Alphabétiquement     [«   »]
τέχνην 1
τεχνικὰς 1
τεχνῶν 2
τῇ 39
τῇδε 1
Τὴθ 1
Τήθ 1
Fréquences     [«    »]
37 αὐτὸν
37 καθ´
35 πρὸς
39 τῇ
41 ἂν
43 αὐτοῖς
45 αὐτῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

τῇ


Livre, Chap.
[10, 2]   ἀπαλλαγὴν τῆς συμφορᾶς, εἰ χρήσαιντο  τῇ   Αἰακοῦ εὐχῇ. Πεισθεὶς οὖν αὐτοῖς
[10, 12]   περὶ Ἰάσονα ἀριστεῖς, τοὺς ἐν  τῇ   Ἀργοῖ πλεύσαντας, συνάγεται ἔτη ἑξήκοντα
[10, 10]   μέγας καὶ πρῶτος ἐν  τῇ   Ἀττικῇ κατακλυσμός, Φορωνέως Ἀργείων βασιλεύοντος,
[10, 10]   ἀπ´ Αἰγύπτου, ἐν δὲ  τῇ   Ἀττικῇ ἐπὶ Ὠγύγου γίνεται
[10, 12]   δ´ ἐπέτελλε σελάνα· ἕτεροι Σκιροφοριῶνος  τῇ   αὐτῇ ἡμέρᾳ. Θησεὺς δὲ Ἡρακλέους
[10, 10]   Ἰησοῦν Κριτῶν· τῶν τε ἐν  τῇ   βίβλῳ τῶν Κριτῶν περιεχομένων ἔτη
[10, 4]   ἀναμὶξ τὴν πλάνην τὴν πολύθεον  τῇ   γνώσει τοῦ ἐπὶ πάντων θεοῦ
[10, 12]   γραμματικός, Πλειστονίκης ἐπικληθείς, ἐν  τῇ   δʹ τῶν Αἰγυπτιακῶν ἱστοριῶν, καίτοι
[10, 3]   κακῆς, Εὐριπίδης δὲ ἐν Μελανίππῃ  τῇ   δεσμώτιδι· τῆς μὲν κακῆς κάκιον
[10, 3]   συνῆκται; ὡς Ἡρόδοτος ἐν  τῇ   δευτέρᾳ πολλὰ Ἑκαταίου τοῦ Μιλησίου
[10, 10]   ἀποστασίας ταύτης καὶ Ἀμώσιος ἐν  τῇ   δευτέρᾳ· τρόπῳ δέ τινι καὶ
[10, 13]   δὴ τοίνυν Μάνεθως ἐν  τῇ   δευτέρᾳ τῶν Αἰγυπτιακῶν ταῦτα περὶ
[10, 8]   Τὴν μὲν γὰρ Ὀσίριδος τελετὴν  τῇ   Διονύσου τὴν αὐτὴν εἶναι· τὴν
[10, 1]   ὡς διὰ τὴν πολλὴν εὐδοκίμησιν  τῇ   δόξῃ τοὺς ὁμοίους καλύπτειν. Οὐ
[10, 10]   Πέρσης καὶ ὁστισοῦν  τῇ   Ἑβραίων συνεχρόνισεν ἐπισημειούμενος, ἴσως ἂν
[10, 3]   τουτὶ τὸ πάθος, ἐν μὲν  τῇ   ἑνδεκάτῃ τῶν Περὶ Φίλιππον ἐκ
[10, 6]   κατασκευάσαι. Σικελοί τε οἱ πρὸς  τῇ   Ἰταλίᾳ πρῶτοι φόρμιγγα εὗρον οὐ
[10, 10]   Ποσειδωνίου, περιεργότατος γραμματικῶν, ἐν  τῇ   κατὰ Ἰουδαίων βίβλῳ καὶ ἐν
[10, 9]   τοὺς εἰρημένους ὁδεύσας ταύτῃ χρήσομαι  τῇ   μεθόδῳ. Συντρεχόντων ὁμολογουμένως τῶν χρόνων
[10, 8]   Κατὰ γὰρ μίαν τῶν πρὸς  τῇ   Μέμφει νήσων ἔτι καὶ νῦν
[10, 13]   ἐκείνους τῆς Ἀσίας κρατεῖν) ἐν  τῇ   νῦν Ἰουδαίᾳ καλουμένῃ πόλιν οἰκοδομησαμένους
[10, 9]   συνάγουσι χρόνον ἐτῶν φμηʹ τετραετίας  τῇ   Ὀλυμπιάδι λογιζομένης. Ἐπεὶ δὲ κατὰ
[10, 10]   καταριθμῶν καὶ Ἀσσυρίους τοὺς ἐν  τῇ   Παλαιστίνῃ ἀποκαλῶν, τάχα δι´ Ἁβραάμ.
