Alphabétiquement     [«   »]
δῆτα 1
δι´ 10
Δία 1
διὰ 31
διά 1
διάβασις 2
διάγνωσιν 1
Fréquences     [«    »]
29
28 ὃν
28 οὖν
31 διὰ
31 ἐκ
33 δὴ
35 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

διὰ


Livre, Chap.
[10, 11]   Καὶ δὴ τούτων οὕτως ἀποδεδειγμένων  διὰ   βραχέων ἔτι καὶ περὶ τῆς
[10, 10]   Ὀλυμπιάδος νεʹ ἔτος τὸ πρῶτον,  διὰ   Ζοροβάβελ, καθ´ ὃν Ἰησοῦς
[10, 2]   ἀγονίας καρπῶν, οἱ καταλειφθέντες, φασί,  διὰ   λιμὸν ἱκέται παραγενόμενοι εἰς Δελφοὺς
[10, 10]   πρῶτον ἔτος τῆς ἀπ´ Αἰγύπτου  διὰ   Μωσέως ἐξόδου Ἰσραήλ, ὅσον ἀπὸ
[10, 2]   ἔτι ἄπιστα αὐτοῖς καταφαίνεται τὰ  διὰ   Μωσέως καὶ τῶν ἄλλων προφητῶν
[10, 2]   τὰ παρὰ τῶν ὁμοίων κεκλοφέναι  διὰ   παραθέσεως τῶν ἑκάστου φωνῶν εὐθύνει.
[10, 12]   φασι, διὰ τὸ ἰέναι αὐτὴν  διὰ   πάσης τῆς γῆς πλανωμένην. Ταύτην
[10, 9]   οἱ τῶν λόγων πατέρες καὶ  διὰ   πλειόνων μαρτύρων, ἀλλὰ μὴ δι´
[10, 3]   ῥηθέντα μνημονεύειν. Καὶ ταῦτ´ εἰπὼν  διὰ   πλειόνων τίθησι τὰς ἀποδείξεις. Ἀλλ´
[10, 13]   υἱὸν Θμούθωσιν ἐπιχειρῆσαι μὲν αὐτοὺς  διὰ   πολιορκίας ἑλεῖν κατὰ κράτος, ὀκτὼ
[10, 9]   προφητῶν ἀρχαιότητος πλεῖστοι μὲν ἄλλοι  διὰ   σπουδῆς τὴν ἀπόδειξιν ἐν οἰκείοις
[10, 4]   αὐτῶν ἐνδίκως ἐπιμεμψάμενοι καί τινες  διὰ   ταῦτα ἀθεότητα μᾶλλον τῆς τῶν
[10, 10]   τῷ μὴ ἐκ πλείστου διαστήματος,  διὰ   τετραετίας δὲ τὰς ἀναγραφὰς αὐτῶν
[10, 10]   χρόνος. Μετὰ δὲ Ὤγυγον,  διὰ   τὴν ἀπὸ τοῦ κατακλυσμοῦ πολλὴν
[10, 8]   ἰδίαις χερσὶ δεδημιουργημένης· πέρας δὲ  διὰ   τὴν εὐφυΐαν ἀξιωθέντα μεγάλης δόξης
[10, 3]   ἄπρακτα. Λόγου γὰρ δύναμιν καὶ  διὰ   τὴν κλοπὴν ἐξεργασίαν ἐμβάλλειν καὶ
[10, 1]   παρ´ Ἕλλησι φιλοσόφων τετιμημένους, ὡς  διὰ   τὴν πολλὴν εὐδοκίμησιν τῇ δόξῃ
[10, 13]   ἄλλῳ ἀντιγράφῳ οὐ βασιλεῖς σημαίνεσθαι  διὰ   τῆς τοῦ Ὓκ προσηγορίας, ἀλλὰ
[10, 9]   ἴσαις ὑπηγάγετο δυσφημίαις. Οὕτω γὰρ  διὰ   τῆς τῶν ἐχθρῶν ὁμολογίας ἀναμφηρίστως
[10, 3]   ἐπλήσθη, ὃν ἠρέμα μὲν ἤλεγξε  διὰ   τὸ ἄγαν αὐτὸν φιλεῖν Ἀριστοφάνης
[10, 12]   οἳ τὴν Ἶσιν Ἰώ φασι,  διὰ   τὸ ἰέναι αὐτὴν διὰ πάσης
[10, 4]   ἔθρεψε τοὺς πρώτους ταῦτα ἐννοήσαντας  διὰ   τὸ κάλλος τῆς θερινῆς ὥρας,
[10, 3]   σιγῶ, Ὁμήρου κωμῳδηθέντος ὑπὸ Κρατίνου  διὰ   τὸ πλεονάσαι ἐν τῷ τὸν
[10, 7]   τῶν γραμμάτων ὕστερον συντεθῆναι καὶ  διὰ   τοῦτο πολλὰς ἐν αὐτῇ σχεῖν
[10, 2]   ἄνωθεν ἐκ τῆς θείας δυνάμεως  διὰ   τῶν ἁγίως βεβιωκότων εἰς τὴν
[10, 3]   τῷ Κατὰ Ὀνήτορος ἐξούλης σχεδὸν  διὰ   τῶν αὐτῶν εἴρηται; ὡς
[10, 7]   τῶν πραγμάτων εἴκαζον; Πλέον γοῦν  διὰ   τῶν βιβλίων ἀλλήλους ἐλέγχουσι καὶ
[10, 2]   τῆς Ἑλληνικῆς ἐπινοίας ἐκ τῆς  διὰ   τῶν γραφῶν εἰς ἡμᾶς δεδομένης
[10, 11]   ἐπὶ Φοίνικας καὶ Ἰουδαίους, ἅτινα  διὰ   τῶν καθ´ ἡμᾶς προφητῶν ἴσμεν
[10, 11]   ἂν ἀποδεικνύηται, θαυμαστόν, ὁπόταν ὑμῖν  διὰ   τῶν ὑμετέρων ὅπλων ἀντερείδων ἀνυπόπτους
[10, 2]   βρέχων ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους’  διὰ   τῶν ὑποτεταγμένων δυνάμεων καὶ τὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008