Alphabétiquement     [«   »]
γαίας 1
Γάμμα 1
γάμον 1
γὰρ 81
γάρ 2
γε 22
γεγενημένων 1
Fréquences     [«    »]
67 δ´
77 εἰς
67 ὡς
81 γὰρ
81 ἐπὶ
83 τοὺς
85 παρ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

γὰρ


Livre, Chap.
[10, 11]   μᾶλλον Ἕλλησι καταχρήσομαι. Τὸ μὲν  γὰρ   ἄγνωμον, ὅτι μηδ´ ὑφ´ ὑμῶν
[10, 10]   κατακλυσμός· καὶ κατὰ λόγον· τῶν  γὰρ   Αἰγυπτίων ὀργῇ θεοῦ χαλάζαις τε
[10, 7]   ἱστορίᾳ πράττοντες διατελοῦσι. Τῆς μὲν  γὰρ   ἀληθοῦς ἐστι τεκμήριον ἱστορίας, εἰ
[10, 4]   ἐφεῦρον ἀληθῆ δόγματα. Οἱ μὲν  γὰρ   ἀλληνάλλως ποικίλαις ψευδοδοξίαις ἀπαχθέντες εἰς
[10, 2]   μὲν οὐκ ἂν φήσαιεν· οὐ  γὰρ   ἂν καταψηφίσαιντο ἑαυτῶν ἑκόντες τὴν
[10, 2]   ἄλλων προφητῶν τεραστίως ἐπιδεδειγμένα; Πάντων  γὰρ   ἀνθρώπων παντοκράτωρ κηδόμενος θεὸς
[10, 7]   τυραννίδος ἀνθρώπου γεγονότος. Περὶ μὲν  γὰρ   Ἀρκάδων τί χρὴ λέγειν αὐχούντων
[10, 14]   τοῦ κινοῦντος αὐτὴν αἰτίου. Ἦν  γὰρ   ἀρχήν" φησί, τὰ πράγματα ὁμοῦ
[10, 11]   τοὺς λόγους δόξας. Παρ´ οἷς  γὰρ   ἀσυνάρτητός ἐστιν τῶν χρόνων
[10, 3]   αὐτὸν εὑρίσκω χρώμενον ἀπαντήσεσιν· ἐσπούδασα  γὰρ   αὐταῖς λέξεσι τὰ ῥηθέντα μνημονεύειν.
[10, 3]   τε καὶ Μάξιμος· μὲν  γὰρ   αὐτὸν καὶ Θεοπόμπου προὐτίθει,
[10, 4]   ταῦτα κατιδών, βάρβαρος ὤν. Παλαιὸς  γὰρ   δὴ τόπος ἔθρεψε τοὺς πρώτους
[10, 9]   ταῖς ἴσαις ὑπηγάγετο δυσφημίαις. Οὕτω  γὰρ   διὰ τῆς τῶν ἐχθρῶν ὁμολογίας
[10, 3]   ἀκίνητα πεποίηκε καὶ ἄπρακτα. Λόγου  γὰρ   δύναμιν καὶ διὰ τὴν κλοπὴν
[10, 3]   γραμματικὸς Ἀπολλώνιος ἔφη· Οὐ  γὰρ   ἔγνως ὅτι καὶ τὸν Θεόπομπον,
[10, 7]   τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ἀπιστεῖν. Πᾶν  γὰρ   ἐγὼ τοὐναντίον ὁρῶ συμβεβηκός, εἴ
[10, 3]   τὰ Ὁμήρου κλέπτων παραδιορθοῖ. Ὁμήρου  γὰρ   εἰπόντος· Ἴδεώ θ´ ὃς κάρτιστος
[10, 9]   κεχρημένοι τῆς ἀποδείξεως. Οἱ μὲν  γὰρ   ἔκ τινων ὁμολογουμένων ἱστοριῶν τοὺς
