
[378]   ῥᾳδίως οὕτως λέγεσθαι πρὸς ἄφρονάς  τε   καὶ νέους, ἀλλὰ μάλιστα μὲν
[357]   τὸ κάμνοντα ἰατρεύεσθαι καὶ ἰάτρευσίς  τε   καὶ ἄλλος χρηματισμός; ταῦτα
[370]   δεῖ. ὡσαύτως δ’ ὑφάντης  τε   καὶ σκυτοτόμος· οὔ;
[358]   περὶ τούτου ἄκουε, τί ὄν  τε   καὶ ὅθεν γέγονε δικαιοσύνη. Πεφυκέναι
[378]   τε καὶ ἡρώων πρὸς συγγενεῖς  τε   καὶ οἰκείους αὐτῶν— ἀλλ’ εἴ
[381]   τά γε σύνθετα πάντα σκεύη  τε   καὶ οἰκοδομήματα καὶ ἀμφιέσματα κατὰ
[363]   διδόναι· ὥσπερ γενναῖος Ησίοδός  τε   καὶ Ομηρός φασιν, μὲν
[374]   τι ἄλλο τῶν πολεμικῶν ὅπλων  τε   καὶ ὀργάνων αὐθημερὸν ὁπλιτικῆς
[359]   καὶ εἶναι δὴ ταύτην γένεσίν  τε   καὶ οὐσίαν δικαιοσύνης, μεταξὺ οὖσαν
[360]   περὶ οἰχομένου. καὶ τὸν θαυμάζειν  τε   καὶ πάλιν ἐπιψηλαφῶντα τὸν δακτύλιον
[364]   ὑπερορᾶν, οἳ ἄν πῃ ἀσθενεῖς  τε   (καὶ πένητες ὦσιν, ὁμολογοῦντες αὐτοὺς
[374]   οἷοί τ’ ἐσμέν, ἐκλέξασθαι τίνες  τε   καὶ ποῖαι φύσεις ἐπιτήδειαι εἰς
[370]   τι εἴη, εἰ αὐτοῖς βουκόλους  τε   καὶ ποιμένας τούς τε ἄλλους
[369]   σιτία τέτταρσιν καὶ τετραπλάσιον χρόνον  τε   καὶ πόνον ἀναλίσκειν ἐπὶ σίτου
[380]   κινεῖται; οἷον σῶμα ὑπὸ σιτίων  τε   καὶ ποτῶν καὶ πόνων, καὶ
[371]   καπήλους καλοῦμεν τοὺς πρὸς ὠνήν  τε   καὶ πρᾶσιν διακονοῦντας ἱδρυμένους ἐν
[379]   Αδείμαντε, οὐκ ἐσμὲν ποιηταὶ ἐγώ  τε   (καὶ σὺ ἐν τῷ παρόντι,
[376]   οὖν, ὥσπερ ἐν μύθῳ μυθολογοῦντές  τε   καὶ σχολὴν ἄγοντες λόγῳ παιδεύωμεν
[372]   τε καὶ μυρρίναις, εὐωχήσονται αὐτοί  τε   καὶ τὰ παιδία, ἐπιπίνοντες τοῦ
[366]   ἀνθρώποις πράξομεν κατὰ νοῦν ζῶντές  τε   καὶ τελευτήσαντες, ὡς τῶν
[366]   ἐπῄνεσεν δικαιοσύνην ἄλλως δόξας  τε   καὶ τιμὰς καὶ δωρεὰς τὰς
[361]   τοῦ δικαίου εἴτε τῶν δωρεῶν  τε   καὶ τιμῶν ἕνεκα τοιοῦτος εἴη.
[382]   Πάντῃ ἄρα ἀψευδὲς τὸ δαιμόνιόν  τε   καὶ τὸ θεῖον. Παντάπασι μὲν
[359]   φύσις δικαιοσύνης, Σώκρατες, αὕτη  τε   καὶ τοιαύτη, καὶ ἐξ ὧν
[373]   δὲ οἱ περὶ μουσικήν, ποιηταί  τε   καὶ τούτων ὑπηρέται, ῥαψῳδοί, ὑποκριταί,
[364]   ἔθηκαν καί τινα ὁδὸν μακράν  τε   καὶ τραχεῖαν καὶ ἀνάντη· οἱ
[380]   εἴη τῶν περὶ θεοὺς νόμων  τε   καὶ τύπων, ἐν δεήσει
[371]   Δεῖ γάρ. Πλειόνων δὴ γεωργῶν  τε   καὶ τῶν ἄλλων δημιουργῶν δεῖ
[381]   καὶ εὖ ἔχοντα ὑπὸ χρόνου  τε   καὶ τῶν ἄλλων παθημάτων ἥκιστα
[372]   ἐργάσονται, τοῦ δὲ (χειμῶνος ἠμφιεσμένοι  τε   καὶ ὑποδεδεμένοι ἱκανῶς· θρέψονται δὲ
[383]   τοιαῦτα λέγῃ περὶ θεῶν, χαλεπανοῦμέν  τε   καὶ χορὸν οὐ δώσομεν, οὐδὲ
[373]   μὲν οἱ περὶ τὰ σχήματά  τε   καὶ χρώματα, πολλοὶ δὲ οἱ
[379]   Ζεὺς δῷ ἀμφοτέρων, ἄλλοτε μέν  τε   κακῷ γε κύρεται, ἄλλοτε
[379]   ὡς ταμίας ἡμῖν Ζεὺς— ἀγαθῶν  τε   κακῶν τε τέτυκται. τὴν δὲ
[372]   Γλαύκων; Απερ νομίζεται, ἔφη· ἐπί  τε   κλινῶν κατακεῖσθαι οἶμαι τοὺς μέλλοντας
[364]   θυσίαισι καὶ εὐχωλαῖς ἀγαναῖσιν (λοιβῇ  τε   κνίσῃ τε παρατρωπῶσ’ ἄνθρωποι λισσόμενοι,
[378]   γὰρ νέος οὐχ οἷός  τε   κρίνειν ὅτι τε ὑπόνοια καὶ
[364]   δικαιοσύνης τε καὶ ἀδικίας ἰδίᾳ  τε   λεγόμενον (καὶ ὑπὸ ποιητῶν. πάντες
[380]   τύπων, ἐν δεήσει τούς  τε   λέγοντας λέγειν καὶ τοὺς ποιοῦντας
[364]   δὲ πάντων οἱ περὶ θεῶν  τε   λόγοι καὶ ἀρετῆς θαυμασιώτατοι λέγονται,
[377]   εἶναι καὶ ταὐτὸν (δύνασθαι τούς  τε   μείζους καὶ τοὺς ἐλάττους.
