HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


κ  =  11 formes différentes pour 65 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[10, 14]   Μεθ´ ὃν πάλιν ἀλλόφυλοι ἔτη  κʹ   Ἔπειτα Δεββώρα καὶ Βαρὰκ ἔτη
[10, 14]   ἀλλόφυλοι ἔτη μʹ Σαμψὼν ἔτη  κʹ   ἔπειτα Ἠλεὶ ἱερεύς, ὡς τὸ
[10, 10]   πρώτην Ὀλυμπιάδα ἀπὸ Μωσέως ἔτη  ακʹ   εἴπερ ἐπὶ πεντηκοστῆς πέμπτης ἔτος
[10, 13]   Ὓκ πάλιν Αἰγυπτιστὶ καὶ τὸ  Ἃκ   δασυνόμενον αἰχμαλώτους ῥητῶς μηνύει. Καὶ
[10, 14]   ἔτη κʹ Ἔπειτα Δεββώρα καὶ  Βαρὰκ   ἔτη μʹ ἔπειτα Μαδιηναῖοι ἔτη
[10, 12]   τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς‘ τε  ἐκ   Κρήτης εἰς Φοινίκην ἀνακομιδή· κατὰ
[10, 13]   Μισφραγμούθωσις, ἡττωμένους φησὶ τοὺς ποιμένας  ἐκ   μὲν τῆς ἄλλης Αἰγύπτου ἐκπεσεῖν,
[10, 2]   {Εὐγ{ ρ} άμμων Κυρηναῖος  ἐκ   Μουσαίου τὸ Περὶ Θεσπρωτῶν βιβλίον
[10, 8]   ὀνομάζεσθαι παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις χρυσῆν  ἐκ   παλαιᾶς παραδόσεως· καὶ πεδίον εἶναι
[10, 9]   ἄγαλμα συστήσασθαι, ὡς οὐδὲ τούτων  ἐκ   παλαιοῦ ὑπαρχόντων. Μετὰ δὲ τοῦτον
[10, 8]   καὶ παρὰ μόναις ταῖς Διοσπολίτισιν  ἐκ   παλαιῶν χρόνων ὀργῆς καὶ λύπης
[10, 10]   δὲ ἠκρίβωνται πολλοῖς, τῷ μὴ  ἐκ   πλείστου διαστήματος, διὰ τετραετίας δὲ
[10, 13]   ἐνενήκοντα καὶ τριακοσίοις πρόσθεν ἔτεσιν  ἐκ   τῆς Αἰγύπτου ἀπαλλαγέντες τὴν χώραν
[10, 14]   πεφυρμένα· Νοῦς δὲ εἰσελθὼν αὐτὰ  ἐκ   τῆς ἀταξίας εἰς τάξιν ἤγαγεν
[10, 2]   τὴν ἔμφασιν τῆς Ἑλληνικῆς ἐπινοίας  ἐκ   τῆς διὰ τῶν γραφῶν εἰς
[10, 2]   ἀπομιμούμενοι τὰ παρ´ ἡμῖν ἄνωθεν  ἐκ   τῆς θείας δυνάμεως διὰ τῶν
[10, 13]   ἕνδεκα. Μετὰ ταῦτα δὲ τῶν  ἐκ   τῆς Θηβαΐδος καὶ τῆς ἄλλης
[10, 4]   Ἰταλικὴ φιλοσοφία συνέστη, τῆς ἐπωνυμίας  ἐκ   τῆς κατὰ τὴν Ἰταλίαν διατριβῆς
[10, 3]   τοῦ Μιλησίου κατὰ λέξιν μετήνεγκεν  ἐκ   τῆς Περιηγήσεως, βραχέα παραποιήσας, τὰ
[10, 4]   οὖν Πυθαγόρας τοιοῦτος. Πρώτη δ´  ἐκ   τῆς τούτου διαδοχῆς κληθεῖσα
[10, 3]   αἰκίας πολλὰ μετενήνοχεν αὐτοῖς ὀνόμασιν  ἐκ   τοῦ Δημοσθένους Κατὰ Κόνωνος αἰκίας;
