Alphabétiquement     [«   »]
ὠνούμενοι 1
ὥρμησεν 1
Ως 3
ὡς 87
ὥς 4
ὡσαύτως 2
ὦσιν 2
Fréquences     [«    »]
80
83 τὸ
86 τῶν
87 ὡς
100 δ
104 μὲν
146 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre II

ὡς


Pages
[359]   ὂν τούτων ἀμφοτέρων ἀγαπᾶσθαι οὐχ  ὡς   (ἀγαθόν, ἀλλ’ ὡς ἀρρωστίᾳ τοῦ
[359]   πᾶσα φύσις διώκειν πέφυκεν  ὡς   ἀγαθόν, νόμῳ δὲ βίᾳ παράγεται
[358]   ἐπιτηδεύουσιν ὡς ἀναγκαῖον ἀλλ’ οὐχ  ὡς   ἀγαθόν, τρίτον δὲ ὅτι εἰκότως
[378]   πόλει. οὐδὲ λεκτέον νέῳ ἀκούοντι  ὡς   ἀδικῶν τὰ ἔσχατα οὐδὲν ἂν
[380]   μὲν ὅτι ἐδεήθησαν κολάσεως λέγοιεν  ὡς   ἄθλιοι οἱ κακοί, διδόντες δὲ
[366]   δύνανται καὶ οἱ λύσιοι θεοί,  ὡς   αἱ (μέγισται πόλεις λέγουσι καὶ
[380]   τε καὶ Διός, οὐδ’ αὖ,  ὡς   Αἰσχύλος λέγει, ἐατέον ἀκούειν τοὺς
[359]   τὸν δυνάμενον αὐτὸ ποιεῖν καὶ  ὡς   ἀληθῶς ἄνδρα οὐδ’ ἂν ἑνί
[368]   ὑπὲρ αὐτοῦ. δοκεῖτε δή μοι  ὡς   (ἀληθῶς οὐ πεπεῖσθαι— τεκμαίρομαι δὲ
[357]   ἡμᾶς βούλει δοκεῖν πεπεικέναι  ὡς   (ἀληθῶς πεῖσαι ὅτι παντὶ τρόπῳ
[376]   πάθος αὐτοῦ τῆς (φύσεως καὶ  ὡς   ἀληθῶς φιλόσοφον. Πῇ δή; Ηι,
[382]   δ’ ἐγώ, ὅτι τό γε  ὡς   ἀληθῶς ψεῦδος, εἰ οἷόν τε
[382]   ἄν, νυνδὴ ἔλεγον, τοῦτο  ὡς   ἀληθῶς ψεῦδος καλοῖτο, ἐν
[375]   ὁτιοῦν ζῷον; οὐκ ἐννενόηκας  ὡς   (ἄμαχόν τε καὶ ἀνίκητον θυμός,
[358]   δὲ ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης λόγον,  ὡς   (ἄμεινον ἀδικίας, οὐδενός πω ἀκήκοα
[368]   πρὸς Θρασύμαχον λέγων ᾤμην ἀποφαίνειν  ὡς   ἄμεινον δικαιοσύνη ἀδικίας, οὐκ ἀπεδέξασθέ
[358]   αὐτὸ οἱ ἐπιτηδεύοντες ἄκοντες ἐπιτηδεύουσιν  ὡς   ἀναγκαῖον ἀλλ’ οὐχ ὡς ἀγαθόν,
[365]   λεγόμενα ἀρετῆς πέρι καὶ κακίας,  ὡς   ἄνθρωποι καὶ θεοὶ περὶ αὐτὰ
[381]   ἐκδειματούντων, λέγουσαι τοὺς μύθους κακῶς,  ὡς   ἄρα θεοί τινες περιέρχονται νύκτωρ
[364]   λόγοι καὶ ἀρετῆς θαυμασιώτατοι λέγονται,  ὡς   ἄρα καὶ θεοὶ πολλοῖς μὲν
