Alphabétiquement     [«   »]
οὐκέτι 3
οὐκοῦν 1
Οὐκοῦν 12
οὖν 66
οὗπερ 1
οὔπω 2
Οὐρανός 1
Fréquences     [«    »]
63 δὴ
61 ἔφη
60 τοῦ
66 οὖν
73 ἐν
75 ἂν
80
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

οὖν


Pages
[372]   ταῖς πόλεσιν ἐμφύονται. μὲν  οὖν   ἀληθινὴ πόλις δοκεῖ μοι εἶναι
[370]   συχνὸν αὐτὸ ποιοῦσιν. Πάνυ μὲν  οὖν.   Αλλ’ οὐκ ἄν πω πάνυ
[371]   γενήσεται ἐκ τούτου. Πάνυ μὲν  οὖν.   (Αν οὖν κομίσας γεωργὸς
[371]   ὥστ’ εἶναι τελέα; Ισως. Ποῦ  οὖν   ἄν ποτε ἐν αὐτῇ εἴη
[377]   βούληται ἐνσημήνασθαι ἑκάστῳ. Κομιδῇ μὲν  οὖν.   Αρ’ οὖν ῥᾳδίως οὕτω παρήσομεν
[367]   ἀλλ’ οὐ δόξῃ ἐστίν, τοῦτ’  οὖν   αὐτὸ ἐπαίνεσον δικαιοσύνης, αὐτὴ
[368]   ἐνείη καὶ ῥᾴων καταμαθεῖν. εἰ  οὖν   βούλεσθε, ~πρῶτον ἐν ταῖς (πόλεσι
[368]   δύναμαι ἐπικουρεῖν αὐτῇ. Ο τε  οὖν   Γλαύκων καὶ οἱ ἄλλοι ἐδέοντο
[360]   εἰ δὲ μή, οὔ. τίς  οὖν   δὴ διάστασις; ἥδε· μηδὲν
[360]   τοῦ ἀδικεῖσθαι φόβον. ταῦτα μὲν  οὖν   δὴ οὕτω. (Τὴν δὲ κρίσιν
[359]   μαίνεσθαι γὰρ ἄν. μὲν  οὖν   δὴ φύσις δικαιοσύνης, Σώκρατες,
[360]   τὴν ἀρχὴν οὕτω κατασχεῖν. εἰ  οὖν   δύο τοιούτω δακτυλίω γενοίσθην, καὶ
[361]   δωρεαὶ δοκοῦντι τοιούτῳ εἶναι· ἄδηλον  οὖν   εἴτε τοῦ δικαίου εἴτε τῶν
[369]   πέντε ἀνδρῶν. (Φαίνεται. Τί δὴ  οὖν;   ἕνα ἕκαστον τούτων δεῖ τὸ
[363]   δὲ οὐκ ἔχουσιν. μὲν  οὖν   ἔπαινος καὶ ψόγος οὗτος
[381]   ἔφη, ὅτι, εἴπερ ἀλλοιοῦται. Πότερον  οὖν   ἐπὶ τὸ βέλτιόν τε καὶ
[369]   ὀλίγον ἔργον αὐτὸ εἶναι· σκοπεῖτε  οὖν.   Εσκεπται, ἔφη Αδείμαντος· ἀλλὰ
[371]   τὰς πόλεις ἐμπόρους; Πάνυ μὲν  οὖν.   (Ετι δή τινες, ὡς ἐγᾦμαι,
[373]   γίγνεται, ὅταν γίγνηται. Πάνυ μὲν  οὖν.   Ετι δή, φίλε, μείζονος
[366]   οὕτως ἔχειν μηνύουσιν. Κατὰ τίνα  οὖν   ἔτι λόγον δικαιοσύνην ἂν πρὸ
