Alphabétiquement     [«   »]
ἑτέρων 5
ἔτεσι 22
ἔτεσιν 12
ἔτη 62
ἔτι 15
Ἔτι 4
ἕτοιμον 1
Fréquences     [«    »]
53 μετὰ
55 οἱ
58 τὰς
62 ἔτη
64 παρὰ
67 δ´
67 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

ἔτη


Livre, Chap.
[10, 10]   δὲ πρώτην Ὀλυμπιάδα ἀπὸ Μωσέως  ἔτη   ακʹ εἴπερ ἐπὶ πεντηκοστῆς πέμπτης
[10, 10]   Μωσέως ἐπὶ τὸν αὐτὸν χρόνον,  ἔτη   ασλζʹ Καὶ Ἑλλήνων δέ τινες
[10, 10]   ἐπὶ πεντηκοστῆς πέμπτης ἔτος πρῶτον  ἔτη   ασλζʹ κἀν τοῖς Ἑλληνικοῖς συνέδραμεν
[10, 10]   ὃς ἐβασίλευσε μετὰ τὴν αἰχμαλωσίαν,  ἔτη   ασλζʹ Μωσέως γὰρ ἔτη τὰ
[10, 14]   Μανασσῆς ἔτη νεʹ ἔπειτα Ἀμὼν  ἔτη   βʹ ἔπειτα Ἰωσίας ἔτη λαʹ
[10, 14]   βασιλεύει Ῥοβοὰμ ἔτη ιζʹ Ἀβιὰ  ἔτη   γʹ Ἄσα ἔτη μαʹ Ἰωσαφὰθ
[10, 12]   εἴκοσιν μιᾷ πλείους διαριθμοῦνται,  ἔτη   δέ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τετρακόσια
[10, 10]   Ὀλυμπιάδα τὴν προειρημένην ἀπὸ Ὠγύγου  ἔτη   δειχθήσεται χίλια εἴκοσιν· ἀπὸ δὲ
[10, 8]   δὲ καὶ Δημόκριτον παρ´ αὐτοῖς  ἔτη   διατρῖψαι πέντε καὶ πολλὰ διδαχθῆναι
[10, 10]   ὑπὸ Ναβουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλῶνος, παρέτεινεν  ἔτη   ἑβδομήκοντα, καθὰ προεφήτευσεν Ἱερεμίας. Τοῦ
[10, 12]   ἀποδείκνυται τῆς μὲν Διονύσου ἀποθεώσεως  ἔτη   ἑξακόσια τέσσαρα, εἴ γε τῆς
[10, 12]   ἐν τῇ Ἀργοῖ πλεύσαντας, συνάγεται  ἔτη   ἑξήκοντα τρία· Ἀσκληπιός τε καὶ
[10, 14]   Ἰαεὶρ κβʹ Ἀμμανῖται ιηʹ Ἰεφθάε  ἔτη   Ἐσβὼν ἔτη ζʹ Αἰαλὼν ἔτη
[10, 14]   Ἀμμανῖται ιηʹ Ἰεφθάε ἔτη Ἐσβὼν  ἔτη   ζʹ Αἰαλὼν ἔτη ιʹ Λαβδὼν
[10, 14]   Βαρὰκ ἔτη μʹ ἔπειτα Μαδιηναῖοι  ἔτη   ζʹ ἔπειτα Γεδεὼν ἔτη μʹ
[10, 14]   ηʹ Ὀχοζίας ἔτος αʹ Γοθολιὰ  ἔτη   ζʹ Ἰωὰς ἔτη μʹ Ἀμασίας
[10, 14]   ζʹ Αἰαλὼν ἔτη ιʹ Λαβδὼν  ἔτη   ηʹ ἀλλόφυλοι ἔτη μʹ Σαμψὼν
[10, 14]   μαʹ Ἰωσαφὰθ ἔτη κεʹ Ἰωρὰμ  ἔτη   ηʹ Ὀχοζίας ἔτος αʹ Γοθολιὰ
