Alphabétiquement     [«   »]
ταφὰς 1
τάχα 2
τέ 1
τε 162
τείχει 1
τείχεσιν 1
τέκε 2
Fréquences     [«    »]
154
151 τὰ
153 τοῦ
162 τε
178 τῆς
188 τὴν
272 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

τε


Livre, Chap.
[10, 4]   τὴν Περσίδα καὶ Αἴγυπτον, τοῖς  τε   Αἰγυπτίοις καὶ τοῖς ἱερεῦσι μαθητεύων·
[10, 11]   καὶ Καλλίμαχος Κολοφώνιος Ἡρόδοτός  τε   Ἁλικαρνασεὺς καὶ Διονύσιος Ὀλύνθιος· μετὰ
[10, 1]   μαθημάτων Αἰγυπτίους καὶ Χαλδαίους τά  τε   ἄλλα τῶν βαρβάρων ἐθνῶν συνίστανται
[10, 1]   πρῶτα τῆς γραμματικῆς στοιχεῖα μυρίας  τε   ἄλλας τεχνικὰς καὶ βιωφελεῖς ἐπιτηδεύσεις,
[10, 5]   τούτοις πρώτοις ἀρξάμενα προῆλθεν εἴς  τε   ἄλλους καὶ δὴ καὶ εἰς
[10, 12]   καὶ οἱ ἑπτὰ σοφοὶ οἵ  τε   ἀμφὶ τὸν Σύριον Φερεκύδην καὶ
[10, 12]   ἐπομβρία· κατὰ δὲ Σθένελον  τε   Ἀμφικτύονος βασιλεία καὶ εἰς
[10, 11]   ἐπομβρία· κατὰ δὲ Σθενέλαον  τε   Ἀμφικτύονος βασιλεία καὶ εἰς
[10, 6]   Κύδιππός τε Μαντινεὺς ἔτι  τε   Ἀντιφάνης καὶ Ἀριστόδημος καὶ Ἀριστοτέλης,
[10, 9]   ἐπὶ Ὠγύγου μνημονεύεται κατακλυσμὸς πρῶτός  τε   Ἆπις ἐν Αἰγύπτῳ θεὸς ὠνομάσθη
[10, 9]   ἐκπύρωσις Ἐριχθονίου τε γένεσις Κόρης  τε   ἁρπαγὴ καὶ Δήμητρος μυστήρια, Ἐλευσινίων
[10, 6]   ἀπὸ γυναικῶν ἀλούτους ἐνομοθέτησαν. Γεωμετρίας  τε   αὖ εὑρεταὶ οἱ αὐτοὶ γεγόνασι.
[10, 6]   Ὀλυμπός τε καὶ Μαρσύας. Λύχνους  τε   αὖ καίειν πρῶτοι κατέδειξαν Αἰγύπτιοι
[10, 14]   ἔθνος ἀπάγεται εἰς Βαβυλῶνα, προφητεύει  τε   αὐτόθι Δανιὴλ καὶ Ἰεζεκιήλ. Μετὰ
[10, 11]   γὰρ τῆς Ὁμήρου ποιήσεως γένους  τε   αὐτοῦ καὶ χρόνου καθ´ ὃν
[10, 8]   Διόσπολιν τὴν αὐτὴν ὑπάρχειν· τήν  τε   Ἀφροδίτην ὀνομάζεσθαι παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις
[10, 12]   Κάδμου εἰς Θήβας παρουσία Μίνωός  τε   βασιλεία· κατὰ δὲ Προῖτον
[10, 11]   Κάδμου εἰς Θήβας παρουσία Μίνωός  τε   βασιλεία· κατὰ δὲ Προῖτον
[10, 10]   μὲν οὖν ἱστορίαι συντρέχουσι Κύρου  τε   βασιλείας καὶ αἰχμαλωσίας τέλους καὶ
[10, 1]   καὶ τὸν βίον καταπλαγῆναι τῆς  τε   βασιλικῆς μητροπόλεως καὶ τῆς λοιπῆς
[10, 3]   ἀλλὰ καὶ τόπων μεταθέσει. Τό  τε   γὰρ περὶ τῆς προρρήσεως τοῦ
[10, 9]   ἐπὶ Φαέθοντος ἐκπύρωσις Ἐριχθονίου  τε   γένεσις Κόρης τε ἁρπαγὴ καὶ
[10, 6]   καὶ παρὰ βαρβάρων ὠφελῆσθαι διάφωνά  τε   ἑαυτοῖς γεγραφέναι. Συμβαλεῖται γοῦν καὶ
[10, 11]   κατὰ τοὺς ἡμετέρους νόμους ὅσα  τε   εἰρήκασιν οἱ παρὰ τοῖς Ἕλλησι
