Alphabétiquement     [«   »]
αὑτὸ 1
αὐτόθι 1
αὐτοὶ 12
αὐτοῖς 43
αὑτοῖς 1
αὐτοκράτορος 1
αὐτὸν 37
Fréquences     [«    »]
41 ἂν
37 καθ´
39 τῇ
43 αὐτοῖς
45 αὐτῶν
49 τῷ
51 ἀπὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

αὐτοῖς


Livre, Chap.
[10, 7]   τὰς ἀναγραφάς, ἀλλ´ οὐδὲ παρ´  αὐτοῖς   Ἀθηναίοις, οὓς αὐτόχθονας εἶναι λέγουσι
[10, 2]   τῇ Αἰακοῦ εὐχῇ. Πεισθεὶς οὖν  αὐτοῖς   Αἰακὸς ἀνελθὼν ἐπὶ τὸ Ἑλληνικὸν
[10, 11]   οὐδ´ ἱστορίας τις ἦν παρ´  αὐτοῖς   ἀναγραφή. Κάδμος γὰρ τὰ
[10, 4]   πολυθέου πλάνης, τοὺς ἑπτὰ παρ´  αὐτοῖς   ἄνδρας ἐπὶ σοφίᾳ θαυμασθῆναι, οὓς
[10, 11]   Φοινίκων οὕτως ἔχει· γεγόνασι παρ´  αὐτοῖς   ἄνδρες τρεῖς, Θεόδοτος, Ὑψικράτης, Μῶχος.
[10, 9]   βασιλεύει Κέκροψ βοώμενος παρ´  αὐτοῖς   αὐτόχθων, Ἄργους ἡγουμένου Τριόπα, ὃς
[10, 11]   ἀνὴρ Βαβυλώνιος, ἱερεὺς τοῦ παρ´  αὐτοῖς   Βήλου κατ´ Ἀλέξανδρον γενόμενος, Ἀντιόχῳ
[10, 14]   μεθ´ οὓς οὐκέτι προφήτης παρ´  αὐτοῖς   γέγονε. Κατὰ δὲ Κῦρον Σόλων
[10, 1]   τισιν, εἰ καὶ μὴ πᾶσιν,  αὐτοῖς   δέ γε, ὧν μέγα κλέος
[10, 1]   μνήμην, ἀλλὰ καὶ τῆς ὁμοίας  αὐτοῖς   διδασκαλίας τε καὶ μαθήσεως ἔν
[10, 4]   διανοηθέντες οὐδ´ ἕτερα τῶν παρ´  αὐτοῖς   Ἑβραίοις προκεκυρωμένων ἐφεῦρον ἀληθῆ δόγματα.
[10, 9]   τὰ βάρβαρα τά τε παρ´  αὐτοῖς   Ἑβραίοις συναγαγόντες καὶ τὰς παρὰ
[10, 12]   πρὸ τῶν ἡμετέρων ἐσπουδάσθη καὶ  αὐτοῖς   Ἑβραίων παισὶν προκειμένη πραγματεία,
[10, 4]   ὠφέλει, οὐδέ τις ἄλλος θεῶν  αὐτοῖς   εἰς ἀναγκαίου τινὸς ἐπιτήδευσιν συνήργει·
[10, 7]   ἀλήθειαν ἐσπούδασαν καίτοι τοῦτο πρόχειρον  αὐτοῖς   ἐστιν ἀεὶ τὸ ἐπάγγελμα λόγων
[10, 3]   μὲν γὰρ πράγμασι κέχρηται τοῖς  αὐτοῖς,   ἕτερον δ´ ὄνομα μετενήνοχε· Φερεκύδην
[10, 8]   Ὑπολαμβάνουσι δὲ καὶ Δημόκριτον παρ´  αὐτοῖς   ἔτη διατρῖψαι πέντε καὶ πολλὰ
[10, 2]   ἀπαλλαγεῖεν τοῦ δεινοῦ. Μίαν δ´  αὐτοῖς   ἔχρησεν ἀπαλλαγὴν τῆς συμφορᾶς, εἰ
[10, 7]   δὲ νεωτάτη σχεδόν ἐστι παρ´  αὐτοῖς   περὶ τοῦ συγγράφειν τὰς
[10, 4]   ἐφαίδρυνον κατὰ τὸν μῦθον, ὥστε  αὐτοῖς   ἤδη τὴν πᾶσαν φιλοσοφίαν ἐξ
[10, 5]   εἰκοστὸν δεύτερον στοιχεῖον καλεῖται παρ´  αὐτοῖς   Θαῦ, δηλοῖ σημεῖα‘ Ἔχοι
