Alphabétiquement     [«   »]
τάξιν 1
ταριχευθέντα 1
Τὰς 2
τὰς 58
Τατιανός 2
Τατιανὸς 1
ΤΑΤΙΑΝΟΥ 1
Fréquences     [«    »]
53
53 μετὰ
55 οἱ
58 τὰς
62 ἔτη
64 παρὰ
67 δ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

τὰς


Livre, Chap.
[10, 11]   Φρυγίας διάβασις καὶ Ἴωνος εἰς  τὰς   Ἀθήνας ἄφιξις καὶ δεύτερος
[10, 2]   δόγματα, αὐτῶν ὁμολογούντων ἐγγράφως τῶν  τὰς   αἱρέσεις διανενεμημένων, ὡς μὴ ἀχάριστοι
[10, 1]   θεῶν διηγήσεις τῶν τε μύθων  τὰς   ἀλληγορουμένας φυσιολογίας καὶ τὴν λοιπὴν
[10, 3]   δι´ Ἀπολλοφάνους τοῦ Κυζικηνοῦ καὶ  τὰς   ἀμφοῖν πρὸς ἀλλήλους ἐνσπόνδους διαλέξεις,
[10, 7]   ἄλλοις Ἕλλησιν ἠμελήθη τὰ περὶ  τὰς   ἀναγραφάς, ἀλλ´ οὐδὲ παρ´ αὐτοῖς
[10, 10]   πλείστου διαστήματος, διὰ τετραετίας δὲ  τὰς   ἀναγραφὰς αὐτῶν ποιεῖσθαι τοὺς Ἕλληνας.
[10, 3]   ταῦτ´ εἰπὼν διὰ πλειόνων τίθησι  τὰς   ἀποδείξεις. Ἀλλ´ ὁποῖος μὲν τῶν
[10, 10]   Ἑλλάνικός τε καὶ Φιλόχορος οἱ  τὰς   Ἀτθίδας, οἵ τε τὰ Σύρια
[10, 7]   αὖ περὶ τῶν Ἀττικῶν οἱ  τὰς   Ἀτθίδας συγγεγραφότες περὶ τῶν
[10, 10]   ὁ〉 τὰ πάντων Διόδωρος  τὰς   Βιβλιοθήκας Ἀλέξανδρός τε Πολυΐστωρ
[10, 11]   τρεῖς, Θεόδοτος, Ὑψικράτης, Μῶχος. Τούτων  τὰς   βίβλους εἰς Ἑλληνίδα κατέταξε φωνὴν
[10, 8]   καὶ λύπης φάρμακον εὑρῆσθαί φασι·  τὰς   δὲ Θήβας καὶ Διόσπολιν τὴν
[10, 10]   μέχρι τῆς πρώτης Ὀλυμπιάδος ἐπιδραμοῦμαι·  τὰς   δὲ μετὰ ταῦτα συζεύξας κατὰ
[10, 11]   Πυθαγόρας κατὰ τὴν ἑξηκοστὴν δευτέραν·  τὰς   δὲ Ὀλυμπιάδας ὕστερον τῶν Ἰλιακῶν
[10, 12]   Πτολεμαῖος οὗτος ἱερεὺς μὲν ἦν,  τὰς   δὲ τῶν Αἰγυπτίων βασιλέων πράξεις
[10, 8]   ὑπάρχειν, τῶν ὀνομάτων μόνων ἐνηλλαγμένων·  τὰς   δὲ τῶν ἀσεβῶν ἐν Ἅιδου
[10, 2]   ἅλις ἔστωσαν. Ἤδη δὲ οὐ  τὰς   διανοίας μόνον καὶ τὰς λέξεις
[10, 7]   τοῦτο πολλὰς ἐν αὐτῇ σχεῖν  τὰς   διαφωνίας. Οἱ μέντοι τὰς ἱστορίας
[10, 8]   τῶν ἐξ Αἰγύπτου νομίμων εἰς  τὰς   ἑαυτῶν κατατάξαι νομοθεσίας Πυθαγόραν τε
[10, 10]   εἴ τινες ἐπίσημοι, ταῖς Ἑλληνικαῖς  τὰς   Ἑβραϊκάς, ἐξιστορῶν μὲν τὰ Ἑβραίων,
[10, 10]   παρατιθέναι μέλλοντι ταῖς Ἑβραϊκαῖς ἱστορίαις  τὰς   Ἑλληνικάς. Ἐξέσται γὰρ τῷ βουλομένῳ,
[10, 8]   φαίνεται. Ἔτι γὰρ καὶ νῦν  τὰς   ἐν ταύτῃ γυναῖκας χρῆσθαι τῇ
[10, 10]   τοὺς Ἕλληνας. Οὗ δὴ χάριν  τὰς   ἐνδοξοτάτας καὶ μυθώδεις ἐπιλεξάμενος ἱστορίας
[10, 7]   τῶν πόλεων καὶ τὰ περὶ  τὰς   ἐπινοίας τῶν τεχνῶν καὶ τὰ
[10, 3]   ἰάμβων καὶ ἐπιγραμμάτων ποιητής, παρῴδηκε  τὰς   Ἐφόρου κλοπὰς ἐξελέγχων, Πολλίωνος δὲ
[10, 7]   αὐτοῖς περὶ τοῦ συγγράφειν  τὰς   ἱστορίας ἐπιμέλεια. Τὰ μέντοι παρ´
[10, 7]   σχεῖν τὰς διαφωνίας. Οἱ μέντοι  τὰς   ἱστορίας ἐπιχειρήσαντες συγγράφειν παρ´ αὐτοῖς,
[10, 1]   καὶ τὰς τελετὰς καὶ προσέτι  τὰς   ἱστορίας καὶ τὰς μυθικὰς περὶ
[10, 2]   ἀνελθὼν ἐπὶ τὸ Ἑλληνικὸν ὄρος,  τὰς   καθαρὰς χεῖρας ἐκτείνας εἰς οὐρανὸν
[10, 8]   μιμησάμενον τὰ περὶ τὰς ταφὰς  τὰς   κατ´ Αἴγυπτον. Τὸν μὲν γὰρ
[10, 4]   τὰ φιλόσοφα μαθήματα, ἀλλὰ καὶ  τὰς   κοινὰς καὶ βιωφελεῖς εὑρέσεις ἀπελέγχονται.
