Alphabétiquement     [«   »]
δεύτερον 2
δεύτερος 1
δέωνται 1
δὴ 63
δή 19
δῆλα 1
Δῆλον 3
Fréquences     [«    »]
61 ἔφη
57 τὰ
60 τοῦ
63 δὴ
66 οὖν
73 ἐν
75 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

δὴ


Pages
[359]   καταβῆναι καὶ ἰδεῖν ἄλλα τε  δὴ   μυθολογοῦσιν θαυμαστὰ καὶ ἵππον
[369]   γάρ; Πάνυ μὲν οὖν. Μεταδίδωσι  δὴ   ἄλλος ἄλλῳ, εἴ τι μεταδίδωσιν,
[376]   μὲν οὖν, ἔφη. Οὗτος μὲν  δὴ   ἂν οὕτως ὑπάρχοι. θρέψονται δὲ
[357]   γὰρ Γλαύκων ἀεί τε  δὴ   ἀνδρειότατος ὢν τυγχάνει πρὸς ἅπαντα,
[369]   Οὐδεμίαν, δ’ ὅς. (Οὕτω  δὴ   ἄρα παραλαμβάνων ἄλλος ἄλλον, ἐπ’
[359]   ἀδικεῖν μήτ’ ἀδικεῖσθαι· καὶ ἐντεῦθεν  δὴ   ἄρξασθαι νόμους τίθεσθαι καὶ συνθήκας
[371]   ἂν δέωνται. Δεῖ γάρ. Πλειόνων  δὴ   γεωργῶν τε καὶ τῶν ἄλλων
[371]   γάρ; Ναί. Καὶ ἐμπόρων  δὴ   δεησόμεθα. Πάνυ γε Καὶ ἐὰν
[377]   γυμνασίοις χρώμεθα. Εστι ταῦτα. Τοῦτο  δὴ   ἔλεγον, ὅτι μουσικῆς πρότερον ἁπτέον
[372]   βολβοὺς καὶ λάχανά γε, οἷα  δὴ   ἐν ἀγροῖς ἑψήματα, ἑψήσονται. καὶ
[371]   ὧν ἂν ἕκαστοι ἐργάζωνται; ὧν  δὴ   ἕνεκα καὶ κοινωνίαν ποιησάμενοι πόλιν
[373]   ἱκανὴ τρέφειν τοὺς τότε, σμικρὰ  δὴ   ἐξ ἱκανῆς ἔσται. πῶς
[374]   ἐπιτήδευμα; Πῶς δ’ οὔ; Ημέτερον  δὴ   ἔργον ἂν εἴη, ὡς ἔοικεν,
[360]   δὲ μή, οὔ. τίς οὖν  δὴ   διάστασις; ἥδε· μηδὲν ἀφαιρῶμεν
[381]   Πῶς δ’ οὔ; Ταύτῃ μὲν  δὴ   ἥκιστα ἂν πολλὰς μορφὰς ἴσχοι
[371]   ὅτι πωλοῦντες καὶ ὠνούμενοι. Αγορὰ  δὴ   ἡμῖν καὶ νόμισμα σύμβολον τῆς
[376]   ἂν οὕτως ὑπάρχοι. θρέψονται δὲ  δὴ   ἡμῖν οὗτοι καὶ παιδευθήσονται τίνα
[374]   μήτε οἰκοδόμον ἀλλὰ σκυτοτόμον, ἵνα  δὴ   ἡμῖν τὸ τῆς σκυτικῆς ἔργον
[377]   αὐτούς; Οὐδ’ ὁπωστιοῦν παρήσομεν. Πρῶτον  δὴ   ἡμῖν, ὡς ἔοικεν, ἐπιστατητέον τοῖς
[365]   πλεονεκτοῦντες δίκην μὴ διδόναι. Αλλὰ  δὴ   θεοὺς οὔτε λανθάνειν οὔτε βιάσασθαι
[378]   καὶ ἀμετάστατα φιλεῖ γίγνεσθαι· ὧν  δὴ   ἴσως ἕνεκα περὶ παντὸς ποιητέον
[373]   καὶ ἕκαστα τούτων παντοδαπά. καὶ  δὴ   καὶ τὸ πρῶτον ἐλέγομεν
[363]   τοῦ ὁσίου καὶ εὐόρκου. ταῦτα  δὴ   καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἐγκωμιάζουσιν δικαιοσύνην·
[373]   περὶ τὸν γυναικεῖον κόσμον. καὶ  δὴ   καὶ διακόνων πλειόνων δεησόμεθα·
[376]   δεῖν εἶναι; Τιθῶμεν, ἔφη. Φιλόσοφος  δὴ   καὶ θυμοειδὴς καὶ ταχὺς καὶ
[373]   καὶ τἆλλα σκεύη, καὶ ὄψα  δὴ   καὶ μύρα καὶ θυμιάματα καὶ
[377]   παντὸς ἔργου μέγιστον, ἄλλως (τε  δὴ   καὶ νέῳ καὶ ἁπαλῷ ὁτῳοῦν;
[357]   ὢν τυγχάνει πρὸς ἅπαντα, καὶ  δὴ   καὶ τότε τοῦ Θρασυμάχου τὴν
[371]   τῇ πόλει. Πλειόνων γάρ. Καὶ  δὴ   καὶ τῶν ἄλλων διακόνων που
[370]   σκυτοτόμος· οὔ; Αληθῆ. Τέκτονες  δὴ   καὶ χαλκῆς καὶ τοιοῦτοί τινες
