Alphabétiquement     [«   »]
ἔμπροσθεν 1
ἐμφύονται 1
Εν 2
ἐν 73
ἔν 1
ἓν 3
ἕνα 3
Fréquences     [«    »]
63 δὴ
61 ἔφη
66 οὖν
73 ἐν
75 ἂν
80
83 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

ἐν


Pages
[371]   ἀργήσει τῆς αὑτοῦ δημιουργίας καθήμενος  ἐν   ἀγορᾷ; Οὐδαμῶς, δ’ ὅς,
[371]   τε καὶ πρᾶσιν διακονοῦντας ἱδρυμένους  ἐν   ἀγορᾷ, τοὺς δὲ πλανήτας ἐπὶ
[372]   καὶ λάχανά γε, οἷα δὴ  ἐν   ἀγροῖς ἑψήματα, ἑψήσονται. καὶ τραγήματά
[366]   αὐτοὺς ἀζήμιοι ἀπαλλάξομεν. Αλλὰ γὰρ  ἐν   Αιδου δίκην δώσομεν ὧν ἂν
[363]   ἀδίκους εἰς πηλόν τινα κατορύττουσιν  ἐν   Αιδου καὶ κοσκίνῳ ὕδωρ ἀναγκάζουσι
[382]   ὡς φάρμακον χρήσιμον γίγνεται; καὶ  ἐν   αἷς νυνδὴ (ἐλέγομεν ταῖς μυθολογίαις,
[380]   οἷον ἐξ ἐπιβουλῆς φαντάζεσθαι ἄλλοτε  ἐν   ἄλλαις ἰδέαις τοτὲ μὲν αὐτὸν
[375]   Ιδοι μὲν ἄν τις καὶ  ἐν   ἄλλοις ζῴοις, οὐ μεντἂν ἥκιστα
[377]   δ’ ἕτερον; Ναί. ~(Παιδευτέον δ’  ἐν   ἀμφοτέροις, πρότερον δ’ ἐν τοῖς
[376]   ἔφη. Οὐκοῦν θαρροῦντες τιθῶμεν καὶ  ἐν   ἀνθρώπῳ, εἰ μέλλει (πρὸς τοὺς
[371]   Ισως. Ποῦ οὖν ἄν ποτε  ἐν   αὐτῇ εἴη τε δικαιοσύνη
[371]   Συχνῶν μέντοι. Τί δὲ δή;  ἐν   αὐτῇ τῇ πόλει πῶς ἀλλήλοις
[366]   μέγιστον κακῶν ὅσα ἴσχει ψυχὴ  ἐν   αὑτῇ, δικαιοσύνη δὲ μέγιστον ἀγαθόν.
[372]   Σώκρατες, εἰ μή που  ἐν   αὐτῶν τούτων χρείᾳ τινὶ τῇ
[373]   οὐκ ἐνῆν— ἔδει γὰρ οὐδέν—  ἐν   δὲ ταύτῃ καὶ τούτου προσδεήσει.
[379]   ὡς δοιοί τε πίθοι κατακείαται  ἐν   Διὸς οὔδει κηρῶν ἔμπλειοι,
[372]   καὶ οὕτω διάγοντες τὸν βίον  ἐν   εἰρήνῃ μετὰ ὑγιείας, ὡς εἰκός,
[369]   ἐστιν· ἔπειτα οὕτως ἐπισκεψώμεθα καὶ  ἐν   ἑνὶ ἑκάστῳ, τὴν τοῦ μείζονος
[379]   δήπου ἀποδοτέον, ἐάντέ τις αὐτὸν  ἐν   ἔπεσιν ποιῇ ἐάντε ἐν μέλεσιν
[383]   ψεύδεσι παράγειν ἐν λόγῳ  ἐν   ἔργῳ; Συγχωρῶ. Πολλὰ ἄρα Ομήρου
[382]   ἔφη. Ποιητὴς μὲν ἄρα ψευδὴς  ἐν   θεῷ οὐκ ἔνι. Οὔ μοι
[383]   δ’ αὐτὸς ὑμνῶν, αὐτὸς  ἐν   θοίνῃ παρών, αὐτὸς τάδ’ εἰπών,
[366]   πώποτε οὔτ’ ἐν ποιήσει οὔτ’  ἐν   ἰδίοις λόγοις ἐπεξῆλθεν ἱκανῶς τῷ
[370]   εἷς ἓν κατὰ φύσιν καὶ  ἐν   καιρῷ, σχολὴν τῶν ἄλλων ἄγων,
[383]   ἑαυτοὺς μήτε ἡμᾶς ψεύδεσι παράγειν  ἐν   λόγῳ ἐν ἔργῳ; Συγχωρῶ.
