Alphabétiquement     [«   »]
πάνυ 3
Παρ´ 2
ΠΑΡ´ 4
παρ´ 85
ΠΑΡΑ 2
Παρὰ 1
παρὰ 64
Fréquences     [«    »]
81 γὰρ
81 ἐπὶ
83 τοὺς
85 παρ´
100 τὸ
104 κατὰ
104 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

παρ´


Livre, Chap.
[10, 9]   παρ´ ἀνθρώποις ὠνομασμένον· ἔπειτα βωμὸν  παρ´   Ἀθηναίοις ἱδρῦσαι πρῶτος καὶ πάλιν
[10, 11]   Φορωνέα τὸν μετ´ Ἴναχον μνημονεύεται  παρ´   Ἀθηναίοις Ὤγυγος, ἐφ´ οὗ κατακλυσμὸς
[10, 8]   Ἑρμῆν κατὰ τὸ παλαιὸν νόμιμον  παρ´   Αἰγυπτίοις ἀναγαγόντα τοῦ Ἄπιδος τὸ
[10, 13]   Ἄρξομαι δὲ πρῶτον ἀπὸ τῶν  παρ´   Αἰγυπτίοις γραμμάτων. Αὐτὰ μὲν οὖν
[10, 7]   τὰς ἱστορίας ἐπιμέλεια. Τὰ μέντοι  παρ´   Αἰγυπτίοις τε καὶ Χαλδαίοις καὶ
[10, 8]   τὴν τῶν ἐν Ἅιδου μυθοποιίαν  παρ´   Αἰγυπτίων ἀπενέγκασθαι. Τὴν μὲν γὰρ
[10, 4]   ἄλλων ἀποματτόμενοι μαθήματα γεωμετρίαν μὲν  παρ´   Αἰγυπτίων ἔσχον, ἀστρολογίαν δὲ παρὰ
[10, 8]   ζῷον τῆς ψυχῆς μεταβολὴν μαθεῖν  παρ´   Αἰγυπτίων. Ὑπολαμβάνουσι δὲ καὶ Δημόκριτον
[10, 2]   γὰρ τὰ οἰκεῖα οὕτως ἄντικρυς  παρ´   ἀλλήλων ὑφαιρούμενοι βεβαιοῦσι μὲν τὸ
[10, 4]   ἐξ ἐράνου συστῆναι. Ἄλλα γὰρ  παρ´   ἄλλων ἀποματτόμενοι μαθήματα γεωμετρίαν μὲν
[10, 4]   ἑτέρων καὶ μουσικὴν καὶ ἄλλα  παρ´   ἄλλων συλλεξάμενος, μόνον παρὰ τῶν
[10, 9]   τὸν θεόν, μὴ πρότερον οὕτω  παρ´   ἀνθρώποις ὠνομασμένον· ἔπειτα βωμὸν παρ´
[10, 7]   περὶ τὰς ἀναγραφάς, ἀλλ´ οὐδὲ  παρ´   αὐτοῖς Ἀθηναίοις, οὓς αὐτόχθονας εἶναι
[10, 11]   παράδοσιν οὐδ´ ἱστορίας τις ἦν  παρ´   αὐτοῖς ἀναγραφή. Κάδμος γὰρ
[10, 4]   τῆς πολυθέου πλάνης, τοὺς ἑπτὰ  παρ´   αὐτοῖς ἄνδρας ἐπὶ σοφίᾳ θαυμασθῆναι,
[10, 11]   τὰ Φοινίκων οὕτως ἔχει· γεγόνασι  παρ´   αὐτοῖς ἄνδρες τρεῖς, Θεόδοτος, Ὑψικράτης,
[10, 9]   Ἀθηναίων βασιλεύει Κέκροψ βοώμενος  παρ´   αὐτοῖς αὐτόχθων, Ἄργους ἡγουμένου Τριόπα,
[10, 11]   Βηρωσσὸς ἀνὴρ Βαβυλώνιος, ἱερεὺς τοῦ  παρ´   αὐτοῖς Βήλου κατ´ Ἀλέξανδρον γενόμενος,
