Alphabétiquement     [«   »]
μεμυθολογημένα 1
μέμφεσθαι 2
μεμφόμενος 1
μὲν 104
μέν 5
μένει 1
μενοι 1
Fréquences     [«    »]
100 δ
86 τῶν
87 ὡς
104 μὲν
146 δὲ
156 τε
470 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

μὲν


Pages
[364]   ὡς ἄρα καὶ θεοὶ πολλοῖς  μὲν   ἀγαθοῖς δυστυχίας τε καὶ βίον
[367]   θεούς τε καὶ ἀνθρώπους,  μὲν   ἀγαθόν, δὲ κακόν ἐστι.
[379]   τῶν κακῶν ἡμῖν, καὶ τῶν  μὲν   ἀγαθῶν οὐδένα ἄλλον αἰτιατέον, τῶν
[358]   Πεφυκέναι γὰρ δή φασιν τὸ  μὲν   ἀδικεῖν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι
[380]   ἀκούειν τοὺς νέους, ὅτι— θεὸς  μὲν   αἰτίαν φύει βροτοῖς, ὅταν κακῶσαι
[376]   Λόγων δὲ διττὸν εἶδος, τὸ  μὲν   ἀληθές, ψεῦδος δ’ ἕτερον; Ναί.
[380]   ὑπ’ ἄλλου; Ανάγκη. Οὐκοῦν ὑπὸ  μὲν   ἄλλου τὰ ἄριστα ἔχοντα ἥκιστα
[367]   ἄλλοις ἐπαινεῖν· ὡς ἐγὼ τῶν  μὲν   ἄλλων ἀποδεχοίμην ἂν οὕτως ἐπαινούντων
[375]   τἀναντία ταῦτα. Ποῦ δή; Ιδοι  μὲν   ἄν τις καὶ ἐν ἄλλοις
[360]   μηδὲ ἅψαιτο τῶν ἀλλοτρίων, ἀθλιώτατος  μὲν   ἂν δόξειεν εἶναι τοῖς αἰσθανομένοις
[376]   θηρίου. Τὸ ποῖον; Οτι ὃν  μὲν   ἂν ἴδῃ ἀγνῶτα, χαλεπαίνει, οὐδὲ
[377]   ἐπιστατητέον τοῖς μυθοποιοῖς, (καὶ ὃν  μὲν   ἂν καλὸν (μῦθον) ποιήσωσιν, ἐγκριτέον,
[379]   αὐτὰρ δειλῶν· καὶ  μὲν   ἂν μείξας Ζεὺς δῷ
[368]   ἔφην, ἐρῶ. δικαιοσύνη, φαμέν, ἔστι  μὲν   ἀνδρὸς ἑνός, ἔστι δέ που
[371]   (αὐτοὺς περὶ τὴν ἀγορὰν τὰ  μὲν   ἀντ’ ἀργυρίου ἀλλάξασθαι τοῖς τι
[366]   τοι εἴ τις ἔχει ψευδῆ  μὲν   ἀποφῆναι εἰρήκαμεν, ἱκανῶς δὲ
[375]   ἀγνῶτας τοὐναντίον. Οἶδα μέντοι. Τοῦτο  μὲν   ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, δυνατόν,
[382]   Γελοῖον μεντἂν εἴη, ἔφη. Ποιητὴς  μὲν   ἄρα ψευδὴς ἐν θεῷ οὐκ
[359]   οὐσίαν δικαιοσύνης, μεταξὺ οὖσαν τοῦ  μὲν   ἀρίστου ὄντος, ἐὰν ἀδικῶν μὴ
[362]   τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα, πρῶτον  μὲν   ἄρχειν ἐν τῇ πόλει δοκοῦντι
[362]   (Ταῦτ’ εἰπόντος τοῦ Γλαύκωνος ἐγὼ  μὲν   αὖ ἐν νῷ εἶχόν τι
[380]   ἄλλοτε ἐν ἄλλαις ἰδέαις τοτὲ  μὲν   αὐτὸν γιγνόμενον, (καὶ) ἀλλάττοντα τὸ
[359]   τοῦ Λυδοῦ προγόνῳ γενέσθαι. εἶναι  μὲν   γὰρ αὐτὸν ποιμένα θητεύοντα παρὰ
