Alphabétiquement     [«   »]
Εἴρηται 1
ΕΙΣ 1
Εἰς 1
εἰς 77
εἴς 1
εἷς 2
Εἰσάγει 1
Fréquences     [«    »]
67 δ´
64 παρὰ
67 ὡς
77 εἰς
81 γὰρ
81 ἐπὶ
83 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

εἰς


Livre, Chap.
[10, 4]   ἀπειληφότες τοῦ ψεύδους ἀνεχωρήσαμεν, οὔτε  εἰς   ἄθεον λογισμὸν τοῖς σοφοῖς Ἑλλήνων
[10, 12]   ἀπὸ Φρυγίας διάβασις καὶ Ἴωνος  εἰς   Ἀθήνας ἄφιξις καὶ δεύτερος
[10, 14]   σχολὴν τοῦ Ἀναξαγόρου, μεταβὰς δ´  εἰς   Ἀθήνας ἐκεῖ ἐσχόλασε καὶ πολλοὺς
[10, 8]   ἐπὶ συνέσει καὶ παιδείᾳ παρέβαλον  εἰς   Αἴγυπτον ἐν τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις,
[10, 13]   πρῶτον μὲν τὴν ἑτέρωθεν ἄφιξιν  εἰς   Αἴγυπτον, ἔπειτα δὲ τὴν ἐκεῖθεν
[10, 4]   ἠρκέσθη διατριβῇ, λέγεται δὲ ἀπᾶραι  εἰς   Αἴγυπτον καὶ τῇ τούτων φιλοσοφίᾳ
[10, 8]   περὶ τῆς συνουσίας καὶ τὴν  εἰς   Αἰθιοπίαν ἐκδημίαν ἐκεῖθεν αὐτὸν μετενεγκεῖν
[10, 4]   οὐδέ τις ἄλλος θεῶν αὐτοῖς  εἰς   ἀναγκαίου τινὸς ἐπιτήδευσιν συνήργει· ἀλώμενοι
[10, 6]   ἔπλευσε. Καὶ ἀστρολογίαν δὲ πρῶτοι  εἰς   ἀνθρώπους ἐξήνεγκαν Αἰγύπτιοι, ὁμοίως δὲ
[10, 11]   φησὶ τὴν ἐξ Αἰγύπτου πορείαν  εἰς   ἅπερ ἤθελον χωρία, Μωσέως ἡγουμένου.
[10, 4]   μοι τήνδε συμβαλεῖσθαι τὴν σημείωσιν  εἰς   ἀπόδειξιν τοῦ προκειμένου σκοποῦ, εἰ
[10, 13]   χώραν ταύτην ἐπῴκησαν Δαναὸν  εἰς   Ἄργος ἀφικέσθαι· καίτοι τοῦτον ἀρχαιότατον
[10, 11]   γέγονεν, ἄλλως τε καὶ τὰ  εἰς   αὐτὸν ἐπεισφερόμενά φασιν ὑπὸ Ὀνομακρίτου
[10, 4]   σεμνὰ καὶ παλαιὰ τῆς πατρόθεν  εἰς   αὐτοὺς ἡκούσης θεολογίας αὐτά τε
[10, 2]   περιαυγασθεῖσαν, καθ´ σημαινόμενον διήκειν  εἰς   αὐτοὺς τὴν κλοπὴν τῆς ἀληθείας
[10, 14]   δὲ Κῦρος μετὰ πλεῖστον τῆς  εἰς   Βαβυλῶνα αἰχμαλωσίας τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους
[10, 14]   τὸ πᾶν Ἰουδαίων ἔθνος ἀπάγεται  εἰς   Βαβυλῶνα, προφητεύει τε αὐτόθι Δανιὴλ
[10, 1]   καὶ μαθήσεως ἔν τισι τῶν  εἰς   βελτίωσιν ψυχῆς συντεινόντων δογμάτων ζηλωταὶ
[10, 4]   γὰρ ἀλληνάλλως ποικίλαις ψευδοδοξίαις ἀπαχθέντες  εἰς   βυθὸν ἀδολεσχίας περιετράπησαν, οἱ δέ
[10, 2]   φασί, διὰ λιμὸν ἱκέται παραγενόμενοι  εἰς   Δελφοὺς ἤροντο τὴν Πυθίαν πῶς
[10, 4]   ἀνωφελῆ κατελάμβανε. Διὸ ταῦτα μὲν  εἰς   δεύτερον ἀνεβάλλετο, ὡς ἂν οὐδὲν
[10, 6]   κατέδειξαν Αἰγύπτιοι καὶ τὸν ἐνιαυτὸν  εἰς   δώδεκα μῆνας διεῖλον καὶ ἐν
[10, 1]   ὡρμήθημεν, ἀναγκαῖον πρῶτον ἁπάντων συνιδεῖν  εἰς   ἔλεγχον τοῦ τῶν δηλουμένων τρόπου.
