Alphabétiquement     [«   »]
τοτὲ 2
τότε 7
του 1
τοῦ 60
τοῦδε 1
τοὐναντίον 1
τούς 4
Fréquences     [«    »]
55 γὰρ
55
57 τὰ
60 τοῦ
61 ἔφη
63 δὴ
66 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

τοῦ


Pages
[367]   φύσιν τοῦ τε Γλαύκωνος καὶ  τοῦ   Αδειμάντου ἠγάμην, ~ἀτὰρ οὖν καὶ
[359]   δὲ καὶ οἱ ἐπιτηδεύοντες ἀδυναμίᾳ  τοῦ   ἀδικεῖν ἄκοντες αὐτὸ ἐπιτηδεύουσι, μάλιστ’
[359]   ὡς (ἀγαθόν, ἀλλ’ ὡς ἀρρωστίᾳ  τοῦ   ἀδικεῖν τιμώμενον· ἐπεὶ τὸν δυνάμενον
[360]   ἐναντίον ἐξαπατῶντες ἀλλήλους διὰ τὸν  τοῦ   ἀδικεῖσθαι φόβον. ταῦτα μὲν οὖν
[360]   διάστασις; ἥδε· μηδὲν ἀφαιρῶμεν μήτε  τοῦ   ἀδίκου ἀπὸ τῆς ἀδικίας, μήτε
[358]   πολὺ γὰρ ἀμείνων ἄρα  τοῦ   ἀδίκου τοῦ δικαίου
[362]   ἦν ἄρα ὀρθότερον λέγειν κατὰ  τοῦ   ἀδίκου. τῷ ὄντι γὰρ φήσουσι
[362]   δοκεῖν δεῖ ἐθέλειν. τὸ δὲ  τοῦ   Αἰσχύλου πολὺ ἦν ἄρα ὀρθότερον
[368]   οὐ πεπεῖσθαι— τεκμαίρομαι δὲ ἐκ  τοῦ   ἄλλου τοῦ ὑμετέρου τρόπου, ἐπεὶ
[373]   ἐμπληστέα καὶ πλήθους, οὐκέτι  τοῦ   ἀναγκαίου ἕνεκά ἐστιν ἐν ταῖς
[368]   εἰς ὑμᾶς, παῖδες ἐκείνου  τοῦ   ἀνδρός, τὴν ἀρχὴν τῶν ἐλεγείων
[360]   οὕτω. (Τὴν δὲ κρίσιν αὐτὴν  τοῦ   βίου πέρι ὧν λέγομεν, ἐὰν
[376]   συχνὸν διεξίωμεν. Καὶ  τοῦ   Γλαύκωνος ἀδελφός, Πάνυ μὲν οὖν,
[362]   τῷ δικαίῳ. (Ταῦτ’ εἰπόντος  τοῦ   Γλαύκωνος ἐγὼ μὲν αὖ ἐν
[360]   γενέσθαι. καὶ τοῦτο ἐννοήσαντα ἀποπειρᾶσθαι  τοῦ   δακτυλίου εἰ ταύτην ἔχοι τὴν
[359]   τῶν ἄλλων τυχεῖν τὴν σφενδόνην  τοῦ   δακτυλίου περιαγαγόντα πρὸς ἑαυτὸν εἰς
[359]   ἐὰν ἀδικῶν μὴ διδῷ δίκην,  τοῦ   δὲ κακίστου, ἐὰν ἀδικούμενος τιμωρεῖσθαι
[372]   γυμνοί τε καὶ ἀνυπόδητοι ἐργάσονται,  τοῦ   δὲ (χειμῶνος ἠμφιεσμένοι τε καὶ
[358]   Θρασύμαχος γάρ μοι φαίνεται πρῳαίτερον  τοῦ   δέοντος ὑπὸ σοῦ ὥσπερ ὄφις
[360]   ἀδίκου ἀπὸ τῆς ἀδικίας, μήτε  τοῦ   δικαίου ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης, ἀλλὰ
[358]   τοῦ ἀδίκου  τοῦ   δικαίου βίος, ὡς λέγουσιν. ἐπεὶ
[361]   τοιούτῳ εἶναι· ἄδηλον οὖν εἴτε  τοῦ   δικαίου εἴτε τῶν δωρεῶν τε
[362]   τε καὶ ἀνατιθέναι, καὶ θεραπεύειν  τοῦ   δικαίου πολὺ ἄμεινον τοὺς θεοὺς
[369]   χρειῶν τῆς τροφῆς παρασκευὴ  τοῦ   εἶναί τε καὶ ζῆν ἕνεκα.