[365]   ἐμαυτὸν οὕτω περιφράξας διαβιῶ; τὰ  μὲν   γὰρ λεγόμενα δικαίῳ μὲν ὄντι
[366]   θυτέον (ἀπὸ τῶν ἀδικημάτων. δίκαιοι  μὲν   γὰρ ὄντες ἀζήμιοι μόνον ὑπὸ
[369]   οὖν χρῆναι ἐπιχειρῆσαι περαίνειν; οἶμαι  μὲν   γὰρ οὐκ ὀλίγον ἔργον αὐτὸ
[376]   Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Οὗτος  μὲν   δὴ ἂν οὕτως ὑπάρχοι. θρέψονται
[381]   ἔχει. Πῶς δ’ οὔ; Ταύτῃ  μὲν   δὴ ἥκιστα ἂν πολλὰς μορφὰς
[367]   ἐστι. Καὶ ἐγὼ ἀκούσας, ἀεὶ  μὲν   δὴ τὴν φύσιν τοῦ τε
[382]   οὕτω; Πάνυ μὲν οὖν. Τὸ  μὲν   δὴ τῷ ὄντι ψεῦδος οὐ
[367]   καὶ ὁμολογεῖν Θρασυμάχῳ ὅτι τὸ  μὲν   δίκαιον ἀλλότριον ἀγαθόν, συμφέρον τοῦ
[361]   εἰς τὸ ἔσχατον ἐληλυθότες,  μὲν   δικαιοσύνης, δὲ ἀδικίας, κρίνωνται
[357]   ὠφελεῖν δὲ ἡμᾶς, καὶ αὐτὰ  μὲν   ἑαυτῶν ἕνεκα οὐκ ἂν δεξαίμεθα
[361]   ἴτω ἀμετάστατος μέχρι (θανάτου, δοκῶν  μὲν   εἶναι ἄδικος διὰ βίου, ὢν
[381]   παντοδαποῖς ἰνδαλλόμενοι, ἵνα μὴ ἅμα  μὲν   εἰς θεοὺς βλασφημῶσιν, ἅμα δὲ
[369]   τοσαύτην παρασκευήν; ἄλλο τι γεωργὸς  μὲν   εἷς, δὲ οἰκοδόμος, ἄλλος
[360]   καὶ αὐτῷ οὕτω συμβαίνειν, στρέφοντι  μὲν   εἴσω τὴν σφενδόνην ἀδήλῳ γίγνεσθαι,
[359]   γεύωνται, ~τοῖς μὴ δυναμένοις τὸ  (μὲν   ἐκφεύγειν τὸ δὲ αἱρεῖν δοκεῖ
[362]   ὧν ὅδε εἶπεν, οἳ δικαιοσύνην  μὲν   ἐπαινοῦσιν, ἀδικίαν δὲ ψέγουσιν, ἵν’
[376]   ηὑρημένης; ἔστιν δέ που  μὲν   ἐπὶ σώμασι γυμναστική, δ’
[370]   χρόνου, τὰ δὲ τρία, τὸ  μὲν   ἐπὶ τῇ τῆς οἰκίας παρασκευῇ
[361]   τὰ δυνατὰ διαισθάνεται, (καὶ τοῖς  μὲν   ἐπιχειρεῖ, τὰ δὲ ἐᾷ· ἔτι
[358]   τὸν Θρασυμάχου λόγον, καὶ πρῶτον  μὲν   ἐρῶ δικαιοσύνην οἷον εἶναί φασιν
[379]   Διὸς οὔδει κηρῶν ἔμπλειοι,  μὲν   ἐσθλῶν, αὐτὰρ δειλῶν· καὶ
[365]   θυσιῶν καὶ (παιδιᾶς ἡδονῶν εἰσι  μὲν   ἔτι ζῶσιν, εἰσὶ δὲ καὶ
[379]   αἴτιον τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ τῶν  μὲν   εὖ ἐχόντων αἴτιον, τῶν δὲ
[364]   ἑνὸς στόματος ὑμνοῦσιν ὡς καλὸν  μὲν   σωφροσύνη τε καὶ δικαιοσύνη,
[370]   αὐτὸς εἰπόντος σοῦ, ὅτι πρῶτον  μὲν   ἡμῶν φύεται ἕκαστος οὐ πάνυ
[380]   ζητοῦμεν, καὶ (λεκτέον ὡς  μὲν   θεὸς δίκαιά τε καὶ ἀγαθὰ
[364]   καὶ θεοὶ αὐτοί, καὶ τοὺς  μὲν   θυσίαισι καὶ εὐχωλαῖς ἀγαναῖσιν (λοιβῇ
