Alphabétiquement     [«   »]
τοὐναντίον 2
τοὔνομα 1
Τοὺς 2
τοὺς 83
ΤΟΥΣ 1
τούς 1
Τουσκανοὺς 1
Fréquences     [«    »]
81 γὰρ
77 εἰς
81 ἐπὶ
83 τοὺς
85 παρ´
100 τὸ
104 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

τοὺς


Livre, Chap.
[10, 11]   τὰς περὶ τῶν πραγμάτων πρὸς  τοὺς   ἀκούοντας διηγήσεις. Βηρωσσὸς ἀνὴρ Βαβυλώνιος,
[10, 4]   εἴ σοι καταλέγοιμι Ἡράκλειτον καὶ  τοὺς   ἄλλους Ἑλλήνων, δι´ ὧν ἀπελέγχεται
[10, 7]   ὅντινα τρόπον ἐν τούτῳ παρευδοκιμήσειν  τοὺς   ἄλλους ὑπελάμβανον, κατὰ τοῦτον ἡρμόζοντο,
[10, 1]   αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνας μὴ ἀγνοῆσαι  τοὺς   ἄνδρας, μνημονεῦσαι δὲ ὀνομαστὶ καὶ
[10, 9]   Ἡρακλεῖ. Καὶ ἐντεῦθεν δὲ ἐπὶ  τοὺς   ἀνωτέρω βαδίζων σαυτῷ τε συναγαγὼν
[10, 9]   τῶν ἐτῶν ἀριθμόν, προϊὼν ἐπὶ  τοὺς   ἀνωτέρω χρόνους τοὺς μέχρι Δαρείου
[10, 11]   οἱ μνημονεύσαντες, ἐν τῷ πρὸς  τοὺς   ἀποφηναμένους τὰ περὶ θεοῦ δειχθήσεται·
[10, 8]   γεωμετρίαν θεωρήματα καὶ τὰ περὶ  τοὺς   ἀριθμούς, ἔτι δὲ τὴν εἰς
[10, 10]   Ἑλλήνων δέ τινες ἱστοροῦσι κατὰ  τοὺς   αὐτοὺς χρόνους γενέσθαι Μωσέα· Πολέμων
[10, 9]   τὰ παρὰ τοῖς πᾶσιν ὑπὸ  τοὺς   αὐτοὺς χρόνους πραχθέντα συνεξητάκασιν. Εἶθ´
[10, 4]   Καὶ Δημόκριτος δὲ ἔτι πρότερον  τοὺς   Βαβυλωνίων λόγους ἠθικοὺς πεποιῆσθαι λέγεται.
[10, 1]   ἄλλοθεν ἄλλος τῶν θαυμαστῶν Ἑλλήνων  τοὺς   βαρβάρους ἐκπεριιὼν συνελέξατο, γεωμετρίαν, ἀριθμητικήν,
[10, 8]   τῶν παρ´ αὐτοῖς φιλοσόφων διδασκάλους,  τοὺς   βαρβάρους λέγω, πόθῳ τῆς ἀληθοῦς
[10, 7]   χάριν τὰς πόλεις  τοὺς   βασιλέας ἐπαινοῦντες· ἄλλοι δὲ ἐπὶ
[10, 11]   κατέταξε φωνὴν Λαῖτος, καὶ  τοὺς   βίους τῶν φιλοσόφων ἐπ´ ἀκριβὲς
[10, 2]   κηδόμενος θεὸς τοὺς μὲν ἐντολαῖς,  τοὺς   δ´ ἀπειλαῖς, ἔστι δ´ οὓς
[10, 9]   ἔτεσιν εἰκὸς ἦν Μωσέα ὑπεράγειν  τοὺς   δηλουμένους ἄπορον εἰπεῖν· διόπερ τοῦτό
[10, 9]   παραθήσομαι. Κἀγὼ δὲ καινοτέραν παρὰ  τοὺς   εἰρημένους ὁδεύσας ταύτῃ χρήσομαι τῇ
[10, 2]   Ταῦθ´ ὡς ἐν προοιμίοις φήσας  τοὺς   ἐλέγχους ἑξῆς ἐπάγει, παντοίαις κεχρημένος
[10, 11]   ὅπλων ἀντερείδων ἀνυπόπτους καθ´ ὑμῶν  τοὺς   ἐλέγχους παραλαμβάνω. Περὶ γὰρ τῆς
[10, 2]   τἀνδρὸς γραφῆς, ἐν μετὰ  τοὺς   ἐλέγχους τῶν εἰρημένων ταῦτα πάλιν
[10, 2]   συνάψας Κλήμης κλέπτας γεγονέναι  τοὺς   Ἕλληνας ἀναμφιλέκτοις ἐλέγχοις κατεφώρασεν. Εἰ
[10, 1]   λόγος ἀπέδειξεν, ὁπηνίκα τὰ πάντα  τοὺς   Ἕλληνας, γῆν πολλὴν πλανηθέντας, οὐκ
[10, 12]   ἀκριβῶς Τατιανῷ ἐν τῷ Πρὸς  τοὺς   Ἕλληνας, εἴρηται δὲ καὶ Κασσιανῷ
[10, 8]   καὶ πολλὰ τῶν χρησίμων εἰς  τοὺς   Ἕλληνας ἐκδόντα τυχεῖν ἀξιολόγου δόξης.