[364]   μόνον ἰδιώτας ἀλλὰ καὶ πόλεις,  ὡς   ἄρα λύσεις τε καὶ καθαρμοὶ
[365]   καὶ πῇ πορευθεὶς τὸν βίον  ὡς   ἄριστα διέλθοι; λέγοι γὰρ ἂν
[359]   ἀγαπᾶσθαι οὐχ ὡς (ἀγαθόν, ἀλλ’  ὡς   ἀρρωστίᾳ τοῦ ἀδικεῖν τιμώμενον· ἐπεὶ
[358]   (ἄμεινον ἀδικίας, οὐδενός πω ἀκήκοα  ὡς   βούλομαι— βούλομαι δὲ αὐτὸ καθ’
[380]   ἠργάζετο, οἱ δὲ ὠνίναντο κολαζόμενοι·  ὡς   δὲ ἄθλιοι μὲν οἱ δίκην
[366]   τὸ ἀδικεῖν, ἀδυνατῶν αὐτὸ δρᾶν.  ὡς   δέ, δῆλον· γὰρ πρῶτος
[366]   ἀλλὰ μὴ γελᾶν ἐπαινουμένης ἀκούοντα;  ὡς   δή τοι εἴ τις ἔχει
[365]   λέγεται. (οὐκοῦν, ἐπειδὴ τὸ δοκεῖν,  ὡς   δηλοῦσί μοι οἱ σοφοί, καὶ
[379]   θεοὺς ἀνοήτως ἁμαρτάνοντος καὶ λέγοντος—  ὡς   δοιοί τε πίθοι κατακείαται ἐν
[373]   ἀποκωλύει. ~(ταῦτα γὰρ δή τισιν,  ὡς   δοκεῖ, οὐκ ἐξαρκέσει, οὐδὲ αὕτη
[360]   ἄδικος, οὐδεὶς ἂν γένοιτο,  ὡς   δόξειεν, οὕτως ἀδαμάντινος, ὃς ἂν
[367]   ἀποκρύπτεσθαι, σοῦ ἐπιθυμῶν ἀκοῦσαι τἀναντία,  ὡς   δύναμαι μάλιστα κατατείνας λέγω. μὴ
[370]   μὴν οἶμαι καὶ τόδε δῆλον,  ὡς,   ἐάν τίς τινος παρῇ ἔργου
[367]   καὶ δόξας πάρες ἄλλοις ἐπαινεῖν·  ὡς   ἐγὼ τῶν μὲν ἄλλων ἀποδεχοίμην
[371]   μὲν οὖν. (Ετι δή τινες,  ὡς   ἐγᾦμαι, εἰσὶ καὶ ἄλλοι διάκονοι,
[369]   τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, πόλις,  ὡς   ἐγᾦμαι, ἐπειδὴ τυγχάνει ἡμῶν ἕκαστος
[371]   τιμὴν ταύτην μισθὸν καλοῦντες, κέκληνται,  ὡς   ἐγᾦμαι, μισθωτοί· γάρ; Πάνυ
[361]   ὄντοιν δὲ τοιούτοιν, οὐδὲν ἔτι,  ὡς   ἐγᾦμαι, χαλεπὸν ἐπεξελθεῖν τῷ λόγῳ
[372]   βίον ἐν εἰρήνῃ μετὰ ὑγιείας,  ὡς   εἰκός, γηραιοὶ τελευτῶντες ἄλλον τοιοῦτον
[365]   οἱ δὲ αὐτοὶ οὗτοι λέγουσιν  ὡς   εἰσὶν οἷοι θυσίαις τε καὶ
[368]   οὐ φαῦλον ἀλλ’ ὀξὺ βλέποντος,  ὡς   ἐμοὶ (φαίνεται. ἐπειδὴ οὖν ἡμεῖς
[372]   Γλαύκων ὑπολαβών, Ανευ ὄψου, ἔφη,  ὡς   ἔοικας, ποιεῖς τοὺς ἄνδρας ἑστιωμένους.