[364]   ἀκολασία δὲ καὶ ἀδικία ἡδὺ  μὲν   καὶ εὐπετὲς κτήσασθαι, δόξῃ δὲ
[365]   τοῦτο δὴ τρεπτέον ὅλως· πρόθυρα  μὲν   καὶ σχῆμα κύκλῳ περὶ ἐμαυτὸν
[364]   λόγοις μάρτυρας ποιητὰς ἐπάγονται οἱ  μὲν   κακίας πέρι, εὐπετείας διδόντες, ὡς
[367]   ἔχοντα αὐτὴ δι’ αὑτὴν  μὲν   κακόν, δὲ ἀγαθόν ἐστιν·
[364]   πέρι, εὐπετείας διδόντες, ὡς τὴν  μὲν   κακότητα καὶ ἰλαδὸν ἔστιν ἑλέσθαι
[376]   ἐχθρὰν διακρίνει τῷ τὴν  μὲν   καταμαθεῖν, τὴν δὲ ἀγνοῆσαι. καίτοι
[374]   ἀλλὰ παρέργῳ χρώμενος; (καὶ ἀσπίδα  μὲν   λαβὼν τι ἄλλο τῶν
[366]   ἱκανῶς τῷ λόγῳ ὡς τὸ  μὲν   μέγιστον κακῶν ὅσα ἴσχει ψυχὴ
[365]   οὔτε βιάσασθαι δυνατόν. Οὐκοῦν, εἰ  μὲν   μὴ εἰσὶν μηδὲν αὐτοῖς
[360]   τοιούτω δακτυλίω γενοίσθην, καὶ τὸν  μὲν   δίκαιος περιθεῖτο, τὸν δὲ
[364]   ἰλαδὸν ἔστιν ἑλέσθαι (ῥηϊδίως· λείη  μὲν   ὁδός, μάλα δ’ ἐγγύθι ναίει·
[380]   ὠνίναντο κολαζόμενοι· ὡς δὲ ἄθλιοι  μὲν   οἱ δίκην διδόντες, ἦν δὲ
[381]   ἆρα, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοὶ  μὲν   οἱ θεοί εἰσιν οἷοι μὴ
[373]   πάντες οἵ τε μιμηταί, πολλοὶ  μὲν   οἱ περὶ τὰ σχήματά τε
[358]   τούτων τὴν δικαιοσύνην τιθεῖς; ~(Εγὼ  μὲν   οἶμαι, ἦν δ’ ἐγώ, ἐν
[365]   τὰ μὲν γὰρ λεγόμενα δικαίῳ  μὲν   ὄντι μοι, ἐὰν μὴ καὶ
[380]   λέγειν τὸν ποιητήν. ἀλλ’ εἰ  μὲν   ὅτι ἐδεήθησαν κολάσεως λέγοιεν ὡς
[359]   κατ’ ἄνθρωπον, τοῦτον δὲ ἄλλο  μὲν   οὐδέν, περὶ δὲ (τῇ χειρὶ
[372]   ποτὲ ταῖς πόλεσιν ἐμφύονται.  μὲν   οὖν ἀληθινὴ πόλις δοκεῖ μοι
[370]   γιγνόμενοι, συχνὸν αὐτὸ ποιοῦσιν. Πάνυ  μὲν   οὖν. Αλλ’ οὐκ ἄν πω
[371]   ἕνεκα γενήσεται ἐκ τούτου. Πάνυ  μὲν   οὖν. (Αν οὖν κομίσας
[377]   τις βούληται ἐνσημήνασθαι ἑκάστῳ. Κομιδῇ  μὲν   οὖν. Αρ’ οὖν ῥᾳδίως οὕτω
[360]   τὸν τοῦ ἀδικεῖσθαι φόβον. ταῦτα  μὲν   οὖν δὴ οὕτω. (Τὴν δὲ
[359]   ἀδικεῖσθαι· μαίνεσθαι γὰρ ἄν.  μὲν   οὖν δὴ φύσις δικαιοσύνης,
[363]   ἄλλα δὲ οὐκ ἔχουσιν.  μὲν   οὖν ἔπαινος καὶ ψόγος
[371]   ἐπὶ τὰς πόλεις ἐμπόρους; Πάνυ  μὲν   οὖν. (Ετι δή τινες, ὡς
[373]   κακὰ γίγνεται, ὅταν γίγνηται. Πάνυ  μὲν   οὖν. Ετι δή, φίλε,
[376]   τοῦ Γλαύκωνος ἀδελφός, Πάνυ  μὲν   οὖν, ἔφη, ἔγωγε προσδοκῶ προὔργου
