Alphabétiquement     [«   »]
δευτέρου 1
δευτέρῳ 3
Δέχου 1
δὴ 33
δή 3
δήλην 1
δηλοῖ 1
Fréquences     [«    »]
31 διὰ
31 ἐκ
29
33 δὴ
35 πρὸς
37 αὐτὸν
37 καθ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

δὴ


Livre, Chap.
[10, 2]   ὁμοίως ἡμῖν προτετιμηκὼς φιλοσοφίαν, καὶ  δὴ   ἐάσθω, καίπερ οὐκ οἰκείαις φωναῖς,
[10, 14]   ἡμῖν ἐπιμέμφεσθαι τοὺς συκοφάντας, εἰ  δὴ   καὶ αὐτοὶ τὰ ὅμοια τοῖς
[10, 12]   τὰ ἀπὸ Κέκροπος τοῦ διφυοῦς‘  δὴ   καὶ αὐτόχθονος, ὥς φησι κατὰ
[10, 5]   προῆλθεν εἴς τε ἄλλους καὶ  δὴ   καὶ εἰς Ἕλληνας. Ταῦτα μὲν
[10, 4]   παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐπολιτεύετο. Καὶ  δὴ   καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσι,
[10, 4]   ἄνδρας ἐπὶ σοφίᾳ θαυμασθῆναι, οὓς  δὴ   καὶ ἐπονομάσαι σοφούς. Ἀμφὶ Κῦρον
[10, 4]   αὐτὸν τῶν ἑπτὰ σοφῶν, ὃν  δὴ   καὶ λόγος Ἀθηναίοις νομοθετῆσαι, Αἰγυπτίοις
[10, 4]   παρὰ τοῖς πᾶσιν ἐξήσκηντο· ἀτὰρ  δὴ   καὶ ξόανα παντοίας ὕλης εἰς
[10, 1]   εἰς ψυχῆς ὠφέλειαν δογμάτων,  δὴ   καὶ συνεκτικώτατα γένοιτ´ ἂν τῶν
[10, 7]   ἑκάστοτε πραττομένων ἀναγραφάς, τοῦτο μάλιστα  δὴ   καὶ τὴν πλάνην καὶ τὴν
[10, 8]   μοι εἰληφέτω τέλος. Οὐ δεῖ  δὴ   λοιπὸν ἀλογίας ἡμῶν κατηγορεῖν, εἰ
[10, 4]   ὡς καὶ αὐτῶν Ἑλλήνων οἱ  δὴ   μάλιστα ὀρθότερον φιλοσοφίας ἁψάμενοι καί
[10, 10]   ἑβδομήκοντα, καθὰ προεφήτευσεν Ἱερεμίας. Τοῦ  δὴ   Ναβουχοδονόσορ μνημονεύει Βηρωσσὸς Βαβυλώνιος.
[10, 11]   χρόνων τοῦ προειρημένου ποιητοῦ, λέγω  δὴ   Ὁμήρου, στάσεώς τε καὶ τῶν
[10, 4]   Λίνον τε καὶ Μουσαῖον, οἳ  δὴ   πάντων μάλιστα θεολόγων παλαιότατοί τε
[10, 9]   τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως ἀποδείξεις. Γεγόνασι  δὴ   παρ´ ἡμῖν λόγιοι ἄνδρες καὶ
[10, 2]   ἐνεργούμενα, Ἑλληνικῇ μυθολογίᾳ τερατευόμενοι. Καὶ  δὴ   πευσόμεθα παρ´ αὐτῶν ἤτοι ἀληθῆ
[10, 4]   ἀπόδειξιν τοῦ προκειμένου σκοποῦ, εἰ  δὴ   πρόκειται τὸν ἀπολογισμὸν ὑποσχεῖν τοῦ
[10, 14]   δὲ Ἀναξαγόρας Ἡγησιβούλου Κλαζομένιος. Οὗτος  δὴ   πρῶτος διήρθρωσε τὸν περὶ ἀρχῶν
[10, 9]   βασιλίδος. Ταῦτα Πορφύριος. Δεῖ  δὴ   συλλογίσασθαι τὰ προκείμενα ὧδέ πως·
[10, 9]   Πορφύριος ῥήμασιν αὐτοῖς τάδε· Ἱστορεῖ  δὴ   τὰ περὶ Ἰουδαίων ἀληθέστατα, ὅτι
[10, 5]   τὰ κοινὰ γράμματα, αὐτὰ  δὴ   τὰ πρῶτα τῆς γραμματικῆς στοιχεῖα,
[10, 11]   φιλοσόφων ἐπ´ ἀκριβὲς πραγματευσάμενος. Ἐν  δὴ   ταῖς τῶν προειρημένων ἱστορίαις δηλοῦται,
[10, 4]   τε ἱεροῖς καὶ μυστηρίοις, αὐτὰ  δὴ   ταῦτα καὶ ὅσα τούτοις ὅμοια
[10, 3]   ἡμῖν ἐπιμέμφοιτό τις αὐτῶν, ὅτι  δὴ   τὴν παρὰ βαρβάροις εὐσέβειάν τε
[10, 13]   Αἰγυπτιακῶν ὑπ´ ἀγνοίας ἐψευσμένον) οὗτος  δὴ   τοίνυν Μάνεθως ἐν τῇ
[10, 7]   μετὰ ταῦτα γράμμασιν ἐπαιδεύθησαν. Ἅτε  δὴ   τοίνυν οὐδεμιᾶς προβεβλημένης ἀναγραφῆς,
[10, 4]   κατιδών, βάρβαρος ὤν. Παλαιὸς γὰρ  δὴ   τόπος ἔθρεψε τοὺς πρώτους ταῦτα
[10, 8]   λοιπὸν ἀλογίας ἡμῶν κατηγορεῖν, εἰ  δὴ   τοὺς τῶν σοφῶν Ἑλλήνων καὶ
[10, 11]   ἀπεδείξαμεν γεγονυίας τετρακοσίοις ἑπτά. Καὶ  δὴ   τούτων οὕτως ἀποδεδειγμένων διὰ βραχέων
[10, 14]   παρ´ αὐτοῖς φιλόσοφος μνημονεύεται. Τούτων  δὴ   τῶν ἑπτὰ Θαλῆς Μιλήσιος
[10, 10]   αὐτῶν ποιεῖσθαι τοὺς Ἕλληνας. Οὗ  δὴ   χάριν τὰς ἐνδοξοτάτας καὶ μυθώδεις
[10, 4]   Καὶ ὑποβὰς ἑξῆς ἐπιλέγει· Λάβωμεν  δὴ   ὡς τι περ ἂν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008