Alphabétiquement     [«   »]
ἐμυθεύετο 1
ἔμφασιν 1
ἔμψυχον 1
ἐν 117
Ἐν 2
ἔν 3
ἕν 1
Fréquences     [«    »]
108 μὲν
104 περὶ
104 τοῖς
117 ἐν
121 τὸν
151 τὰ
153 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

ἐν


Livre, Chap.
[10, 9]   μνημονεύεται κατακλυσμὸς πρῶτός τε Ἆπις  ἐν   Αἰγύπτῳ θεὸς ὠνομάσθη καὶ Ἰὼ
[10, 8]   πλάνην ὀργιαζόμενα καὶ τὴν τῶν  ἐν   Ἅιδου μυθοποιίαν παρ´ Αἰγυπτίων ἀπενέγκασθαι.
[10, 8]   ἐνηλλαγμένων· τὰς δὲ τῶν ἀσεβῶν  ἐν   Ἅιδου τιμωρίας καὶ τοὺς τῶν
[10, 3]   Γυναῖκές ἐσμεν ἀθλιώτατον φυτόν, Θεοδέκτης  ἐν   Ἀλκμαίωνί φησι· Σαφὴς μὲν ἐν
[10, 12]   Ἀργοναυτικοῖς. Ἀπὸ δὲ τῆς Ἡρακλέους  ἐν   Ἄργει βασιλείας ἐπὶ τὴν Ἡρακλέους
[10, 5]   παρ´ αὐτοῖς Οὐαῦ, ἐστιν  ἐν   αὐτῇ‘ ἔπειτα Ζαΐ, ἐστι
[10, 5]   ζῶν‘ ἵν´ τὸ ὅλον  ἐν   αὐτῇ ζῇ ζῶν‘ μετὰ
[10, 7]   τῆς Περσικῆς στρατείας καὶ τῶν  ἐν   αὐτῇ πραχθέντων οἱ δοκιμώτατοι διαπεφωνήκασι;
[10, 7]   συντεθῆναι καὶ διὰ τοῦτο πολλὰς  ἐν   αὐτῇ σχεῖν τὰς διαφωνίας. Οἱ
[10, 3]   ἐν Ἀλκμαίωνί φησι· Σαφὴς μὲν  ἐν   βροτοῖσιν ὑμνεῖται λόγος, ὡς οὐδέν
[10, 7]   γενόμενος. Καί φασιν οὐδὲ τοῦτον  ἐν   γράμμασι τὴν αὑτοῦ ποίησιν καταλιπεῖν,
[10, 13]   δὲ λέγουσιν αὐτοὺς Ἄραβας εἶναι,  ἐν   δ´ ἄλλῳ ἀντιγράφῳ οὐ βασιλεῖς
[10, 10]   Ἑβραίων ἔξοδος ἀπ´ Αἰγύπτου,  ἐν   δὲ τῇ Ἀττικῇ ἐπὶ
[10, 7]   παρ´ αὐτοῖς πραττομένων παραλιπεῖν, ἀλλ´  ἐν   δημοσίαις ἀναγραφαῖς ὑπὸ τῶν σοφωτάτων
[10, 6]   ἣν Περὶ τῆς Ἰουδαίων ἀρχαιότητος  ἐν   δυσὶν ἐπραγματεύσατο βιβλίοις, περὶ τοῦ
[10, 1]   μὲν οὖν ἡμέτερος Κλήμης  ἐν   ἕκτῳ Στρωματεῖ τὴν περὶ τούτου
[10, 11]   ἁρπαγὴ καὶ τοῦ  ἐν   Ἐλευσῖνι τεμένους καθίδρυσις καὶ
[10, 12]   ἁρπαγὴ καὶ τοῦ  ἐν   Ἐλευσῖνι τεμένους καθίδρυσις καὶ
[10, 9]   ἔτη υʹ ἐν οἷς τὰ  ἐν   Ἕλλησι θαυμάσια μυθολογεῖται, ἐπὶ
[10, 4]   πάρεστιν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ  ἐν   Ἐπινομίδι, Σύρων ὁμοῦ καὶ Αἰγυπτίων
[10, 2]   φωνάς, προκειμένης τῆς τἀνδρὸς γραφῆς,  ἐν   μετὰ τοὺς ἐλέγχους τῶν
[10, 2]   ἔδωκε κύριος φωνὰς καὶ ὑετὸν  ἐν   ἡμέρᾳ θερισμοῦ. Ὁρᾷς ὅτι
