Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφοτέρων 3
Αν 1
ἄν 17
ἂν 75
ἀναβὰς 1
ἀναγκαζόμενος 1
ἀναγκάζουσι 1
Fréquences     [«    »]
63 δὴ
73 ἐν
66 οὖν
75 ἂν
80
83 τὸ
86 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

ἂν


Pages
[359]   ἀδικεῖν ἄκοντες αὐτὸ ἐπιτηδεύουσι, μάλιστ’  ἂν   αἰσθοίμεθα, εἰ τοιόνδε (ποιή( σαιμεν
[367]   ἐκ νέων ἡμᾶς ἐπείθετε, οὐκ  ἂν   ἀλλήλους ἐφυλάττομεν μὴ ἀδικεῖν, ἀλλ’
[372]   Σώκρατες, ἔφη, κατεσκεύαζες, τί  ἂν   αὐτὰς ἄλλο ταῦτα ἐχόρταζες;
[371]   παρ’ ὧν ἂν κομίζωνται ὧν  ἂν   αὐτοῖς χρεία, κενὸς ἄπεισιν.
[360]   αἰσθανομένοις καὶ ἀνοητότατος, ἐπαινοῖεν δ’  ἂν   αὐτὸν ἀλλήλων ἐναντίον ἐξαπατῶντες ἀλλήλους
[361]   τῶν ἀδικημάτων, καὶ βιάσασθαι ὅσα  ἂν   βίας δέηται, διά τε ἀνδρείαν
[362]   δικαίῳ εἶναι, ἔπειτα γαμεῖν ὁπόθεν  ἂν   βούληται, ἐκδιδόναι εἰς οὓς ἂν
[362]   ἂν βούληται, ἐκδιδόναι εἰς οὓς  ἂν   βούληται, συμβάλλειν, κοινωνεῖν οἷς ἂν
[359]   δόντες ἐξουσίαν ἑκατέρῳ ποιεῖν ὅτι  ἂν   βούληται, τῷ τε δικαίῳ καὶ
[362]   θεοὺς καὶ τῶν ἀνθρώπων οὓς  ἂν   βούληται, ὥστε καὶ θεοφιλέστερον αὐτὸν
[360]   τὸν δὲ ἄδικος, οὐδεὶς  ἂν   γένοιτο, ὡς δόξειεν, οὕτως ἀδαμάντινος,
[369]   καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτῆς ἴδοιμεν  ἂν   γιγνομένην καὶ τὴν ἀδικίαν; Τάχ’
[376]   ἓν κακὸν προπεπονθώς· ὃν δ’  ἂν   γνώριμον, ἀσπάζεται, κἂν μηδὲν πώποτε
[357]   αὐτὰ μὲν ἑαυτῶν ἕνεκα οὐκ  ἂν   δεξαίμεθα ἔχειν, (τῶν δὲ μισθῶν
[382]   κεκτῆσθαι τὸ ψεῦδος πάντες ἥκιστα  ἂν   δέξαιντο, καὶ μισοῦσι μάλιστα αὐτὸ
[371]   οἷα καὶ ὅσα ἐκείνοις ὧν  ἂν   δέωνται. Δεῖ γάρ. Πλειόνων δὴ
[360]   ὄντα. οὕτω δὲ δρῶν οὐδὲν  ἂν   διάφορον τοῦ ἑτέρου ποιοῖ, ἀλλ’
[368]   Μεῖζον, ἔφη. Ισως τοίνυν πλείων  ἂν   δικαιοσύνη ἐν τῷ μείζονι ἐνείη
[360]   ἅψαιτο τῶν ἀλλοτρίων, ἀθλιώτατος μὲν  ἂν   δόξειεν εἶναι τοῖς αἰσθανομένοις καὶ
[374]   δὲ οὐκ ἀποδειλιατέον, ὅσον γ’  ἂν   δύναμις παρείκῃ. ~(Οὐ γὰρ οὖν,
[362]   ἂν βούληται, συμβάλλειν, κοινωνεῖν οἷς  ἂν   ἐθέλῃ, καὶ παρὰ ταῦτα πάντα
