Alphabétiquement     [«   »]
Μέμφει 2
Μέμφιν 1
μέμφομαι 1
μὲν 108
μέν 4
Μένανδρον 1
Μένανδρος 2
Fréquences     [«    »]
104 κατὰ
104 περὶ
104 τοῖς
108 μὲν
117 ἐν
121 τὸν
151 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

μὲν


Livre, Chap.
[10, 12]   ἐν Σικυῶνι βασιλεία, πρώτου  μὲν   Αἰγιαλέως, εἶτα δὲ Εὔρωπος, εἶτα
[10, 9]   μετ´ αὐτὸν προφητῶν ἀρχαιότητος πλεῖστοι  μὲν   ἄλλοι διὰ σπουδῆς τὴν ἀπόδειξιν
[10, 3]   ἕτερα· Καὶ Προσήνης· Τοὺς  μὲν   ἄλλους‘ ἔφη, κλέπτας ἐφωράσατε· ὅτι
[10, 3]   πρόδηλον· συγχρονούντων δ´ αὐτῶν, ὑμῶν  μὲν   ἂν εἴη ἔργον‘ φησίν,
[10, 13]   Ἰλιακῶν ἔτεσι χιλίοις. Ἀλλὰ τὰ  μὲν   ἀπὸ τῆς Αἰγυπτιακῆς ἱστορίας ταύτη
[10, 4]   οὗτοι φιλόσοφοι) καὶ παρ´ ὧν  μὲν   ἀστρολογίαν, παρ´ ὧν δὲ γεωμετρίαν
[10, 13]   δὲ Μισφραγμουθώσεως υἱὸν Θμούθωσιν ἐπιχειρῆσαι  μὲν   αὐτοὺς διὰ πολιορκίας ἑλεῖν κατὰ
[10, 11]   δὲ μᾶλλον Ἕλλησι καταχρήσομαι. Τὸ  μὲν   γὰρ ἄγνωμον, ὅτι μηδ´ ὑφ´
[10, 7]   ἐναντιώτατον ἱστορίᾳ πράττοντες διατελοῦσι. Τῆς  μὲν   γὰρ ἀληθοῦς ἐστι τεκμήριον ἱστορίας,
[10, 4]   προκεκυρωμένων ἐφεῦρον ἀληθῆ δόγματα. Οἱ  μὲν   γὰρ ἀλληνάλλως ποικίλαις ψευδοδοξίαις ἀπαχθέντες
[10, 7]   Πεισιστράτου τυραννίδος ἀνθρώπου γεγονότος. Περὶ  μὲν   γὰρ Ἀρκάδων τί χρὴ λέγειν
[10, 3]   Καΰστριός τε καὶ Μάξιμος·  μὲν   γὰρ αὐτὸν καὶ Θεοπόμπου προὐτίθει,
[10, 9]   κατασκευῇ κεχρημένοι τῆς ἀποδείξεως. Οἱ  μὲν   γὰρ ἔκ τινων ὁμολογουμένων ἱστοριῶν
[10, 11]   καὶ Προναπίδου τοῦ Ἀθηναίου. Λίνος  μὲν   γὰρ Ἡρακλέους ἐστὶ διδάσκαλος,
[10, 11]   σοφῶν ποιήσομαι τὴν ἀπόδειξιν. Μίνως  μὲν   γάρ, πάσης προὔχειν νομισθεὶς
[10, 8]   μυθοποιίαν παρ´ Αἰγυπτίων ἀπενέγκασθαι. Τὴν  μὲν   γὰρ Ὀσίριδος τελετὴν τῇ Διονύσου
[10, 7]   δίκαιον τῶν πραγμάτων λαμβάνειν. Τὰ  μὲν   γὰρ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἅπαντα
[10, 3]   τοῦ ὀνόματος μετάθεσις· τοῖς  μὲν   γὰρ πράγμασι κέχρηται τοῖς αὐτοῖς,
[10, 3]   αἰκίας; ὡς Ἡσιόδου οὐ  μὲν   γάρ τι γυναικὸς ἀνὴρ ληΐζετ´