[10, 6]   εἰς δώδεκα μῆνας διεῖλον καὶ  ἐν   ἱεροῖς γυναιξὶ μίσγεσθαι ἐκώλυσαν μηδὲ
[10, 7]   ἂν δεῖξαι σῳζομένην ἀναγραφὴν οὔτ´  ἐν   ἱεροῖς οὔτ´ ἐπὶ δημοσίοις ἀναθήμασιν·
[10, 14]   ἔτεσι μʹ ὃς καὶ τὸν  ἐν   Ἱεροσολύμοις ναὸν ἐδείματο πρῶτος. Μετὰ
[10, 9]   τῆς κατ´ αὐτὸν ἀνανεώσεως τοῦ  ἐν   Ἱεροσολύμοις νεώ, γέγονε μετὰ
[10, 9]   οʹ ὑπῆρχε τῆς ἐρημίας τοῦ  ἐν   Ἱεροσολύμοις νεώ, καθὼς τὰ τῆς
[10, 13]   τὰ Φοινικικὰ συγγραψαμένοις, παρίστησι τὸν  ἐν   Ἱεροσολύμοις νεὼν ὑπὸ Σολομῶνος τοῦ
[10, 4]   οὗτος δὲ Πλάτων τοῖς  ἐν   Ἰταλίᾳ Πυθαγορείοις σχολάσας οὐ μόνῃ
[10, 12]   εἶτα Τελχῖνος, καὶ Κρητὸς  ἐν   Κρήτῃ. Ἀκουσίλαος γὰρ Φορωνέα πρῶτον
[10, 6]   οἱ τῶν Ἰδαίων Δάκτυλοι πρῶτοι  ἐν   Κύπρῳ σίδηρον εὗρον. Δέλας δὲ
[10, 14]   φιλόσοφος ἐκλήθη· δὲ Ἀρχέλαος  ἐν   Λαμψάκῳ διεδέξατο τὴν σχολὴν τοῦ
[10, 1]   τῶν πανσόφων ἀκούσῃ πάλιν τῆς  ἐν   λόγοις κλοπῆς ἀλλήλους ἀπελεγχόντων. Τοῦτο
[10, 3]   οὐδὲ ῥίγιον κακῆς, Εὐριπίδης δὲ  ἐν   Μελανίππῃ τῇ δεσμώτιδι· τῆς μὲν
[10, 8]   Ἕλλησι. Τὸ δὲ κάλλιστον πρόπυλον  ἐν   Μέμφει τοῦ Ἡφαιστ〈 ε〉 ίου
[10, 3]   προτιμᾷς, κατείληφε τουτὶ τὸ πάθος,  ἐν   μὲν τῇ ἑνδεκάτῃ τῶν Περὶ
[10, 3]   εἰπόντος τε ὡς διψήσας ποτὲ  ἐν   Μεταποντίῳ καὶ ἔκ τινος φρέατος
[10, 3]   περὶ τῆς προρρήσεως τοῦ σεισμοῦ  ἐν   Μεταποντίῳ ὑπ´ Ἄνδρωνος ῥηθὲν ἐν
[10, 9]   ἄλλοι διὰ σπουδῆς τὴν ἀπόδειξιν  ἐν   οἰκείοις καταβέβληνται συγγράμμασιν, ἀφ´ ὧν
[10, 14]   καὶ πολλοὺς ἔσχεν Ἀθηναίων γνωρίμους,  ἐν   οἷς καὶ Σωκράτην. Κατὰ δὲ
[10, 9]   ἔτεσιν αὐτῆς τε καὶ Μωσέως,  ἐν   οἷς οὐδὲν ἐπίσημον γεγονὸς ἱστορεῖται
[10, 9]   συνάγεται μικρῷ δέοντα ἔτη υʹ  ἐν   οἷς τὰ ἐν Ἕλλησι θαυμάσια
[10, 4]   γε ποσῶς εὐγνώμονι λογισμῷ κεχρημένοι,  ἐν   οἷς τῆς τἀληθοῦς ἐφήψαντο καταλήψεως,
[10, 4]   Τιμαίῳ πρὸς τοῦ βαρβάρου παιδευόμενον,  ἐν   οἷς φησιν Αἰγύπτιος πρὸς
[10, 13]   τήν τε κτῆσιν ἅπασαν ἔχωσιν  ἐν   ὀχυρῷ καὶ τὴν λείαν τὴν
[10, 2]   τὰ ἑξῆς τρέψομαι. Ταῦθ´ ὡς  ἐν   προοιμίοις φήσας τοὺς ἐλέγχους ἑξῆς
[10, 12]   Μέμφιν οἰκίζει, ὥς φησιν Ἀρίστιππος  ἐν   πρώτῃ Ἀρκαδικῶν· τοῦτον δὲ Ἀριστέας