[10, 10]   Μετὰ δὲ τέσσαρα καὶ ἐνενήκοντα  ἔτη   ἦν Προμηθεύς, ὥς τινες, ὃς
[10, 14]   ἔτη ιϛ μεθ´ ὃν Ἄχαζ  ἔτη   ιϛ κατὰ τοῦτον πρώτη
[10, 14]   ἔτη Ἐσβὼν ἔτη ζʹ Αἰαλὼν  ἔτη   ιʹ Λαβδὼν ἔτη ηʹ ἀλλόφυλοι
[10, 14]   μετὰ δὲ Ὀζίαν βασιλεύει Ἰωάθαμ  ἔτη   ιϛ μεθ´ ὃν Ἄχαζ ἔτη
[10, 14]   μῆνας τρεῖς· μεθ´ ὃν Ἰωακεὶμ  ἔτη   ιαʹ μεθ´ ὃν πάντων ὕστατος
[10, 14]   μεθ´ ὃν πάντων ὕστατος Σεδεκίας  ἔτη   ιβʹ κατὰ τοῦτον πολιορκηθείσης τῆς
[10, 14]   Μετὰ δὲ Σολομῶνα βασιλεύει Ῥοβοὰμ  ἔτη   ιζʹ Ἀβιὰ ἔτη γʹ Ἄσα
[10, 14]   Μεθ´ ὃν Ἐγλώμ, βασιλεὺς Μωάβ,  ἔτη   ιηʹ Μεθ´ ὃν Ἀὼδ ἔτη
[10, 14]   πʹ Μεθ´ ὃν πάλιν ἀλλόφυλοι  ἔτη   κʹ Ἔπειτα Δεββώρα καὶ Βαρὰκ
[10, 14]   ηʹ ἀλλόφυλοι ἔτη μʹ Σαμψὼν  ἔτη   κʹ ἔπειτα Ἠλεὶ ἱερεύς, ὡς
[10, 10]   τοῦ τέλους τῆς αἰχμαλωσίας ασλζʹ  ἔτη,   κατὰ ἀνάλυσιν εὑρίσκεται ταὐτὸν διάστημα
[10, 9]   ἅλωσιν συνάγεσθαι πλεῖον ὀκτακόσια  ἔτη   κατὰ τὴν ἐκτεθεῖσαν τοῦ φιλοσόφου
[10, 14]   γʹ Ἄσα ἔτη μαʹ Ἰωσαφὰθ  ἔτη   κεʹ Ἰωρὰμ ἔτη ηʹ Ὀχοζίας
[10, 14]   ζʹ Ἰωὰς ἔτη μʹ Ἀμασίας  ἔτη   κθʹ Ὀζίας ἔτη νβʹ καθ´
[10, 10]   δὲ τὰ οʹ τῆς αἰχμαλωσίας  ἔτη   Κῦρος Περσῶν ἐβασίλευσεν, ἔτει
[10, 10]   μετ´ ἐκεῖνον ἡγησαμένου κεʹ πρεσβυτέρων  ἔτη   λʹ τῶν μετὰ Ἰησοῦν Κριτῶν·
[10, 14]   Ἀμὼν ἔτη βʹ ἔπειτα Ἰωσίας  ἔτη   λαʹ καθ´ ὃν προφητεύουσιν Ἱερεμίας,
[10, 14]   Μαδιηναῖοι ἔτη ζʹ ἔπειτα Γεδεὼν  ἔτη   μʹ Ἀβιμέλεχ ἔτη τρία· Θωλὰ
[10, 14]   αʹ Γοθολιὰ ἔτη ζʹ Ἰωὰς  ἔτη   μʹ Ἀμασίας ἔτη κθʹ Ὀζίας
[10, 14]   κʹ Ἔπειτα Δεββώρα καὶ Βαρὰκ  ἔτη   μʹ ἔπειτα Μαδιηναῖοι ἔτη ζʹ
[10, 14]   Ἠλεὶ ἱερεύς, ὡς τὸ Ἑβραϊκόν,  ἔτη   μʹ περὶ ὃν συμβαίνει τὴν
[10, 14]   ιʹ Λαβδὼν ἔτη ηʹ ἀλλόφυλοι  ἔτη   μʹ Σαμψὼν ἔτη κʹ ἔπειτα
[10, 14]   ιζʹ Ἀβιὰ ἔτη γʹ Ἄσα  ἔτη   μαʹ Ἰωσαφὰθ ἔτη κεʹ Ἰωρὰμ