[10, 14]   Μαλαχίου, μεθ´ οὓς οὐκέτι προφήτης  παρ´   αὐτοῖς γέγονε. Κατὰ δὲ Κῦρον
[10, 4]   ἀκοῆς διανοηθέντες οὐδ´ ἕτερα τῶν  παρ´   αὐτοῖς Ἑβραίοις προκεκυρωμένων ἐφεῦρον ἀληθῆ
[10, 9]   καὶ τὰ βάρβαρα τά τε  παρ´   αὐτοῖς Ἑβραίοις συναγαγόντες καὶ τὰς
[10, 8]   Αἰγυπτίων. Ὑπολαμβάνουσι δὲ καὶ Δημόκριτον  παρ´   αὐτοῖς ἔτη διατρῖψαι πέντε καὶ
[10, 7]   πάντων δὲ νεωτάτη σχεδόν ἐστι  παρ´   αὐτοῖς περὶ τοῦ συγγράφειν
[10, 5]   τὸ εἰκοστὸν δεύτερον στοιχεῖον καλεῖται  παρ´   αὐτοῖς Θαῦ, δηλοῖ σημεῖα‘
[10, 8]   δὲ καὶ τὸν Εὔδοξον ἀστρολογήσαντα  παρ´   αὐτοῖς καὶ πολλὰ τῶν χρησίμων
[10, 2]   ὡς σφετερίζονται τὴν εὕρεσιν τῶν  παρ´   αὐτοῖς καλλίστων δογμάτων, ἣν παρ´
[10, 5]   φωνή. Ἕκαστον γοῦν τῶν στοιχείων  παρ´   αὐτοῖς κατά τινος σημαντικῆς διανοίας
[10, 7]   μέντοι τὰς ἱστορίας ἐπιχειρήσαντες συγγράφειν  παρ´   αὐτοῖς, λέγω δὲ τοὺς περὶ
[10, 5]   ταῦτά ἐστι στοιχεῖον ἕκτον, λεγόμενον  παρ´   αὐτοῖς Οὐαῦ, ἐστιν ἐν
[10, 7]   πρόνοιαν τοῦ μηδὲν ἄμνηστον τῶν  παρ´   αὐτοῖς πραττομένων παραλιπεῖν, ἀλλ´ ἐν
[10, 3]   εὐσέβειάν τε καὶ φιλοσοφίαν τῶν  παρ´   αὐτοῖς σεμνῶν προτετιμήκαμεν. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
[10, 8]   ἀγαλματοποιῶν τοὺς μάλιστα διωνομασμένους διατετριφέναι  παρ´   αὐτοῖς, Τηλεκλέα καὶ Θεόδωρον, τοὺς
[10, 14]   παρ´ Ἕλλησιν, ὧν παλαιότερος οὐδεὶς  παρ´   αὐτοῖς φιλόσοφος μνημονεύεται. Τούτων δὴ
[10, 8]   Ἑλλήνων καὶ αὐτῶν γε τῶν  παρ´   αὐτοῖς φιλοσόφων διδασκάλους, τοὺς βαρβάρους
[10, 7]   ἀκριβῶς παραδιδόντας; τίς οὐ  παρ´   αὐτῶν ἂν τῶν συγγραφέων μάθοι
[10, 2]   μυθολογίᾳ τερατευόμενοι. Καὶ δὴ πευσόμεθα  παρ´   αὐτῶν ἤτοι ἀληθῆ ταῦτά ἐστιν,
[10, 2]   εἴποις, εἰ τὰ ὅμοια καὶ  παρ´   αὐτῶν μάθοις τῶν γενναίων σου
[10, 4]   ἄλλοις οἷόν τινες αὐτῶν τὸ  παρ´   Ἑβραίοις ἀγαθὸν εὕραντο. Τοῦτο δὲ