[10, 12]   ἐπὶ Ὠγύγου κατακλυσμὸς καὶ  ἐν   Σικυῶνι βασιλεία, πρώτου μὲν Αἰγιαλέως,
[10, 6]   Ταῦτα ῥήμασιν αὐτοῖς Κλήμης  ἐν   Στρωματεῦσι. Τοῖς δ´ εἰρημένοις δοκῶ
[10, 1]   νῦν ἁλίσκονται τὰς σφῶν αὐτῶν  ἐν   συγγράμμασι φιλοτιμίας ἀποστεροῦντες ἀλλήλους. Τὰς
[10, 3]   ἐν Μεταποντίῳ ὑπ´ Ἄνδρωνος ῥηθὲν  ἐν   Σύριῳ εἰρῆσθαί φησιν Θεόπομπος
[10, 8]   ἱστοροῦσιν ἐκ τῶν ἀναγραφῶν τῶν  ἐν   ταῖς ἱεραῖς βίβλοις παραβαλεῖν πρὸς
[10, 8]   τε συνουσίαν τῶν θεῶν τούτων,  ἐν   ταῖς πανηγύρεσι τῶν ναῶν ἀνακομιζομένων
[10, 3]   αὐτὸν φιλεῖν Ἀριστοφάνης γραμματικὸς  ἐν   ταῖς Παραλλήλοις αὐτοῦ τε καὶ
[10, 8]   Ἔτι γὰρ καὶ νῦν τὰς  ἐν   ταύτῃ γυναῖκας χρῆσθαι τῇ προειρημένῃ
[10, 12]   τοὺς περὶ Ἰάσονα ἀριστεῖς, τοὺς  ἐν   τῇ Ἀργοῖ πλεύσαντας, συνάγεται ἔτη
[10, 10]   γέγονεν μέγας καὶ πρῶτος  ἐν   τῇ Ἀττικῇ κατακλυσμός, Φορωνέως Ἀργείων
[10, 10]   μετὰ Ἰησοῦν Κριτῶν· τῶν τε  ἐν   τῇ βίβλῳ τῶν Κριτῶν περιεχομένων
[10, 12]   γραμματικός, Πλειστονίκης ἐπικληθείς,  ἐν   τῇ δʹ τῶν Αἰγυπτιακῶν ἱστοριῶν,
[10, 3]   Δαμάςτου συνῆκται; ὡς Ἡρόδοτος  ἐν   τῇ δευτέρᾳ πολλὰ Ἑκαταίου τοῦ
[10, 10]   τῆς ἀποστασίας ταύτης καὶ Ἀμώσιος  ἐν   τῇ δευτέρᾳ· τρόπῳ δέ τινι
[10, 13]   οὗτος δὴ τοίνυν Μάνεθως  ἐν   τῇ δευτέρᾳ τῶν Αἰγυπτιακῶν ταῦτα
[10, 10]   δὲ Ποσειδωνίου, περιεργότατος γραμματικῶν,  ἐν   τῇ κατὰ Ἰουδαίων βίβλῳ καὶ
[10, 13]   γὰρ ἐκείνους τῆς Ἀσίας κρατεῖν)  ἐν   τῇ νῦν Ἰουδαίᾳ καλουμένῃ πόλιν
[10, 10]   αὐτοὺς καταριθμῶν καὶ Ἀσσυρίους τοὺς  ἐν   τῇ Παλαιστίνῃ ἀποκαλῶν, τάχα δι´
[10, 10]   Αἰγυπτίων στρατοῦ ἐξέπεσεν Αἰγύπτου, οἳ  ἐν   τῇ Παλαιστίνῃ καλουμένῃ Συρίᾳ οὐ
[10, 10]   χρόνους γενέσθαι Μωσέα· Πολέμων μὲν  ἐν   τῇ πρώτῃ τῶν Ἑλληνικῶν ἱστοριῶν
[10, 3]   πρὸς ἀλλήλους ἐνσπόνδους διαλέξεις, ἃς  ἐν   τῇ τετάρτῃ Ξενοφῶν ἀνέγραψε πάνυ
[10, 11]   Ἀπίων γραμματικός, ἀνὴρ δοκιμώτατος,  ἐν   τῇ τετάρτῃ τῶν Αἰγυπτιακῶν (πέντε
[10, 10]   τῇ κατὰ Ἰουδαίων βίβλῳ καὶ  ἐν   τῇ τετάρτῃ τῶν ἱστοριῶν φησι
[10, 12]   Ἀργεῖος· Ἄγις δὲ καὶ Δερκύλος  ἐν   τῇ τρίτῃ, μηνὸς Πανέμου ὀγδόῃ
