Alphabétiquement     [«   »]
προρρήσεως 1
Πρὸς 3
ΠΡΟΣ 1
πρὸς 35
προσαγορευθεῖσα 1
προσεδρεύσαντα 1
προσεξευρόντα 1
Fréquences     [«    »]
33 δὴ
31 διὰ
31 ἐκ
35 πρὸς
37 αὐτὸν
37 καθ´
39 τῇ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

πρὸς


Livre, Chap.
[10, 4]   τὸ παντελὲς ἐχήρευεν. Οὐδέ τι  πρὸς   ἀγαθῶν λόγων εὕρεσιν αὐτοῖς τὰ
[10, 3]   Τὰ γοῦν περὶ τῆς Φαρναβάζου  πρὸς   Ἀγησίλαον συνόδου δι´ Ἀπολλοφάνους τοῦ
[10, 11]   κατὰ δὲ Προῖτον Εὐμόλπου  πρὸς   Ἀθηναίους πόλεμος· κατὰ δὲ Ἀκρίσιον
[10, 12]   κατὰ δὲ Προῖτον Εὐμόλπου  πρὸς   Ἀθηναίους πόλεμος· κατὰ δὲ Ἀκρίσιον
[10, 7]   τοὺς ψευδομένους ἐλέγξειν, πολλὴ  πρὸς   ἀλλήλους ἐγένετο διαφωνία τοῖς συγγραφεῦσι.
[10, 3]   τοῦ Κυζικηνοῦ καὶ τὰς ἀμφοῖν  πρὸς   ἀλλήλους ἐνσπόνδους διαλέξεις, ἃς ἐν
[10, 13]   ἀντέπνευσε, καὶ παραδόξως ἐκ τῶν  πρὸς   ἀνατολὴν μερῶν ἄνθρωποι τὸ γένος
[10, 4]   ἐν οἷς φησιν Αἰγύπτιος  πρὸς   αὐτόν· Σόλων, Σόλων Ἕλληνες
[10, 11]   ὅστις Σολομῶνι τῷ Ἰουδαίων βασιλεῖ  πρὸς   γάμον δοὺς τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα
[10, 8]   Μουσαῖον καὶ Μελάμποδα καὶ Δαίδαλον,  πρὸς   δὲ τούτοις Ὅμηρόν τε τὸν
[10, 3]   Δημοσθένην, εἰ λαβὼν παρὰ Ὑπερείδου  πρὸς   δέον διώρθωσε· μέμφομαι δὲ τὸν
[10, 14]   Μιλήσιος. Οὗτος πρῶτος γνώμονας κατεσκεύασε  πρὸς   διάγνωσιν τροπῶν τε ἡλίου καὶ
[10, 8]   ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις παραβαλεῖν  πρὸς   ἑαυτοὺς Ὀρφέα τε καὶ Μουσαῖον
[10, 12]   τῶν Αἰγυπτιακῶν ἱστοριῶν, καίτοι φιλαπεχθημόνως  πρὸς   Ἑβραίους διακείμενος, ἅτε Αἰγύπτιος τὸ
[10, 1]   φυσικαῖς ὑποκινηθέντας ἐννοίαις, καὶ τοῦτο  πρὸς   ἡμῶν ἂν εἴη, εἰ τὰ
[10, 6]   τοίνυν οἷα καὶ οὗτος γράφει  πρὸς   λέξιν· ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' ΙΩΣΗΠΟΥ ΠΕΡΙ
[10, 7]   αὐτῷ Βιβλιοθήκης παραθήσομαι, οὕτως ἔχουσαν  πρὸς   λέξιν· ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' ΠΕΡΙ ΤΟΥ
[10, 2]   ἐνίους δὲ ἠπίοις ἐπαγγελίαις ἐπιστρέφει  πρὸς   σωτηρίαν. Πλὴν ἀλλ´ οἱ Ἕλληνες,
[10, 3]   κλοπὰς ἐξελέγχων, Πολλίωνος δὲ ἐπιστολὴ  πρὸς   Σωτηρίδαν Περὶ τῆς Κτησίου κλοπῆς,
[10, 7]   διαφωνία τοῖς συγγραφεῦσι. Δευτέραν δὲ  πρὸς   ταύτῃ θετέον ἐκείνην αἰτίαν· οἱ
[10, 6]   ναῦν κατασκευάσαι. Σικελοί τε οἱ  πρὸς   τῇ Ἰταλίᾳ πρῶτοι φόρμιγγα εὗρον
[10, 8]   τιμῶν. Κατὰ γὰρ μίαν τῶν  πρὸς   τῇ Μέμφει νήσων ἔτι καὶ
[10, 11]   αὐτὸν ποίησις, ἕτοιμον ἐμαυτὸν ὑμῖν  πρὸς   τὴν ἀνάκρισιν τῶν δογμάτων παρίστημι,
[10, 4]   ἀνεβάλλετο, ὡς ἂν οὐδὲν αὐτῇ  πρὸς   τὴν τῶν ἀναγκαίων καὶ ἀληθῶν
[10, 3]   Ὑπερείδην, εἰ λαβὼν παρὰ Δημοσθένους  πρὸς   τὸ χεῖρον διέστρεψε. Καὶ μετὰ
[10, 9]   συνέστη. Ἐπὶ δὲ τοῦ παρόντος  πρὸς   τοῖς εἰρημένοις μάρτυρι τῆς Μωσέως
[10, 13]   κρατῆσαι τῆς Αἰγύπτου φησὶν ἔτη  πρὸς   τοῖς πεντακοσίοις ἕνδεκα. Μετὰ ταῦτα
[10, 4]   Εἰσάγει γοῦν αὐτὸν ἐν Τιμαίῳ  πρὸς   τοῦ βαρβάρου παιδευόμενον, ἐν οἷς
[10, 11]   ποιεῖσθαι τὰς περὶ τῶν πραγμάτων  πρὸς   τοὺς ἀκούοντας διηγήσεις. Βηρωσσὸς ἀνὴρ
[10, 11]   εἰσὶν οἱ μνημονεύσαντες, ἐν τῷ  πρὸς   τοὺς ἀποφηναμένους τὰ περὶ θεοῦ
[10, 3]   Περὶ τοῦ ὄντος ἀναγινώσκων λόγον  πρὸς   τοὺς ἓν τὸ ὂν εἰσάγοντας
[10, 11]   γενεαῖς τῶν Τρωϊκῶν τοῦ πλείονα  πρὸς   τοὺς φιλομαθεῖς συντάττειν ἡμᾶς ἀπείργει.
[10, 4]   τοῖς ἱερεῦσι μαθητευόμενος, ἀκηκοέναι τε  πρὸς   τούτοις Βραχμάνων ἱστόρηται (Ἰνδῶν δέ
[10, 6]   Ἀντιφάνης καὶ Ἀριστόδημος καὶ Ἀριστοτέλης,  πρὸς   τούτοις δὲ Φιλοστέφανος, ἀλλὰ καὶ
[10, 7]   τὸ μυθολογεῖν τραπόμενοι, τινὲς δὲ  πρὸς   χάριν τὰς πόλεις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008