[382]   τε καὶ τὸ θεῖον. Παντάπασι  μὲν   οὖν, ἔφη. Κομιδῇ ἄρα
[368]   τὰ αὐτὰ ὄντα τυγχάνει. Πάνυ  μὲν   οὖν, ἔφη Αδείμαντος· ἀλλὰ
[376]   κἀγαθὸς ἔσεσθαι φύλαξ πόλεως. Παντάπασι  μὲν   οὖν, ἔφη. Οὗτος μὲν δὴ
[369]   πόλιν ὄνομα· γάρ; Πάνυ  μὲν   οὖν. Μεταδίδωσι δὴ ἄλλος ἄλλῳ,
[360]   τὸ ἑαυτοῦ ἐπιτήδευμα τιθῶμεν. πρῶτον  μὲν   οὖν ἄδικος ὥσπερ οἱ
[370]   τῶν ἄλλων ἄγων, πράττῃ. Παντάπασι  μὲν   οὖν. Πλειόνων δή, Αδείμαντε,
[371]   ἐγᾦμαι, μισθωτοί· γάρ; Πάνυ  μὲν   οὖν. Πλήρωμα δὴ πόλεώς εἰσιν,
[357]   ~Πολιτεία (Εγὼ  μὲν   οὖν ταῦτα εἰπὼν ᾤμην λόγου
[382]   ψεῦδος. οὐχ οὕτω; Πάνυ  μὲν   οὖν. Τὸ μὲν δὴ τῷ
[365]   δικανικὴν διδόντες, ἐξ ὧν τὰ  μὲν   πείσομεν, τὰ δὲ βιασόμεθα, ὡς
[372]   δὲ τῶν πυρῶν ἄλευρα, τὰ  μὲν   πέψαντες, τὰ δὲ μάξαντες, μάζας
[378]   τε καὶ νέους, ἀλλὰ μάλιστα  μὲν   σιγᾶσθαι, εἰ δὲ ἀνάγκη τις
[374]   πολεμικῆς; Οὐδαμῶς. Αλλ’ ἄρα τὸν  μὲν   σκυτοτόμον διεκωλύομεν μήτε γεωργὸν ἐπιχειρεῖν
[367]   κρείττονος, τὸ δὲ ἄδικον αὑτῷ  μὲν   συμφέρον καὶ λυσιτελοῦν, τῷ δὲ
[372]   ὑποδήματα; καὶ οἰκοδομησάμενοι οἰκίας, θέρους  μὲν   τὰ πολλὰ γυμνοί τε καὶ
[371]   τὴν διακονίαν τάττουσιν ταύτην, ἐν  μὲν   ταῖς ὀρθῶς οἰκουμέναις πόλεσι σχεδόν
[363]   τε καὶ Ομηρός φασιν,  μὲν   τὰς δρῦς (τοῖς δικαίοις τοὺς
[371]   ἄλλοι διάκονοι, οἳ ἂν τὰ  μὲν   τῆς διανοίας μὴ πάνυ ἀξιοκοινώνητοι
[380]   νόμου, καί μοι ἀρέσκει. Οὗτος  μὲν   τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, εἷς
[375]   ἐστι καὶ ἀήττητος; Εννενόηκα. Τὰ  μὲν   τοίνυν τοῦ σώματος οἷον δεῖ
[379]   οἱ πολλοὶ λέγουσιν, ἀλλὰ ὀλίγων  μὲν   τοῖς ἀνθρώποις αἴτιος, πολλῶν δὲ
[375]   (Αλλὰ μέντοι δεῖ γε πρὸς  μὲν   τοὺς οἰκείους πρᾴους αὐτοὺς εἶναι,
[375]   φύσει αὐτῶν τὸ ἦθος, πρὸς  μὲν   τοὺς συνήθεις τε καὶ γνωρίμους
[379]   οἰκισταὶ πόλεως· οἰκισταῖς δὲ τοὺς  μὲν   τύπους προσήκει εἰδέναι ἐν οἷς
[372]   ὑποδεδεμένοι ἱκανῶς· θρέψονται δὲ ἐκ  μὲν   τῶν κριθῶν ἄλφιτα σκευαζόμενοι, ἐκ
[358]   βούλομαι καὶ σοῦ ἀκούειν ἀδικίαν  μὲν   ψέγοντος, δικαιοσύνην δὲ ἐπαινοῦντος. ἀλλ’
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006