[358]   δ’ ἐπαινεῖται· ἀλλ’ ἐγώ τις,  ὡς   ἔοικε, δυσμαθής. (Ιθι δή, ἔφη,
[371]   οὖν. Πλήρωμα δὴ πόλεώς εἰσιν,  ὡς   ἔοικε, καὶ μισθωτοί. Δοκεῖ μοι.
[381]   θεῷ ἐθέλειν αὑτὸν ἀλλοιοῦν, ἀλλ’  ὡς   ἔοικε, κάλλιστος καὶ ἄριστος ὢν
[357]   ἀπηλλάχθαι· τὸ δ’ ἦν ἄρα,  ὡς   ἔοικε, προοίμιον. γὰρ Γλαύκων
[372]   δ’ ἐγώ· μανθάνω. οὐ πόλιν,  ὡς   ἔοικε, σκοποῦμεν μόνον ὅπως γίγνεται,
[374]   Ημέτερον δὴ ἔργον ἂν εἴη,  ὡς   ἔοικεν, εἴπερ οἷοί τ’ ἐσμέν,
[377]   ὁπωστιοῦν παρήσομεν. Πρῶτον δὴ ἡμῖν,  ὡς   ἔοικεν, ἐπιστατητέον τοῖς μυθοποιοῖς, (καὶ
[369]   ποιῶμεν πόλιν· ποιήσει δὲ αὐτήν,  ὡς   ἔοικεν, ἡμετέρα χρεία. Πῶς
[370]   ὧν ἐλέγομεν. γὰρ γεωργός,  ὡς   ἔοικεν, οὐκ αὐτὸς ποιήσεται ἑαυτῷ
[364]   δὲ τῶν δικαίων τὰ ἄδικα  ὡς   ἐπὶ τὸ πλῆθος λέγουσι, καὶ
[377]   καὶ λαμβάνειν ἐν ταῖς ψυχαῖς  ὡς   ἐπὶ τὸ πολὺ ἐναντίας δόξας
[361]   δ’ ἐγώ, φίλε Γλαύκων,  ὡς   ἐρρωμένως ἑκάτερον ὥσπερ ἀνδριάντα εἰς
[364]   ἐπὶ πλουσίων θύρας ἰόντες πείθουσιν  ὡς   ἔστι παρὰ σφίσι δύναμις ἐκ
[378]   Ησίοδος, ~ὅ τε αὖ Κρόνος  (ὡς   ἐτιμωρήσατο αὐτόν. τὰ δὲ δὴ
[378]   ἦν δ’ ἐγώ, τὸ παράπαν  ὡς   θεοὶ θεοῖς πολεμοῦσί (τε καὶ
[381]   ἄριστε, λεγέτω ἡμῖν τῶν ποιητῶν,  ὡς—   θεοὶ ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσι, παντοῖοι
[381]   ἄλλοις ποιήμασιν εἰσαγέτω Ηραν ἠλλοιωμένην,  ὡς   ἱέρειαν ἀγείρουσαν— Ινάχου Αργείου ποταμοῦ
[364]   γὰρ ἐξ ἑνὸς στόματος ὑμνοῦσιν  ὡς   καλὸν μὲν σωφροσύνη τε
[358]   τοῦ δικαίου βίος,  ὡς   λέγουσιν. ἐπεὶ ἔμοιγε, Σώκρατες,
[383]   θεῶν καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν,  ὡς   μήτε αὐτοὺς γόητας ὄντας τῷ
[383]   τοὺς τύπους τούτους συγχωρῶ, καὶ  ὡς   νόμοις ἂν χρῴμην.
