Alphabétiquement     [«   »]
Ἀμώσιος 3
Ἄμωσις 3
ἄν 1
ἂν 41
ἀνὰ 1
ἀναβαλλομένῳ 1
ἀναγαγόντα 1
Fréquences     [«    »]
37 αὐτὸν
37 καθ´
39 τῇ
41 ἂν
43 αὐτοῖς
45 αὐτῶν
49 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

ἂν


Livre, Chap.
[10, 2]   Δελφοὺς ἤροντο τὴν Πυθίαν πῶς  ἂν   ἀπαλλαγεῖεν τοῦ δεινοῦ. Μίαν δ´
[10, 9]   ἐπάνοδον τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους, εὕροι  ἂν   ἀπὸ Τιβερίου ἐπὶ τὸ δεύτερον
[10, 11]   ὑφ´ ὑμῶν παραδεκτόν· τὸ δὲ  ἂν   ἀποδεικνύηται, θαυμαστόν, ὁπόταν ὑμῖν διὰ
[10, 4]   Ἑβραίοις θεολογίαν καὶ τὴν ὡς  ἂν   αὐτοὶ φαῖεν βάρβαρον τῆς Ἑλληνικῆς
[10, 7]   ἐκείνου τοῦ χρόνου δύναιτό τις  ἂν   δεῖξαι σῳζομένην ἀναγραφὴν οὔτ´ ἐν
[10, 5]   ἐπινοῆσαι πρώτους λέγουσι. Σύροι δ´  ἂν   εἶεν καὶ Ἑβραῖοι τὴν γείτονα
[10, 1]   ἐννοίαις, καὶ τοῦτο πρὸς ἡμῶν  ἂν   εἴη, εἰ τὰ μὴ μόνοις
[10, 8]   ἔχοι διελθεῖν, ἐπεὶ καὶ τοῦτ´  ἂν   εἴη ἕν τι τῶν μάλιστα
[10, 3]   συγχρονούντων δ´ αὐτῶν, ὑμῶν μὲν  ἂν   εἴη ἔργον‘ φησίν, Ἀπολλώνιε,
[10, 7]   λέγειν οὐκ ὀκνοῦσι. Περίεργος δ´  ἂν   εἴην ἐγὼ τοὺς ἐμοῦ μᾶλλον
[10, 7]   καὶ χθὲς καὶ πρώην, ὡς  ἂν   εἴποι τις, εὕροι γεγονότα· λέγω
[10, 2]   ἀπευθύνας τὸν λόγον. Τί δ´  ἂν   εἴποις, εἰ τὰ ὅμοια καὶ
[10, 4]   δὴ ὡς τι περ  ἂν   Ἕλληνες βαρβάρων παραλάβωσι, κάλλιον τοῦτο
[10, 1]   ἐξητασμένα ζηλοῦν προειλόμεθα. Τούτους δ´  ἂν   εὕροις ἀριθμῷ μὲν ὄντας ληπτούς,
[10, 5]   προσήκουσαν. Τὸ ὅμοιον δ´ οὐκ  ἂν   εὕροις καὶ παρ´ Ἕλλησιν, ὅθεν,
[10, 9]   σνϛ Ὀλυμπιάδες ξδʹ τοσαῦτα δ´  ἂν   εὕροις τὰ ἀπὸ τοῦ ὑστάτου
[10, 8]   οἱ μετὰ Μωσέα προφῆται, εὖ  ἂν   ἔχοι διελθεῖν, ἐπεὶ καὶ τοῦτ´
[10, 12]   παισὶν προκειμένη πραγματεία, καλῶς  ἂν   ἔχοι καὶ τὰ τούτων συνιδεῖν.