[10, 9]   ἔτος Δαρείου ἔτη φμηʹ Δαρείου  μὲν   γὰρ τὸ δεύτερον κατὰ τὸ
[10, 8]   παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐθαυμάσθησαν. Ὀρφέα  μὲν   γὰρ τῶν μυστικῶν τελετῶν τὰ
[10, 11]   ὡς καὶ μετὰ Μωσέα. Κατὰ  μὲν   γὰρ Φορωνέα τὸν μετ´ Ἴναχον
[10, 8]   ταφὰς τὰς κατ´ Αἴγυπτον. Τὸν  μὲν   γὰρ ψυχοπομπὸν Ἑρμῆν κατὰ τὸ
[10, 12]   Χρόνοις διδάσκει. Τούτων δὲ τεσσαράκοντα  μὲν   γενεαῖς νεώτερα τὰ Ἀττικά, τὰ
[10, 3]   ἀδήλου δὲ ὄντος ὁπότερος, ἄγαμαι  μὲν   Δημοσθένην, εἰ λαβὼν παρὰ Ὑπερείδου
[10, 12]   Προτερεῖν ἄρα Μωσῆς ἀποδείκνυται τῆς  μὲν   Διονύσου ἀποθεώσεως ἔτη ἑξακόσια τέσσαρα,
[10, 5]   καὶ ὀδόντων σημεῖα‘ Καὶ παρὰ  μὲν   Ἑβραίοις τοιάδε τίς ἐστιν
[10, 9]   ἐτῶν υʹ εὕροις ἂν κατὰ  μὲν   Ἑβραίους Μωσέα, κατὰ δὲ Ἕλληνας
[10, 12]   ἔτος Μενεσθέως, πληθυούσης σελήνης· νὺξ  μὲν   ἔην (φησὶν τὴν Μικρὰν
[10, 8]   δὲ τούτων σημεῖα δεικνύουσι τῶν  μὲν   εἰκόνας, τῶν δὲ τόπων
[10, 12]   τῶν Τρωϊκῶν ἀπὸ Ἰνάχου γενεαὶ  μὲν   εἴκοσιν μιᾷ πλείους διαριθμοῦνται,
[10, 4]   καὶ ἀνωφελῆ κατελάμβανε. Διὸ ταῦτα  μὲν   εἰς δεύτερον ἀνεβάλλετο, ὡς ἂν
[10, 4]   παλαιῶν Ἑλλήνων φύντας. Οἷς τὰ  μὲν   ἐκ Φοινίκης Κάδμος Ἀγήνορος,
[10, 7]   Ἀκουσίλαος· τίνα τρόπον Ἔφορος  μὲν   Ἑλλάνικον ἐν τοῖς πλείστοις ψευδόμενον
[10, 7]   ἐμοῦ μᾶλλον ἐπισταμένους διδάσκων, ὅσα  μὲν   Ἑλλάνικος Ἀκουσιλάῳ περὶ τῶν γενεαλογιῶν
[10, 9]   τὴν μαρτυρίαν ἐπιστώσαντο. Καὶ οἱ  μὲν   Ἑλληνικοῖς, οἱ δὲ καὶ τοῖς
[10, 3]   Θεοδέκτης ἐν Ἀλκμαίωνί φησι· Σαφὴς  μὲν   ἐν βροτοῖσιν ὑμνεῖται λόγος, ὡς
[10, 10]   αὐτοὺς χρόνους γενέσθαι Μωσέα· Πολέμων  μὲν   ἐν τῇ πρώτῃ τῶν Ἑλληνικῶν
[10, 11]   βαρβάρους φιλοσοφῶν Τατιανὸς συνέταξα, γεννηθεὶς  μὲν   ἐν τῇ τῶν Ἀσσυρίων γῇ,
[10, 2]   παντοκράτωρ κηδόμενος θεὸς τοὺς  μὲν   ἐντολαῖς, τοὺς δ´ ἀπειλαῖς, ἔστι
[10, 4]   καθ´ ὃν χρόνον Ἑβραίων οἱ  μὲν   ἐπ´ Αἰγύπτου, οἱ δ´ ἐπὶ
[10, 7]   ὑπελάμβανον, κατὰ τοῦτον ἡρμόζοντο, τινὲς  μὲν   ἐπὶ τὸ μυθολογεῖν τραπόμενοι, τινὲς