[368]   καὶ ἄλλοθι μείζω τε καὶ  ἐν   μείζονι, ἕρμαιον ἂν ἐφάνη οἶμαι
[379]   αὐτὸν ἐν ἔπεσιν ποιῇ ἐάντε  ἐν   μέλεσιν ἐάντε ἐν τραγῳδίᾳ. Δεῖ
[371]   ἐπὶ τὴν διακονίαν τάττουσιν ταύτην,  ἐν   μὲν ταῖς ὀρθῶς οἰκουμέναις πόλεσι
[359]   ἀδύνατος ᾖ· τὸ δὲ δίκαιον  ἐν   μέσῳ ὂν τούτων ἀμφοτέρων ἀγαπᾶσθαι
[380]   (μήτε νεώτερον μήτε πρεσβύτερον, μήτ’  ἐν   μέτρῳ μήτε ἄνευ μέτρου μυθολογοῦντα,
[376]   γὰρ οὖν. Ιθι οὖν, ὥσπερ  ἐν   μύθῳ μυθολογοῦντές τε καὶ σχολὴν
[362]   τοῦ Γλαύκωνος ἐγὼ μὲν αὖ  ἐν   νῷ εἶχόν τι λέγειν πρὸς
[379]   τοὺς μὲν τύπους προσήκει εἰδέναι  ἐν   οἷς δεῖ μυθολογεῖν τοὺς ποιητάς,
[380]   θέλῃ. ἀλλ’ ἐάν τις ποιῇ  ἐν   οἷς ταῦτα τὰ ἰαμβεῖα ἔνεστιν,
[370]   τῷ (πρατ( τομένῳ ἐπακολουθεῖν μὴ  ἐν   παρέργου μέρει. Ανάγκη. Εκ δὴ
[366]   καὶ ἀνθρώπους, οὐδεὶς πώποτε οὔτ’  ἐν   ποιήσει οὔτ’ ἐν ἰδίοις λόγοις
[376]   τε καὶ ἀδικίαν τίνα τρόπον  ἐν   πόλει γίγνεται; ἵνα μὴ ἐῶμεν
[378]   ἂν τηλικοῦτος ὢν λάβῃ  ἐν   ταῖς δόξαις (δυσέκ( νιπτά τε
[369]   καταμαθεῖν. εἰ οὖν βούλεσθε, ~πρῶτον  ἐν   ταῖς (πόλεσι ζητήσωμεν ποῖόν τί
[373]   οὐκέτι τοῦ ἀναγκαίου ἕνεκά ἐστιν  ἐν   ταῖς πόλεσιν, οἷον οἵ τε
[377]   ἀκούειν τοὺς παῖδας καὶ λαμβάνειν  ἐν   ταῖς ψυχαῖς ὡς ἐπὶ τὸ
[370]   μέρος ποιεῖν ~τούτου τοῦ (σίτου  ἐν   τετάρτῳ μέρει τοῦ χρόνου, τὰ
[381]   ἕκαστος αὐτῶν μένει ἀεὶ ἁπλῶς  ἐν   τῇ αὑτοῦ μορφῇ. Απασα, ἔφη,
[380]   τρόπῳ μήτε τινὰ λέγειν ταῦτα  ἐν   τῇ αὑτοῦ πόλει, εἰ μέλλει
[360]   οὕτως ἀδαμάντινος, ὃς ἂν μείνειεν  ἐν   τῇ δικαιοσύνῃ καὶ τολμήσειεν ἀπέχεσθαι
[378]   λεκτέοι γ’ ἔφην, Αδείμαντε,  ἐν   τῇ ἡμετέρᾳ πόλει. οὐδὲ λεκτέον
[368]   ἀλλὰ τί τοιοῦτον, (Σώκρατες,  ἐν   τῇ περὶ τὸ δίκαιον ζητήσει
[362]   βλαστάνει βουλεύματα, πρῶτον μὲν ἄρχειν  ἐν   τῇ πόλει δοκοῦντι δικαίῳ εἶναι,
[373]   συβωτῶν προσδεησόμεθα· τοῦτο γὰρ ἡμῖν  ἐν   τῇ προτέρᾳ πόλει οὐκ ἐνῆν—
[361]   ἰατρὸς ~τά τε ἀδύνατα  ἐν   τῇ τέχνῃ καὶ τὰ δυνατὰ
[369]   ἑκάστῳ, τὴν τοῦ μείζονος ὁμοιότητα  ἐν   τῇ τοῦ ἐλάττονος ἰδέᾳ ἐπισκοποῦντες.