[10, 11]   κείσονται Μωσῆς καὶ Ὅμηρος. Τῷ  γὰρ   ἑκάτερον αὐτῶν εἶναι παλαίτατον καὶ
[10, 13]   δὲ τὴν Ἀσσυρίων δυναστείαν (τότε  γὰρ   ἐκείνους τῆς Ἀσίας κρατεῖν) ἐν
[10, 13]   παιδείας, ὡς δῆλός ἐστι (γέγραφε  γὰρ   Ἑλλάδι φωνῇ τὴν πάτριον ἱστορίαν
[10, 3]   ἁλῷ τοῦτον τὸν τρόπον. Ἄνδρωνος  γὰρ   ἐν τῷ Τρίποδι περὶ Πυθαγόρου
[10, 7]   κυριωτέραν εἶναί μοι δοκοῦσαν. Τὸ  γὰρ   ἐξ ἀρχῆς μὴ σπουδασθῆναι παρὰ
[10, 7]   ταύτῃ θετέον ἐκείνην αἰτίαν· οἱ  γὰρ   ἐπὶ τὸ γράφειν ὁρμήσαντες οὐ
[10, 10]   εἰς ἡμᾶς εὑρεθήσεται συμφωνήσαντα· τούτοις  γὰρ   ἑπόμενοι καὶ τὰς λοιπὰς ἱστορίας
[10, 10]   τὴν αἰχμαλωσίαν, ἔτη ασλζʹ Μωσέως  γὰρ   ἔτη τὰ λοιπὰ μʹ Ἰησοῦ
[10, 3]   Καΰστριος κλέπτην ἀπεκάλει. Καὶ τί  γὰρ   Ἐφόρου ἴδιον’ ἔφη, ἐκ τῶν
[10, 12]   Λητὼ κατὰ Τιτυὸν γίνεται· Λητὼ  γὰρ   ἥλκησε Διὸς κυδρὴν παράκοιτιν. Τιτυὸς
[10, 11]   Προναπίδου τοῦ Ἀθηναίου. Λίνος μὲν  γὰρ   Ἡρακλέους ἐστὶ διδάσκαλος, δὲ
[10, 6]   ἐπενόησαν καὶ Φρύγες αὐλόν· Φρύγες  γὰρ   ἤστην Ὀλυμπός τε καὶ Μαρσύας.
[10, 8]   νομίμων καὶ παιδείας μετάσχωσιν. Οἱ  γὰρ   ἱερεῖς τῶν Αἰγυπτίων ἱστοροῦσιν ἐκ
[10, 8]   γυναικός, ἀκριβῶς ἐξητακὼς φαίνεται. Ἔτι  γὰρ   καὶ νῦν τὰς ἐν ταύτῃ
[10, 4]   ὀγδώκοντα ἐπὶ ξένης ἐγενήθην. Ἐπῆλθε  γὰρ   καὶ οὗτος Βαβυλῶνά τε καὶ
[10, 9]   τὰ παρ´ Ἕλλησι θαυμαζόμενα. Γίνεται  γὰρ   μετὰ Κέκροπα κατὰ Δευκαλίωνα
[10, 10]   μέχρι Κέκροπος ἔτη ρπθʹ Τὸν  γὰρ   μετὰ Ὤγυγον Ἀκταῖον τὰ
[10, 2]   τοὺς ὁμοφύλους λάθρα διαδείκνυνται. Οἱ  γὰρ   μηδὲ ἑαυτῶν, σχολῇ γ´ ἂν
[10, 8]   προσεξευρόντα τυχεῖν ἰσοθέων τιμῶν. Κατὰ  γὰρ   μίαν τῶν πρὸς τῇ Μέμφει
[10, 7]   παλαιῶν τι γράφειν παρέσχεν. Οὐ  γὰρ   μόνον παρὰ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν
[10, 14]   τὸν περὶ ἀρχῶν λόγον. Οὐ  γὰρ   μόνον περὶ τῆς πάντων οὐσίας
[10, 8]   λήθην τῶν συμβεβηκότων κακῶν. Τὸ  γὰρ   νηπενθὲς φάρμακον, λαβεῖν φησιν
[10, 7]   καὶ Χαλδαίοις καὶ Φοίνιξιν ἐῶ  γὰρ   νῦν ἡμᾶς ἐκείνοις συγκαταλέγειν αὐτοὶ