[10, 14]   μʹ Ἀμασίας ἔτη κθʹ Ὀζίας  ἔτη   νβʹ καθ´ ὃν προφητεύουσιν Ὠσηέ,
[10, 14]   Μετὰ δὲ Ἐζεκίαν βασιλεύει Μανασσῆς  ἔτη   νεʹ ἔπειτα Ἀμὼν ἔτη βʹ
[10, 14]   ἔτη ιηʹ Μεθ´ ὃν Ἀὼδ  ἔτη   πʹ Μεθ´ ὃν πάλιν ἀλλόφυλοι
[10, 12]   τὴν Κάστορος καὶ Πολυδεύκους ἀποθέωσιν  ἔτη   πεντήκοντα τρία· ἐνταῦθά που καὶ
[10, 13]   γενομένους κρατῆσαι τῆς Αἰγύπτου φησὶν  ἔτη   πρὸς τοῖς πεντακοσίοις ἕνδεκα. Μετὰ
[10, 10]   νῦν Ἀττικὴ μέχρι Κέκροπος  ἔτη   ρπθʹ Τὸν γὰρ μετὰ Ὤγυγον
[10, 10]   πρῶτον, ὅπερ ἦν αἰχμαλωσίας τέλος,  ἔτη   σιζʹ Ἀπὸ Ὠγύγου τοίνυν ἐπὶ
[10, 9]   μέχρι τῆς Ἰλίου ἁλώσεως εὑρήσεις  ἔτη   συγκεφαλαιούμενα υηʹ ὡς αἱ παρ´
[10, 12]   Ἡρακλέους αὐτοῦ καὶ Ἀσκληπιοῦ ἀποθέωσιν  ἔτη   συνάγεται τριάκοντα ὀκτὼ κατὰ τὸν
[10, 10]   Ἕλληνες ἀκριβοῦν τοὺς χρόνους ἐνόμισαν,  ἔτη   συνάγεται χίλια εἴκοσιν, ὡς καὶ
[10, 9]   Δαρείου ἐπὶ τὴν αʹ Ὀλυμπιάδα  ἔτη   συνάγοιτ´ ἂν σνϛ Ὀλυμπιάδες ξδʹ
[10, 10]   αἰχμαλωσίαν, ἔτη ασλζʹ Μωσέως γὰρ  ἔτη   τὰ λοιπὰ μʹ Ἰησοῦ τοῦ
[10, 10]   τῶν δ´ ἑξῆς βασιλέων Ἑβραίων  ἔτη   τετρακόσια τῆς δ´ αἰχμαλωσίας ἑβδομήκοντα〉
[10, 14]   ἔπειτα Γεδεὼν ἔτη μʹ Ἀβιμέλεχ  ἔτη   τρία· Θωλὰ κγʹ Ἰαεὶρ κβʹ
[10, 10]   ἱερέων δὲ Ἠλεὶ καὶ Σαμουὴλ  ἔτη   τῶν δ´ ἑξῆς βασιλέων Ἑβραίων
[10, 11]   ἐστι μετὰ ἑκατὸν τεσσαράκοντα  ἔτη   τῶν Ἰλιακῶν· Φιλόχορος δὲ μετὰ
[10, 9]   ἅλωσιν ἄλλα συνάγεται μικρῷ δέοντα  ἔτη   υʹ ἐν οἷς τὰ ἐν
[10, 10]   τῇ βίβλῳ τῶν Κριτῶν περιεχομένων  ἔτη   υϞ ἱερέων δὲ Ἠλεὶ καὶ
[10, 9]   πρῶτον ἔτος ζωῆς Ἁβραὰμ εὑρήσεις  ἔτη   φεʹ Τοσαῦτα δὲ ἀπὸ τοῦ
[10, 9]   ἐπὶ τὸ δεύτερον ἔτος Δαρείου  ἔτη   φμηʹ Δαρείου μὲν γὰρ τὸ
[10, 10]   Ἀπὸ Ὠγύγου τοίνυν ἐπὶ Κῦρον  ἔτη   χίλια διακόσια τριάκοντα ἑπτά. Εἰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008