[10, 11]   Εὐρώπης ἁρπαγὴ {γέγονεν{ αι} Μενελάου  τε   εἰς τὴν Φοινίκην ἄφιξις καὶ
[10, 12]   Ὅμηρος) τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς‘  τε   ἐκ Κρήτης εἰς Φοινίκην ἀνακομιδή·
[10, 11]   Δαρδάνου τῆς Δαρδανίας κτίσις  τε   ἐκ Φοινίκης τῆς Εὐρώπης εἰς
[10, 10]   ἀφαιρῶν τε καὶ προστιθεὶς τίς  τε   Ἕλλην Πέρσης καὶ
[10, 10]   τῶν μετὰ Ἰησοῦν Κριτῶν· τῶν  τε   ἐν τῇ βίβλῳ τῶν Κριτῶν
[10, 6]   Κάδμος γὰρ Φοῖνιξ λιθοτομίαν  τε   ἐξεῦρε καὶ μέταλλα χρυσοῦ τὰ
[10, 6]   δὲ αὐτὴν Βόσπορος αὐτόχθων. Μήδειά  τε,   Αἰήτου Κολχίς, πρώτη
[10, 14]   γνώμονας κατεσκεύασε πρὸς διάγνωσιν τροπῶν  τε   ἡλίου καὶ χρόνων καὶ ὡρῶν
[10, 9]   ἀπὸ παιδείας οὐδενὸς δεύτεροι τοῖς  τε   θείοις οὐ παρέργως καθωμιληκότες, οἳ
[10, 14]   Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαθιὴλ καταβάλλονταί  τε   θεμελίους, προφητευόντων ὕστατα πάντων Ἀγγαίου
[10, 4]   ἄλλοθεν, μυστήρια καὶ τελετὰς ξοάνων  τε   ἱδρύσεις καὶ ὕμνους ᾠδάς τε
[10, 4]   χώρας τε καὶ πόλεις, ἔν  τε   ἱεροῖς καὶ μυστηρίοις, αὐτὰ δὴ
[10, 2]   ἄμοιρον τήν τε φιλοσοφίαν τήν  τε   ἱστορίαν, ἀλλὰ μηδὲ τὴν ῥητορικὴν
[10, 14]   τῶν πρὶν ἀληθῶς Ἑβραίων, Ἕβερ  τε   καὶ Ἁβραάμ, ἀφ´ ὧν καὶ
[10, 3]   Ἑλληνικῶν μεταθεὶς Θεόπομπος ἀργά  τε   καὶ ἀκίνητα πεποίηκε καὶ ἄπρακτα.
[10, 11]   καθ´ ἕκαστον λόγον πραγματείας χρόνων  τε   καὶ ἀναγραφῆς αὐτῶν, ὡς οἶμαι,
[10, 4]   δεῦρο ἐξήκει, βεβασανισμένα χρόνῳ μυριετεῖ  τε   καὶ ἀπείρῳ. Καὶ ὑποβὰς ἑξῆς
[10, 9]   Ἶσιν Αἰγύπτιοι μετονομάσαντες σέβουσι, Προμηθεύς  τε   καὶ Ἄτλας ἐγνωρίζοντο. Ἀπὸ δὲ
[10, 3]   γραμματικὸς ἐν ταῖς Παραλλήλοις αὐτοῦ  τε   καὶ ἀφ´ ὧν ἔκλεψεν ἐκλογαῖς;
[10, 4]   Ἱεροῖς μὲν οὖν θεῶν, ἀγάλμασί  τε   καὶ ἀφιδρύσεσι, μαντείαις τε καὶ
[10, 4]   ἱστορέων τὰ μήκιστα, καὶ ἀέρας  τε   καὶ γαίας πλείστας εἶδον καὶ
[10, 11]   διαφανέστατοι πράξεις παρ´ Ἕλλησιν ἐγράφησάν  τε   καὶ γινώσκονται, δῆλον ὡς καὶ
[10, 6]   εὑρεταὶ οἱ αὐτοὶ γεγόνασι. Κέλμις  τε   καὶ Δαμναμενεὺς οἱ τῶν Ἰδαίων
[10, 12]   συνάγεται ἔτη ἑξήκοντα τρία· Ἀσκληπιός  τε   καὶ Διόσκουροι συνέπλεον αὐτοῖς, ὡς
[10, 10]   μετὰ Μωσέα τοῦθ´ εὑρίσκεται, κατακλυσμοί  τε   καὶ ἐκπυρώσεις, Προμηθεύς, Ἰώ, Εὐρώπη,
[10, 10]   ἐκείνων ὑπονοουμένους, ὥς φασιν ἄλλοι  τε   καὶ ἐν τῷ Τρικαράνῳ Θεόπομπος.
