Alphabétiquement     [«   »]
αὐτοῖς 43
αὑτοῖς 1
αὐτοκράτορος 1
αὐτὸν 37
αὐτόν 2
αὐτός 1
αὐτὸς 10
Fréquences     [«    »]
33 δὴ
31 ἐκ
35 πρὸς
37 αὐτὸν
37 καθ´
39 τῇ
41 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

αὐτὸν


Livre, Chap.
[10, 9]   Περσῶν βασιλέως καὶ τῆς κατ´  αὐτὸν   ἀνανεώσεως τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις νεώ,
[10, 14]   φέρ´ ἴδωμεν καὶ τοὺς μετ´  αὐτὸν   ἅπαντας. Μωσῆς δ´ ὅτι τῶν
[10, 11]   καὶ τῶν εἰπόντων τὰ περὶ  αὐτὸν   ἀσυμφωνίας τοῖς ἐπ´ ἀκριβὲς ἐξετάζειν
[10, 11]   δὲ πρὸ τῶν Ὀλυμπιάδων ἔφασαν  αὐτὸν   γεγονέναι, τουτέστι μετὰ τὴν Ἰλίου
[10, 14]   Πλάτων οἵ τε μετ´  αὐτὸν   δειχθεῖεν τὰ σύμφωνα Ἑβραίοις πεφιλοσοφηκότες,
[10, 9]   ἄρα Μωσῆς καὶ οἱ μετ´  αὐτὸν   Ἑβραίων προφῆται συνίστανται τῶν παρ´
[10, 8]   ἀρχαίων κατ´ Αἴγυπτον ἀνδριάντων τὸν  αὐτὸν   εἶναι τοῖς ὑπὸ Δαιδάλου κατασκευασθεῖσι
[10, 13]   δὲ τὴν λέξιν αὐτοῦ, καθάπερ  αὐτὸν   ἐκεῖνον παραγαγὼν μάρτυρα· τοῦ Τίμαιος
[10, 9]   δοκῶ παρήσειν. Δοὺς δὲ κατ´  αὐτὸν   ἐκεῖνον τὸν Σαγχουνιάθωνα Μωσέα γεγονέναι
[10, 4]   Ἑβραῖοι τὴν Αἴγυπτον. Εἰσάγει γοῦν  αὐτὸν   ἐν Τιμαίῳ πρὸς τοῦ βαρβάρου
[10, 9]   ὑπ´ ἐκείνου καὶ τῶν κατ´  αὐτὸν   ἐξεταστῶν τῆς ἀληθείας παρεδέχθη. Οἱ
[10, 11]   ἄλλως τε καὶ τὰ εἰς  αὐτὸν   ἐπεισφερόμενά φασιν ὑπὸ Ὀνομακρίτου τοῦ
[10, 3]   ἓν τὸ ὂν εἰσάγοντας τοιαύταις  αὐτὸν   εὑρίσκω χρώμενον ἀπαντήσεσιν· ἐσπούδασα γὰρ
[10, 12]   τῆς Φορωνίδος ποιητὴς εἶναι  αὐτὸν   ἔφη πατέρα θνητῶν ἀνθρώπων. Ἐντεῦθεν
[10, 11]   πρὸ τῆς Ἡρακλειδῶν καθόδου φασὶν  αὐτὸν   ἠκμακέναι, μετὰ τὰ Τρωϊκὰ ἐνδοτέρω
[10, 14]   βίῳ, δῆλον ἀπὸ τῆς κατ´  αὐτὸν   ἱστορίας τυγχάνει. Μετὰ Μωσέα τοίνυν
[10, 3]   καὶ Μάξιμος· μὲν γὰρ  αὐτὸν   καὶ Θεοπόμπου προὐτίθει, δὲ
[10, 3]   τοῦ ξένου προστέθεικε τοὔνομα, Περίλαον  αὐτὸν   καλεῖσθαι λέγων. Κἀγώ‘ φησὶν
[10, 10]   τὰς λοιπὰς ἱστορίας κατὰ τὸν  αὐτὸν   λόγον ἀλλήλαις ἐφαρμόσομεν. Τὰς δὲ
[10, 3]   τοῦ Ξενοφῶντος πολλὰ τοῦ Ξενοφῶντος  αὐτὸν   μετατιθέντα κατείληφα, καὶ τὸ δεινόν,
[10, 8]   τὴν εἰς Αἰθιοπίαν ἐκδημίαν ἐκεῖθεν  αὐτὸν   μετενεγκεῖν (κατ´ ἐνιαυτὸν γὰρ παρὰ
[10, 11]   θεὸς καὶ τίς κατ´  αὐτὸν   ποίησις, ἕτοιμον ἐμαυτὸν ὑμῖν πρὸς
[10, 12]   βασιλέως μεμνημένος καὶ τῶν κατ´  αὐτὸν   πράξεων μάρτυρα παρατίθεται Πτολεμαῖον τὸν
[10, 9]   τε Μωσέα καὶ τοὺς μετ´  αὐτὸν   προφήτας ταῖς ἴσαις ὑπηγάγετο δυσφημίαις.
[10, 9]   πέρι καὶ τῆς τῶν μετ´  αὐτὸν   προφητῶν ἀρχαιότητος πλεῖστοι μὲν ἄλλοι
[10, 14]   νεώτερα Μωσέως καὶ τῶν μετ´  αὐτὸν   προφητῶν τὰ τῆς Ἑλλήνων γεγονέναι
[10, 4]   φασι, Τυρρηνὸς ἦν· τινὲς δ´  αὐτὸν   Σύριον Τύριον εἶναι λέγουσιν·
[10, 11]   καὶ τὰ περὶ τῶν μετ´  αὐτὸν   σχεδὸν ἡμῖν συντόμως εἴρηται. Ταῦθ´
[10, 2]   πατέρα τὸν θεὸν ηὔξατο οἰκτεῖραι  αὐτὸν   τετρυχωμένην τὴν Ἑλλάδα. Ἅμα δὲ
[10, 11]   Δημόδοκος δὲ καὶ Φήμιος κατ´  αὐτὸν   τὸν Τρωϊκὸν πόλεμον γεγόνασι· διέτριβον
[10, 14]   καὶ Σωκράτην. Κατὰ δὲ τὸν  αὐτὸν   τῷ Ἀναξαγόρᾳ χρόνον ἤκμασαν ἄνδρες
[10, 4]   προφήταις συμβεβληκέναι. Σόλωνα δὲ καὶ  αὐτὸν   τῶν ἑπτὰ σοφῶν, ὃν δὴ
[10, 11]   τῶν Ἰλιακῶν, ἀλλὰ κατ´ ἐκεῖνον  αὐτὸν   ὑπειλήφθω γεγονέναι τὸν τοῦ πολέμου
[10, 3]   μὲν ἤλεγξε διὰ τὸ ἄγαν  αὐτὸν   φιλεῖν Ἀριστοφάνης γραμματικὸς ἐν
[10, 6]   διάτονον ἁρμονίαν Ἄγνιν τὸν καὶ  αὐτὸν   Φρύγα· κρούματα δὲ Ὄλυμπον ὁμοίως
[10, 10]   ὁπόσα ἀπὸ Μωσέως ἐπὶ τὸν  αὐτὸν   χρόνον, ἔτη ασλζʹ Καὶ Ἑλλήνων
[10, 11]   Ἴλιον. Ὀρφεὺς δὲ κατὰ τὸν  αὐτὸν   χρόνον Ἡρακλεῖ γέγονεν, ἄλλως τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008