[378]   πάθη ὑπὸ τοῦ ὑέος, οὐδ’  ἂν   εἰ ἦν ἀληθῆ ᾤμην δεῖν
[368]   τοιαύτην ποιήσασθαι ζήτησιν αὐτοῦ, οἵανπερ  ἂν   εἰ προσέταξέ τις γράμματα σμικρὰ
[379]   οἱ τύποι περὶ θεολογίας τίνες  ἂν   εἶεν; Τοιοίδε πού τινες, ἦν
[379]   θεός, ἐπειδὴ ἀγαθός, πάντων  ἂν   εἴη αἴτιος, ὡς οἱ πολλοὶ
[370]   δ’ ὅς, σμικρὰ πόλις  ἂν   εἴη ἔχουσα πάντα ταῦτα. Αλλὰ
[374]   σχολῆς τε τῶν ἄλλων πλείστης  ἂν   εἴη καὶ αὖ τέχνης τε
[380]   τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, εἷς  ἂν   εἴη τῶν περὶ θεοὺς νόμων
[374]   δ’ οὔ; Ημέτερον δὴ ἔργον  ἂν   εἴη, ὡς ἔοικεν, εἴπερ οἷοί
[374]   δὲ κυβευτικὸς ἱκανῶς οὐδ’  ἂν   εἷς γένοιτο μὴ αὐτὸ τοῦτο
[365]   ὡς ἄριστα διέλθοι; λέγοι γὰρ  ἂν   ἐκ τῶν εἰκότων πρὸς αὑτὸν
[371]   πόλει πῶς ἀλλήλοις μεταδώσουσιν ὧν  ἂν   ἕκαστοι ἐργάζωνται; ὧν δὴ ἕνεκα
[357]   ἄδικον; Ως ἀληθῶς, εἶπον, ἔγωγ’  ἂν   ἑλοίμην, εἰ ἐπ’ ἐμοὶ εἴη.
[366]   ἐν Αιδου δίκην δώσομεν ὧν  ἂν   ἐνθάδε ἀδικήσωμεν, αὐτοὶ
[359]   καὶ ὡς ἀληθῶς ἄνδρα οὐδ’  ἂν   ἑνί ποτε συνθέσθαι τὸ μήτε
[368]   τε καὶ ἐν μείζονι, ἕρμαιον  ἂν   ἐφάνη οἶμαι ἐκεῖνα πρῶτον ἀναγνόντας
[357]   τι εἶναι ἀγαθόν, δεξαίμεθ’  ἂν   ἔχειν οὐ τῶν ἀποβαινόντων ἐφιέμενοι,
[382]   δ’ ἐγώ· ψεύδεσθαι θεὸς ἐθέλοι  ἂν   λόγῳ ἔργῳ φάντασμα
[359]   τοῦ ἴσου τιμήν. εἴη δ’  ἂν   ἐξουσία ἣν λέγω τοιάδε
[369]   θεραπευτήν; Πάνυ γε. Εἴη δ’  ἂν   γε ἀναγκαιοτάτη πόλις ἐκ
[378]   ὡς ἀδικῶν τὰ ἔσχατα οὐδὲν  ἂν   θαυμαστὸν ποιοῖ, οὐδ’ αὖ ἀδικοῦντα
[382]   Οὐκ ἄρα ἔστιν οὗ ἕνεκα  ἂν   θεὸς ψεύδοιτο. Οὐκ ἔστιν. Πάντῃ
[376]   Τὸ ποῖον; Οτι ὃν μὲν  ἂν   ἴδῃ ἀγνῶτα, χαλεπαίνει, οὐδὲ ἓν
[370]   δεῖται. Δεήσει. Καὶ μὴν κενὸς  ἂν   ἴῃ διάκονος, ~μηδὲν ἄγων
[360]   ἑτέρου ποιοῖ, ἀλλ’ ἐπὶ ταὔτ’  ἂν   ἴοιεν ἀμφότεροι. καίτοι μέγα τοῦτο
[381]   Αλλ’ ἆρα αὐτὸς αὑτὸν μεταβάλλοι  ἂν   καὶ ἀλλοιοῖ; Δῆλον, ἔφη, ὅτι,
[377]   τοῖς μυθοποιοῖς, (καὶ ὃν μὲν  ἂν   καλὸν (μῦθον) ποιήσωσιν, ἐγκριτέον, ὃν
[372]   σκοποῦντες γὰρ καὶ τοιαύτην τάχ’  ἂν   κατίδοιμεν τήν τε δικαιοσύνην καὶ
[371]   ὧν ἐκεῖνοι (δέονται παρ’ ὧν  ἂν   κομίζωνται ὧν ἂν αὐτοῖς χρεία,