[10, 1]   φιλοσοφίᾳ λόγων, οὐκ ἄλλοθεν εἶεν  ἂν   παρὰ μόνων Ἑβραίων πεπορισμένοι,
[10, 5]   δηλοῖ σημεῖα‘ Ἔχοι δ´  ἂν   διάνοια· κλῆσιν κεφαλῆς καὶ
[10, 7]   τοιαύτης διαφωνίας πολλαὶ μὲν ἴσως  ἂν   καὶ ἕτεραι τοῖς βουλομένοις ζητεῖν
[10, 3]   μὲν περὶ Πυθαγόρου λέγων, τάχα  ἂν   καὶ ἕτεροι ἠπίσταντο περὶ αὐτοῦ
[10, 9]   πρόσθεν τῶν Τρωϊκῶν ὁμολογεῖται, εἴη  ἂν   καὶ Σαγχουνιάθων τῶν Τρωϊκῶν
[10, 9]   πρεσβύτερος γεγονὼς συνίσταται Μωσῆς, ὡς  ἂν   κατὰ Κέκροπα τὴν ἡλικίαν ἀκμάσας.
[10, 9]   συναγαγὼν ἀριθμὸν ἐτῶν υʹ εὕροις  ἂν   κατὰ μὲν Ἑβραίους Μωσέα, κατὰ
[10, 2]   οὐκ ἂν φήσαιεν· οὐ γὰρ  ἂν   καταψηφίσαιντο ἑαυτῶν ἑκόντες τὴν μεγίστην
[10, 5]   εἰς τὴν Ἑλλάδα φωνὴν λέγοιτ´  ἂν   μάθησις‘ τὸ δὲ δεύτερον Βήθ,
[10, 4]   παρ´ Ἑβραίοις θεολογίαν προτετιμήκαμεν, γνοίης  ἂν   μαθὼν ὡς καὶ αὐτῶν Ἑλλήνων
[10, 3]   ἀπὸ βαρβάρων αὐτοῖς συμπεφορημένα, ὡς  ἂν   μηκέθ´ ἡμῖν ἐπιμέμφοιτό τις αὐτῶν,
[10, 4]   τούτων γὰρ οὐδένας καὶ αὐτοὶ  ἂν   ὁμολογήσαιεν Ἕλληνες παλαιοτέρους εἰδέναι. Πρῶτον
[10, 4]   μὲν εἰς δεύτερον ἀνεβάλλετο, ὡς  ἂν   οὐδὲν αὐτῇ πρὸς τὴν τῶν
[10, 9]   κατὰ δὲ τοῦτον ἠκμακώς, γένοιτ´  ἂν   οὖν καὶ αὐτὸς κατὰ Σεμίραμιν.
[10, 9]   πρεσβύτερον Μωσέα τοῦ Σαγχουνιάθωνος ὁπόσον  ἂν   οὗτος λείπηται τῶν αὐτοῦ πρεσβυτέρων,
[10, 9]   τὴν αʹ Ὀλυμπιάδα ἔτη συνάγοιτ´  ἂν   σνϛ Ὀλυμπιάδες ξδʹ τοσαῦτα δ´
[10, 10]   τῇ Ἑβραίων συνεχρόνισεν ἐπισημειούμενος, ἴσως  ἂν   τοῦ σκοποῦ τύχοιμι. Ἑβραίων μὲν
[10, 7]   καὶ Ἰώσηπος. Εἴη δ´  ἂν   τῶν εἰρημένων ἐπισφράγισμα καὶ
[10, 1]   δὴ καὶ συνεκτικώτατα γένοιτ´  ἂν   τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ λόγων, οὐκ
[10, 2]   γὰρ μηδὲ ἑαυτῶν, σχολῇ γ´  ἂν   τῶν ἡμετέρων ἀφέξονται. Καὶ τὰ
[10, 7]   τίς οὐ παρ´ αὐτῶν  ἂν   τῶν συγγραφέων μάθοι ῥᾳδίως ὅτι
[10, 11]   ἀποικίαν ἔτεσιν ἑκατόν, γένοιτ´  ἂν   ὕστερον τῶν Ἰλιακῶν ἔτεσι διακοσίοις
[10, 2]   ψευδῆ. Ψευδῆ μὲν οὐκ  ἂν   φήσαιεν· οὐ γὰρ ἂν καταψηφίσαιντο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008