[10, 5]   ἀπαρτίζουσα τῇ τῶν στοιχείων μαθήσει  τε   καὶ ἐπαγγελίᾳ προσήκουσαν. Τὸ ὅμοιον
[10, 4]   ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν  τε   καὶ ἐπιστημῶν τὰ βιωφελέστατα. Συνομολογοῦσί
[10, 4]   τε ἱδρύσεις καὶ ὕμνους ᾠδάς  τε   καὶ ἐπῳδάς, ἤτοι Θρᾴκιος
[10, 4]   χρήσιμα πανταχόθεν ἑαυτῇ πορίζουσα συνάγουσά  τε   καὶ ἐρανιζομένη, τι ποτὲ
[10, 11]   τοῦ Κενταύρου καὶ Ἰσάτιδος Δρύμωνός  τε   καὶ Εὔκλου τοῦ Κυπρίου καὶ
[10, 9]   πάντων δυσμενεστάτῳ καὶ πολεμιωτάτῳ Ἑβραίων  τε   καὶ ἡμῶν, φημὶ δὲ τῷ
[10, 7]   καὶ τοὺς περὶ τῶν οὐρανίων  τε   καὶ θείων πρώτους παρ´ Ἕλλησι
[10, 8]   εἰ φανεῖεν τοῖς Ἑβραίων προφήταις  τε   καὶ θεολόγοις οἱ παρ´ Ἕλλησιν
[10, 4]   τά τε τῶν ἐθνῶν νόμιμά  τε   καὶ μαθήματα περιεργότερον ἐξητακότας, καὶ
[10, 4]   γυμνὴ καὶ οἰκείων πτωχεύουσα λόγων  τε   καὶ μαθημάτων, περιῄει διερευνωμένη τά
[10, 1]   καὶ τῆς ὁμοίας αὐτοῖς διδασκαλίας  τε   καὶ μαθήσεως ἔν τισι τῶν
[10, 8]   ἱερεῦσι καὶ ἀστρολόγοις μαθεῖν ἄλλα  τε   καὶ μάλιστα τὸν ἡλιακὸν κύκλον,
[10, 3]   Ἦσαν δ´ οἱ ζητοῦντες Καΰστριός  τε   καὶ Μάξιμος· μὲν γὰρ
[10, 6]   αὐλόν· Φρύγες γὰρ ἤστην Ὀλυμπός  τε   καὶ Μαρσύας. Λύχνους τε αὖ
[10, 8]   βίβλοις παραβαλεῖν πρὸς ἑαυτοὺς Ὀρφέα  τε   καὶ Μουσαῖον καὶ Μελάμποδα καὶ
[10, 4]   αὐτοὶ μετά γε Ὀρφέα Λίνον  τε   καὶ Μουσαῖον, οἳ δὴ πάντων
[10, 12]   Περσέως καὶ Διονύσου πράξεις Ὀρφεύς  τε   καὶ Μουσαῖος· κατὰ δὲ τὸ
[10, 9]   καὶ ἑκατὸν ὕστερον ἔτεσιν αὐτῆς  τε   καὶ Μωσέως, ἐν οἷς οὐδὲν
[10, 11]   πάσης προὔχειν νομισθεὶς σοφίας ἀγχινοίας  τε   καὶ νομοθεσίας, ἐπὶ Λυγκέως τοῦ
[10, 8]   χρόνους, καθ´ οὓς ἤκμασαν Μωσῆς  τε   καὶ οἱ μετὰ Μωσέα προφῆται,
[10, 14]   ἐπιτέθειται, τῶν τε λοιπῶν θεοφιλῶν  τε   καὶ παλαιῶν ἀνδρῶν, ὕστατος τοῖς
[10, 12]   οὐ μόνον τῶν λεγομένων σοφῶν  τε   καὶ ποιητῶν, Μωσῆς ἡμῖν
[10, 4]   λοιποῖς ἔθνεσι, κατὰ πάσας χώρας  τε   καὶ πόλεις, ἔν τε ἱεροῖς
