Alphabétiquement     [«   »]
παρ´ 85
Παρὰ 1
ΠΑΡΑ 2
παρὰ 64
παρά 1
παραβαλεῖν 1
παραβραβεύσωσι 1
Fréquences     [«    »]
62 ἔτη
55 οἱ
58 τὰς
64 παρὰ
67 δ´
67 ὡς
77 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

παρὰ


Livre, Chap.
[10, 6]   αὐτῶν ὀλίγα εἰς σύστασιν τῆς  παρὰ   βαρβάροις εὑρετικῆς καὶ βιωφελοῦς φύσεως,
[10, 3]   τις αὐτῶν, ὅτι δὴ τὴν  παρὰ   βαρβάροις εὐσέβειάν τε καὶ φιλοσοφίαν
[10, 1]   μέν, ἐξ ἐράνου δὲ τῶν  παρὰ   βαρβάροις μαθημάτων τὴν οἰκείαν ὑποστήσασθαι
[10, 1]   καὶ τὴν λοιπὴν δεισιδαίμονα πλάνην  παρὰ   βαρβάρων εἰλῆφθαι αὐτοῖς φθάσας
[10, 4]   αὐτοὶ πολὺ πρότερον τὰ πάντα  παρὰ   βαρβάρων ἐσκευωρημένοι, μηδὲν δὲ μηδ´
[10, 6]   νέους γεγονέναι τοὺς Ἕλληνας καὶ  παρὰ   βαρβάρων ὠφελῆσθαι διάφωνά τε ἑαυτοῖς
[10, 11]   Ἰόβας, ὃς Περὶ Ἀσσυρίων γράφων  παρὰ   Βηρωσσοῦ φησι μεμαθηκέναι τὴν ἱστορίαν·
[10, 3]   καὐτὸς Ὑπερείδην τὸν καλὸν πολλὰ  παρὰ   Δημοσθένους κεκλοφότα ἔν τε τῷ
[10, 3]   δὲ τὸν Ὑπερείδην, εἰ λαβὼν  παρὰ   Δημοσθένους πρὸς τὸ χεῖρον διέστρεψε.
[10, 9]   Βηρύτιος, εἰληφὼς τὰ ὑπομνήματα  παρὰ   Ἱερομβάλου τοῦ ἱερέως θεοῦ Ἰευώ,
[10, 3]   Περὶ τοῦ Κίλωνος κλήρου καὶ  παρὰ   Ἰσοκράτει ἐν τῷ Τραπεζιτικῷ κεῖται
[10, 5]   κεφαλῆς καὶ ὀδόντων σημεῖα‘ Καὶ  παρὰ   μὲν Ἑβραίοις τοιάδε τίς ἐστιν
[10, 8]   μάλιστα τὴν τῆς Ἑλένης γενομένην  παρὰ   Μενελάῳ Τηλεμάχῳ φαρμακείαν καὶ λήθην
[10, 8]   τῇ προειρημένῃ δυνάμει λέγουσι καὶ  παρὰ   μόναις ταῖς Διοσπολίτισιν ἐκ παλαιῶν
[10, 1]   οὐκ ἄλλοθεν εἶεν ἂν  παρὰ   μόνων Ἑβραίων πεπορισμένοι, οὐκ εἰς
[10, 4]   αὐτά τε τὰ θαυμαστὰ καὶ  παρὰ   πᾶσι βοώμενα θεῖά τε καὶ
[10, 9]   αὐτοῖς Ἑβραίοις συναγαγόντες καὶ τὰς  παρὰ   πᾶσιν ἱστορίας παραθέντες θατέρᾳ τε
[10, 2]   διανενεμημένων, ὡς μὴ ἀχάριστοι ἐλεγχθεῖεν  παρὰ   Σωκράτους εἰληφέναι τὰ κυριώτατα τῶν
[10, 8]   τὴν Ἑλένην ἐκ τῶν Αἰγυπτίων  παρὰ   τῆς Πολυμνήστης, τῆς Θῶνος γυναικός,
[10, 8]   ἀμφιβάλλοις τίνας ἦν εἰκὸς τὰ  παρὰ   τίνων ἀναλέξασθαι, πότερα τοὺς πρεσβυτέρους