[10, 4]   φαίνονται τὴν μετοικίαν πεποιημένοι. Ἀλλὰ  γὰρ   δηλούμενος τὰ παρ´ ἑκάστοις
[10, 11]   τὸν Τρωϊκὸν πόλεμον γεγόνασι· διέτριβον  γὰρ   μὲν παρὰ τοῖς μνηστῆρσιν,
[10, 11]   στοιχείων τὴν εὕρεσιν γεγονέναι· φανήσεται  γὰρ   προειρημένος Μωσῆς αὐτῆς μὲν
[10, 11]   ἦν παρ´ αὐτοῖς ἀναγραφή. Κάδμος  γὰρ   τὰ στοιχεῖα τοῖς προειρημένοις
[10, 6]   ἦν) πρῶτον θυρεὸν κατασκευάσαι. Κάδμος  γὰρ   Φοῖνιξ λιθοτομίαν τε ἐξεῦρε
[10, 11]   κατ´ ἐπίγνωσιν τἀκείνου δόγματα. Πολλοὶ  γὰρ   οἱ κατ´ αὐτοὺς σοφισταὶ κεχρημένοι
[10, 10]   καὶ τοῖς ἑξῆς δειχθήσεται. Ταῦτα  γὰρ   οἱ τὰ〉 Ἀθηναίων ἱστοροῦντες, Ἑλλάνικός
[10, 8]   παρ´ Αἰγυπτίων ἀπενέγκασθαι. Τὴν μὲν  γὰρ   Ὀσίριδος τελετὴν τῇ Διονύσου τὴν
[10, 11]   νῦν εἰς σύγκρισιν παραλαμβανέσθωσαν. Εὑρήσομεν  γὰρ   οὐ μόνον τῆς Ἑλλήνων παιδείας
[10, 4]   πλάνης ἀρχηγοὶ γενόμενοι, συνεστήσαντο· τούτων  γὰρ   οὐδένας καὶ αὐτοὶ ἂν ὁμολογήσαιεν
[10, 4]   ἑκάστοις εὕροι τῶν ἐθνῶν. Οὐ  γὰρ   οὖν μόνα τὰ τῆς ἀληθοῦς
[10, 7]   χρὴ λέγειν αὐχούντων ἀρχαιότητα; Μόλις  γὰρ   οὗτοι καὶ μετὰ ταῦτα γράμμασιν
[10, 11]   ὡς ἐπὶ κεφαλαίῳ εἰρήσθω. Δυνατὸν  γὰρ   παντὶ ψευδεῖς ἀποφαίνεσθαι καὶ τὰς
[10, 4]   φιλοσοφίαν ἐξ ἐράνου συστῆναι. Ἄλλα  γὰρ   παρ´ ἄλλων ἀποματτόμενοι μαθήματα γεωμετρίαν
[10, 8]   ἐκεῖθεν αὐτὸν μετενεγκεῖν (κατ´ ἐνιαυτὸν  γὰρ   παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις τὸν νεὼν
[10, 7]   τῶν πραγμάτων λαμβάνειν. Τὰ μὲν  γὰρ   παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἅπαντα νέα
[10, 3]   καὶ τόπων μεταθέσει. Τό τε  γὰρ   περὶ τῆς προρρήσεως τοῦ σεισμοῦ
[10, 3]   τοῦ ὀνόματος μετάθεσις· τοῖς μὲν  γὰρ   πράγμασι κέχρηται τοῖς αὐτοῖς, ἕτερον
[10, 11]   ἑπτὰ σοφῶν ἡλικίας ἀναγράψομεν. Τοῦ  γὰρ   πρεσβυτάτου τῶν προειρημένων Θάλητος γενομένου
[10, 6]   καὶ τὸ δίχορδον Ἀσσύριοι. Καρχηδόνιοι  γὰρ   πρῶτοι τετρήρη κατεσκεύασαν, ἐναυπήγησε δὲ