[10, 10]   ἱστορηθείσῃ καὶ ταύτης ἐχόμενος ἀφαιρῶν  τε   καὶ προστιθεὶς τίς τε Ἕλλην
[10, 14]   τῶν τε παρ´ Ἑβραίοις θεολόγων  τε   καὶ προφητῶν τὴν παλαιότητα τῇ
[10, 4]   δὴ πάντων μάλιστα θεολόγων παλαιότατοί  τε   καὶ πρῶτοι κατῆρξαν αὐτοῖς τῆς
[10, 11]   τῶν Ἀττικῶν βασιλέων διαδοχῆς Μακεδονικῶν  τε   καὶ Πτολεμαϊκῶν, ἔτι δὲ καὶ
[10, 14]   χρόνον ἤκμασαν ἄνδρες φυσικοὶ Ξενοφάνης  τε   καὶ Πυθαγόρας. Τὸν μὲν οὖν
[10, 4]   ἐπιρρέων χρησμῳδῶν μᾶλλον ποιητῶν  τε   καὶ ῥαψῳδῶν ὄχλος. Ὧν μακροῖς
[10, 12]   οἱ παρ´ Ἕλλησι νομοθέται, Λυκοῦργός  τε   καὶ Σόλων, καὶ οἱ ἑπτὰ
[10, 14]   τοὺς πρὸ αὐτοῦ πάντας λόγῳ  τε   καὶ συνέσει καὶ τοῖς ἐν
[10, 11]   αὐτὸν χρόνον Ἡρακλεῖ γέγονεν, ἄλλως  τε   καὶ τὰ εἰς αὐτὸν ἐπεισφερόμενά
[10, 4]   Ἐπῆλθε γὰρ καὶ οὗτος Βαβυλῶνά  τε   καὶ τὴν Περσίδα καὶ Αἴγυπτον,
[10, 3]   Νικαγόρας, ταῖς Ἑλληνικαῖς ἐντυγχάνων αὐτοῦ  τε   καὶ τοῦ Ξενοφῶντος πολλὰ τοῦ
[10, 11]   ποιητοῦ, λέγω δὴ Ὁμήρου, στάσεώς  τε   καὶ τῶν εἰπόντων τὰ περὶ
[10, 3]   ἀποδεῖξαι τὴν βοωμένην Ἑλλήνων παιδείαν  τε   καὶ φιλοσοφίαν τά τε πρῶτα
[10, 3]   δὴ τὴν παρὰ βαρβάροις εὐσέβειάν  τε   καὶ φιλοσοφίαν τῶν παρ´ αὐτοῖς
[10, 10]   οἱ τὰ〉 Ἀθηναίων ἱστοροῦντες, Ἑλλάνικός  τε   καὶ Φιλόχορος οἱ τὰς Ἀτθίδας,
[10, 7]   ἐπιμέλεια. Τὰ μέντοι παρ´ Αἰγυπτίοις  τε   καὶ Χαλδαίοις καὶ Φοίνιξιν ἐῶ
[10, 11]   καὶ Φιλόχορος Ἀθηναῖος Μεγακλείδης  τε   καὶ Χαμαιλέων οἱ Περιπατητικοί· ἔπειτα
[10, 10]   γὰρ Αἰγυπτίων ὀργῇ θεοῦ χαλάζαις  τε   καὶ χειμῶσι μαστιζομένων εἰκὸς ἦν
[10, 4]   ἀγάλμασί τε καὶ ἀφιδρύσεσι, μαντείαις  τε   καὶ χρησμοῖς, καὶ τῷ πολλῷ
[10, 4]   καὶ παρὰ πᾶσι βοώμενα θεῖά  τε   καὶ χρηστήρια ἔργῳ περιττὰ καὶ
[10, 10]   μέχρι πρώτης Ὀλυμπιάδος ἀπὸ Μωσέως  τε   καὶ Ὠγύγου ἐκκειμένων, πρώτῳ μὲν
[10, 13]   περιλαβεῖν τοὺς ποιμένας, ὅπως τήν  τε   κτῆσιν ἅπασαν ἔχωσιν ἐν ὀχυρῷ
[10, 1]   φιλοσοφίαν τῆς Ἑλληνικῆς προτετιμήκαμεν ὁποίοις  τε   λογισμοῖς τὰς παρὰ τοῖς ἀνδράσιν
