Alphabétiquement     [«   »]
γυνὴ 2
Δ 1
δ 2
δ´ 67
Δαβὶδ 2
Δαίδαλον 3
Δαιδάλου 2
Fréquences     [«    »]
62 ἔτη
64 παρὰ
58 τὰς
67 δ´
67 ὡς
77 εἰς
81 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

δ´


Livre, Chap.
[10, 3]   εἰς ὑπερβολὴν πέφυκ´ ἄμεινον· διαφέρουσι  δ´   αἱ φύσεις. Τοῦ δὲ Εὐριπίδου
[10, 4]   Αἰγυπτίων ὧδέ πη μνημονεύοντος· Τούτου  δ´   αἴτιος πρῶτος ταῦτα κατιδών,
[10, 10]   βασιλέων Ἑβραίων ἔτη τετρακόσια τῆς  δ´   αἰχμαλωσίας ἑβδομήκοντα〉 ἧς τὸ τελευταῖον
[10, 13]   λέγουσιν αὐτοὺς Ἄραβας εἶναι, ἐν  δ´   ἄλλῳ ἀντιγράφῳ οὐ βασιλεῖς σημαίνεσθαι
[10, 5]   γράμματα ἐπινοῆσαι πρώτους λέγουσι. Σύροι  δ´   ἂν εἶεν καὶ Ἑβραῖοι τὴν
[10, 7]   αὐτῶν λέγειν οὐκ ὀκνοῦσι. Περίεργος  δ´   ἂν εἴην ἐγὼ τοὺς ἐμοῦ
[10, 2]   Ἑλλήνων ἀπευθύνας τὸν λόγον. Τί  δ´   ἂν εἴποις, εἰ τὰ ὅμοια
[10, 1]   διατριβαῖς ἐξητασμένα ζηλοῦν προειλόμεθα. Τούτους  δ´   ἂν εὕροις ἀριθμῷ μὲν ὄντας
[10, 9]   ἂν σνϛ Ὀλυμπιάδες ξδʹ τοσαῦτα  δ´   ἂν εὕροις τὰ ἀπὸ τοῦ
[10, 5]   Θαῦ, δηλοῖ σημεῖα‘ Ἔχοι  δ´   ἂν διάνοια· κλῆσιν κεφαλῆς
[10, 7]   Τοσαῦτα καὶ Ἰώσηπος. Εἴη  δ´   ἂν τῶν εἰρημένων ἐπισφράγισμα καὶ
[10, 10]   χίλια διακόσια τριάκοντα ἑπτά. Εἰ  δ´   ἀναφέροι τις ἐπιλογιζόμενος ἀπὸ τοῦ
[10, 3]   εἰληφέναι παρὰ τοῦ γεγεννηκότος.  δ´   Ἀντίμαχος τὰ Ὁμήρου κλέπτων παραδιορθοῖ.
[10, 3]   τὸ πλεονάσαι ἐν τῷ τὸν  δ´   ἀπαμειβόμενος· ὅπερ οὕτως πεπατημένον οὐκ
[10, 3]   τοῦ στίχου. τὸ γὰρ Τὸν  δ´   ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Διομήδης σιγῶ,
[10, 9]   Περσεύς, Ἀσκληπιός, Διόσκουροι, Ἡρακλῆς. Τούτων  δ´   ἁπάντων πρεσβύτερος γεγονὼς συνίσταται Μωσῆς,
[10, 2]   θεὸς τοὺς μὲν ἐντολαῖς, τοὺς  δ´   ἀπειλαῖς, ἔστι δ´ οὓς σημείοις
[10, 12]   τῷ ποιητῇ, ἀκούσωμεν αὐτοῦ· Ζηνὶ  δ´   ἄρ´ Ἀτλαντὶς Μαίη τέκε κύδιμον
[10, 12]   ἀθανάτων, ἱερὸν λέχος εἰσαναβᾶσα. Καδμείη  δ´   ἄρα οἱ Σεμέλη τέκε φαίδιμον
[10, 3]   ληΐζετ´ ἄμεινον τῆς ἀγαθῆς, τῆς  δ´   αὖτε κακῆς οὐ ῥίγιον ἄλλο
[10, 5]   τῶν πρώτων στοιχείων εἰρήσθω. Τῆς  δ´   αὐτῆς ἡμῖν ὑποθέσεως ἐφαψάμενος καὶ
[10, 2]   ἂν ἀπαλλαγεῖεν τοῦ δεινοῦ. Μίαν  δ´   αὐτοῖς ἔχρησεν ἀπαλλαγὴν τῆς συμφορᾶς,
[10, 4]   ἕτεροί φασι, Τυρρηνὸς ἦν· τινὲς  δ´   αὐτὸν Σύριον Τύριον εἶναι
[10, 3]   Περὶ τῆς Κτησίου κλοπῆς, τοῦ  δ´   αὐτοῦ καὶ Περὶ τῆς Ἡροδότου
[10, 11]   φησι μεμαθηκέναι τὴν ἱστορίαν· εἰσὶ  δ´   αὐτῷ βίβλοι Περὶ Ἀσσυρίων δύο.