[10, 10]   τε καὶ Ὠγύγου ἐκκειμένων, πρώτῳ  μὲν   ἔτει τὸ Πάσχα καὶ τῶν
[10, 8]   τὸν ἡλιακὸν κύκλον, ὡς λοξὴν  μὲν   ἔχει τὴν πορείαν, ἐναντίαν δὲ
[10, 3]   ἀρρωστίας ταύτης ἐπλήσθη, ὃν ἠρέμα  μὲν   ἤλεγξε διὰ τὸ ἄγαν αὐτὸν
[10, 9]   δηλωθέντος ἀνδρὸς ὁμολογίαν. Καὶ ταῦτα  μὲν   ἡμεῖς ἐπιτόμως. Σκέψασθαι δὲ καιρὸς
[10, 9]   αὐτὸς κατὰ Σεμίραμιν. Ἀλλ´  μὲν   ἡμέτερος λόγος ἐπὶ ταύτης ἐδήλου
[10, 12]   δὲ Πτολεμαῖος οὗτος ἱερεὺς  μὲν   ἦν, τὰς δὲ τῶν Αἰγυπτίων
[10, 11]   καθ´ ὃν ἤκμασε προηρεύνησαν πρεσβύτατοι  μὲν   Θεαγένης τε Ῥηγῖνος, κατὰ
[10, 11]   φιλοσοφούντων ἔγνωσαν, παραχαράττειν ἐπειράθησαν, πρῶτον  μὲν   ἵνα τι λέγειν ἴδιον νομισθῶσι,
[10, 7]   δὲ τῆς τοιαύτης διαφωνίας πολλαὶ  μὲν   ἴσως ἂν καὶ ἕτεραι τοῖς
[10, 11]   δέ εἰσιν αὐτῷ γραφαί) πολλὰ  μὲν   καὶ ἄλλα, φησὶ δ´ ὅτι
[10, 3]   ἐν Μελανίππῃ τῇ δεσμώτιδι· τῆς  μὲν   κακῆς κάκιον οὐδὲν γίνεται γυναικός,
[10, 2]   τῶν ἡμετέρων ἀφέξονται. Καὶ τὰ  μὲν   κατὰ φιλοσοφίαν σιωπήσομαι δόγματα, αὐτῶν
[10, 8]   τοῦ λαβυρίνθου πλοκὴν τοῦ διαμένοντος  μὲν   μέχρι τοῦ νῦν καιροῦ, οἰκοδομηθέντος
[10, 10]   τῆς ἄγαν ἰδιωτείας μετέπλασσε. Ταῦτα  μὲν   Ἀφρικανός. Μεταβῶμεν δ´ ἡμεῖς
[10, 3]   τῶν Εὐβούλου δωρεῶν. Καὶ ὅτι  μὲν   ἕτερος παρὰ τοῦ ἑτέρου
[10, 8]   δὲ καὶ Διόδωρος. Ἀλλ´ οὗτος  μὲν   λόγος ὧδέ πως ἀποδεδειγμένος
[10, 13]   ἀρχῆς αὐτῶν ἀπαριθμησάμενος ἐπιλέγει· Ταῦτα  μὲν   Μάνεθως. Δῆλον δέ ἐστιν,
[10, 12]   ἐν φιλότητι, Διώνυσον πολυγηθῆ. Κάδμος  μὲν   Σεμέλης πατὴρ ἐπὶ Λυγκέως
[10, 1]   Τούτους δ´ ἂν εὕροις ἀριθμῷ  μὲν   ὄντας ληπτούς, ὅτι καὶ πάντα
[10, 4]   οἰκείων θεῶν κατάγνωσις, ἣν μικρὸν  μὲν   ὅσον λόγος προϊὼν ἐπιδείξει·
[10, 2]   ἱστοροῦσιν, ψευδῆ. Ψευδῆ  μὲν   οὐκ ἂν φήσαιεν· οὐ γὰρ
[10, 14]   τρεῖς, Περικλῆς, Ἀρχέλαος, Εὐριπίδης. Περικλῆς  μὲν   οὖν Ἀθηναίων πρῶτος ἐγένετο καὶ
[10, 9]   τὸν Ἁβραὰμ κατὰ τούτους. Ταῦτα  μὲν   οὖν ἀποδεικτικῶς ἐν τοῖς πονηθεῖσιν