[10, 14]   παρώνυμον τοῖς ἀνδράσιν ἐπιτέθειται, τῶν  τε   λοιπῶν θεοφιλῶν τε καὶ παλαιῶν
[10, 4]   καὶ πᾶσαν τὴν Περσῶν, τοῖς  τε   μάγοις καὶ τοῖς ἱερεῦσι μαθητευόμενος,
[10, 13]   φησιν Μάνεθως ἅπαντα τείχει  τε   μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ περιλαβεῖν τοὺς
[10, 14]   σοι τοιγαροῦν Πλάτων οἵ  τε   μετ´ αὐτὸν δειχθεῖεν τὰ σύμφωνα
[10, 6]   βασιλεὺς ἱμάντας πυκτικοὺς εὗρε. Περί  τε   μουσικὴν Ὄλυμπος Μυσὸς τὴν
[10, 1]   μυθικὰς περὶ θεῶν διηγήσεις τῶν  τε   μύθων τὰς ἀλληγορουμένας φυσιολογίας καὶ
[10, 1]   περὶ πλειόνων θεῶν δόξαν τά  τε   μυστήρια καὶ τὰς τελετὰς καὶ
[10, 9]   ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ Ἑβραίους αὐτόν  τε   Μωσέα καὶ τοὺς μετ´ αὐτὸν
[10, 12]   ἑνδεκάτῃ ὕστερον Μωσέως γενεᾷ. Ἆπίς  τε   Ἄργους βασιλεὺς Μέμφιν οἰκίζει,
[10, 6]   καὶ σίδηρον ἐκάθηραν πρῶτοι. Ἄμυκός  τε   Βεβρύκων βασιλεὺς ἱμάντας πυκτικοὺς
[10, 6]   καὶ Θεόφραστος Ἐρέσιος Κύδιππός  τε   Μαντινεὺς ἔτι τε Ἀντιφάνης
[10, 10]   Διόδωρος τὰς Βιβλιοθήκας Ἀλέξανδρός  τε   Πολυΐστωρ καί τινες, οἳ〉
[10, 11]   ἤκμασε προηρεύνησαν πρεσβύτατοι μὲν Θεαγένης  τε   Ῥηγῖνος, κατὰ Καμβύσην γεγονώς,
[10, 11]   καὶ νομάδος περιγραφὴ γέγονε μετεκοσμήθησάν  τε   οἱ ἄνθρωποι. Διόπερ εἰ κατὰ
[10, 6]   Σιδωνίους τρίκροτον ναῦν κατασκευάσαι. Σικελοί  τε   οἱ πρὸς τῇ Ἰταλίᾳ πρῶτοι
[10, 8]   διδαχθῆναι τῶν κατὰ ἀστρολογίαν τόν  τε   Οἰνοπίδην ὁμοίως συνδιατρίψαντα τοῖς ἱερεῦσι
[10, 3]   Ἑλληνικῶν συγγραφέων τρόπος ὅτι  τε   οὐδὲ τοῦ καθ´ ἑαυτῶν ἐφείσαντο
[10, 9]   Ἑλληνικὰ καὶ τὰ βάρβαρα τά  τε   παρ´ αὐτοῖς Ἑβραίοις συναγαγόντες καὶ
[10, 14]   καθ´ ὃν οὗτος γέγονε, τῶν  τε   παρ´ Ἑβραίοις θεολόγων τε καὶ
[10, 4]   παρ´ ὧν δὲ γεωμετρίαν ἀριθμητικήν  τε   παρ´ ἑτέρων καὶ μουσικὴν καὶ
[10, 13]   Αὐτὰ μὲν οὖν οὐχ οἷόν  τε   παρατίθεσθαι τἀκείνων. Μάνεθως δή, τὸ
[10, 3]   εἰρῆσθαί φησιν Θεόπομπος τό  τε   περὶ τὸ πλοῖον οὐκ ἀπὸ
