Alphabétiquement     [«   »]
Κάδμον 1
Κάδμος 5
Κάδμου 5
καθ´ 37
καθὰ 1
καθάπερ 4
καθαρὰς 1
Fréquences     [«    »]
37 αὐτὸν
33 δὴ
35 πρὸς
37 καθ´
39 τῇ
41 ἂν
43 αὐτοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

καθ´


Livre, Chap.
[10, 3]   καὶ τῶν κακῶν οὐδὲν αὐτὸ  καθ´   αὑτὸ παραγίνεται τοῖς ἀνθρώποις, καὶ
[10, 2]   φέρε μάρτυρας τῆς κλοπῆς αὐτοὺς  καθ´   αὑτῶν παραστήσωμεν τοὺς Ἕλληνας. Οἱ
[10, 14]   καὶ πλούτῳ καὶ γένει τῶν  καθ´   ἑαυτὸν διήνεγκεν· Εὐριπίδης δὲ ἐπὶ
[10, 7]   τινων κατηγορεῖται, καίτοι δοκῶν ἀκριβεστάτην  καθ´   ἑαυτὸν ἱστορίαν συγγράφειν. Αἰτίαι δὲ
[10, 3]   τρόπος ὅτι τε οὐδὲ τοῦ  καθ´   ἑαυτῶν ἐφείσαντο ἐλέγχου, ἀρκεῖν ἀπὸ
[10, 9]   τῶν χρόνων ἀναγραφαὶ περιέχουσι. Καὶ  καθ´   Ἑβραίους ἀπὸ νʹ ἔτους Ὀζίου
[10, 1]   ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ. Τίσι ποτὲ λόγοις τὴν  καθ´   Ἑβραίους φιλοσοφίαν τῆς Ἑλληνικῆς προτετιμήκαμεν
[10, 1]   Τὰς γοῦν τῶν πέλας  καθ´   εἷς αὐτῶν λέξεις ὁμοῦ καὶ
[10, 2]   Ἐπιλείψει με βίος, εἰ  καθ´   ἕκαστον ἐπεξιέναι πειρῴμην τὴν Ἑλληνικὴν
[10, 11]   ἀρχαιότεροι. Περὶ μὲν οὖν τῆς  καθ´   ἕκαστον λόγον πραγματείας χρόνων τε
[10, 5]   ἐξ αὐτῆς δὲ ἐλέγχεται τῆς  καθ´   ἕκαστον στοιχεῖον ἐπωνυμίας. Τί γὰρ
[10, 1]   δέ γε, ὧν μέγα κλέος  καθ´   Ἑλλάδα, καὶ φιλοσόφων διατριβαῖς ἐξητασμένα
[10, 12]   Μωσέα· ὥστε καὶ πρὸ τῆς  καθ´   Ἕλληνας ἀνθρωπογονίας Μωσῆς. Λέων
[10, 9]   σύγχρονοι, ὥστ´ εἶναι τὴν πρώτην  καθ´   Ἕλληνας Ὀλυμπιάδα σύνδρομον Ἡσαΐᾳ τῷ
[10, 10]   Πολυΐστωρ καί τινες, οἳ〉 τῶν  καθ´   ἡμᾶς ἀκριβέστερον ἐμνήσθησαν καὶ τῶν
[10, 5]   παλαιὸν Φοινίκην, μετέπειτα δὲ Ἰουδαίαν,  καθ´   ἡμᾶς δὲ Παλαιστίνην ὀνομαζομένην οἰκήσαντες,
[10, 11]   παραβραβεύσωσι. Περὶ μὲν οὖν τῆς  καθ´   ἡμᾶς πολιτείας ἱστορίας τε τῆς
[10, 11]   καὶ Ἰουδαίους, ἅτινα διὰ τῶν  καθ´   ἡμᾶς προφητῶν ἴσμεν κεκηρυγμένα, γεγονότα
[10, 9]   καὶ ἡμῶν, φημὶ δὲ τῷ  καθ´   ἡμᾶς φιλοσόφῳ, ὃς τὴν καθ´
[10, 9]   καθ´ ἡμᾶς φιλοσόφῳ, ὃς τὴν  καθ´   ἡμῶν συσκευὴν ὑπερβολῇ μίσους προβεβλημένος
[10, 9]   τοίνυν ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς  καθ´   ἡμῶν συσκευῆς Πορφύριος ῥήμασιν
[10, 13]   βασιλεῖς ποιμένες. Τὸ γὰρ Ὓκ  καθ´   ἱερὰν γλῶσσαν βασιλέα σημαίνει, τὸ
[10, 2]   εἰς ἡμᾶς δεδομένης ἀληθείας περιαυγασθεῖσαν,  καθ´   σημαινόμενον διήκειν εἰς αὐτοὺς
[10, 9]   τοῦ τῶν Ἰουδαίων βασιλέως ἀνιών,  καθ´   ὃν ἐπροφήτευον Ἡσαΐας καὶ Ὠσηὲ
[10, 9]   Νινευὴ παρ´ Ἑβραίοις ὠνόμασται,  καθ´   ὃν Ζωροάστρης μάγος Βακτρίων
[10, 11]   γένους τε αὐτοῦ καὶ χρόνου  καθ´   ὃν ἤκμασε προηρεύνησαν πρεσβύτατοι μὲν
[10, 14]   Λευκίππου δὲ Δημόκριτος, οὗ Πρωταγόρας,  καθ´   ὃν ἤκμασε Σωκράτης. Καὶ ἄλλους
[10, 14]   Τηλαύγους δὲ Ἐμπεδοκλῆς ἀκουστὴς γίνεται,  καθ´   ὃν Ἡράκλειτος σκοτεινὸς ἐγνωρίζετο.
[10, 10]   ἔτος τὸ πρῶτον, διὰ Ζοροβάβελ,  καθ´   ὃν Ἰησοῦς τοῦ Ἰωσεδέκ,
[10, 14]   πεφιλοσοφηκότες, ὥρα σκοπεῖν τὸν χρόνον,  καθ´   ὃν οὗτος γέγονε, τῶν τε
[10, 14]   βʹ ἔπειτα Ἰωσίας ἔτη λαʹ  καθ´   ὃν προφητεύουσιν Ἱερεμίας, Βαρούχ, Ὀλδᾶ
[10, 14]   ἔτη κθʹ Ὀζίας ἔτη νβʹ  καθ´   ὃν προφητεύουσιν Ὠσηέ, Ἀμώς, Ἡσαΐας,
[10, 14]   τὸν Ἄχαζ Ἐζεκίας ἔτεσι κθʹ  καθ´   ὃν Ῥωμύλος Ῥώμην ἔκτισε καὶ
[10, 4]   τοῖς Αἰγυπτίων δὲ προφήταις μαθητεῦσαι,  καθ´   ὃν χρόνον Ἑβραίων οἱ μὲν
[10, 7]   λόγων δὲ δύναμιν ἐπεδείκνυντο καὶ  καθ´   ὅντινα τρόπον ἐν τούτῳ παρευδοκιμήσειν
[10, 8]   βάρβαροι Ἑβραῖοι. Ὧν τοὺς χρόνους,  καθ´   οὓς ἤκμασαν Μωσῆς τε καὶ
[10, 11]   τῶν ὑμετέρων ὅπλων ἀντερείδων ἀνυπόπτους  καθ´   ὑμῶν τοὺς ἐλέγχους παραλαμβάνω. Περὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008