[382]   ὡς ἀληθῶς ψεῦδος καλοῖτο,  ἐν   τῇ ψυχῇ ἄγνοια τοῦ
[382]   τοῖς λόγοις μίμημά τι τοῦ  ἐν   τῇ ψυχῇ ἐστὶν παθήματος καὶ
[358]   δύναμιν αὐτὸ καθ’ αὑτὸ ἐνὸν  ἐν   τῇ ψυχῇ, τοὺς δὲ μισθοὺς
[381]   μηδείς, μηδ’ ἐν τραγῳδίαις μηδ’  ἐν   τοῖς ἄλλοις ποιήμασιν εἰσαγέτω Ηραν
[360]   οὕστινας βούλοιτο, καὶ τἆλλα πράττειν  ἐν   τοῖς ἀνθρώποις ἰσόθεον ὄντα. οὕτω
[383]   φῇ Θέτις τὸν Απόλλω  ἐν   τοῖς αὑτῆς (γάμοις ᾄδοντα ἐνδατεῖσθαι
[376]   Καὶ τοῦτο, ἦν δ’ ἐγώ,  ἐν   τοῖς κυσὶν κατόψει, καὶ
[382]   τοῦ ἐψευσμένου· ἐπεὶ τό γε  ἐν   τοῖς λόγοις μίμημά τι τοῦ
[382]   μοι. Τί δὲ δὴ τὸ  ἐν   τοῖς λόγοις (ψεῦδος) πότε καὶ
[377]   δ’ ἐν ἀμφοτέροις, πρότερον δ’  ἐν   τοῖς ψευδέσιν; Οὐ μανθάνω, ἔφη,
[379]   ποιῇ ἐάντε ἐν μέλεσιν ἐάντε  ἐν   τραγῳδίᾳ. Δεῖ γάρ. (Οὐκοῦν ἀγαθὸς
[381]   καὶ Θέτιδος καταψευδέσθω μηδείς, μηδ’  ἐν   τραγῳδίαις μηδ’ ἐν τοῖς ἄλλοις
[358]   μὲν οἶμαι, ἦν δ’ ἐγώ,  ἐν   τῷ καλλίστῳ, καὶ δι’
[368]   Ισως τοίνυν πλείων ἂν δικαιοσύνη  ἐν   τῷ μείζονι ἐνείη καὶ ῥᾴων
[379]   ποιηταὶ ἐγώ τε (καὶ σὺ  ἐν   τῷ παρόντι, ἀλλ’ οἰκισταὶ πόλεως·
[382]   δέξαιντο, καὶ μισοῦσι μάλιστα αὐτὸ  ἐν   τῷ τοιούτῳ. Πολύ γε, ἔφη.
[378]   παραδεκτέον εἰς τὴν πόλιν, οὔτ’  ἐν   ὑπονοίαις πεποιημένας οὔτε ἄνευ ὑπονοιῶν.
[373]   γὰρ οὔ; (Οὐκοῦν καὶ ἰατρῶν  ἐν   χρείαις ἐσόμεθα πολὺ μᾶλλον οὕτω
[380]   θεοὺς νόμων τε καὶ τύπων,  ἐν   δεήσει τούς τε λέγοντας
[383]   ἔφην, τοῦτον δεύτερον τύπον εἶναι  ἐν   δεῖ περὶ θεῶν καὶ
[375]   ἄλλοις ζῴοις, οὐ μεντἂν ἥκιστα  (ἐν   ἡμεῖς παρεβάλλομεν τῷ φύλακι.
[357]   ὁρᾷς τι, ἔφη, εἶδος ἀγαθοῦ,  ἐν   τὸ γυμνάζεσθαι καὶ τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006