[10, 10]   ἑτέρων, οἷς ἐμέλησεν Ὀλυμπιάδων· ἅπασι  γὰρ   συνεφώνησεν χρόνος. Κῦρος δ´
[10, 2]   αὑτῶν παραστήσωμεν τοὺς Ἕλληνας. Οἱ  γὰρ   τὰ οἰκεῖα οὕτως ἄντικρυς παρ´
[10, 11]   ὑμῶν τοὺς ἐλέγχους παραλαμβάνω. Περὶ  γὰρ   τῆς Ὁμήρου ποιήσεως γένους τε
[10, 9]   Δαρείου ἔτη φμηʹ Δαρείου μὲν  γὰρ   τὸ δεύτερον κατὰ τὸ πρῶτον
[10, 3]   ηρ〉 ιγμένου τοῦ στίχου. τὸ  γὰρ   Τὸν δ´ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων
[10, 11]   τί μοι λέγειν πλείονα; Χρὴ  γὰρ   τὸν πείθειν ἐπαγγελλόμενον συντομωτέρας ποιεῖσθαι
[10, 3]   ἕτερον δ´ ὄνομα μετενήνοχε· Φερεκύδην  γὰρ   τὸν Σύριον πεποίηκε ταῦτα προλέγοντα.
[10, 7]   τῆς μνήμης τὴν παράδοσιν. Καὶ  γὰρ   τόπους ἅπαντες οἰκοῦσιν ἥκιστα ταῖς
[10, 5]   καθ´ ἕκαστον στοιχεῖον ἐπωνυμίας. Τί  γὰρ   τοῦ Ἄλφ τὸ Ἄλφα διενήνοχεν;
[10, 14]   Ἑλληνικῶν φιλοσόφων ἀντιπαραβάλλειν ἡλικίᾳ. Ἀλλὰ  γὰρ   τούτων ἀποδειχθέντων καιρὸς ἐπανελθόντας τοὺς
[10, 10]   Ἑβραϊκαῖς ἱστορίαις τὰς Ἑλληνικάς. Ἐξέσται  γὰρ   τῷ βουλομένῳ, παρ´ ἐμοῦ τὴν
[10, 3]   καταχρῆται τῶν πρὸ αὐτοῦ (αἰδοῦμαι  γὰρ   τῷ τῆς κλοπῆς ὀνόματι ἐπὶ
[10, 8]   τοῖς Ἕλλησιν ἐθαυμάσθησαν. Ὀρφέα μὲν  γὰρ   τῶν μυστικῶν τελετῶν τὰ πλεῖστα
[10, 1]   ἐμὸν εἶναι τὸν λόγον· αὐτῶν  γὰρ   τῶν πανσόφων ἀκούσῃ πάλιν τῆς
[10, 13]   δέ ἐστι βασιλεῖς ποιμένες. Τὸ  γὰρ   Ὓκ καθ´ ἱερὰν γλῶσσαν βασιλέα
[10, 13]   τοὐναντίον αἰχμαλώτους δηλοῦσθαι ποιμένας. Τὸ  γὰρ   Ὓκ πάλιν Αἰγυπτιστὶ καὶ τὸ
[10, 12]   Κρητὸς ἐν Κρήτῃ. Ἀκουσίλαος  γὰρ   Φορωνέα πρῶτον ἀνθρώπων γενέσθαι λέγει·
[10, 11]   καὶ μετὰ Μωσέα. Κατὰ μὲν  γὰρ   Φορωνέα τὸν μετ´ Ἴναχον μνημονεύεται
[10, 8]   τὰς κατ´ Αἴγυπτον. Τὸν μὲν  γὰρ   ψυχοπομπὸν Ἑρμῆν κατὰ τὸ παλαιὸν
[10, 10]   ὃς πλάσσειν ἀνθρώπους ἐμυθεύετο· σοφὸς  γὰρ   ὢν εἰς παιδείαν αὐτοὺς ἀπὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008