[10, 11]   φιλοσοφῶν Τατιανὸς συνέταξα, γεννηθεὶς μὲν  ἐν   τῇ τῶν Ἀσσυρίων γῇ, παιδευθεὶς
[10, 12]   θνητῶν ἀνθρώπων. Ἐντεῦθεν Πλάτων  ἐν   Τιμαίῳ κατακολουθήσας Ἀκουσιλάῳ γράφει· Καί
[10, 4]   τὴν Αἴγυπτον. Εἰσάγει γοῦν αὐτὸν  ἐν   Τιμαίῳ πρὸς τοῦ βαρβάρου παιδευόμενον,
[10, 3]   καί τινος ζητήσεως περὶ Ἐφόρου  ἐν   τοῖς ἄλλοις γενομένης· Ἀκούσωμεν’ ἔφη,
[10, 12]   ὡς μαρτυρεῖ Ῥόδιος Ἀπολλώνιος  ἐν   τοῖς Ἀργοναυτικοῖς. Ἀπὸ δὲ τῆς
[10, 8]   καὶ παιδείᾳ παρέβαλον εἰς Αἴγυπτον  ἐν   τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις, ἵνα τῶν
[10, 14]   ἐγένετο δ´ ἀνὴρ ἐπισημότατος  ἐν   τοῖς Ἕλλησι. Θάλεω δὲ γίνεται
[10, 9]   κατὰ πόλιν ὑπομνημάτων καὶ τῶν  ἐν   τοῖς ἱεροῖς ἀναγραφῶν συναγαγὼν καὶ
[10, 4]   Ἕλλησιν ἐπολιτεύετο. Καὶ δὴ καὶ  ἐν   τοῖς λοιποῖς ἔθνεσι, κατὰ πάσας
[10, 6]   ἀλλὰ καὶ Στράτων Περιπατητικὸς  ἐν   τοῖς Περὶ εὑρεμάτων ταῦτα ἱστόρησαν.
[10, 10]   δέ τινι καὶ Ἰουδαίων αὐτῶν,  ἐν   τοῖς περιτεμνομένοις αὐτοὺς καταριθμῶν καὶ
[10, 7]   τίνα τρόπον Ἔφορος μὲν Ἑλλάνικον  ἐν   τοῖς πλείστοις ψευδόμενον ἐπιδείκνυσιν, Ἔφορον
[10, 9]   τούτους. Ταῦτα μὲν οὖν ἀποδεικτικῶς  ἐν   τοῖς πονηθεῖσιν ἡμῖν Χρονικοῖς Κανόσιν
[10, 10]   Ἀττικῶν ἁπάντων. Εἴ τις οὖν  ἐν   τοῖς χιλίοις εἴκοσιν ἔτεσιν ἐπίσημος
[10, 12]   ἔτει ἐκθεοῦται, ὥς φησιν Ἀπολλόδωρος  ἐν   τοῖς Χρονικοῖς. Ἀπὸ δὲ Διονύσου
[10, 12]   τὸν Ἀργεῖον γενόμενος Ἴναχον, ὡς  ἐν   τοῖς Χρόνοις ἀνέγραψεν Μενδήσιος
[10, 11]   τὸν Ἀργεῖον γενόμενος Ἴναχον, ὡς  ἐν   τοῖς Χρόνοις ἀνέγραψεν Μενδήσιος
[10, 12]   Ἰνάχου λέγω, Διονύσιος Ἁλικαρνασεὺς  ἐν   τοῖς Χρόνοις διδάσκει. Τούτων δὲ
[10, 4]   οἷς τῆς τἀληθοῦς ἐφήψαντο καταλήψεως,  ἐν   τούτοις τῆς Ἑβραίων κοινωνοὶ πεφήνασι
[10, 7]   τῶν γεγραφότων ἐχώρησαν, εὐδοκιμήσειν  ἐν   τούτῳ νομίζοντες. Ὅλως δὲ τὸ
[10, 9]   πάντες γενεαλογοῦνται. Παρ´ Ἑβραίοις δὲ  ἐν   τούτῳ οἱ ἀπὸ γένους Δαβὶδ
[10, 7]   ἐπεδείκνυντο καὶ καθ´ ὅντινα τρόπον  ἐν   τούτῳ παρευδοκιμήσειν τοὺς ἄλλους ὑπελάμβανον,