[10, 13]   τὰ μέγιστα μεμαρτύρηκεν ἐκ τῶν  παρὰ   τοῖς Αἰγυπτίοις γραμμάτων· πρῶτον μὲν
[10, 8]   αὐτὸν μετενεγκεῖν (κατ´ ἐνιαυτὸν γὰρ  παρὰ   τοῖς Αἰγυπτίοις τὸν νεὼν τοῦ
[10, 7]   γράφειν παρέσχεν. Οὐ γὰρ μόνον  παρὰ   τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν ἠμελήθη τὰ
[10, 8]   προκειμένῃ πραγματείᾳ, τὸ μέλλοντας τῶν  παρὰ   τοῖς ἀνδράσι λογίων ἐφάπτεσθαι προδιαλαβεῖν
[10, 1]   προτετιμήκαμεν ὁποίοις τε λογισμοῖς τὰς  παρὰ   τοῖς ἀνδράσιν ἱερὰς βίβλους ἀπεδεξάμεθα
[10, 10]   ἑβδομηκονταετίας, ὡς ἐν τῷ Ἔσδρᾳ  παρὰ   τοῖς Ἑβραίοις ἱστόρηται. Αἱ μὲν
[10, 8]   ὑπάρχειν· τήν τε Ἀφροδίτην ὀνομάζεσθαι  παρὰ   τοῖς ἐγχωρίοις χρυσῆν ἐκ παλαιᾶς
[10, 7]   γὰρ ἐξ ἀρχῆς μὴ σπουδασθῆναι  παρὰ   τοῖς Ἕλλησι δημοσίᾳ γίνεσθαι τὰς
[10, 4]   μήν τις καὶ μέγας θεὸς  παρὰ   τοῖς Ἕλλησι διαφερόντως τὸ τηνικάδε
[10, 5]   φέρει, ὅπερ οὐκ ἔνεστιν εὑρεῖν  παρὰ   τοῖς Ἕλλησι· διὸ καὶ μάλιστα
[10, 8]   Αἰγύπτου τὰ Διονύσῳ νομιζόμενα τελεῖσθαι  παρὰ   τοῖς Ἕλλησι καὶ τὰ περὶ
[10, 11]   νόμους ὅσα τε εἰρήκασιν οἱ  παρὰ   τοῖς Ἕλλησι λόγιοι καὶ πόσοι
[10, 8]   εἶναι τοῖς ὑπὸ Δαιδάλου κατασκευασθεῖσι  παρὰ   τοῖς Ἕλλησι. Τὸ δὲ κάλλιστον
[10, 8]   Τοῦ δὲ Ὀρφέως τοῦτο καταδείξαντος  παρὰ   τοῖς Ἕλλησι τὸν Ὅμηρον ἀκολούθως
[10, 7]   πραγμάτων λαμβάνειν. Τὰ μὲν γὰρ  παρὰ   τοῖς Ἕλλησιν ἅπαντα νέα καὶ
[10, 8]   Αἰγύπτου μετενηνοχέναι πάντα δι´ ὧν  παρὰ   τοῖς Ἕλλησιν ἐθαυμάσθησαν. Ὀρφέα μὲν
[10, 4]   Φοινίκων καὶ Αἰγυπτίων πολυπλανοῦς θεολογίας  παρὰ   τοῖς Ἕλλησιν ἐπολιτεύετο. Καὶ δὴ
[10, 2]   ὀλίγοις δὲ τῶν καθωμιλημένων καὶ  παρὰ   τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκίμων ἀνδρῶν χρησάμενος
[10, 7]   χρῆσιν ἐκείνους ἀγνοεῖν. Ὅλως δὲ  παρὰ   τοῖς Ἕλλησιν οὐδὲν ὁμολογούμενον εὑρίσκεται
[10, 11]   γεγόνασι· διέτριβον γὰρ μὲν  παρὰ   τοῖς μνηστῆρσιν, δὲ παρὰ
[10, 4]   πλείστη τις ἦν καὶ ἄφθονος  παρὰ   τοῖς πᾶσι περιουσία. Σεμνός γε
[10, 4]   παντοίοις ἀγάλμασι καὶ ἀναθήμασι κεκοσμημένοι,  παρὰ   τοῖς πᾶσιν ἐξήσκηντο· ἀτὰρ δὴ
