Alphabétiquement     [«   »]
ΚΑΙ 2
Καί 3
καὶ 601
Καὶ 52
καίειν 1
καινοτέραν 1
καινοὺς 1
Fréquences     [«    »]
51 ἀπὸ
45 αὐτῶν
49 τῷ
52 Καὶ
53
53 μετὰ
55 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

Καὶ


Livre, Chap.
[10, 14]   Πρωταγόρας, καθ´ ὃν ἤκμασε Σωκράτης.  Καὶ   ἄλλους δὲ σποράδην ἔστιν εὑρεῖν
[10, 6]   ἐναυπηγήσατο καὶ τὴν θάλασσαν ἔπλευσε.  Καὶ   ἀστρολογίαν δὲ πρῶτοι εἰς ἀνθρώπους
[10, 10]   ὀνομάτων οὐδὲ γενέσθαι φησὶ Φιλόχορος.  Καὶ   αὖθις· Ἀπὸ Ὠγύγου τοίνυν ἐπὶ
[10, 7]   ἔχειν τῆς μνήμης τὴν παράδοσιν.  Καὶ   γὰρ τόπους ἅπαντες οἰκοῦσιν ἥκιστα
[10, 4]   θεολογίας παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐπολιτεύετο.  Καὶ   δὴ καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς
[10, 2]   παραδόξως ἐνεργούμενα, Ἑλληνικῇ μυθολογίᾳ τερατευόμενοι.  Καὶ   δὴ πευσόμεθα παρ´ αὐτῶν ἤτοι
[10, 11]   ἔτεσιν ἀπεδείξαμεν γεγονυίας τετρακοσίοις ἑπτά.  Καὶ   δὴ τούτων οὕτως ἀποδεδειγμένων διὰ
[10, 4]   τέλος ἀπεργάζονται. Ταῦτα Πλάτων.  Καὶ   Δημόκριτος δὲ ἔτι πρότερον τοὺς
[10, 10]   τὸν αὐτὸν χρόνον, ἔτη ασλζʹ  Καὶ   Ἑλλήνων δέ τινες ἱστοροῦσι κατὰ
[10, 9]   τῷ βοωμένῳ παρ´ Ἕλλησιν Ἡρακλεῖ.  Καὶ   ἐντεῦθεν δὲ ἐπὶ τοὺς ἀνωτέρω
[10, 5]   ἄντικρυς ἀπὸ τῆς βαρβάρου φωνῆς.  Καὶ   ἐξ αὐτῆς δὲ ἐλέγχεται τῆς
[10, 2]   εὐκαρπία, ταῖς Αἰακοῦ γεωργηθεῖσα εὐχαῖς.  Καὶ   ἐπεκαλέσατο’ φησί, Σαμουὴλ τὸν κύριον,
[10, 13]   ἀμαχητὶ ταύτην κατὰ κράτος εἷλον.  Καὶ   ἐπιλέγει μετὰ βραχέα· Ἐκαλεῖτο δὲ
[10, 12]   τὰς Ὀλυμπιάδας γενόμενοι, ὡς παρεστήσαμεν.  Καὶ   θεῶν ἄρα τῶν πλείστων παρ´
[10, 6]   δὲ ὀρνίθων παρεφύλαξαν πρῶτοι Φρύγες.  Καὶ   θυτικὴν ἠκρίβωσαν Τοῦσκοι, Ἰταλίας γείτονες.
[10, 9]   Ἕλλησι τῶν χρόνων ἀναγραφαὶ περιέχουσι.  Καὶ   καθ´ Ἑβραίους ἀπὸ νʹ ἔτους
[10, 8]   παντοίοις ὑπὸ τῶν ἱερέων κατεστεμμένον.  Καὶ   Λυκοῦργον δὲ καὶ Πλάτωνα καὶ
[10, 3]   ὧν τοιαῦτα πολλὰ ἔστι γνῶναι.  Καὶ   μεθ´ ἕτερα· Καὶ Προσήνης·
[10, 10]   ἐστι καταλαβεῖν τὴν Ἀττικὴν χρονογραφίαν.  Καὶ   μεθ´ ἕτερα· Καὶ τοσαῦτα μὲν
[10, 11]   τὴν τοῦ νεὼ κατασκευὴν ἐδωρήσατο.  Καὶ   Μένανδρος δὲ Περγαμηνὸς περὶ
[10, 10]   τυγχάνει, κατὰ τὸ χρήσιμον ἐκλεγήσεται.  Καὶ   μετὰ βραχέα ἐπιλέγει· Φαμὲν τοίνυν
[10, 11]   τὰ τῆς ἱστορίας ἀληθεύειν δύναται.  Καὶ   μετὰ βραχέα· Πλὴν Ὅμηρος ἔστω
[10, 3]   Δημοσθένους πρὸς τὸ χεῖρον διέστρεψε.  Καὶ   μετὰ βραχέα φησί· Καὶ τί
[10, 9]   ὀκτακοσίοις ὅλοις ἔτεσι δείκνυται προγενομένη.  Καὶ   Μωσῆς ἄρα ἔσται τοσούτοις τὰ