[10, 10]   στρατοῦ ἐξέπεσεν Αἰγύπτου, οἳ ἐν  τῇ   Παλαιστίνῃ καλουμένῃ Συρίᾳ οὐ πόρρω
[10, 14]   τε καὶ προφητῶν τὴν παλαιότητα  τῇ   πάντων τῶν Ἑλληνικῶν φιλοσόφων ἀντιπαραβάλλειν
[10, 9]   παροῦσαν ὑπόθεσιν ἐπ´ ἀκριβὲς διευκρινήσαντες  τῇ   παρ´ Ἑβραίοις συνέστησαν ἀρχαιολογίᾳ, πλουσίᾳ
[10, 4]   Ἰταλίᾳ Πυθαγορείοις σχολάσας οὐ μόνῃ  τῇ   παρὰ τούτοις ἠρκέσθη διατριβῇ, λέγεται
[10, 12]   ἀρχαίων εἰς λόγους, τῶν τῇδε  τῇ   πόλει τὰ ἀρχαιότατα λέγειν ἐπιχειρεῖν,
[10, 8]   τὰς ἐν ταύτῃ γυναῖκας χρῆσθαι  τῇ   προειρημένῃ δυνάμει λέγουσι καὶ παρὰ
[10, 8]   ἕν τι τῶν μάλιστα συνεκτικωτάτων  τῇ   προκειμένῃ πραγματείᾳ, τὸ μέλλοντας τῶν
[10, 10]   γενέσθαι Μωσέα· Πολέμων μὲν ἐν  τῇ   πρώτῃ τῶν Ἑλληνικῶν ἱστοριῶν λέγων·
[10, 3]   ἀλλήλους ἐνσπόνδους διαλέξεις, ἃς ἐν  τῇ   τετάρτῃ Ξενοφῶν ἀνέγραψε πάνυ χαριέντως
[10, 11]   γραμματικός, ἀνὴρ δοκιμώτατος, ἐν  τῇ   τετάρτῃ τῶν Αἰγυπτιακῶν (πέντε δέ
[10, 10]   κατὰ Ἰουδαίων βίβλῳ καὶ ἐν  τῇ   τετάρτῃ τῶν ἱστοριῶν φησι κατὰ
[10, 8]   εἶναι· τὴν δὲ τῆς Ἴσιδος  τῇ   τῆς Δήμητρος ὁμοιοτάτην ὑπάρχειν, τῶν
[10, 4]   δὲ ἀπᾶραι εἰς Αἴγυπτον καὶ  τῇ   τούτων φιλοσοφίᾳ πλεῖστον ἀναθεῖναι χρόνον.
[10, 12]   Ἄγις δὲ καὶ Δερκύλος ἐν  τῇ   τρίτῃ, μηνὸς Πανέμου ὀγδόῃ φθίνοντος·
[10, 11]   Τατιανὸς συνέταξα, γεννηθεὶς μὲν ἐν  τῇ   τῶν Ἀσσυρίων γῇ, παιδευθεὶς δὲ
[10, 5]   καὶ ἑρμηνεία, λόγου διάνοιαν ἀπαρτίζουσα  τῇ   τῶν στοιχείων μαθήσει τε καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008