[10, 4]   τούτοις ὅμοια παρεφυλάττετο. Πολὺς γοῦν  παρὰ   τοῖς πᾶσιν προδηλωθεὶς περὶ
[10, 9]   τε τὴν ἑτέραν συγκρούσαντες, τὰ  παρὰ   τοῖς πᾶσιν ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς
[10, 4]   Πυθαγόρας λέγεται, διατρῖψαι δὲ καὶ  παρὰ   τοῖς Περσῶν μάγοις καὶ τοῖς
[10, 8]   τῶν εὐσεβῶν λειμῶνας καὶ τὰς  παρὰ   τοῖς πολλοῖς εἰδωλοποιίας ἀναπεπλασμένας παρεισαγαγεῖν,
[10, 4]   φιλοσοφία, μηδὲν τῶν αὐτῇ προσηκόντων  παρὰ   τοῖς προπάτορσιν εὑροῦσα, τὰ μὲν
[10, 11]   παρὰ τοῖς μνηστῆρσιν, δὲ  παρὰ   τοῖς Φαίαξι. Καὶ Θάμυρις
[10, 3]   λεγομένῳ συγκεχρῆσθαι δοκεῖν εἰληφέναι  παρὰ   τοῦ γεγεννηκότος. δ´ Ἀντίμαχος
[10, 3]   Καὶ ὅτι μὲν ἕτερος  παρὰ   τοῦ ἑτέρου μετέθηκε πρόδηλον· συγχρονούντων
[10, 9]   ἄττα παραθήσομαι. Κἀγὼ δὲ καινοτέραν  παρὰ   τοὺς εἰρημένους ὁδεύσας ταύτῃ χρήσομαι
[10, 4]   Πυθαγορείοις σχολάσας οὐ μόνῃ τῇ  παρὰ   τούτοις ἠρκέσθη διατριβῇ, λέγεται δὲ
[10, 11]   ἐστιν τῶν χρόνων ἀναγραφή,  παρὰ   τούτοις οὐδὲ τὰ τῆς ἱστορίας
[10, 7]   μόνοις προσέχειν τοῖς Ἕλλησι καὶ  παρὰ   τούτων πυνθάνεσθαι τὴν ἀλήθειαν, ἡμῖν
[10, 3]   ἐν τῷ Τραπεζιτικῷ κεῖται καὶ  παρὰ   τῷ Δημοσθένει ἐν τῷ Κατὰ
[10, 2]   οὐ μόνον ὑφαιρούμενοι τὰ δόγματα  παρὰ   τῶν βαρβάρων διελέγχονται, ἀλλὰ καὶ
[10, 4]   τὰ κάλλιστα ἐμπορεύεσθαι εἰς φιλοσοφίαν  παρὰ   τῶν βαρβάρων εὐγνωμόνως οὐκ ἀπαρνούμενος.
[10, 11]   σοφισταὶ κεχρημένοι περιεργίᾳ, οἳ ὅσα  παρὰ   τῶν κατὰ Μωσέα καὶ τῶν
[10, 4]   ἐσκευωρημένοι, μηδὲν δὲ μηδ´ ὅλως  παρὰ   τῶν οἰκείων θεῶν εἰς φιλοσοφίαν
[10, 2]   πρώτους γε τοὺς ποιητὰς τὰ  παρὰ   τῶν ὁμοίων κεκλοφέναι διὰ παραθέσεως
[10, 4]   ἄλλα παρ´ ἄλλων συλλεξάμενος, μόνον  παρὰ   τῶν σοφῶν Ἑλλήνων ἔσχεν οὐδέν,
[10, 3]   ἄγαμαι μὲν Δημοσθένην, εἰ λαβὼν  παρὰ   Ὑπερείδου πρὸς δέον διώρθωσε· μέμφομαι
[10, 7]   αὐτῶν τὴν χρῆσιν εἶναι θέλοντες  παρὰ   Φοινίκων καὶ Κάδμου σεμνύνονται μαθεῖν.
[10, 4]   παρ´ Αἰγυπτίων ἔσχον, ἀστρολογίαν δὲ  παρὰ   Χαλδαίων καὶ αὖ πάλιν ἕτερα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008