[10, 4]   Ὧν μακροῖς ποθ´ ὕστερον χρόνοις  εἰς   Ἕλληνας παρελθοῦσα φιλοσοφία, μηδὲν τῶν
[10, 5]   τε ἄλλους καὶ δὴ καὶ  εἰς   Ἕλληνας. Ταῦτα μὲν οὖν μοι
[10, 3]   ἀπὸ τῶν Ἑβραϊκῶν λόγων ἐπιρρυείσης  εἰς   Ἕλληνας ὠφελείας εὖ μοι δοκεῖ
[10, 11]   Ὑψικράτης, Μῶχος. Τούτων τὰς βίβλους  εἰς   Ἑλληνίδα κατέταξε φωνὴν Λαῖτος,
[10, 12]   εὑρίσκεται σὺν καὶ Ἡρακλεῖ μέγαν  εἰς   ἐνιαυτόν‘ Ζῆθος δὲ καὶ Ἀμφίων,
[10, 2]   ἐκ τῆς διὰ τῶν γραφῶν  εἰς   ἡμᾶς δεδομένης ἀληθείας περιαυγασθεῖσαν, καθ´
[10, 10]   τὰ〉 κατὰ τὰς Ὀλυμπιάδας οὕτως  εἰς   ἡμᾶς εὑρεθήσεται συμφωνήσαντα· τούτοις γὰρ
[10, 12]   Σεμέλης πατὴρ ἐπὶ Λυγκέως  εἰς   Θήβας ἔρχεται καὶ τῶν Ἑλληνικῶν
[10, 11]   Τριπτολέμου γεωργία καὶ Κάδμου  εἰς   Θήβας παρουσία Μίνωός τε βασιλεία·
[10, 12]   Τριπτολέμου γεωργία καὶ Κάδμου  εἰς   Θήβας παρουσία Μίνωός τε βασιλεία·
[10, 6]   ἱεροῖς γυναιξὶ μίσγεσθαι ἐκώλυσαν μηδὲ  εἰς   ἱερὰ εἰσιέναι ἀπὸ γυναικῶν ἀλούτους
[10, 12]   βουληθεὶς αὐτοὺς περὶ τῶν ἀρχαίων  εἰς   λόγους, τῶν τῇδε τῇ πόλει
[10, 1]   παρὰ μόνων Ἑβραίων πεπορισμένοι, οὐκ  εἰς   μακρὸν ἀποδειχθήσεται. εἰ μὴ
[10, 8]   πανηγύρεσι τῶν ναῶν ἀνακομιζομένων ἀμφοτέρων  εἰς   ὄρος ἄνθεσι παντοίοις ὑπὸ τῶν
[10, 2]   ὄρος, τὰς καθαρὰς χεῖρας ἐκτείνας  εἰς   οὐρανὸν κοινὸν ἀποκαλέσας πατέρα τὸν
[10, 10]   ἀνθρώπους ἐμυθεύετο· σοφὸς γὰρ ὢν  εἰς   παιδείαν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἄγαν
[10, 8]   τοὺς ἀριθμούς, ἔτι δὲ τὴν  εἰς   πᾶν ζῷον τῆς ψυχῆς μεταβολὴν
[10, 4]   δὴ καὶ ξόανα παντοίας ὕλης  εἰς   πᾶσαν θνητῶν ζῴων ἰδέαν τετυπωμένα
[10, 12]   τε Ἀμφικτύονος βασιλεία καὶ  εἰς   Πελοπόννησον Δαναοῦ παρουσία καὶ
[10, 11]   τε Ἀμφικτύονος βασιλεία καὶ  εἰς   Πελοπόννησον Δαναοῦ παρουσία καὶ
[10, 1]   Στρωματεῖ τὴν περὶ τούτου σύστασιν  εἰς   πλάτος ἀπηύθυνε. Τούτου δέ μοι
[10, 3]   ἡγοῦμαι τὰ εἰρημένα. Ἔτι δὲ  εἰς   προπαρασκευὴν τῆς ἀπὸ τῶν Ἑβραϊκῶν
[10, 12]   τὸν ταῦρον τελευτήσαντα καὶ ταριχευθέντα  εἰς   σορὸν ἀποτεθεῖσθαι ἐν τῷ ναῷ
[10, 11]   ἀρχηγόν, καὶ ὑφ´ ἡμῶν νῦν  εἰς   σύγκρισιν παραλαμβανέσθωσαν. Εὑρήσομεν γὰρ οὐ
[10, 13]   ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου τὴν ἔρημον  εἰς   Συρίαν διοδοιπορῆσαι· φοβουμένους δὲ τὴν
[10, 6]   ἱστόρησαν. Παρεθέμην δὲ αὐτῶν ὀλίγα  εἰς   σύστασιν τῆς παρὰ βαρβάροις εὑρετικῆς
[10, 14]   εἰσελθὼν αὐτὰ ἐκ τῆς ἀταξίας  εἰς   τάξιν ἤγαγεν Ἀναξαγόρου δὲ ἐγένοντο
[10, 11]   ἀπὸ Φρυγίας διάβασις καὶ Ἴωνος  εἰς   τὰς Ἀθήνας ἄφιξις καὶ
[10, 8]   πολλὰ τῶν ἐξ Αἰγύπτου νομίμων  εἰς   τὰς ἑαυτῶν κατατάξαι νομοθεσίας Πυθαγόραν
[10, 3]   πεφωρακώς, ὅλον δρᾶμα ἐξ ἀρχῆς  εἰς   τέλος Ἀντιφάνους, τὸν Οἰωνιστήν, μεταγράψαι
[10, 4]   Ἕλληνες βαρβάρων παραλάβωσι, κάλλιον τοῦτο  εἰς   τέλος ἀπεργάζονται. Ταῦτα Πλάτων.