[373]   οἵ τε θηρευταὶ πάντες οἵ  τε   μιμηταί, πολλοὶ μὲν οἱ περὶ
[378]   ἀλλήλοις ἀπεχθάνεσθαι— πολλοῦ δεῖ γιγαντομαχίας  τε   μυθολογητέον αὐτοῖς καὶ ποικιλτέον, καὶ
[376]   τε καὶ ἀγνοίᾳ ὁριζόμενον τό  τε   οἰκεῖον καὶ τὸ ἀλλότριον; Οὐδαμῶς,
[370]   τὸ ἀροῦν ἔχοιεν βοῦς, οἵ  τε   οἰκοδόμοι πρὸς τὰς ἀγωγὰς μετὰ
[368]   ὅπως δύναμαι ἐπικουρεῖν αὐτῇ. Ο  τε   οὖν Γλαύκων καὶ οἱ ἄλλοι
[383]   ὅσον ἀνθρώπῳ ἐπὶ πλεῖστον οἷόν  τε.   Παντάπασιν, ἔφη, ἔγωγε τοὺς τύπους
[373]   ῥαψῳδοί, ὑποκριταί, χορευταί, ἐργολάβοι, σκευῶν  τε   παντοδαπῶν δημιουργοί, τῶν τε ἄλλων
[364]   εὐχωλαῖς ἀγαναῖσιν (λοιβῇ τε κνίσῃ  τε   παρατρωπῶσ’ ἄνθρωποι λισσόμενοι, ὅτε κέν
[365]   τε καὶ ἑταιρίας συνάξομεν, εἰσίν  τε   πειθοῦς διδάσκαλοι σοφίαν δημηγορικήν τε
[367]   δικαιοσύνην καὶ ψεγόντων ἀδικίαν, δόξας  τε   περὶ αὐτῶν καὶ μισθοὺς ἐγκωμιαζόντων
[379]   ἁμαρτάνοντος καὶ λέγοντος— ὡς δοιοί  τε   πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει
[372]   παρεσκευασμένοι. ἄλλο τι σῖτόν  τε   ποιοῦντες καὶ οἶνον καὶ ἱμάτια
[375]   τε καὶ γνωρίμους ὡς οἷόν  τε   πρᾳοτάτους εἶναι, πρὸς δὲ τοὺς
[373]   αὕτη δίαιτα, ἀλλὰ κλῖναί  τε   προσέσονται καὶ τράπεζαι καὶ τἆλλα
[372]   τραγήματά που παραθήσομεν αὐτοῖς τῶν  τε   σύκων καὶ ἐρεβίνθων καὶ κυάμων,
[379]   ἡμῖν Ζεὺς— ἀγαθῶν τε κακῶν  τε   τέτυκται. τὴν δὲ τῶν ὅρκων
[382]   εἶναι μίσους; ἆρ’ οὐ πρός  τε   τοὺς πολεμίους καὶ τῶν καλουμένων
[382]   ὡς ἀληθῶς ψεῦδος, εἰ οἷόν  τε   τοῦτο εἰπεῖν, πάντες θεοί τε
[374]   τῶν φυλάκων ἔργον, (τοσούτῳ σχολῆς  τε   τῶν ἄλλων πλείστης ἂν εἴη
[365]   ἴσμεν ἀκηκόαμεν ἔκ  τε   τῶν νόμων καὶ τῶν γενεαλογησάντων
[362]   δέ που καὶ παρακελεύονται πατέρες  τε   ὑέσιν, ~καὶ πάντες οἱ (τινῶν
[378]   οὐχ οἷός τε κρίνειν ὅτι  τε   ὑπόνοια καὶ μή, ἀλλ’
[363]   τοὺς θεοὺς ποιεῖν ἄκρας μέν  τε   φέρειν βαλάνους, μέσσας δὲ μελίσσας·
[362]   πλεονεκτοῦντα δὲ πλουτεῖν καὶ (τούς  τε   φίλους εὖ ποιεῖν καὶ τοὺς
[357]   δεξαίμεθα ἔχειν, (τῶν δὲ μισθῶν  τε   χάριν καὶ τῶν ἄλλων ὅσα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006