[10, 9]   ἐπὶ τὸ τρίτον ἔτος Λαβδὼν  παρ´   Ἑβραίοις γενομένου κριτοῦ τὸν ἴσον
[10, 1]   δὲ θαυμάζειν, εἰ καὶ τὰ  παρ´   Ἑβραίοις δόγματα δυνατὸν εἶναί φαμεν
[10, 9]   Κατὰ τοῦτο δὲ τοῦ χρόνου  παρ´   Ἑβραίοις ἡγοῦνται οἱ Κριταί. Εἶτ´
[10, 4]   τοῦ μὴ ἀλόγως ἡμᾶς τὴν  παρ´   Ἑβραίοις θεολογίαν καὶ τὴν ὡς
[10, 4]   τὰ τῆς Ἑλλήνων φιλοσοφίας τὴν  παρ´   Ἑβραίοις θεολογίαν προτετιμήκαμεν, γνοίης ἂν
[10, 14]   ὃν οὗτος γέγονε, τῶν τε  παρ´   Ἑβραίοις θεολόγων τε καὶ προφητῶν
[10, 14]   ἐστι γεγονώς, διαλελοιπότων ἤδη τῶν  παρ´   Ἑβραίοις προφητῶν καὶ τῆς ἱερᾶς
[10, 4]   χρόνος, ἐν τῶν  παρ´   Ἑβραίοις προφητῶν οἱ πάντων ὕστατοι
[10, 5]   ὁμολογεῖται. Ἔστι δὲ τὰ πάντα  παρ´   Ἑβραίοις στοιχεῖα δύο καὶ εἴκοσιν,
[10, 9]   ὑπόθεσιν ἐπ´ ἀκριβὲς διευκρινήσαντες τῇ  παρ´   Ἑβραίοις συνέστησαν ἀρχαιολογίᾳ, πλουσίᾳ καὶ
[10, 9]   Νίνος ἐπώνυμος πόλις, Νινευὴ  παρ´   Ἑβραίοις ὠνόμασται, καθ´ ὃν Ζωροάστρης
[10, 4]   καὶ ἐρανιζομένη, τι ποτὲ  παρ´   ἑκάστοις εὕροι τῶν ἐθνῶν. Οὐ
[10, 4]   Ἀλλὰ γὰρ δηλούμενος τὰ  παρ´   ἑκάστοις σοφὰ πολυπραγμονῶν ἐπῆλθε Βαβυλῶνα
[10, 10]   χρονογραφίας ἀριθμουμένης, ἀπὸ Ὠγύγου τοῦ  παρ´   ἐκείνοις αὐτόχθονος πιστευθέντος, ἐφ´ οὗ
[10, 8]   ἡμῖν διευκρινημένων ῥητέον ὅσοι τῶν  παρ´   Ἕλλησι δεδοξασμένων ἐπὶ συνέσει καὶ
[10, 9]   τῶν Κέκροπος ἱστορεῖται χρόνων τὰ  παρ´   Ἕλλησι θαυμαζόμενα. Γίνεται γὰρ μετὰ
[10, 9]   Μετὰ δὲ τοῦτον καὶ οἱ  παρ´   Ἕλλησι θεοὶ πάντες γενεαλογοῦνται. Παρ´
[10, 9]   οἷς οὐδὲν ἐπίσημον γεγονὸς ἱστορεῖται  παρ´   Ἕλλησι. Κατὰ τοῦτο δὲ τοῦ
[10, 12]   μεθ´ οὓς μακρῷ νεώτεροι οἱ  παρ´   Ἕλλησι νομοθέται, Λυκοῦργός τε καὶ
[10, 4]   Ἑλλήνων, δι´ ὧν ἀπελέγχεται  παρ´   Ἕλλησι πολιτεία τὸν μακρὸν αἰῶνα
[10, 9]   ἔτη συγκεφαλαιούμενα υηʹ ὡς αἱ  παρ´   Ἕλλησι τῶν χρόνων ἀναγραφαὶ περιέχουσι.
