Alphabétiquement     [«   »]
Ὥρου 1
ὡρῶν 1
ΩΣ 3
ὡς 67
Ὡς 2
ὥς 11
ὣς 1
Fréquences     [«    »]
67 δ´
62 ἔτη
64 παρὰ
67 ὡς
77 εἰς
81 γὰρ
81 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

ὡς


Livre, Chap.
[10, 9]   ἁλώσεως εὑρήσεις ἔτη συγκεφαλαιούμενα υηʹ  ὡς   αἱ παρ´ Ἕλλησι τῶν χρόνων
[10, 9]   καὶ σχεδὸν τοῖς Μωσέως πλησιάζουσιν,  ὡς   αἱ τῶν Φοινίκης βασιλέων μηνύουσι
[10, 10]   Ἀττικῇ κατακλυσμός, Φορωνέως Ἀργείων βασιλεύοντος,  ὡς   Ἀκουσίλαος ἱστορεῖ, μέχρι πρώτης Ὀλυμπιάδος,
[10, 4]   παρ´ Ἑβραίοις θεολογίαν καὶ τὴν  ὡς   ἂν αὐτοὶ φαῖεν βάρβαρον τῆς
[10, 7]   νέα καὶ χθὲς καὶ πρώην,  ὡς   ἂν εἴποι τις, εὕροι γεγονότα·
[10, 9]   ἁπάντων πρεσβύτερος γεγονὼς συνίσταται Μωσῆς,  ὡς   ἂν κατὰ Κέκροπα τὴν ἡλικίαν
[10, 3]   ἐπιστήμης ἀπὸ βαρβάρων αὐτοῖς συμπεφορημένα,  ὡς   ἂν μηκέθ´ ἡμῖν ἐπιμέμφοιτό τις
[10, 4]   ταῦτα μὲν εἰς δεύτερον ἀνεβάλλετο,  ὡς   ἂν οὐδὲν αὐτῇ πρὸς τὴν
[10, 8]   μέν τινές φασιν, ὑπὸ Μένδητος,  ὡς   δ´ ἔνιοι λέγουσιν, ὑπὸ Μάρου
[10, 4]   ὄνομα, ὡς μέν τινες, Σάμιος,  ὡς   δ´ ἕτεροί φασι, Τυρρηνὸς ἦν·
[10, 6]   ἄλλος Ἰδαῖος εὗρε χαλκοῦ κρᾶσιν,  ὡς   δὲ Ἡσίοδος, Σκύθης. Ναὶ μὴν
[10, 1]   τὴν οἰκείαν ὑποστήσασθαι θεολογίαν ἐφωράσαμεν,  ὡς   δὲ τὰ περὶ εὐσεβείας ἑνὸς
[10, 4]   ὥς τινες ἱστοροῦσι, Φοῖνιξ ἦν,  ὡς   δέ τινες ὑπειλήφασι, Μιλήσιος· Αἰγυπτίων
[10, 3]   διὰ τῶν αὐτῶν εἴρηται;  ὡς   Δείναρχος ἐν τῷ πρώτῳ Κατὰ
[10, 2]   λέξεις ὑφελόμενοι καὶ παραφράσαντες ἐφωράθησαν,  ὡς   δειχθήσονται, αὐτοτελῶς δὲ τὰ ἑτέρων
[10, 13]   Αἰγύπτιος τῆς Ἑλληνικῆς μετεσχηκὼς παιδείας,  ὡς   δῆλός ἐστι (γέγραφε γὰρ Ἑλλάδι
[10, 3]   καὶ Λυκόφρων ἐπαινεῖ τὴν μετάθεσιν,  ὡς   δι´ αὐτῆς ἐστ〈 ηρ〉 ιγμένου
[10, 1]   τῶν παρ´ Ἕλλησι φιλοσόφων τετιμημένους,  ὡς   διὰ τὴν πολλὴν εὐδοκίμησιν τῇ
[10, 3]   τὰς προρρήσεις ἱστορηκότος εἰπόντος τε  ὡς   διψήσας ποτὲ ἐν Μεταποντίῳ καὶ
[10, 13]   ἀπαλλαγὴν οὕτως ἀρχαίαν τοῖς χρόνοις  ὡς   ἐγγύς που προτερεῖν αὐτὴν τῶν
[10, 9]   ἐπὶ Φαέθοντος ἐμπρησμός, πολλῶν,  ὡς   εἰκός, φθορῶν γῆς κατὰ τόπους