[376]   τοῦ Γλαύκωνος ἀδελφός, Πάνυ μὲν  οὖν,   ἔφη, ἔγωγε προσδοκῶ προὔργου εἶναι
[382]   καὶ τὸ θεῖον. Παντάπασι μὲν  οὖν,   ἔφη. Κομιδῇ ἄρα θεὸς
[368]   αὐτὰ ὄντα τυγχάνει. Πάνυ μὲν  οὖν,   ἔφη Αδείμαντος· ἀλλὰ τί
[375]   ἂν δύναμις παρείκῃ. ~(Οὐ γὰρ  οὖν,   ἔφη. Οἴει οὖν τι, ἦν
[376]   ἔσεσθαι φύλαξ πόλεως. Παντάπασι μὲν  οὖν,   ἔφη. Οὗτος μὲν δὴ ἂν
[375]   δέῃ ἑλόντα διαμάχεσθαι. Δεῖ γὰρ  οὖν,   ἔφη, πάντων τούτων. Καὶ μὴν
[357]   γίγνεται ἀπ’ αὐτῶν. Εστιν γὰρ  οὖν,   ἔφην, καὶ τοῦτο τρίτον. ἀλλὰ
[376]   τοὺς ἄνδρας. (Αλλὰ χρή. Τίς  οὖν   παιδεία; χαλεπὸν εὑρεῖν
[368]   βλέποντος, ὡς ἐμοὶ (φαίνεται. ἐπειδὴ  οὖν   ἡμεῖς οὐ δεινοί, δοκῶ μοι,
[367]   σκοπῶν διελήλυθας τοῦτο. μὴ  οὖν   ἡμῖν ἐνδείξῃ μόνον τῷ λόγῳ
[367]   δύναμαι μάλιστα κατατείνας λέγω. μὴ  οὖν   ἡμῖν μόνον ἐνδείξῃ τῷ λόγῳ
[369]   δοκεῖς, ἔφη, καλῶς λέγειν. Αρ’  οὖν,   ἦν δ’ ἐγώ, εἰ γιγνομένην
[374]   τέχνας. Αληθῆ λέγεις, ἔφη. (Τί  οὖν;   ἦν δ’ ἐγώ· περὶ
[375]   αὐτὸ δράσαντες. Αληθῆ, ἔφη. Τί  οὖν,   ἦν δ’ ἐγώ, ποιήσομεν; πόθεν
[375]   γε θυμοειδῆ. Καὶ τοῦτο. Πῶς  οὖν,   ἦν δ’ ἐγώ, Γλαύκων,
[376]   μακροτέρα τυγχάνει οὖσα. Οὐ γὰρ  οὖν.   Ιθι οὖν, ὥσπερ ἐν μύθῳ
[361]   οἷος ἑκάτερον (βίος ἐπιμένει. λεκτέον  οὖν·   καὶ δὴ κἂν ἀγροικοτέρως λέγηται,
[368]   καὶ τοῦ Αδειμάντου ἠγάμην, ~ἀτὰρ  οὖν   καὶ τότε πάνυ γε (ἥσθην
[371]   τούτου. Πάνυ μὲν οὖν. (Αν  οὖν   κομίσας γεωργὸς εἰς τὴν
[359]   ἐπιθυμία ἑκάτερον ἄξει. ἐπ’ αὐτοφώρῳ  οὖν   λάβοιμεν ἂν τὸν δίκαιον τῷ
[359]   ἐκεῖνον ἔχοντα τὸν δακτύλιον· καθήμενον  οὖν   μετὰ τῶν ἄλλων τυχεῖν τὴν
[369]   ὄνομα· γάρ; Πάνυ μὲν  οὖν.   Μεταδίδωσι δὴ ἄλλος ἄλλῳ, εἴ
[360]   ἑαυτοῦ ἐπιτήδευμα τιθῶμεν. πρῶτον μὲν  οὖν   ἄδικος ὥσπερ οἱ δεινοὶ
[379]   γάρ; Οὔ μοι δοκεῖ. Αρ’  οὖν   μὴ βλαβερὸν βλάπτει; Οὐδαμῶς.