[359]   καὶ ἐξ ὧν πέφυκε τοιαῦτα,  ὡς   λόγος. Ως δὲ καὶ
[380]   ἡμεῖς λόγον ζητοῦμεν, καὶ (λεκτέον  ὡς   μὲν θεὸς δίκαιά τε
[366]   νοῦν ζῶντές τε καὶ τελευτήσαντες,  ὡς   τῶν πολλῶν τε καὶ
[379]   ἀγαθός, πάντων ἂν εἴη αἴτιος,  ὡς   οἱ πολλοὶ λέγουσιν, ἀλλὰ ὀλίγων
[375]   τοὺς συνήθεις τε καὶ γνωρίμους  ὡς   οἷόν τε πρᾳοτάτους εἶναι, πρὸς
[378]   ἦν λέγειν, δι’ ἀπορρήτων ἀκούειν  ὡς   ὀλιγίστους, θυσαμένους οὐ χοῖρον ἀλλά
[358]   αὐτὸ δὲ δι’ αὑτὸ φευκτέον  ὡς   ὂν χαλεπόν. Οἶδα, ἦν δ’
[378]   ἀλλ’ εἴ πως μέλλομεν πείσειν  ὡς   οὐδεὶς πώποτε πολίτης ἕτερος ἑτέρῳ
[360]   οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος ἀλλ’ ἀναγκαζόμενος,  ὡς   οὐκ ἀγαθοῦ ἰδίᾳ ὄντος, ἐπεὶ
[377]   εἰπὼν οὐ καλῶς ἐψεύσατο  ὡς   Οὐρανός τε ἠργάσατο φησι
[380]   μέτρῳ μήτε ἄνευ μέτρου μυθολογοῦντα,  ὡς   οὔτε ὅσια ἂν λεγόμενα εἰ
[360]   γενέσθαι τοῖς παρακαθημένοις, καὶ διαλέγεσθαι  ὡς   περὶ οἰχομένου. καὶ τὸν θαυμάζειν
[365]   μὲν πείσομεν, τὰ δὲ βιασόμεθα,  ὡς   πλεονεκτοῦντες δίκην μὴ διδόναι. Αλλὰ
[365]   εἰ μέλλομεν εὐδαιμονήσειν, ταύτῃ ἰτέον,  ὡς   τὰ ἴχνη τῶν λόγων φέρει.
[379]   ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει· (οὐδ’  ὡς   ταμίας ἡμῖν Ζεὺς— ἀγαθῶν τε
[364]   μὲν κακίας πέρι, εὐπετείας διδόντες,  ὡς   τὴν μὲν κακότητα καὶ ἰλαδὸν
[366]   λόγοις ἐπεξῆλθεν ἱκανῶς τῷ λόγῳ  ὡς   τὸ μὲν μέγιστον κακῶν ὅσα
[377]   μύθους λέγομεν; τοῦτο δέ που  ὡς   τὸ ὅλον εἰπεῖν ψεῦδος, ἔνι
[373]   πολὺ μᾶλλον οὕτω διαιτώμενοι  ὡς   τὸ πρότερον; Πολύ γε. Καὶ
[358]   οὕτω καὶ πάλαι ὑπὸ Θρασυμάχου  ὡς   τοιοῦτον ὂν ψέγεται, ἀδικία δ’
[359]   ἃς ἐγκύψαντα ἰδεῖν ἐνόντα νεκρόν,  ὡς   φαίνεσθαι μείζω κατ’ ἄνθρωπον,
[382]   ἐπιχειρῶσιν πράττειν, τότε ἀποτροπῆς ἕνεκα  ὡς   φάρμακον χρήσιμον γίγνεται; καὶ ἐν
[360]   ἀδικίαν τῆς δικαιοσύνης, ἀληθῆ οἰόμενος,  ὡς   φήσει περὶ τοῦ τοιούτου
[363]   ~καὶ πάντες οἱ (τινῶν κηδόμενοι,  ὡς   χρὴ δίκαιον εἶναι, οὐκ αὐτὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/01/2006