[10, 2]   καίπερ οὐκ οἰκείαις φωναῖς, ταῖς  δ´   αὐτῶν Ἑλλήνων ἀπευθύνας τὸν λόγον.
[10, 3]   τοῦ ἑτέρου μετέθηκε πρόδηλον· συγχρονούντων  δ´   αὐτῶν, ὑμῶν μὲν ἂν εἴη
[10, 7]   καὶ λέγοιεν καὶ γράφοιεν· οἱ  δ´   εἰ μὴ τὰ αὐτὰ γράψειαν
[10, 4]   καὶ τοῖς ἱερεῦσι μαθητεύων· τί  δ´   εἴ σοι καταλέγοιμι Ἡράκλειτον καὶ
[10, 2]   εὐήθειαν, τὸ ψευδῆ συγγράφειν· ἀληθῆ  δ´   εἶναι ἐξ ἀνάγκης ὁμολογήσαιεν. Καὶ
[10, 6]   Κλήμης ἐν Στρωματεῦσι. Τοῖς  δ´   εἰρημένοις δοκῶ μοι εὖ ἔχειν
[10, 14]   τὴν σχολὴν τοῦ Ἀναξαγόρου, μεταβὰς  δ´   εἰς Ἀθήνας ἐκεῖ ἐσχόλασε καὶ
[10, 4]   μὲν οὖν Πυθαγόρας τοιοῦτος. Πρώτη  δ´   ἐκ τῆς τούτου διαδοχῆς
[10, 8]   τινές φασιν, ὑπὸ Μένδητος, ὡς  δ´   ἔνιοι λέγουσιν, ὑπὸ Μάρου τοῦ
[10, 4]   Φοινίκης Κάδμος Ἀγήνορος, τὰ  δ´   ἐξ Αἰγύπτου περὶ θεῶν
[10, 3]   ἀφ´ ὧν ἔκλεψεν ἐκλογαῖς; Λατῖνος  δ´   ἓξ βιβλίοις, ἐπέγραψε Περὶ
[10, 10]   Ἠλεὶ καὶ Σαμουὴλ ἔτη τῶν  δ´   ἑξῆς βασιλέων Ἑβραίων ἔτη τετρακόσια
[10, 3]   πάλιν ἀλλαχοῦ που λεγομένου Οἱ  δ´   ἐπεὶ ἀμφοτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας,
[10, 12]   Μικρὰν Ἰλιάδα πεποιηκώς) μεσάτα, λαμπρὰ  δ´   ἐπέτελλε σελάνα· ἕτεροι Σκιροφοριῶνος τῇ
[10, 4]   οἱ μὲν ἐπ´ Αἰγύπτου, οἱ  δ´   ἐπὶ Βαβυλῶνος φαίνονται τὴν μετοικίαν
[10, 4]   ὡς μέν τινες, Σάμιος, ὡς  δ´   ἕτεροί φασι, Τυρρηνὸς ἦν· τινὲς
[10, 10]   Ταῦτα μὲν Ἀφρικανός. Μεταβῶμεν  δ´   ἡμεῖς ἐφ´ ἕτερον· ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'
[10, 8]   ΑΥΤΟΥ· ΑΠΟ ΤΩΝ ΔΙΟΔΩΡΟΥ. Τούτων  δ´   ἡμῖν διευκρινημένων ῥητέον ὅσοι τῶν
[10, 11]   τῶν παρ´ Ἕλλησιν ἐπιτηδευμάτων. Ὅροι  δ´   ἡμῖν κείσονται Μωσῆς καὶ Ὅμηρος.