[380]   μέτρου μυθολογοῦντα, ὡς οὔτε ὅσια  ἂν   λεγόμενα εἰ λέγοιτο, οὔτε σύμφορα
[358]   δ’ ἐγώ· περὶ γὰρ τίνος  ἂν   μᾶλλον πολλάκις τις νοῦν ἔχων
[360]   ὡς δόξειεν, οὕτως ἀδαμάντινος, ὃς  ἂν   μείνειεν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ καὶ
[379]   δειλῶν· καὶ μὲν  ἂν   μείξας Ζεὺς δῷ ἀμφοτέρων,
[379]   ἄλλοτε δ’ ἐσθλῷ· δ’  ἂν   μή, ἀλλ’ ἄκρατα τὰ ἕτερα,
[377]   (μῦθον) ποιήσωσιν, ἐγκριτέον, ὃν δ’  ἂν   μή, ἀποκριτέον. τοὺς δ’ ἐγκριθέντας
[360]   ἰδίᾳ ὄντος, ἐπεὶ ὅπου γ’  ἂν   οἴηται ἕκαστος οἷός τε ἔσεσθαι
[366]   ἐλθὼν πρῶτος ἀδικεῖ, καθ’ ὅσον  ἂν   οἷός τ’ ᾖ. καὶ τούτων
[377]   γραφεὺς μηδὲν ἐοικότα γράφων οἷς  ἂν   ὅμοια βουληθῇ γράψαι. Καὶ γάρ,
[378]   κολάζων παντὶ τρόπῳ, ἀλλὰ δρῴη  ἂν   ὅπερ θεῶν οἱ πρῶτοί τε
[367]   ἐγὼ τῶν μὲν ἄλλων ἀποδεχοίμην  ἂν   οὕτως ἐπαινούντων δικαιοσύνην καὶ ψεγόντων
[376]   οὖν, ἔφη. Οὗτος μὲν δὴ  ἂν   οὕτως ὑπάρχοι. θρέψονται δὲ δὴ
[381]   οὔ; Ταύτῃ μὲν δὴ ἥκιστα  ἂν   πολλὰς μορφὰς ἴσχοι θεός.
[366]   τίνα οὖν ἔτι λόγον δικαιοσύνην  ἂν   πρὸ μεγίστης ἀδικίας αἱροίμεθ’ ἄν,
[358]   ἐγκωμιαζόμενον ἀκοῦσαι— μάλιστα δ’ οἶμαι  ἂν   σοῦ πυθέσθαι. διὸ κατατείνας ἐρῶ
[375]   Αλλὰ μέντοι τούτων γε ὁποτέρου  ἂν   στέρηται, φύλαξ ἀγαθὸς οὐ μὴ
[371]   εἰσὶ καὶ ἄλλοι διάκονοι, οἳ  ἂν   τὰ μὲν τῆς διανοίας μὴ
[378]   καὶ μή, ἀλλ’  ἂν   τηλικοῦτος ὢν λάβῃ ἐν ταῖς
[359]   ἄξει. ἐπ’ αὐτοφώρῳ οὖν λάβοιμεν  ἂν   τὸν δίκαιον τῷ ἀδίκῳ εἰς
[368]   γε αὐτοὺς τοὺς λόγους ἠπίστουν  ἂν   ὑμῖν— ὅσῳ δὲ μᾶλλον πιστεύω,
[360]   ἀμφότεροι. καίτοι μέγα τοῦτο τεκμήριον  ἂν   φαίη τις ὅτι οὐδεὶς ἑκὼν
[378]   καὶ τίνες οἱ μῦθοι, τίνας  ἂν   φαῖμεν; Καὶ ἐγὼ εἶπον·
[376]   δὲ ἀγνοῆσαι. καίτοι πῶς οὐκ  ἂν   φιλομαθὲς εἴη συνέσει τε καὶ
[383]   τούτους συγχωρῶ, καὶ ὡς νόμοις  ἂν   χρῴμην.
[382]   μὴ εἰδέναι τὰ παλαιὰ ἀφομοιῶν  ἂν   ψεύδοιτο; Γελοῖον μεντἂν εἴη, ἔφη.
[365]   συλλογίσασθαι ἐξ αὐτῶν ποῖός τις  ἂν   (ὢν καὶ πῇ πορευθεὶς τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006