Alphabétiquement     [«   »]
γάρ 30
γὰρ 55
γέ 3
γε 45
γέγονε 1
γέγονεν 2
γεγονέναι 2
Fréquences     [«    »]
42 ὅτι
41 οὐ
43 τῷ
45 γε
46 τοὺς
47 μὴ
50 ἐγώ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

γε


Pages
[379]   εὐπραγίας; Ναί. Οὐκ ἄρα πάντων  γε   αἴτιον τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ τῶν
[366]   ἐπιστήμην λαβὼν (ἀπέχεται αὐτοῦ, τῶν  γε   ἄλλων οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος, ἀλλ’
[369]   γε. Εἴη δ’ ἂν  γε   ἀναγκαιοτάτη πόλις ἐκ τεττάρων
[370]   μήν, ἦν δ’ ἐγώ, κατοικίσαι  γε   αὐτὴν τὴν πόλιν εἰς τοιοῦτον
[368]   τοῦ ὑμετέρου τρόπου, ἐπεὶ κατά  γε   αὐτοὺς τοὺς λόγους ἠπίστουν ἂν
[382]   δεδιὼς τοὺς ἐχθροὺς ψεύδοιτο; (Πολλοῦ  γε   δεῖ. Αλλὰ δι’ οἰκείων ἄνοιαν
[378]   μάχονται— οὐδὲ γὰρ ἀληθῆ— εἴ  γε   δεῖ ἡμῖν τοὺς μέλλοντας τὴν
[369]   τε καὶ ζῆν ἕνεκα. Παντάπασί  γε.   Δευτέρα δὴ οἰκήσεως, τρίτη δὲ
[369]   εὐπετέστερον ἰδεῖν ζητοῦμεν; (Πολύ  γε.   Δοκεῖ οὖν χρῆναι ἐπιχειρῆσαι περαίνειν;
[369]   περὶ τὸ σῶμα θεραπευτήν; Πάνυ  γε.   Εἴη δ’ ἂν γε
[375]   πάντων τούτων. Καὶ μὴν ἀνδρεῖόν  γε,   εἴπερ εὖ μαχεῖται. Πῶς δ’
[382]   τοῦ ἐψευσμένου· ἐπεὶ τό  γε   ἐν τοῖς λόγοις μίμημά τι
[382]   αὐτὸ ἐν τῷ τοιούτῳ. Πολύ  γε,   ἔφη. Αλλὰ μὴν ὀρθότατά γ’
[368]   που καὶ ὅλης πόλεως; Πάνυ  γε,   δ’ ὅς. Οὐκοῦν μεῖζον
[370]   δέρμασίν τε καὶ ἐρίοις. Οὐδέ  γε,   δ’ ὅς, σμικρὰ πόλις
[374]   οὐχ ἱκανοί; Οὔκ, εἰ σύ  γε,   ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἡμεῖς
[378]   δοκεῖ ἐπιτήδεια εἶναι λέγειν. Οὐδέ  γε,   ἦν δ’ ἐγώ, τὸ παράπαν
[375]   καὶ ἐπισκεψάμενος τὰ ἔμπροσθεν, Δικαίως  γε,   ἦν δ’ ἐγώ, φίλε,
[368]   ~ἀτὰρ οὖν καὶ τότε πάνυ  γε   (ἥσθην καὶ εἶπον· Οὐ κακῶς
[379]   Δεῖ γάρ. (Οὐκοῦν ἀγαθὸς  γε   θεὸς τῷ ὄντι τε καὶ
[375]   καὶ τὰ τῆς ψυχῆς, ὅτι  γε   θυμοειδῆ. Καὶ τοῦτο. Πῶς οὖν,
[369]   οἰόμενος αὑτῷ ἄμεινον εἶναι; Πάνυ  γε.   Ιθι δή, ἦν δ’ ἐγώ,
[362]   ὅδε ἐλλείπει, ἐπάμυνε. καίτοι ἐμέ  γε   ἱκανὰ καὶ τὰ ὑπὸ τούτου
[371]   Καὶ ἐμπόρων δὴ δεησόμεθα. Πάνυ  γε   Καὶ ἐὰν μέν γε κατὰ
[373]   ὡς τὸ πρότερον; Πολύ  γε.   Καὶ χώρα γέ που,
[369]   δ’ οὔ; (Αλλὰ μὴν πρώτη  γε   καὶ μεγίστη τῶν χρειῶν
[372]   ἐγώ, καλῶς λέγεις· καὶ σκεπτέον  γε   καὶ οὐκ ἀποκνητέον. Πρῶτον οὖν
[381]   Εοικεν. Αλλὰ μὴν θεός  γε   καὶ τὰ τοῦ θεοῦ πάντῃ
[371]   Πάνυ γε Καὶ ἐὰν μέν  γε   κατὰ θάλατταν ἐμπορία γίγνηται,
[379]   ἄλλοτε μέν τε κακῷ  γε   κύρεται, ἄλλοτε δ’ ἐσθλῷ·
[370]   Αλλ’ οὐκ ἄν πω πάνυ  γε   μέγα τι εἴη, εἰ αὐτοῖς
[379]   ποιεῖ; Οὐδὲ τοῦτο. Ο δέ  γε   μηδὲν κακὸν ποιεῖ οὐδ’ ἄν
[378]   γάρ, δ’ ὅς, οὗτοί  γε   οἱ λόγοι χαλεποί. (Καὶ οὐ
[372]   τυρόν, καὶ βολβοὺς καὶ λάχανά  γε,   οἷα δὴ ἐν ἀγροῖς ἑψήματα,
[375]   φύσις. Φαίνεται. Αλλὰ μέντοι τούτων  γε   ὁποτέρου ἂν στέρηται, φύλαξ ἀγαθὸς
[380]   ἐκβαίνειν; Οὐκ ἔχω, ἔφη, νῦν  γε   οὕτως εἰπεῖν. Τί δὲ τόδε;
[379]   οὐκ ἐπιτρεπτέον, οὐ μὴν αὐτοῖς  γε   ποιητέον μύθους. Ορθῶς, ἔφη· ἀλλ’
[375]   οὐ ῥᾳδίως. (Αλλὰ μέντοι δεῖ  γε   πρὸς μὲν τοὺς οἰκείους πρᾴους
[381]   Καὶ μήν που καὶ τά  γε   σύνθετα πάντα σκεύη τε καὶ
[377]   γάρ, ἔφη, ὀρθῶς ἔχει τά  γε   τοιαῦτα μέμφεσθαι. ἀλλὰ πῶς δὴ
[379]   Τί μήν; Αλλὰ μὴν οὐδέν  γε   τῶν ἀγαθῶν βλαβερόν· γάρ;
[376]   ταῦτα, δῆλον. Αλλὰ μὴν κομψόν  γε   φαίνεται τὸ πάθος αὐτοῦ τῆς
[381]   ἀλλοιοῦται· οὐ γάρ που ἐνδεᾶ  γε   φήσομεν τὸν θεὸν κάλλους
[376]   Αλλὰ μέντοι, εἶπον ἐγώ, τό  γε   φιλομαθὲς καὶ φιλόσοφον ταὐτόν; Ταὐτὸν
[382]   ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι τό  γε   ὡς ἀληθῶς ψεῦδος, εἰ οἷόν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006