[10, 4]   τὸν Περσῶν ἤκμασαν βασιλέα. Οὗτος  δ´   ἦν χρόνος, ἐν
[10, 12]   πάσης τῆς γῆς πλανωμένην. Ταύτην  δ´   Ἴστρος ἐν τῷ Περὶ τῆς
[10, 14]   σελήνης καὶ ἰσημερίας διελέχθη· ἐγένετο  δ´   ἀνὴρ ἐπισημότατος ἐν τοῖς
[10, 3]   περὶ Ἐφόρου θόρυβος. Ἦσαν  δ´   οἱ ζητοῦντες Καΰστριός τε καὶ
[10, 8]   τιμώμενον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων. Τῆς  δ´   Ὁμήρου παρουσίας ἄλλα τε σημεῖα
[10, 2]   μὲν τὸ κλέπται εἶναι, σφετερίζεσθαι  δ´   ὅμως καὶ ἄκοντες τὴν παρ´
[10, 12]   τῷ πρώτῳ τῶν Ἐξηγητικῶν. Ἀπαιτεῖ  δ´   ὅμως τὸ ὑπόμνημα καὶ ἡμᾶς
[10, 3]   πράγμασι κέχρηται τοῖς αὐτοῖς, ἕτερον  δ´   ὄνομα μετενήνοχε· Φερεκύδην γὰρ τὸν
[10, 11]   τι λέγειν ἴδιον νομισθῶσι, δεύτερον  δ´   ὅπως τὰ ὅσα μὴ συνίεσαν,
[10, 11]   περὶ τὴν πεντηκοστὴν Ὀλυμπιάδα. Τοῦ  δ´   Ὀρφέως Μουσαῖος μαθητής. Ἀμφίων δὲ
[10, 11]   πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, φησὶ  δ´   ὅτι κατέσκαψε τὴν Αὔαριν Ἄμωσις,
[10, 14]   τοὺς μετ´ αὐτὸν ἅπαντας. Μωσῆς  δ´   ὅτι τῶν πρὶν ἀληθῶς Ἑβραίων,
[10, 3]   κάκιον οὐδὲν γίνεται γυναικός, ἐσθλῆς  δ´   οὐδὲν εἰς ὑπερβολὴν πέφυκ´ ἄμεινον·
[10, 5]   καὶ ἐπαγγελίᾳ προσήκουσαν. Τὸ ὅμοιον  δ´   οὐκ ἂν εὕροις καὶ παρ´
[10, 4]   βαρβάρων εὐγνωμόνως οὐκ ἀπαρνούμενος. Ἀκοῦσαι  δ´   οὖν αὐτοῦ πολλαχοῦ μὲν πάρεστιν,
[10, 3]   τις ἐφώρασε τοῦ φιλοσόφου. Ἐγὼ  δ´   οὖν, κατὰ τύχην περιπέπτωκα,
[10, 10]   γὰρ συνεφώνησεν χρόνος. Κῦρος  δ´   οὖν τῷ πρώτῳ τῆς ἀρχῆς
[10, 4]   σοφίας καὶ ἀπορίᾳ συνοικούντων· ἔμπαλιν  δ´   οὖν τῶν ἔξωθεν αὐτῷ πεπορισμένων
[10, 2]   ἐντολαῖς, τοὺς δ´ ἀπειλαῖς, ἔστι  δ´   οὓς σημείοις τεραστίοις, ἐνίους δὲ
[10, 14]   τότε τυράννου συστησάμενον ἁλῶναι, στρεβλούμενον  δ´   ὑπὸ τοῦ τυράννου, ὅπως τοὺς
[10, 1]   οἰκείοις πόνοις ἐσεμνύνατο. Μηδὲ τοῦτον  δ´   ὑπολάβῃς ἐμὸν εἶναι τὸν λόγον·
[10, 3]   Μαυσώλῳ ἀγῶνα τὸν διδάσκαλον. Πραγμάτων  δ´   ὑφαίρεσιν πεποίηται, μεταθεὶς τὰ ἐπ´
[10, 3]   δὲ Λαῶν, οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ  δ´   ὣς ἤπιος ἦεν Ὁμηρικοῦ ὄντος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008