[361]   (βίος ἐπιμένει. λεκτέον οὖν· καὶ  δὴ   κἂν ἀγροικοτέρως λέγηται, μὴ ἐμὲ
[377]   γε τοιαῦτα μέμφεσθαι. ἀλλὰ πῶς  δὴ   λέγομεν καὶ ποῖα; Πρῶτον μέν,
[380]   μάλ’ ἔφη, ἀπόχρη. (Τί δὲ  δὴ   δεύτερος ὅδε; ἆρα γόητα
[380]   οἱ δίκην διδόντες, ἦν δὲ  δὴ   δρῶν ταῦτα θεός, οὐκ
[360]   ἔσεσθαι ἀδικεῖν, ἀδικεῖν. λυσιτελεῖν γὰρ  δὴ   οἴεται πᾶς ἀνὴρ πολὺ (μᾶλλον
[369]   ζῆν ἕνεκα. Παντάπασί γε. Δευτέρα  δὴ   οἰκήσεως, τρίτη δὲ ἐσθῆτος καὶ
[369]   πέντε ἀνδρῶν. (Φαίνεται. Τί  δὴ   οὖν; ἕνα ἕκαστον τούτων δεῖ
[382]   ὅς, οὕτως ἔχει. Κατὰ τί  δὴ   οὖν τούτων τῷ θεῷ τὸ
[360]   ἀδικεῖσθαι φόβον. ταῦτα μὲν οὖν  δὴ   οὕτω. (Τὴν δὲ κρίσιν αὐτὴν
[361]   τιμῶν ἕνεκα τοιοῦτος εἴη. γυμνωτέος  δὴ   πάντων πλὴν δικαιοσύνης καὶ ποιητέος
[366]   καὶ ἄκρων λεγόμενος λόγος; ἐκ  δὴ   πάντων τῶν (εἰρη( μένων τίς
[374]   καιροὺς καλῶς ἀπεργάσεσθαι· τὰ δὲ  δὴ   περὶ τὸν πόλεμον πότερον οὐ
[371]   γάρ; Πάνυ μὲν οὖν. Πλήρωμα  δὴ   πόλεώς εἰσιν, ὡς ἔοικε, καὶ
[363]   φησίν, μαλλοῖς καταβεβρίθασι, καὶ ἄλλα  δὴ   πολλὰ ἀγαθὰ τούτων ἐχόμενα. παραπλήσια
[371]   ἐπὶ τοὺς πόνους ἔχωσιν· οἳ  δὴ   πωλοῦντες τὴν τῆς ἰσχύος χρείαν,
[375]   δὲ ἀδυνάτοις ἔοικεν, καὶ οὕτω  (δὴ   συμβαίνει ἀγαθὸν φύλακα ἀδύνατον γενέσθαι.
[371]   γάρ; Δοκεῖ μοι. Δεῖ  δὴ   τὰ οἴκοι μὴ μόνον ἑαυτοῖς
[381]   ἄλλων παθημάτων ἥκιστα ἀλλοιοῦται. Εστι  δὴ   ταῦτα. (Πᾶν δὴ τὸ καλῶς
[359]   τε καὶ δίκαιον· καὶ εἶναι  δὴ   ταύτην γένεσίν τε καὶ οὐσίαν
[365]   εἰσὶ δὲ καὶ τελευτήσασιν, ἃς  δὴ   τελετὰς καλοῦσιν, αἳ τῶν ἐκεῖ
[367]   Καὶ ἐγὼ ἀκούσας, ἀεὶ μὲν  δὴ   τὴν φύσιν τοῦ τε Γλαύκωνος
[361]   ἀλλ’ εἶναι ἀγαθὸν ἐθέλοντα. ἀφαιρετέον  δὴ   τὸ δοκεῖν. εἰ γὰρ δόξει
[382]   μισεῖται. Δοκεῖ μοι. Τί δὲ  δὴ   τὸ ἐν τοῖς λόγοις (ψεῦδος)
[381]   ἀλλοιοῦται. Εστι δὴ ταῦτα. (Πᾶν  δὴ   τὸ καλῶς ἔχον φύσει
[373]   ἀνάγκη, ἔφη, Σώκρατες. Πολεμήσομεν  δὴ   τὸ μετὰ τοῦτο, Γλαύκων;
[377]   καὶ τοὺς ἐλάττους. δεῖ γὰρ  δὴ   τὸν αὐτὸν τύπον εἶναι καὶ
[377]   καὶ ἁπαλῷ ὁτῳοῦν; μάλιστα γὰρ  δὴ   τότε πλάττεται, καὶ ἐνδύεται τύπος
[378]   (ὡς ἐτιμωρήσατο αὐτόν. τὰ δὲ  δὴ   τοῦ Κρόνου ἔργα καὶ πάθη
[379]   μύθους. Ορθῶς, ἔφη· ἀλλ’ αὐτὸ  δὴ   τοῦτο, οἱ τύποι περὶ θεολογίας
[370]   ἐν παρέργου μέρει. Ανάγκη. Εκ  δὴ   τούτων πλείω τε ἕκαστα γίγνεται
[365]   καὶ κύριον εὐδαιμονίας, ἐπὶ τοῦτο  δὴ   τρεπτέον ὅλως· πρόθυρα μὲν καὶ
[382]   Πάνυ μὲν οὖν. Τὸ μὲν  δὴ   τῷ ὄντι ψεῦδος οὐ μόνον
[359]   γὰρ ἄν. μὲν οὖν  δὴ   φύσις δικαιοσύνης, Σώκρατες, αὕτη
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006