[10, 3]   τῇ ἑνδεκάτῃ τῶν Περὶ Φίλιππον  ἐκ   τοῦ Ἰσοκράτους’ Ἀρεοπαγιτικοῦ μεταγράψαντα αὐτοῖς
[10, 7]   τόπους ἅπαντες οἰκοῦσιν ἥκιστα ταῖς  ἐκ   τοῦ περιέχοντος φθοραῖς ὑποκειμένους καὶ
[10, 8]   φησιν ποιητὴς τὴν Ἑλένην  ἐκ   τῶν Αἰγυπτίων παρὰ τῆς Πολυμνήστης,
[10, 8]   γὰρ ἱερεῖς τῶν Αἰγυπτίων ἱστοροῦσιν  ἐκ   τῶν ἀναγραφῶν τῶν ἐν ταῖς
[10, 10]   ἔτει Ὀλυμπιὰς ἤχθη νεʹ ὡς  ἐκ   τῶν Βιβλιοθηκῶν Διοδώρου καὶ τῶν
[10, 7]   αὑτοῦ ποίησιν καταλιπεῖν, ἀλλὰ διαμνημονευομένην  ἐκ   τῶν γραμμάτων ὕστερον συντεθῆναι καὶ
[10, 3]   τί γὰρ Ἐφόρου ἴδιον’ ἔφη,  ἐκ   τῶν Δαϊμάχου καὶ Καλλισθένους καὶ
[10, 13]   Μάνεθως. Δῆλον δέ ἐστιν,  ἐκ   τῶν εἰρημένων ἐτῶν τοῦ χρόνου
[10, 3]   ὡς τὰ Βαρβαρικὰ νόμιμα Ἑλλανίκου  ἐκ   τῶν Ἡροδότου καὶ Δαμάςτου συνῆκται;
[10, 9]   φιλαλήθως πᾶσαν τὴν παλαιὰν ἱστορίαν  ἐκ   τῶν κατὰ πόλιν ὑπομνημάτων καὶ
[10, 13]   Μάνεθως ἡμῖν τὰ μέγιστα μεμαρτύρηκεν  ἐκ   τῶν παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις γραμμάτων·
[10, 13]   ὅπως θεὸς ἀντέπνευσε, καὶ παραδόξως  ἐκ   τῶν πρὸς ἀνατολὴν μερῶν ἄνθρωποι
[10, 3]   εἴη ἔργον‘ φησίν, Ἀπολλώνιε,  ἐκ   τῶν χρόνων ἀνιχνεῦσαι τὸν κλέπτην.
[10, 4]   Ἑλλήνων φύντας. Οἷς τὰ μὲν  ἐκ   Φοινίκης Κάδμος Ἀγήνορος, τὰ
[10, 11]   τῆς Δαρδανίας κτίσις τε  ἐκ   Φοινίκης τῆς Εὐρώπης εἰς τὴν
[10, 10]   μετὰ βραχέα ἐπιλέγει· Φαμὲν τοίνυν  ἔκ   γε τοῦδε τοῦ συγγράμματος Ὤγυγον,
[10, 8]   τόπων κατασκευασμάτων ὁμωνύμους προσηγορίας.  Ἔκ   τε τῆς ἑκάστῳ ζηλωθείσης παιδείας
[10, 13]   Ἑλλάδι φωνῇ τὴν πάτριον ἱστορίαν  ἔκ   τε τῶν ἱερῶν, ὥς φησιν
[10, 3]   διψήσας ποτὲ ἐν Μεταποντίῳ καὶ  ἔκ   τινος φρέατος ἀνιμήσας καὶ πιὼν
[10, 9]   τῆς ἀποδείξεως. Οἱ μὲν γὰρ  ἔκ   τινων ὁμολογουμένων ἱστοριῶν τοὺς χρόνους
[10, 14]   καὶ ἄνεισιν Ἰησοῦς τοῦ  Ἰωσεδὲκ   καὶ Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαθιὴλ
[10, 10]   καθ´ ὃν Ἰησοῦς τοῦ  Ἰωσεδέκ,   τὴν πρώτην καὶ μερικὴν ἀπόπεμψιν
