Alphabétiquement     [«   »]
Ὅθεν 1
ὀθνεῖα 1
ΟΙ 1
οἱ 55
Οἱ 9
οἵ 5
οἳ 9
Fréquences     [«    »]
53
52 Καὶ
53 μετὰ
55 οἱ
58 τὰς
62 ἔτη
64 παρὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

οἱ


Livre, Chap.
[10, 9]   τούτους περὶ τὴν πεντηκοστὴν Ὀλυμπιάδα  οἱ   ἀμφὶ Πυθαγόραν καὶ Δημόκριτον καὶ
[10, 11]   νομάδος περιγραφὴ γέγονε μετεκοσμήθησάν τε  οἱ   ἄνθρωποι. Διόπερ εἰ κατὰ Ἴναχον
[10, 9]   Παρ´ Ἑβραίοις δὲ ἐν τούτῳ  οἱ   ἀπὸ γένους Δαβὶδ ἐβασίλευον καὶ
[10, 6]   ἐνομοθέτησαν. Γεωμετρίας τε αὖ εὑρεταὶ  οἱ   αὐτοὶ γεγόνασι. Κέλμις τε καὶ
[10, 7]   πρὸς ταύτῃ θετέον ἐκείνην αἰτίαν·  οἱ   γὰρ ἐπὶ τὸ γράφειν ὁρμήσαντες
[10, 7]   αὐτὰ καὶ λέγοιεν καὶ γράφοιεν·  οἱ   δ´ εἰ μὴ τὰ αὐτὰ
[10, 4]   Ἑβραίων οἱ μὲν ἐπ´ Αἰγύπτου,  οἱ   δ´ ἐπὶ Βαβυλῶνος φαίνονται τὴν
[10, 4]   ἀπαχθέντες εἰς βυθὸν ἀδολεσχίας περιετράπησαν,  οἱ   δέ γε ποσῶς εὐγνώμονι λογισμῷ
[10, 9]   χρόνοις εἰληφέναι λέγεται τὰ ὑπομνήματα·  οἱ   δὲ καὶ αὐτοὶ ἀρχαιότεροι ὄντες
[10, 9]   ἐπιστώσαντο. Καὶ οἱ μὲν Ἑλληνικοῖς,  οἱ   δὲ καὶ τοῖς τὰ Φοινίκων
[10, 9]   ὁμολογουμένων ἱστοριῶν τοὺς χρόνους συνελογίσαντο,  οἱ   δὲ παλαιοτέροις ἀναγνώσμασι τὴν μαρτυρίαν
[10, 11]   Ἰλιακῶν ὕστερον ἔτεσιν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα·  οἱ   δὲ περὶ Ἀπολλόδωρον μετὰ τὴν
[10, 11]   ἑκατοστὸν ἔτος τῆς Ἰλίου ἁλώσεως·  οἱ   δὲ περὶ τὸν Ἀρίσταρχον κατὰ
[10, 11]   Τρωϊκὰ ἐνδοτέρω τῶν ὀγδοήκοντα ἐτῶν·  οἱ   δὲ περὶ τὸν Ἐρατοσθένην μετὰ
[10, 4]   μαθὼν ὡς καὶ αὐτῶν Ἑλλήνων  οἱ   δὴ μάλιστα ὀρθότερον φιλοσοφίας ἁψάμενοι
[10, 7]   καὶ τῶν ἐν αὐτῇ πραχθέντων  οἱ   δοκιμώτατοι διαπεφωνήκασι; Πολλὰ δὲ καὶ
[10, 2]   ἐπιστρέφει πρὸς σωτηρίαν. Πλὴν ἀλλ´  οἱ   Ἕλληνες, αὐχμοῦ ποτὲ τὴν Ἑλλάδα
[10, 4]   Ἐνταῦθά που νέοι τῷ χρόνῳ  οἱ   ἑπτὰ γενόμενοι σοφοὶ ἐπὶ κατορθώσει
[10, 12]   Λυκοῦργός τε καὶ Σόλων, καὶ  οἱ   ἑπτὰ σοφοὶ οἵ τε ἀμφὶ
[10, 3]   περὶ Ἐφόρου θόρυβος. Ἦσαν δ´  οἱ   ζητοῦντες Καΰστριός τε καὶ Μάξιμος·
[10, 4]   οὐδεὶς κἀμὲ παρήλλαξεν, οὔτε Αἰγυπτίων  οἱ   καλεόμενοι Ἁρπεδονάπται, οἷς ἐπὶ πᾶσιν
[10, 13]   ἐτῶν τοῦ χρόνου συλλογισθέντος, ὅτι  οἱ   καλούμενοι ποιμένες, ἡμέτεροι δὲ πρόγονοι,
[10, 11]   ἐπίγνωσιν τἀκείνου δόγματα. Πολλοὶ γὰρ  οἱ   κατ´ αὐτοὺς σοφισταὶ κεχρημένοι περιεργίᾳ,
[10, 2]   φθείροντος καὶ ἐπεχούσης ἀγονίας καρπῶν,  οἱ   καταλειφθέντες, φασί, διὰ λιμὸν ἱκέται
[10, 14]   Κῦρον Σόλων Ἀθηναῖος ἐγνωρίζετο καὶ  οἱ   κληθέντες ἑπτὰ σοφοὶ παρ´ Ἕλλησιν,
[10, 9]   τοῦ χρόνου παρ´ Ἑβραίοις ἡγοῦνται  οἱ   Κριταί. Εἶτ´ αὖ πάλιν τριακοσίοις
[10, 9]   ἀναγνώσμασι τὴν μαρτυρίαν ἐπιστώσαντο. Καὶ  οἱ   μὲν Ἑλληνικοῖς, οἱ δὲ καὶ