[10, 5]   πρῶτόν ἐστιν Ἄλφ, μεταληφθὲν  εἰς   τὴν Ἑλλάδα φωνὴν λέγοιτ´ ἂν
[10, 3]   πάνυ χαριέντως καὶ πρεπόντως ἀμφοῖν,  εἰς   τὴν ἑνδεκάτην τῶν Ἑλληνικῶν μεταθεὶς
[10, 2]   δυνάμεως διὰ τῶν ἁγίως βεβιωκότων  εἰς   τὴν ἡμετέραν ἐπιστροφὴν παραδόξως ἐνεργούμενα,
[10, 11]   τε ἐκ Φοινίκης τῆς Εὐρώπης  εἰς   τὴν Κρήτην ἀνακομιδή· κατὰ δὲ
[10, 8]   τοῦ Διὸς περαιοῦσθαι τὸν ποταμὸν  εἰς   τὴν Λιβύην καὶ μεθ´ ἡμέρας
[10, 11]   Σιβύλλης, Ἐπιμενίδου τοῦ Κρητός, ὅστις  εἰς   τὴν Σπάρτην ἀφίκετο, Ἀρισταίου τοῦ
[10, 11]   θυγατέρα καὶ ξύλων παντοδαπῶν ὕλην  εἰς   τὴν τοῦ νεὼ κατασκευὴν ἐδωρήσατο.
[10, 6]   γεγραφέναι. Συμβαλεῖται γοῦν καὶ ταῦτα  εἰς   τὴν τῶν εἰρημένων ἀκριβῆ καὶ
[10, 11]   ἁρπαγὴ {γέγονεν{ αι} Μενελάου τε  εἰς   τὴν Φοινίκην ἄφιξις καὶ τὰ
[10, 3]   οὐκ οἶδ´ ὅπως ὑμῖν‘ φησίν,  εἰς   τὸ μέσον ἀγαγεῖν, μηνύω καὐτὸς
[10, 4]   δὲ ἀληθοῦς καὶ μαθήματος βιωφελοῦς  εἰς   τὸ παντελὲς ἐχήρευεν. Οὐδέ τι
[10, 3]   Οἰωνιστήν, μεταγράψαι φησὶ τὸν Μένανδρον  εἰς   τὸν Δεισιδαίμονα. Ἐπεὶ δὲ τοὺς
[10, 13]   ἄλλης Αἰγύπτου ἐκπεσεῖν, κατακλεισθῆναι δὲ  εἰς   τόπον ἀρουρῶν ἔχοντα μυρίων τὴν
[10, 8]   αὐτοῖς καὶ πολλὰ τῶν χρησίμων  εἰς   τοὺς Ἕλληνας ἐκδόντα τυχεῖν ἀξιολόγου
[10, 2]   ἄκοντες τὴν παρ´ ἡμῶν ἀλήθειαν  εἰς   τοὺς ὁμοφύλους λάθρα διαδείκνυνται. Οἱ
[10, 3]   ἀνιμήσας καὶ πιὼν προεῖπεν, ὡς  εἰς   τρίτην ἡμέραν ἔσοιτο σεισμός‘ καὶ
[10, 3]   γίνεται γυναικός, ἐσθλῆς δ´ οὐδὲν  εἰς   ὑπερβολὴν πέφυκ´ ἄμεινον· διαφέρουσι δ´
[10, 2]   τῆς κατὰ διάνοιαν Ἑλληνικῆς κλοπῆς  εἰς   ὑπόδειγμα ἐναργὲς τῷ διορᾶν δυναμένῳ
[10, 4]   οὐδ´ αὐτὸς θαυμαστὸς Πύθιος  εἰς   φιλοσοφίαν αὐτοὺς τὸ παράπαν ὠφέλει,
[10, 4]   ποιῶν καὶ τὰ κάλλιστα ἐμπορεύεσθαι  εἰς   φιλοσοφίαν παρὰ τῶν βαρβάρων εὐγνωμόνως
[10, 4]   ὅλως παρὰ τῶν οἰκείων θεῶν  εἰς   φιλοσοφίαν ὠφελημένοι, ἀλλὰ καὶ τοῖς
[10, 12]   Ζεύς‘ τε ἐκ Κρήτης  εἰς   Φοινίκην ἀνακομιδή· κατὰ δὲ Λυγκέα
[10, 1]   τε περὶ τῶν μάλιστα ζητουμένων  εἰς   ψυχῆς ὠφέλειαν δογμάτων, δὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008