[10, 13]   ἐστι βασιλεῖς ποιμένες. Τὸ γὰρ  Ὓκ   καθ´ ἱερὰν γλῶσσαν βασιλέα σημαίνει,
[10, 13]   αἰχμαλώτους δηλοῦσθαι ποιμένας. Τὸ γὰρ  Ὓκ   πάλιν Αἰγυπτιστὶ καὶ τὸ Ἃκ
[10, 13]   βασιλεῖς σημαίνεσθαι διὰ τῆς τοῦ  Ὓκ   προσηγορίας, ἀλλὰ τοὐναντίον αἰχμαλώτους δηλοῦσθαι
[10, 1]   ἂν τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ λόγων,  οὐκ   ἄλλοθεν εἶεν ἂν παρὰ
[10, 5]   ὀνομαζομένην οἰκήσαντες, ὧν καὶ μάλιστα  οὐκ   ἀλλοτρία φαίνεται τῶν Ἑλληνικῶν
[10, 5]   ἐπαγγελίᾳ προσήκουσαν. Τὸ ὅμοιον δ´  οὐκ   ἂν εὕροις καὶ παρ´ Ἕλλησιν,
[10, 2]   ἱστοροῦσιν, ψευδῆ. Ψευδῆ μὲν  οὐκ   ἂν φήσαιεν· οὐ γὰρ ἂν
[10, 4]   φιλοσοφίαν παρὰ τῶν βαρβάρων εὐγνωμόνως  οὐκ   ἀπαρνούμενος. Ἀκοῦσαι δ´ οὖν αὐτοῦ
[10, 10]   Μωσῆς ἀπ´ Αἰγύπτου· καὶ ὡς  οὐκ   ἄπιστον τότε ταῦτα συμβῆναι, δείκνυμεν
[10, 3]   τό τε περὶ τὸ πλοῖον  οὐκ   ἀπὸ Μεγάρων τῆς Σικελίας, ἀπὸ
[10, 1]   τοὺς Ἕλληνας, γῆν πολλὴν πλανηθέντας,  οὐκ   ἀταλαιπώρως μέν, ἐξ ἐράνου δὲ
[10, 1]   παρὰ μόνων Ἑβραίων πεπορισμένοι,  οὐκ   εἰς μακρὸν ἀποδειχθήσεται. εἰ
[10, 13]   ὁμολογίαις πανοικεσίᾳ μετὰ τῶν κτήσεων,  οὐκ   ἐλάσσους μυριάδων ὄντας εἰκοσιτεσσάρων, ἀπὸ
[10, 4]   ἑξακοσίοις, τῆς δὲ Μωσέως ἡλικίας  οὐκ   ἔλαττον χιλίοις πεντακοσίοις γενόμενοι.
[10, 5]   διανοίας τὴν προσηγορίαν φέρει, ὅπερ  οὐκ   ἔνεστιν εὑρεῖν παρὰ τοῖς Ἕλλησι·
[10, 7]   ὑπ´ ἐκείνων γεγράφθαι. Πῶς οὖν  οὐκ   ἔστιν ἄλογον τετυφῶσθαι τοὺς Ἕλληνας
[10, 3]   βιβλίοις, ἐπέγραψε Περὶ τῶν  οὐκ   ἰδίων Μενάνδρου, τὸ πλῆθος αὐτοῦ
[10, 13]   τοῦ Τίμαιος ὄνομα. Ἐπὶ τούτου  οὐκ   οἶδ´ ὅπως θεὸς ἀντέπνευσε, καὶ
[10, 3]   Ἐπεὶ δὲ τοὺς κλέπτας ἔδοξεν  οὐκ   οἶδ´ ὅπως ὑμῖν‘ φησίν, εἰς
[10, 2]   φιλοσοφίαν, καὶ δὴ ἐάσθω, καίπερ  οὐκ   οἰκείαις φωναῖς, ταῖς δ´ αὐτῶν
[10, 7]   τἀναντιώτατα περὶ τῶν αὐτῶν λέγειν  οὐκ   ὀκνοῦσι. Περίεργος δ´ ἂν εἴην
[10, 3]   δ´ ἀπαμειβόμενος· ὅπερ οὕτως πεπατημένον  οὐκ   ὤκνησεν Ἀντίμαχος μεταθεῖναι. τοῦ δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008