[10, 3]   φρέατος ἀνιμήσας καὶ πιὼν προεῖπεν,  ὡς   εἰς τρίτην ἡμέραν ἔσοιτο σεισμός‘
[10, 10]   ἔτει Ὀλυμπιὰς ἤχθη νεʹ  ὡς   ἐκ τῶν Βιβλιοθηκῶν Διοδώρου καὶ
[10, 7]   μηδὲν βεβαίως εἰδότες συνέγραφον, ἀλλ´  ὡς   ἕκαστοι περὶ τῶν πραγμάτων εἴκαζον;
[10, 2]   ἐπὶ τὰ ἑξῆς τρέψομαι. Ταῦθ´  ὡς   ἐν προοιμίοις φήσας τοὺς ἐλέγχους
[10, 12]   κατὰ τὸν Ἀργεῖον γενόμενος Ἴναχον,  ὡς   ἐν τοῖς Χρόνοις ἀνέγραψεν
[10, 11]   κατὰ τὸν Ἀργεῖον γενόμενος Ἴναχον,  ὡς   ἐν τοῖς Χρόνοις ἀνέγραψεν
[10, 10]   τοῦ λαοῦ, πληρωθείσης τῆς ἑβδομηκονταετίας,  ὡς   ἐν τῷ Ἔσδρᾳ παρὰ τοῖς
[10, 8]   μεθ´ ἡμέρας τινὰς πάλιν ἐπιστρέφειν,  ὡς   ἐξ Αἰθιοπίας τοῦ θεοῦ παρόντος)
[10, 1]   καὶ ὅλας λόγων συντάξεις ὑποκλέψας  ὡς   ἐπ´ οἰκείοις πόνοις ἐσεμνύνατο. Μηδὲ
[10, 11]   ἀκριβὲς ἐξετάζειν δυναμένοις αὐτάρκως ἡμῖν  ὡς   ἐπὶ κεφαλαίῳ εἰρήσθω. Δυνατὸν γὰρ
[10, 4]   φιλοσοφίαν, νέους μὲν τῷ χρόνῳ,  ὡς   ἔπος εἰπεῖν, ἁπάντων οὐχ Ἑβραίων
[10, 12]   μιᾷ πλείους διαριθμοῦνται, ἔτη δέ,  ὡς   ἔπος εἰπεῖν, τετρακόσια καὶ πρόσω.
[10, 5]   εὕροις καὶ παρ´ Ἕλλησιν, ὅθεν,  ὡς   ἔφην, ὁμολογεῖν ἀνάγκη μὴ ὄντα
[10, 3]   Ἡροδότου καὶ Δαμάςτου συνῆκται;  ὡς   Ἡρόδοτος ἐν τῇ δευτέρᾳ πολλὰ
[10, 3]   Δημοσθένους Κατὰ Κόνωνος αἰκίας;  ὡς   Ἡσιόδου οὐ μὲν γάρ τι
[10, 2]   αὐτοτελῶς δὲ τὰ ἑτέρων ὑφελόμενοι  ὡς   ἴδια ἐξήνεγκαν, καθάπερ {Εὐγ{ ρ}
[10, 4]   θεολογίαν προτετιμήκαμεν, γνοίης ἂν μαθὼν  ὡς   καὶ αὐτῶν Ἑλλήνων οἱ δὴ
[10, 12]   διακείμενος, ἅτε Αἰγύπτιος τὸ γένος,  ὡς   καὶ κατὰ Ἰουδαίων συντάξασθαι βιβλίον,
[10, 11]   ἐγράφησάν τε καὶ γινώσκονται, δῆλον  ὡς   καὶ μετὰ Μωσέα. Κατὰ μὲν
[10, 10]   ἐνόμισαν, ἔτη συνάγεται χίλια εἴκοσιν,  ὡς   καὶ τοῖς προειρημένοις συμφωνεῖ καὶ
[10, 8]   καὶ μάλιστα τὸν ἡλιακὸν κύκλον,  ὡς   λοξὴν μὲν ἔχει τὴν πορείαν,
[10, 12]   τε καὶ Διόσκουροι συνέπλεον αὐτοῖς,  ὡς   μαρτυρεῖ Ῥόδιος Ἀπολλώνιος ἐν
[10, 4]   γνώριμος, τὸ φιλοσοφίας ἀνευρὼν ὄνομα,  ὡς   μέν τινες, Σάμιος, ὡς δ´
[10, 8]   τοῦ νῦν καιροῦ, οἰκοδομηθέντος δέ,  ὡς   μέν τινές φασιν, ὑπὸ Μένδητος,