[10, 8]   περὶ τὴν ὀνομαζομένην Μώμεμφιν. Τά  τε   περὶ τὸν Δία καὶ τὴν
[10, 1]   τοῦ ἐπὶ πάντων θεοῦ τά  τε   περὶ τῶν μάλιστα ζητουμένων εἰς
[10, 4]   περὶ θεῶν ἐκράτει λόγος· νεώς  τε   περικαλλεῖς, παντοίοις ἀγάλμασι καὶ ἀναθήμασι
[10, 12]   καὶ δεύτερος Κέκροψ αἵ  τε   Περσέως καὶ Διονύσου πράξεις Ὀρφεύς
[10, 11]   καὶ δεύτερος Κέκροψ αἵ  τε   Περσέως πράξεις· κατὰ δὲ τὴν
[10, 3]   ἡμᾶς Λογγῖνος Ἀθήνησι κέκληκεν ἄλλους  τε   πολλοὺς καὶ Νικαγόραν τὸν σοφιστὴν
[10, 4]   καὶ τοῖς ἱερεῦσι μαθητευόμενος, ἀκηκοέναι  τε   πρὸς τούτοις Βραχμάνων ἱστόρηται (Ἰνδῶν
[10, 3]   παιδείαν τε καὶ φιλοσοφίαν τά  τε   πρῶτα αὐτῶν μαθήματα καὶ τὰ
[10, 6]   Θάμυριν ἐπινοῆσαι τὸν Θρᾷκα. Πέρσας  τε   πρώτους ἀκηκόαμεν ἀπήνην καὶ κλίνην
[10, 8]   πρότερον τῆς Μίνω βασιλείας· τόν  τε   ῥυθμὸν τῶν ἀρχαίων κατ´ Αἴγυπτον
[10, 6]   φασὶ Τουσκανοὺς πλαστικὴν ἐπινοῆσαι· Ἴτανόν  τε   (Σαυνίτης οὗτος ἦν) πρῶτον θυρεὸν
[10, 6]   λειπομένην καὶ κρόταλα ἐπενόησαν. Ἐπί  τε   Σεμιράμεως βασιλέως Ἀσσυρίων τὰ βύσσινα
[10, 8]   Τῆς δ´ Ὁμήρου παρουσίας ἄλλα  τε   σημεῖα φέρουσι καὶ μάλιστα τὴν
[10, 6]   κλίνην καὶ ὑποπόδιον ἐργάσασθαι τούς  τε   Σιδωνίους τρίκροτον ναῦν κατασκευάσαι. Σικελοί
[10, 9]   ἐπὶ τοὺς ἀνωτέρω βαδίζων σαυτῷ  τε   συναγαγὼν ἀριθμὸν ἐτῶν υʹ εὕροις
[10, 8]   Αἰθιοπίας τοῦ θεοῦ παρόντος) τήν  τε   συνουσίαν τῶν θεῶν τούτων, ἐν
[10, 4]   τῆς θερινῆς ὥρας, ἣν Αἴγυπτός  τε   Συρία θ´ ἱκανῶς κέκτηται. Ὅθεν
[10, 8]   πρεσβυτέρους τὰ τῶν νέων, Ἑβραίους  τε   τὰ Ἑλλήνων καὶ βαρβάρους τὰ
[10, 4]   εἰς αὐτοὺς ἡκούσης θεολογίας αὐτά  τε   τὰ θαυμαστὰ καὶ παρὰ πᾶσι
[10, 8]   τὰς ἑαυτῶν κατατάξαι νομοθεσίας Πυθαγόραν  τε   τὰ κατὰ τὸν Ἱερὸν λόγον
[10, 1]   ἀριθμητικήν, μουσικήν, ἀστρονομίαν, ἰατρικὴν αὐτά  τε   τὰ πρῶτα τῆς γραμματικῆς στοιχεῖα
[10, 10]   Φιλόχορος οἱ τὰς Ἀτθίδας, οἵ  τε   τὰ Σύρια Κάστωρ καὶ Θαλλὸς
[10, 9]   παρὰ πᾶσιν ἱστορίας παραθέντες θατέρᾳ  τε   τὴν ἑτέραν συγκρούσαντες, τὰ παρὰ