[10, 11]   δὲ παρὰ τοῖς Φαίαξι.  Καὶ   Θάμυρις καὶ Φιλάμμων
[10, 3]   ἔστι γνῶναι. Καὶ μεθ´ ἕτερα·  Καὶ   Προσήνης· Τοὺς μὲν ἄλλους‘
[10, 9]   παλαιοτέροις ἀναγνώσμασι τὴν μαρτυρίαν ἐπιστώσαντο.  Καὶ   οἱ μὲν Ἑλληνικοῖς, οἱ δὲ
[10, 5]   τοῦ Τὴθ τὸ Θῆτα;  Καὶ   ὅσα τούτοις παραπλήσια. Ὥστε ἀναμφίλεκτον
[10, 3]   τῷ Περὶ τῶν Εὐβούλου δωρεῶν.  Καὶ   ὅτι μὲν ἕτερος παρὰ
[10, 4]   παρ´ ὑμῖν χρόνῳ πολιὸν μάθημα.  Καὶ   οὗτος δὲ Πλάτων τοῖς
[10, 5]   κλῆσιν κεφαλῆς καὶ ὀδόντων σημεῖα‘  Καὶ   παρὰ μὲν Ἑβραίοις τοιάδε τίς
[10, 11]   ὕστερον τῶν Ἰλιακῶν ἔτεσι πεντακοσίοις.  Καὶ   περὶ μὲν τῶν χρόνων τοῦ
[10, 7]   αἰτίαις τὴν μεγίστην ἰσχὺν ἀνατίθημι.  Καὶ   προτέραν ἐρῶ τὴν κυριωτέραν εἶναί
[10, 6]   τὰ βύσσινα ἱμάτια εὑρῆσθαι ἱστοροῦσι.  Καὶ   πρώτην ἐπιστολὰς συντάξαι Ἄτοσσαν, τὴν
[10, 2]   δ´ εἶναι ἐξ ἀνάγκης ὁμολογήσαιεν.  Καὶ   πῶς ἔτι ἄπιστα αὐτοῖς καταφαίνεται
[10, 2]   γ´ ἂν τῶν ἡμετέρων ἀφέξονται.  Καὶ   τὰ μὲν κατὰ φιλοσοφίαν σιωπήσομαι
[10, 11]   Ἰλίου ἁλώσεως ἀποπληροῖ γενεὰς εἴκοσι.  Καὶ   τὰ τῆς ἀποδείξεως τοῦτον ἔχει
[10, 12]   μάρτυρα παρατίθεται Πτολεμαῖον τὸν Μενδήσιον.  Καὶ   τὰ τῆς λέξεως αὐτοῦ ὧδε
[10, 3]   αὐταῖς λέξεσι τὰ ῥηθέντα μνημονεύειν.  Καὶ   ταῦτ´ εἰπὼν διὰ πλειόνων τίθησι
[10, 9]   τὴν τοῦ δηλωθέντος ἀνδρὸς ὁμολογίαν.  Καὶ   ταῦτα μὲν ἡμεῖς ἐπιτόμως. Σκέψασθαι
[10, 3]   δὲ Καΰστριος κλέπτην ἀπεκάλει.  Καὶ   τί γὰρ Ἐφόρου ἴδιον’ ἔφη,
[10, 7]   περὶ Ἄργος ἱστοροῦντες ἀλλήλοις ἠκολουθήκασι.  Καὶ   τί δεῖ λέγειν περὶ τῶν
[10, 3]   εἰπόντος τοῦ Νικαγόρου Ἀπολλώνιος·  Καὶ   τί θαυμάζομεν‘ ἔφη, εἰ Θεοπόμπου
[10, 11]   μάρτυσι χρήσομαι Χαλδαίοις, Φοίνιξιν, Αἰγυπτίοις.  Καὶ   τί μοι λέγειν πλείονα; Χρὴ
[10, 3]   διέστρεψε. Καὶ μετὰ βραχέα φησί·  Καὶ   τί ὑμῖν λέγω ὡς τὰ
[10, 4]   ἀνὰ στόμα πάντων Ἑλλήνων ᾀδόμενον.  Καὶ   τὸν Φερεκύδην δὲ Σύριον ἀναγράφουσιν,
[10, 10]   Ἀττικὴν χρονογραφίαν. Καὶ μεθ´ ἕτερα·  Καὶ   τοσαῦτα μὲν πρὸ Ὠγύγου. Κατὰ
[10, 13]   Ἃκ δασυνόμενον αἰχμαλώτους ῥητῶς μηνύει.  Καὶ   τοῦτο μᾶλλον πιθανώτερόν μοι φαίνεται
[10, 11]   δέ εἰσιν ἀκριβεῖς χρόνων ἀναγραφαί.  Καὶ   τῶν κατ´ αὐτοὺς γραμμάτων ἑρμηνεὺς
[10, 4]   χρόνῳ μυριετεῖ τε καὶ ἀπείρῳ.  Καὶ   ὑποβὰς ἑξῆς ἐπιλέγει· Λάβωμεν δὴ
[10, 11]   ἔτος τῆς βασιλείας Ἴλιον ἑάλω.  Καὶ   χρὴ τὸν νουνεχῆ συνεῖναι μετὰ
[10, 11]   προειρημένων πρεσβύτατος ἡρώων, πόλεων, δαιμόνων.  Καὶ   χρὴ τῷ πρεσβεύοντι κατὰ τὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008