[10, 7]   οὐρανίων τε καὶ θείων πρώτους  παρ´   Ἕλλησι φιλοσοφήσαντας, οἷον Φερεκύδην τε
[10, 4]   μᾶλλον τοῖς χρόνοις ὑποβεβηκότες οἱ  παρ´   Ἕλλησι φιλόσοφοι διαπρέψαι μνημονεύονται. Ὧν
[10, 1]   οὐ μὴν ἀλλὰ πρωτείοις τῶν  παρ´   Ἕλλησι φιλοσόφων τετιμημένους, ὡς διὰ
[10, 9]   αὐτὸν Ἑβραίων προφῆται συνίστανται τῶν  παρ´   Ἕλλησι φιλοσόφων χιλίοις πεντακοσίοις ἔτεσι
[10, 11]   τὸν Ἴναχον αἱ διαφανέστατοι πράξεις  παρ´   Ἕλλησιν ἐγράφησάν τε καὶ γινώσκονται,
[10, 11]   πρεσβυτέραν τὴν ἡμετέραν φιλοσοφίαν τῶν  παρ´   Ἕλλησιν ἐπιτηδευμάτων. Ὅροι δ´ ἡμῖν
[10, 9]   γενέσθαι φασίν, ἐοικότα τῷ βοωμένῳ  παρ´   Ἕλλησιν Ἡρακλεῖ. Καὶ ἐντεῦθεν δὲ
[10, 5]   δ´ οὐκ ἂν εὕροις καὶ  παρ´   Ἕλλησιν, ὅθεν, ὡς ἔφην, ὁμολογεῖν
[10, 8]   προφήταις τε καὶ θεολόγοις οἱ  παρ´   Ἕλλησιν ὁμοδοξοῦντες, μηκέτ´ ἀμφιβάλλοις τίνας
[10, 12]   Καὶ θεῶν ἄρα τῶν πλείστων  παρ´   Ἕλλησιν, οὐ μόνον τῶν λεγομένων
[10, 14]   καὶ οἱ κληθέντες ἑπτὰ σοφοὶ  παρ´   Ἕλλησιν, ὧν παλαιότερος οὐδεὶς παρ´
[10, 10]   Ἑλληνικάς. Ἐξέσται γὰρ τῷ βουλομένῳ,  παρ´   ἐμοῦ τὴν ἀρχὴν κομιζομένῳ, λογίζεσθαι
[10, 4]   ὧν δὲ γεωμετρίαν ἀριθμητικήν τε  παρ´   ἑτέρων καὶ μουσικὴν καὶ ἄλλα
[10, 4]   Χαλδαίων καὶ αὖ πάλιν ἕτερα  παρ´   ἑτέρων· οὐδὲν δὲ παρά τισιν
[10, 9]   τῶν Τρωϊκῶν παλαιότερος. Ἀλλ´ οὗτος  παρ´   ἑτέρων πρεσβυτέρων αὐτοῦ τοῖς χρόνοις
[10, 2]   ἀλλὰ καὶ προσέτι ἀπομιμούμενοι τὰ  παρ´   ἡμῖν ἄνωθεν ἐκ τῆς θείας
[10, 11]   μόνον τῆς Ἑλλήνων παιδείας τὰ  παρ´   ἡμῖν, ἔτι δὲ καὶ τῆς
[10, 9]   αὐτῆς ὑποθέσεως ἀποδείξεις. Γεγόνασι δὴ  παρ´   ἡμῖν λόγιοι ἄνδρες καὶ τῶν
[10, 2]   δ´ ὅμως καὶ ἄκοντες τὴν  παρ´   ἡμῶν ἀλήθειαν εἰς τοὺς ὁμοφύλους
[10, 2]   παρ´ αὐτοῖς καλλίστων δογμάτων, ἣν  παρ´   ἡμῶν εἰλήφασιν. Ἤδη δὲ οὐ
[10, 3]   ὡς τὰ περὶ βασάνων εἰρημένα  παρ´   Ἰσαίῳ ἐν τῷ Περὶ τοῦ
[10, 5]   τὰς τοιάσδε φωνάς· Ἑβραίων ἄρα,  παρ´   οἷς καὶ σημαῖνόν τι ἕκαστον
[10, 4]   Ἑλλήνων οὐδὲ εἷς, οὐδέ ἐστι  παρ´   ὑμῖν χρόνῳ πολιὸν μάθημα. Καὶ
[10, 4]   καὶ παρ´ ὧν μὲν ἀστρολογίαν,  παρ´   ὧν δὲ γεωμετρίαν ἀριθμητικήν τε
[10, 6]   βαρβάροις εὑρετικῆς καὶ βιωφελοῦς φύσεως,  παρ´   ὧν Ἕλληνες τὰ ἐπιτηδεύματα ὠφέληνται.
[10, 4]   δέ εἰσιν οὗτοι φιλόσοφοι) καὶ  παρ´   ὧν μὲν ἀστρολογίαν, παρ´ ὧν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008