[10, 4]   μαθητεῦσαι, καθ´ ὃν χρόνον Ἑβραίων  οἱ   μὲν ἐπ´ Αἰγύπτου, οἱ δ´
[10, 11]   Ἐρατοσθένης, Ἀρίσταρχος, Ἀπολλόδωρος. Τούτων δὲ  οἱ   μὲν περὶ Κράτητα πρὸ τῆς
[10, 9]   ψʹ Προτερεῖν ἄρα Μωσῆς καὶ  οἱ   μετ´ αὐτὸν Ἑβραίων προφῆται συνίστανται
[10, 7]   Ἔφορον δὲ Τίμαιος καὶ Τίμαιον  οἱ   μετ´ ἐκεῖνον γεγονότες, Ἡρόδοτον δὲ
[10, 9]   ἀπὸ γένους Δαβὶδ ἐβασίλευον καὶ  οἱ   μετὰ Μωσέα διέλαμπον προφῆται· ὥστε
[10, 8]   οὓς ἤκμασαν Μωσῆς τε καὶ  οἱ   μετὰ Μωσέα προφῆται, εὖ ἂν
[10, 10]   πόρρω Ἀραβίας ᾤκησαν‘ αὐτοὶ δηλονότι  οἱ   μετὰ Μωσέως· Ἀπίων δὲ
[10, 11]   καὶ πόσοι καὶ τίνες εἰσὶν  οἱ   μνημονεύσαντες, ἐν τῷ πρὸς τοὺς
[10, 12]   ἐνιαυτόν‘ Ζῆθος δὲ καὶ Ἀμφίων,  οἱ   μουσικῆς εὑρεταί, περὶ τὴν Κάδμου
[10, 4]   μόνης ἐστέρηντο τῆς ἀληθοῦς θεολογίας  οἱ   παλαιοὶ τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ
[10, 9]   Αἰγυπτίων ἀναγράψασι συνεχρήσαντο· ὁμοῦ δὲ  οἱ   πάντες, τὰ Ἑλληνικὰ καὶ τὰ
[10, 4]   τῶν παρ´ Ἑβραίοις προφητῶν  οἱ   πάντων ὕστατοι προεφήτευον, τῶν μὲν
[10, 9]   ὑπαρχόντων. Μετὰ δὲ τοῦτον καὶ  οἱ   παρ´ Ἕλλησι θεοὶ πάντες γενεαλογοῦνται.
[10, 12]   Ἰλιακῶν, μεθ´ οὓς μακρῷ νεώτεροι  οἱ   παρ´ Ἕλλησι νομοθέται, Λυκοῦργός τε
[10, 4]   καὶ μᾶλλον τοῖς χρόνοις ὑποβεβηκότες  οἱ   παρ´ Ἕλλησι φιλόσοφοι διαπρέψαι μνημονεύονται.
[10, 8]   Ἑβραίων προφήταις τε καὶ θεολόγοις  οἱ   παρ´ Ἕλλησιν ὁμοδοξοῦντες, μηκέτ´ ἀμφιβάλλοις
[10, 11]   ἡμετέρους νόμους ὅσα τε εἰρήκασιν  οἱ   παρὰ τοῖς Ἕλλησι λόγιοι καὶ
[10, 12]   Φημονόην ἔτεσιν ὕστερον εἴκοσιν ἑπτὰ  οἱ   περὶ Ὀρφέα καὶ Μουσαῖον καὶ
[10, 11]   Ἀθηναῖος Μεγακλείδης τε καὶ Χαμαιλέων  οἱ   Περιπατητικοί· ἔπειτα γραμματικοὶ Ζηνόδοτος, Ἀριστοφάνης,
[10, 14]   τῆς πάντων οὐσίας ἀπεφήνατο, ὡς  οἱ   πρὸ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ περὶ
[10, 6]   τρίκροτον ναῦν κατασκευάσαι. Σικελοί τε  οἱ   πρὸς τῇ Ἰταλίᾳ πρῶτοι φόρμιγγα
[10, 12]   λέχος εἰσαναβᾶσα. Καδμείη δ´ ἄρα  οἱ   Σεμέλη τέκε φαίδιμον υἱὸν μιχθεῖς´
[10, 10]   τοῖς ἑξῆς δειχθήσεται. Ταῦτα γὰρ  οἱ   τὰ〉 Ἀθηναίων ἱστοροῦντες, Ἑλλάνικός τε
[10, 7]   συγγεγραφότες περὶ τῶν Ἀργολικῶν  οἱ   τὰ περὶ Ἄργος ἱστοροῦντες ἀλλήλοις
[10, 10]   ἱστοροῦντες, Ἑλλάνικός τε καὶ Φιλόχορος  οἱ   τὰς Ἀτθίδας, οἵ τε τὰ
[10, 7]   οὐδ´ αὖ περὶ τῶν Ἀττικῶν  οἱ   τὰς Ἀτθίδας συγγεγραφότες περὶ
[10, 6]   γεγόνασι. Κέλμις τε καὶ Δαμναμενεὺς  οἱ   τῶν Ἰδαίων Δάκτυλοι πρῶτοι ἐν
[10, 9]   τῶν οἰκείων μὴ ἀποστεροῖντο καρπῶν  οἱ   τῶν λόγων πατέρες καὶ διὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008