[10, 10]   ἂν τοῦ σκοποῦ τύχοιμι. Ἑβραίων  μὲν   οὖν μετοικία ἐπισημοτάτη, αἰχμαλωτισθέντων
[10, 1]   τοῦ τῶν δηλουμένων τρόπου.  μὲν   οὖν ἡμέτερος Κλήμης ἐν ἕκτῳ
[10, 4]   γυμνὴ παντὸς μαθήματος ἀπολειφθεῖσα; Ἱεροῖς  μὲν   οὖν θεῶν, ἀγάλμασί τε καὶ
[10, 2]   εἰρημένων ταῦτα πάλιν φησίν· Αἱ  μὲν   οὖν ἰδέαι τῆς κατὰ διάνοιαν
[10, 10]   παρὰ τοῖς Ἑβραίοις ἱστόρηται. Αἱ  μὲν   οὖν ἱστορίαι συντρέχουσι Κύρου τε
[10, 5]   δὴ καὶ εἰς Ἕλληνας. Ταῦτα  μὲν   οὖν μοι περὶ τῶν πρώτων
[10, 6]   Περσῶν βασιλεύσασαν, φησὶν Ἑλλάνικος. Σκάμμων  μὲν   οὖν Μιτυληναῖος καὶ Θεόφραστος
[10, 13]   τῶν παρ´ Αἰγυπτίοις γραμμάτων. Αὐτὰ  μὲν   οὖν οὐχ οἷόν τε παρατίθεσθαι
[10, 12]   ΠΡΩΤΟΥ ΤΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΕΩΝ. Εἴρηται  μὲν   οὖν περὶ τούτων ἀκριβῶς Τατιανῷ
[10, 14]   Ξενοφάνης τε καὶ Πυθαγόρας. Τὸν  μὲν   οὖν Πυθαγόραν διεδέξατο Θεανὼ
[10, 4]   μαθήσεως κατέστη τοῖς Ἕλλησιν.  μὲν   οὖν Πυθαγόρας τοιοῦτος. Πρώτη δ´
[10, 1]   συντεινόντων δογμάτων ζηλωταὶ κατέστησαν. Ὡς  μὲν   οὖν τὰ λοιπὰ τῶν μαθημάτων
[10, 11]   πολὺ τούτων εἰσὶν ἀρχαιότεροι. Περὶ  μὲν   οὖν τῆς καθ´ ἕκαστον λόγον
[10, 11]   μυθολογίαν τὴν ἀλήθειαν παραβραβεύσωσι. Περὶ  μὲν   οὖν τῆς καθ´ ἡμᾶς πολιτείας
[10, 14]   δὲ γίνεται ἀκουστὴς Ἀναξίμανδρος, Πραξιάδου  μὲν   παῖς, γένος δὲ καὶ αὐτὸς
[10, 5]   γείτονα Φοινίκης καὶ αὐτὴν τὸ  μὲν   παλαιὸν Φοινίκην, μετέπειτα δὲ Ἰουδαίαν,
[10, 4]   παρ´ ἄλλων ἀποματτόμενοι μαθήματα γεωμετρίαν  μὲν   παρ´ Αἰγυπτίων ἔσχον, ἀστρολογίαν δὲ
[10, 11]   πόλεμον γεγόνασι· διέτριβον γὰρ  μὲν   παρὰ τοῖς μνηστῆρσιν, δὲ
[10, 4]   Ἀκοῦσαι δ´ οὖν αὐτοῦ πολλαχοῦ  μὲν   πάρεστιν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ
[10, 11]   Ἀρίσταρχος, Ἀπολλόδωρος. Τούτων δὲ οἱ  μὲν   περὶ Κράτητα πρὸ τῆς Ἡρακλειδῶν
[10, 3]   ἱστορηκότος πάντα ὑφείλετο Θεόπομπος· εἰ  μὲν   περὶ Πυθαγόρου λέγων, τάχα ἂν
[10, 11]   αὐτῶν εἶναι παλαίτατον καὶ τὸν  μὲν   ποιητῶν καὶ ἱστορικῶν εἶναι πρεσβύτατον,