[369]   τοῦ μείζονος ὁμοιότητα ἐν τῇ  τοῦ   ἐλάττονος ἰδέᾳ ἐπισκοποῦντες. Αλλά μοι
[382]   ἐν τοῖς λόγοις μίμημά τι  τοῦ   ἐν τῇ ψυχῇ ἐστὶν παθήματος
[383]   ἀλλὰ τοῦτο οὐκ ἐπαινεσόμεθα, τὴν  τοῦ   ἐνυπνίου πομπὴν ὑπὸ Διὸς τῷ
[358]   δοκεῖ, ἔφη, τοῖς πολλοῖς, ἀλλὰ  τοῦ   ἐπιπόνου εἴδους, μισθῶν θ’
[360]   δὲ δρῶν οὐδὲν ἂν διάφορον  τοῦ   ἑτέρου ποιοῖ, ἀλλ’ ἐπὶ ταὔτ’
[363]   ὅσαπερ Γλαύκων διῆλθεν ἄρτι, ἀπὸ  τοῦ   εὐδοκιμεῖν ὄντα τῷ δικαίῳ. ἐπὶ
[366]   αὑτοῦ δυνάμει τί δρᾷ, τῇ  τοῦ   ἔχοντος ψυχῇ ἐνόν, καὶ λανθάνον
[382]   ἐν τῇ ψυχῇ ἄγνοια  τοῦ   ἐψευσμένου· ἐπεὶ τό γε ἐν
[380]   διδόντες δὲ δίκην ὠφελοῦντο ὑπὸ  τοῦ   θεοῦ, ἐατέον· κακῶν δὲ αἴτιον
[381]   θεός γε καὶ τὰ  τοῦ   θεοῦ πάντῃ ἄριστα ἔχει. Πῶς
[376]   κατόψει, καὶ ἄξιον θαυμάσαι  τοῦ   θηρίου. Τὸ ποῖον; Οτι ὃν
[357]   ἅπαντα, καὶ δὴ καὶ τότε  τοῦ   Θρασυμάχου τὴν ἀπόρρησιν οὐκ ἀπεδέξατο,
[359]   δὲ βίᾳ παράγεται ἐπὶ τὴν  τοῦ   ἴσου τιμήν. εἴη δ’ ἂν
[367]   μὲν δίκαιον ἀλλότριον ἀγαθόν, συμφέρον  τοῦ   κρείττονος, τὸ δὲ ἄδικον αὑτῷ
[378]   ἐτιμωρήσατο αὐτόν. τὰ δὲ δὴ  τοῦ   Κρόνου ἔργα καὶ πάθη ὑπὸ
[365]   μέλει, τί καὶ ἡμῖν (μελητέον  τοῦ   λανθάνειν; εἰ δὲ εἰσί τε
[362]   Σώκρατες, ἱκανῶς εἰρῆσθαι περὶ  τοῦ   λόγου; Αλλὰ τί μήν; εἶπον.
[359]   (ποτέ φασιν δύναμιν τῷ (Γύγου)  τοῦ   Λυδοῦ προγόνῳ γενέσθαι. εἶναι μὲν
[369]   καὶ ἐν ἑνὶ ἑκάστῳ, τὴν  τοῦ   μείζονος ὁμοιότητα ἐν τῇ τοῦ
[359]   καὶ οὐσίαν δικαιοσύνης, μεταξὺ οὖσαν  τοῦ   μὲν ἀρίστου ὄντος, ἐὰν ἀδικῶν
[359]   αὑτῶν, καὶ ὀνομάσαι τὸ ὑπὸ  τοῦ   νόμου ἐπίταγμα νόμιμόν τε καὶ
[380]   Σύμψηφός σοί εἰμι, ἔφη, τούτου  τοῦ   νόμου, καί μοι ἀρέσκει. Οὗτος
[372]   τε καὶ τὰ παιδία, ἐπιπίνοντες  τοῦ   οἴνου, ἐστεφανωμένοι καὶ ὑμνοῦντες τοὺς
[363]   φασὶ καὶ γένος κατόπισθεν λείπεσθαι  τοῦ   ὁσίου καὶ εὐόρκου. ταῦτα δὴ
[370]   τινες πολλοὶ δημιουργοί, κοινωνοὶ ἡμῖν  τοῦ   πολιχνίου γιγνόμενοι, συχνὸν αὐτὸ ποιοῦσιν.
[376]   χαλεπὸν εὑρεῖν βελτίω τῆς ὑπὸ  τοῦ   πολλοῦ χρόνου ηὑρημένης; ἔστιν δέ
[370]   οἶμαι ἐθέλει τὸ πραττόμενον τὴν  τοῦ   πράττοντος σχολὴν περιμένειν, ἀλλ’ ἀνάγκη
[370]   μόνον τέταρτον μέρος ποιεῖν ~τούτου  τοῦ   (σίτου ἐν τετάρτῳ μέρει τοῦ
[365]   σκιαγραφίαν ἀρετῆς περιγραπτέον, τὴν δὲ  τοῦ   σοφωτάτου Αρχιλόχου ἀλώπεκα ἑλκτέον ἐξόπισθεν
[371]   πάνυ ἀξιοκοινώνητοι ὦσιν, τὴν δὲ  τοῦ   σώματος ἰσχὺν ἱκανὴν ἐπὶ τοὺς
[375]   ἀήττητος; Εννενόηκα. Τὰ μὲν τοίνυν  τοῦ   σώματος οἷον δεῖ τὸν φύλακα
[367]   ἀεὶ μὲν δὴ τὴν φύσιν  τοῦ   τε Γλαύκωνος καὶ τοῦ Αδειμάντου
[360]   οἰόμενος, ὡς φήσει περὶ  τοῦ   τοιούτου λόγου λέγων· ἐπεὶ εἴ
[378]   Κρόνου ἔργα καὶ πάθη ὑπὸ  τοῦ   ὑέος, οὐδ’ ἂν εἰ ἦν
[368]   τεκμαίρομαι δὲ ἐκ τοῦ ἄλλου  τοῦ   ὑμετέρου τρόπου, ἐπεὶ κατά γε
[370]   τοῦ (σίτου ἐν τετάρτῳ μέρει  τοῦ   χρόνου, τὰ δὲ τρία, τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006