[368]   αὐτοῖν τἀληθὲς ποτέρως ἔχει. εἶπον  οὖν   ὅπερ ἐμοὶ ἔδοξεν, ὅτι Τὸ
[374]   ἔγωγε, δ’ ὅς. Αρ’  οὖν   οὐ καὶ φύσεως ἐπιτηδείας εἰς
[376]   ψυχῇ μουσική. Εστιν γάρ. Αρ’  οὖν   οὐ μουσικῇ πρότερον ἀρξόμεθα παιδεύοντες
[372]   ἀλλὰ καὶ τρυφῶσαν πόλιν. ἴσως  οὖν   οὐδὲ κακῶς ἔχει· σκοποῦντες γὰρ
[368]   ἐμπνέοντα καὶ δυνάμενον φθέγγεσθαι. κράτιστον  οὖν   οὕτως ὅπως δύναμαι ἐπικουρεῖν αὐτῇ.
[366]   οὐδέτερα πειστέον. ~εἰ δ’  οὖν   πειστέον, ἀδικητέον καὶ θυτέον (ἀπὸ
[370]   ἄλλων ἄγων, πράττῃ. Παντάπασι μὲν  οὖν.   Πλειόνων δή, Αδείμαντε, δεῖ
[371]   μισθωτοί· γάρ; Πάνυ μὲν  οὖν.   Πλήρωμα δὴ πόλεώς εἰσιν, ὡς
[358]   ἀπ’ αὐτῶν ἐᾶσαι χαίρειν. οὑτωσὶ  οὖν   ποιήσω, ἐὰν καὶ σοὶ δοκῇ·
[377]   ἑκάστῳ. Κομιδῇ μὲν οὖν. Αρ’  οὖν   ῥᾳδίως οὕτω παρήσομεν τοὺς ἐπιτυχόντας
[372]   γε καὶ οὐκ ἀποκνητέον. Πρῶτον  οὖν   σκεψώμεθα τίνα τρόπον διαιτήσονται οἱ
[375]   τὸν φύλακα. Οὐκ ἔοικεν. Αρ’  οὖν   σοι δοκεῖ ἔτι τοῦδε προσδεῖσθαι
[357]   ~Πολιτεία (Εγὼ μὲν  οὖν   ταῦτα εἰπὼν ᾤμην λόγου ἀπηλλάχθαι·
[375]   ~(Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη. Οἴει  οὖν   τι, ἦν δ’ ἐγώ, διαφέρειν
[374]   εἶναι; Καὶ μάλα, ἔφη. Η  οὖν   τι σκυτικῆς δεῖ μᾶλλον κήδεσθαι
[382]   οὐχ οὕτω; Πάνυ μὲν  οὖν.   Τὸ μὲν δὴ τῷ ὄντι
[382]   οὕτως ἔχει. Κατὰ τί δὴ  οὖν   τούτων τῷ θεῷ τὸ ψεῦδος
[361]   δίκαιον εἶναι μὴ ὄντα. δοτέον  οὖν   τῷ τελέως ἀδίκῳ τὴν τελεωτάτην
[369]   ζητοῦμεν; (Πολύ γε. Δοκεῖ  οὖν   χρῆναι ἐπιχειρῆσαι περαίνειν; οἶμαι μὲν
[371]   καὶ μισθωτοί. Δοκεῖ μοι. Αρ’  οὖν,   Αδείμαντε, ἤδη ἡμῖν ηὔξηται
[367]   τῷ δὲ ἥττονι ἀσύμφορον. ἐπειδὴ  οὖν   ὡμολόγησας τῶν μεγίστων ἀγαθῶν εἶναι
[376]   οὖσα. Οὐ γὰρ οὖν. Ιθι  οὖν,   ὥσπερ ἐν μύθῳ μυθολογοῦντές τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006