[10, 7]   τις, εὕροι γεγονότα· λέγω δὲ  τὰς   κτίσεις τῶν πόλεων καὶ τὰ
[10, 2]   οὐ τὰς διανοίας μόνον καὶ  τὰς   λέξεις ὑφελόμενοι καὶ παραφράσαντες ἐφωράθησαν,
[10, 10]   συμφωνήσαντα· τούτοις γὰρ ἑπόμενοι καὶ  τὰς   λοιπὰς ἱστορίας κατὰ τὸν αὐτὸν
[10, 2]   φιλοσόφων; Δέχου δῆτα καὶ τούτων  τὰς   μαρτυρίας· ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ
[10, 1]   καὶ προσέτι τὰς ἱστορίας καὶ  τὰς   μυθικὰς περὶ θεῶν διηγήσεις τῶν
[10, 12]   τὸν μέγαν κάτω που περὶ  τὰς   Ὀλυμπιάδας γενόμενοι, ὡς παρεστήσαμεν. Καὶ
[10, 10]   αἰχμαλωσίας τέλους καὶ τὰ〉 κατὰ  τὰς   Ὀλυμπιάδας οὕτως εἰς ἡμᾶς εὑρεθήσεται
[10, 9]   παρ´ αὐτοῖς Ἑβραίοις συναγαγόντες καὶ  τὰς   παρὰ πᾶσιν ἱστορίας παραθέντες θατέρᾳ
[10, 1]   Ἑλληνικῆς προτετιμήκαμεν ὁποίοις τε λογισμοῖς  τὰς   παρὰ τοῖς ἀνδράσιν ἱερὰς βίβλους
[10, 8]   τοὺς τῶν εὐσεβῶν λειμῶνας καὶ  τὰς   παρὰ τοῖς πολλοῖς εἰδωλοποιίας ἀναπεπλασμένας
[10, 13]   ἀπὸ τῆς περὶ Χαλδαίων ἱστορίας  τὰς   περὶ τῆς Ἑβραίων ἀρχαιότητος παρατίθεται
[10, 11]   γὰρ παντὶ ψευδεῖς ἀποφαίνεσθαι καὶ  τὰς   περὶ τοὺς λόγους δόξας. Παρ´
[10, 7]   παρὰ τοῖς Ἕλλησι δημοσίᾳ γίνεσθαι  τὰς   περὶ τῶν ἑκάστοτε πραττομένων ἀναγραφάς,
[10, 11]   τὸν πείθειν ἐπαγγελλόμενον συντομωτέρας ποιεῖσθαι  τὰς   περὶ τῶν πραγμάτων πρὸς τοὺς
[10, 7]   τινὲς δὲ πρὸς χάριν  τὰς   πόλεις τοὺς βασιλέας ἐπαινοῦντες·
[10, 3]   Πυθαγόρου τοῦ φιλοσόφου τὰ περὶ  τὰς   προρρήσεις ἱστορηκότος εἰπόντος τε ὡς
[10, 1]   ἀλλ´ εἰσέτι καὶ νῦν ἁλίσκονται  τὰς   σφῶν αὐτῶν ἐν συγγράμμασι φιλοτιμίας
[10, 8]   ἀναπεπλασμένας παρεισαγαγεῖν, μιμησάμενον τὰ περὶ  τὰς   ταφὰς τὰς κατ´ Αἴγυπτον. Τὸν
[10, 1]   δόξαν τά τε μυστήρια καὶ  τὰς   τελετὰς καὶ προσέτι τὰς ἱστορίας
[10, 5]   τὸ μὴ Ἑλλήνων οἰκείας εἶναι  τὰς   τοιάσδε φωνάς· Ἑβραίων ἄρα, παρ´
[10, 1]   δέ μοι πρώτου λαβὼν ἀνάγνωθι  τὰς   τοιάσδε φωνάς· ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ
[10, 14]   γενομένους ἄνδρας ἀπογράψηται, οὐ προσποιηθέντα  τὰς   τοῦ τυράννου τιμωρίας διαμασησάμενον τὴν
[10, 11]   βασιλεύς, ἱερεὺς δὲ Μένδητος) οὗτος  τὰς   τῶν βασιλέων πράξεις ἐκτιθέμενος κατὰ
[10, 7]   τῶν τεχνῶν καὶ τὰ περὶ  τὰς   τῶν νόμων ἀναγραφάς· πάντων δὲ
[10, 9]   ἐπιτόμως. Σκέψασθαι δὲ καιρὸς καὶ  τὰς   τῶν πρὸ ἡμῶν περὶ τῆς
[10, 4]   πεντακοσίοις γενόμενοι. Τοῦτο δέ σοι  τὰς   τῶν χρόνων ἀναγραφὰς μικρὸν ὕστερον
[10, 2]   παρατίθησιν ὧν περιττὸν ἐμὲ καταλέγειν  τὰς   φωνάς, προκειμένης τῆς τἀνδρὸς γραφῆς,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008