[10, 8]   κατασκευασμάτων ὁμωνύμους προσηγορίας. Ἔκ  τε   τῆς ἑκάστῳ ζηλωθείσης παιδείας ἀποδείξεις
[10, 9]   τοῦ σωτῆρος ἡμῶν γενέσεως ἀρχήν  τε   τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ
[10, 11]   τῆς καθ´ ἡμᾶς πολιτείας ἱστορίας  τε   τῆς κατὰ τοὺς ἡμετέρους νόμους
[10, 11]   δὲ τοῦθ´ οὕτως ἔχον ἀπό  τε   τῆς τῶν Ἀττικῶν βασιλέων διαδοχῆς
[10, 3]   τὸν σοφιστὴν καὶ Μαΐορα Ἀπολλώνιόν  τε   τὸν γραμματικὸν καὶ Δημήτριον τὸν
[10, 7]   λέγω δὲ τοὺς περὶ Κάδμον  τε   τὸν Μιλήσιον καὶ τὸν Ἀργεῖον
[10, 3]   καὶ Δημήτριον τὸν γεωμέτρην Προσήνην  τε   τὸν Περιπατητικὸν καὶ τὸν Στωϊκὸν
[10, 8]   Δαίδαλον, πρὸς δὲ τούτοις Ὅμηρόν  τε   τὸν ποιητὴν καὶ Λυκοῦργον τὸν
[10, 7]   παρ´ Ἕλλησι φιλοσοφήσαντας, οἷον Φερεκύδην  τε   τὸν Σύριον καὶ Πυθαγόραν καὶ
[10, 11]   τοῦ τὰ Ἀριμάσπια συγγράψαντος Ἀσβόλου  τε   τοῦ Κενταύρου καὶ Ἰσάτιδος Δρύμωνός
[10, 12]   ἀρχαιότατα λέγειν ἐπιχειρεῖν, περὶ Φορωνέως  τε   τοῦ πρώτου λεχθέντος καὶ Νιόβης
[10, 9]   ἐπροφήτευον Ἡσαΐας καὶ Ὠσηὲ ὅσοι  τε   τούτοις γεγόνασι σύγχρονοι, ὥστ´ εἶναι
[10, 6]   τὴν Λύδιον ἁρμονίαν ἐφιλοτέχνησεν· οἵ  τε   Τρωγλοδύται καλούμενοι σαμβύκην εὗρον, ὄργανον
[10, 3]   πολλὰ παρὰ Δημοσθένους κεκλοφότα ἔν  τε   τῷ Πρὸς Διώνδαν λόγῳ κἀν
[10, 4]   Εἰκὸς γοῦν πολυμαθεῖς γεγονότας τά  τε   τῶν ἐθνῶν νόμιμά τε καὶ
[10, 13]   φωνῇ τὴν πάτριον ἱστορίαν ἔκ  τε   τῶν ἱερῶν, ὥς φησιν αὐτός,
[10, 14]   διεδέξατο Θεανὼ γυνὴ οἵ  τε   υἱοὶ αὐτοῦ, Τηλαύγης καὶ Μνήσαρχος.
[10, 2]   Ὡς δὲ μὴ ἄμοιρον τήν  τε   φιλοσοφίαν τήν τε ἱστορίαν, ἀλλὰ
[10, 9]   καὶ τοῖς τὰ Φοινίκων τά  τε   Χαλδαίων καὶ Αἰγυπτίων ἀναγράψασι συνεχρήσαντο·
[10, 4]   καὶ μαθημάτων, περιῄει διερευνωμένη τά  τε   χρήσιμα πανταχόθεν ἑαυτῇ πορίζουσα συνάγουσά
[10, 3]   περὶ τὰς προρρήσεις ἱστορηκότος εἰπόντος  τε   ὡς διψήσας ποτὲ ἐν Μεταποντίῳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008