[10, 2]   ἐγγράφως τῶν τὰς αἱρέσεις διανενεμημένων,  ὡς   μὴ ἀχάριστοι ἐλεγχθεῖεν παρὰ Σωκράτους
[10, 7]   ἔστιν ἄλογον τετυφῶσθαι τοὺς Ἕλληνας  ὡς   μόνους ἐπισταμένους τὰ ἀρχαῖα καὶ
[10, 11]   διά τινος ἐπιπλάστου ῥητολογίας παρακαλύπτοντες  ὡς   μυθολογίαν τὴν ἀλήθειαν παραβραβεύσωσι. Περὶ
[10, 4]   ὑποβὰς ἑξῆς ἐπιλέγει· Λάβωμεν δὴ  ὡς   τι περ ἂν Ἕλληνες
[10, 10]   τῶν χρόνων παραλλαγή. Σημειωτέον δὲ  ὡς   τι ποτὲ ἐξαίρετον Ἕλλησι
[10, 14]   περὶ τῆς πάντων οὐσίας ἀπεφήνατο,  ὡς   οἱ πρὸ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ
[10, 11]   χρόνων τε καὶ ἀναγραφῆς αὐτῶν,  ὡς   οἶμαι, σφόδρα μετὰ πάσης ὑμῖν
[10, 4]   τοῦ παρόντος τοὺς ἐντυγχάνοντας ἐπισημαίνεται,  ὡς   οὐ μόνης ἐστέρηντο τῆς ἀληθοῦς
[10, 1]   πεποιῆσθαι λόγον παραστήσαντες, φέρε ἐπιθεωρήσωμεν,  ὡς   οὐ μόνον τῶνδε γραφῆς ἠξίωσαν
[10, 9]   πάλιν πρῶτος Ἀθηνᾶς ἄγαλμα συστήσασθαι,  ὡς   οὐδὲ τούτων ἐκ παλαιοῦ ὑπαρχόντων.
[10, 3]   μὲν ἐν βροτοῖσιν ὑμνεῖται λόγος,  ὡς   οὐδέν ἐστιν ἀθλιώτερον φυτὸν γυναικός.
[10, 10]   ἐξῆλθε Μωσῆς ἀπ´ Αἰγύπτου· καὶ  ὡς   οὐκ ἄπιστον τότε ταῦτα συμβῆναι,
[10, 11]   σπευστέον μετὰ πάσης ἀκριβείας σαφηνίζειν  ὡς   οὐχ Ὁμήρου μόνον πρεσβύτερός ἐστιν
[10, 12]   που περὶ τὰς Ὀλυμπιάδας γενόμενοι,  ὡς   παρεστήσαμεν. Καὶ θεῶν ἄρα τῶν
[10, 10]   ἦν Κύρου βασιλείας ἔτος πρῶτον,  ὡς   προειρήκαμεν. Ἐπὶ δὲ πρώτην Ὀλυμπιάδα
[10, 2]   Ἑλληνικὴν διελέγχων φίλαυτον κλοπὴν καὶ  ὡς   σφετερίζονται τὴν εὕρεσιν τῶν παρ´
[10, 3]   φησί· Καὶ τί ὑμῖν λέγω  ὡς   τὰ Βαρβαρικὰ νόμιμα Ἑλλανίκου ἐκ
[10, 3]   τῆς θήρας τῶν κροκοδείλων;  ὡς   τὰ περὶ βασάνων εἰρημένα παρ´
[10, 14]   ἔτη κʹ ἔπειτα Ἠλεὶ ἱερεύς,  ὡς   τὸ Ἑβραϊκόν, ἔτη μʹ περὶ
[10, 9]   σχεδὸν τοῖς ἐκείνου χρόνοις πλησιάζοντες·  ὡς   τοσοῦτον εἶναι πρεσβύτερον Μωσέα τοῦ
[10, 3]   πανούργως παροιμιακὸν μᾶλλον εἶναι καὶ  ὡς   ὑπὸ πολλῶν λεγομένῳ συγκεχρῆσθαι
[10, 7]   διαπεφωνήκασι; Πολλὰ δὲ καὶ Θουκυδίδης  ὡς   ψευδόμενος ὑπό τινων κατηγορεῖται, καίτοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008