[10, 11]   ἡμᾶς προφητῶν ἴσμεν κεκηρυγμένα, γεγονότα  μὲν   πολὺ τῆς Μωσέως ἡλικίας κατώτερα,
[10, 10]   Καὶ μεθ´ ἕτερα· Καὶ τοσαῦτα  μὲν   πρὸ Ὠγύγου. Κατὰ δὲ τοὺς
[10, 5]   δύο καὶ εἴκοσιν, ὧν τὸ  μὲν   πρῶτόν ἐστιν Ἄλφ, μεταληφθὲν
[10, 4]   παρὰ τοῖς προπάτορσιν εὑροῦσα, τὰ  μὲν   σεμνὰ καὶ παλαιὰ τῆς πατρόθεν
[10, 10]   ταῖς Ἑλληνικαῖς τὰς Ἑβραϊκάς, ἐξιστορῶν  μὲν   τὰ Ἑβραίων, ἐφαπτόμενος δὲ τῶν
[10, 11]   Ἀσσυρίων γῇ, παιδευθεὶς δὲ πρῶτον  μὲν   τὰ ὑμέτερα, δεύτερον δὲ ἅτινα
[10, 3]   κατείληφε τουτὶ τὸ πάθος, ἐν  μὲν   τῇ ἑνδεκάτῃ τῶν Περὶ Φίλιππον
[10, 13]   παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις γραμμάτων· πρῶτον  μὲν   τὴν ἑτέρωθεν ἄφιξιν εἰς Αἴγυπτον,
[10, 13]   ἡττωμένους φησὶ τοὺς ποιμένας ἐκ  μὲν   τῆς ἄλλης Αἰγύπτου ἐκπεσεῖν, κατακλεισθῆναι
[10, 11]   γὰρ προειρημένος Μωσῆς αὐτῆς  μὲν   τῆς Ἰλιακῆς ἁλώσεως πρεσβύτερος πάνυ
[10, 2]   ἄντικρυς παρ´ ἀλλήλων ὑφαιρούμενοι βεβαιοῦσι  μὲν   τὸ κλέπται εἶναι, σφετερίζεσθαι δ´
[10, 3]   τὸν κλέπτην. Ἐγὼ δὲ ὑποπτεύω  μὲν   τὸν ὑφῃρημένον εἶναι τὸν Ὑπερείδην·
[10, 9]   παρίστησι, κἀντεῦθεν πάλιν ἀνατρεχόντων ἀπὸ  μὲν   τοῦ δευτέρου ἔτους Δαρείου ἐπὶ
[10, 4]   οἱ πάντων ὕστατοι προεφήτευον, τῶν  μὲν   Τρωϊκῶν ὕστερον ἔτεσι πλέον
[10, 4]   δηλουμένων μὴ ἀγνοῆσαι φιλοσοφίαν, νέους  μὲν   τῷ χρόνῳ, ὡς ἔπος εἰπεῖν,
[10, 3]   τίθησι τὰς ἀποδείξεις. Ἀλλ´ ὁποῖος  μὲν   τῶν Ἑλληνικῶν συγγραφέων τρόπος
[10, 10]   ΤΡΙΤΟΥ ΤΩΝ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ. Μέχρι  μὲν   τῶν Ὀλυμπιάδων οὐδὲν ἀκριβὲς ἱστόρηται
[10, 11]   Ἰλιακῶν ἔτεσι πεντακοσίοις. Καὶ περὶ  μὲν   τῶν χρόνων τοῦ προειρημένου ποιητοῦ,
[10, 8]   Τηλεκλέα καὶ Θεόδωρον, τοὺς Ῥοίκου  μὲν   υἱούς, κατασκευάσαντας δὲ τοῖς Σαμίοις
[10, 7]   περὶ τὴν Ἑλλάδα τόπον μυρίαι  μὲν   φθοραὶ κατέσχον, ἐξαλείφουσαι τὴν μνήμην
[10, 12]   δὲ κατὰ τὴν Ἑλλάδα κατὰ  μὲν   Φορωνέα τὸν μετ´ Ἴναχον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008