[10, 8]   καὶ τὸν Εὔδοξον ἀστρολογήσαντα παρ´  αὐτοῖς   καὶ πολλὰ τῶν χρησίμων εἰς
[10, 2]   σφετερίζονται τὴν εὕρεσιν τῶν παρ´  αὐτοῖς   καλλίστων δογμάτων, ἣν παρ´ ἡμῶν
[10, 5]   Ἕκαστον γοῦν τῶν στοιχείων παρ´  αὐτοῖς   κατά τινος σημαντικῆς διανοίας τὴν
[10, 2]   ὁμολογήσαιεν. Καὶ πῶς ἔτι ἄπιστα  αὐτοῖς   καταφαίνεται τὰ διὰ Μωσέως καὶ
[10, 7]   τὰς ἱστορίας ἐπιχειρήσαντες συγγράφειν παρ´  αὐτοῖς,   λέγω δὲ τοὺς περὶ Κάδμον
[10, 6]   τὰ ἐπιτηδεύματα ὠφέληνται. Ταῦτα ῥήμασιν  αὐτοῖς   Κλήμης ἐν Στρωματεῦσι. Τοῖς
[10, 3]   Κατὰ Κλεομέδοντος αἰκίας πολλὰ μετενήνοχεν  αὐτοῖς   ὀνόμασιν ἐκ τοῦ Δημοσθένους Κατὰ
[10, 3]   ἐκ τοῦ Ἰσοκράτους’ Ἀρεοπαγιτικοῦ μεταγράψαντα  αὐτοῖς   ὀνόμασιν ἐκεῖνα, Ὅτι τῶν ἀγαθῶν
[10, 1]   δόγματα δυνατὸν εἶναί φαμεν ἐσκευωρῆσθαι  αὐτοῖς,   ὅτε μὴ μόνον τὰ λοιπὰ
[10, 5]   ἐστι στοιχεῖον ἕκτον, λεγόμενον παρ´  αὐτοῖς   Οὐαῦ, ἐστιν ἐν αὐτῇ‘
[10, 7]   εἶναί φασι τοὺς ὑπὸ Δράκοντος  αὐτοῖς   περὶ τῶν φονικῶν γραφέντας νόμους,
[10, 7]   τοῦ μηδὲν ἄμνηστον τῶν παρ´  αὐτοῖς   πραττομένων παραλιπεῖν, ἀλλ´ ἐν δημοσίαις
[10, 3]   τε καὶ φιλοσοφίαν τῶν παρ´  αὐτοῖς   σεμνῶν προτετιμήκαμεν. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' ΟΤΙ
[10, 3]   τῆς λογικῆς ἐπιστήμης ἀπὸ βαρβάρων  αὐτοῖς   συμπεφορημένα, ὡς ἂν μηκέθ´ ἡμῖν
[10, 4]   τι πρὸς ἀγαθῶν λόγων εὕρεσιν  αὐτοῖς   τὰ ἄχρηστα χρηστήρια συνεβάλλετο, ἀλλ´
[10, 9]   ἡμῶν συσκευῆς Πορφύριος ῥήμασιν  αὐτοῖς   τάδε· Ἱστορεῖ δὴ τὰ περὶ
[10, 8]   τοὺς μάλιστα διωνομασμένους διατετριφέναι παρ´  αὐτοῖς,   Τηλεκλέα καὶ Θεόδωρον, τοὺς Ῥοίκου
[10, 4]   παλαιότατοί τε καὶ πρῶτοι κατῆρξαν  αὐτοῖς   τῆς πολυθέου πλάνης, τοὺς ἑπτὰ
[10, 1]   δεισιδαίμονα πλάνην παρὰ βαρβάρων εἰλῆφθαι  αὐτοῖς   φθάσας λόγος ἀπέδειξεν, ὁπηνίκα
[10, 14]   Ἕλλησιν, ὧν παλαιότερος οὐδεὶς παρ´  αὐτοῖς   φιλόσοφος μνημονεύεται. Τούτων δὴ τῶν
[10, 8]   καὶ αὐτῶν γε τῶν παρ´  αὐτοῖς   φιλοσόφων διδασκάλους, τοὺς βαρβάρους λέγω,
[10, 12]   Ἀσκληπιός τε καὶ Διόσκουροι συνέπλεον  αὐτοῖς,   ὡς μαρτυρεῖ Ῥόδιος Ἀπολλώνιος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008