[10, 11]   Σέλευκον τρίτῳ τὴν Χαλδαίων ἱστορίαν  ἐν   τρισὶ βιβλίοις κατατάξας καὶ τὰ
[10, 12]   δὲ τῶν Αἰγυπτίων βασιλέων πράξεις  ἐν   τρισὶν ὅλαις ἐκθέμενος βίβλοις κατὰ
[10, 12]   σέβουσι. Νυμφόδωρος δὲ Ἀμφιπολίτης  ἐν   τρίτῳ Νομίμων Ἀσίας τὸν Ἆπιν
[10, 3]   ἄλλο ταύτην τὴν διάνοιαν Σιμωνίδης  ἐν   τῷ ἑνδεκάτῳ μετήνεγκε λαβὼν οὕτως·
[10, 3]   Ἡροδότου κλοπῆς ἐστι βιβλίον καὶ  ἐν   τῷ ἐπιγραφομένῳ Ἰχνευταί πολλὰ περὶ
[10, 10]   λαοῦ, πληρωθείσης τῆς ἑβδομηκονταετίας, ὡς  ἐν   τῷ Ἔσδρᾳ παρὰ τοῖς Ἑβραίοις
[10, 3]   κεῖται καὶ παρὰ τῷ Δημοσθένει  ἐν   τῷ Κατὰ Ὀνήτορος ἐξούλης σχεδὸν
[10, 12]   καὶ ταριχευθέντα εἰς σορὸν ἀποτεθεῖσθαι  ἐν   τῷ ναῷ τοῦ τιμωμένου δαίμονος,
[10, 12]   γῆς πλανωμένην. Ταύτην δ´ Ἴστρος  ἐν   τῷ Περὶ τῆς Αἰγυπτίων ἀποικίας
[10, 3]   περὶ βασάνων εἰρημένα παρ´ Ἰσαίῳ  ἐν   τῷ Περὶ τοῦ Κίλωνος κλήρου
[10, 11]   καὶ τίνες εἰσὶν οἱ μνημονεύσαντες,  ἐν   τῷ πρὸς τοὺς ἀποφηναμένους τὰ
[10, 12]   οὖν περὶ τούτων ἀκριβῶς Τατιανῷ  ἐν   τῷ Πρὸς τοὺς Ἕλληνας, εἴρηται
[10, 3]   αὐτῶν εἴρηται; ὡς Δείναρχος  ἐν   τῷ πρώτῳ Κατὰ Κλεομέδοντος αἰκίας
[10, 12]   Ἕλληνας, εἴρηται δὲ καὶ Κασσιανῷ  ἐν   τῷ πρώτῳ τῶν Ἐξηγητικῶν. Ἀπαιτεῖ
[10, 9]   τὴν ἐπαγγελίαν πιστώσεσθαι. Γράφει τοίνυν  ἐν   τῷ τετάρτῳ τῆς καθ´ ἡμῶν
[10, 3]   ὑπὸ Κρατίνου διὰ τὸ πλεονάσαι  ἐν   τῷ τὸν δ´ ἀπαμειβόμενος· ὅπερ
[10, 3]   Κίλωνος κλήρου καὶ παρὰ Ἰσοκράτει  ἐν   τῷ Τραπεζιτικῷ κεῖται καὶ παρὰ
[10, 10]   ὥς φασιν ἄλλοι τε καὶ  ἐν   τῷ Τρικαράνῳ Θεόπομπος. δὲ
[10, 3]   τοῦτον τὸν τρόπον. Ἄνδρωνος γὰρ  ἐν   τῷ Τρίποδι περὶ Πυθαγόρου τοῦ
[10, 14]   τε καὶ συνέσει καὶ τοῖς  ἐν   φιλοσοφίᾳ δόγμασιν ὑπερηκόντισε. Γέγονε δὲ
[10, 1]   καὶ συνεκτικώτατα γένοιτ´ ἂν τῶν  ἐν   φιλοσοφίᾳ λόγων, οὐκ ἄλλοθεν εἶεν
[10, 12]   Σεμέλη τέκε φαίδιμον υἱὸν μιχθεῖς´  ἐν   φιλότητι, Διώνυσον πολυγηθῆ. Κάδμος μὲν
[10, 10]   δὲ μεταξὺ χρόνος παραλέλειπται,  ἐν   μηδὲν ἐξαίρετον Ἕλλησιν ἱστόρηται.
[10, 4]   Οὗτος δ´ ἦν χρόνος,  ἐν   τῶν παρ´ Ἑβραίοις προφητῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008