[10, 6]   βιβλίοις, περὶ τοῦ νέους γεγονέναι  τοὺς   Ἕλληνας καὶ παρὰ βαρβάρων ὠφελῆσθαι
[10, 1]   ἀπεδεξάμεθα προδιειληφότες κἄπειτα καὶ αὐτοὺς  τοὺς   Ἕλληνας μὴ ἀγνοῆσαι τοὺς ἄνδρας,
[10, 2]   κλοπῆς αὐτοὺς καθ´ αὑτῶν παραστήσωμεν  τοὺς   Ἕλληνας. Οἱ γὰρ τὰ οἰκεῖα
[10, 10]   δὲ τὰς ἀναγραφὰς αὐτῶν ποιεῖσθαι  τοὺς   Ἕλληνας. Οὗ δὴ χάριν τὰς
[10, 7]   οὖν οὐκ ἔστιν ἄλογον τετυφῶσθαι  τοὺς   Ἕλληνας ὡς μόνους ἐπισταμένους τὰ
[10, 14]   γὰρ τούτων ἀποδειχθέντων καιρὸς ἐπανελθόντας  τοὺς   Ἑλλήνων σοφοὺς ζηλωτὰς θεάσασθαι τῶν
[10, 7]   Περίεργος δ´ ἂν εἴην ἐγὼ  τοὺς   ἐμοῦ μᾶλλον ἐπισταμένους διδάσκων, ὅσα
[10, 9]   ἀπὸ τῆς πρώτης Ὀλυμπιάδος ἐπὶ  τοὺς   ἔμπροσθεν ἀνιὼν χρόνους μέχρι τῆς
[10, 12]   καὶ τοὺς περὶ Ἰάσονα ἀριστεῖς,  τοὺς   ἐν τῇ Ἀργοῖ πλεύσαντας, συνάγεται
[10, 10]   περιτεμνομένοις αὐτοὺς καταριθμῶν καὶ Ἀσσυρίους  τοὺς   ἐν τῇ Παλαιστίνῃ ἀποκαλῶν, τάχα
[10, 3]   τοῦ ὄντος ἀναγινώσκων λόγον πρὸς  τοὺς   ἓν τὸ ὂν εἰσάγοντας τοιαύταις
[10, 4]   τοσοῦτον δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος  τοὺς   ἐντυγχάνοντας ἐπισημαίνεται, ὡς οὐ μόνης
[10, 13]   τοὺς τῶν ποιμένων καλουμένων καὶ  τοὺς   ἐξ αὐτῶν γενομένους κρατῆσαι τῆς
[10, 4]   κατῆρξαν αὐτοῖς τῆς πολυθέου πλάνης,  τοὺς   ἑπτὰ παρ´ αὐτοῖς ἄνδρας ἐπὶ
[10, 11]   πολιτείας ἱστορίας τε τῆς κατὰ  τοὺς   ἡμετέρους νόμους ὅσα τε εἰρήκασιν
[10, 3]   εἰς τὸν Δεισιδαίμονα. Ἐπεὶ δὲ  τοὺς   κλέπτας ἔδοξεν οὐκ οἶδ´ ὅπως
[10, 9]   εἶναι τὴν Ἰλίου ἅλωσιν κατὰ  τοὺς   Λαβδὼν τοῦ κριτοῦ χρόνους, ἑπτὰ
[10, 11]   ψευδεῖς ἀποφαίνεσθαι καὶ τὰς περὶ  τοὺς   λόγους δόξας. Παρ´ οἷς γὰρ
[10, 9]   κατὰ Ὅμηρον καὶ Ἡσίοδον καὶ  τοὺς   λοιποὺς μνημονεύεται. Χθὲς δὲ καὶ
[10, 7]   οὐδεμιᾶς προβεβλημένης ἀναγραφῆς, καὶ  τοὺς   μαθεῖν βουλομένους διδάξειν ἔμελλε καὶ
[10, 8]   Πάντων δὲ τῶν παλαιῶν ἀγαλματοποιῶν  τοὺς   μάλιστα διωνομασμένους διατετριφέναι παρ´ αὐτοῖς,
[10, 2]   ἀνθρώπων παντοκράτωρ κηδόμενος θεὸς  τοὺς   μὲν ἐντολαῖς, τοὺς δ´ ἀπειλαῖς,
[10, 14]   γεγονὼς ἀποδέδεικται, φέρ´ ἴδωμεν καὶ  τοὺς   μετ´ αὐτὸν ἅπαντας. Μωσῆς δ´
[10, 9]   Ἑβραίους αὐτόν τε Μωσέα καὶ  τοὺς   μετ´ αὐτὸν προφήτας ταῖς ἴσαις
[10, 9]   ἀμφὶ Πυθαγόραν καὶ Δημόκριτον καὶ  τοὺς   μετὰ ταῦτα φιλοσόφους ὠνομάσθησαν, ἐγγύς
[10, 9]   προϊὼν ἐπὶ τοὺς ἀνωτέρω χρόνους  τοὺς   μέχρι Δαρείου τοῦ Περσῶν βασιλέως
[10, 8]   (ὅπερ καὶ μᾶλλον εἰκός)  τοὺς   νέους τὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ
[10, 11]   εὑρέσεως ἀνώτερα· μάρτυρας δὲ οὐ  τοὺς   οἴκοι παραλήψομαι, βοηθοῖς δὲ μᾶλλον
[10, 7]   οὖν ἐπέρχεταί μοι πάνυ θαυμάζειν  τοὺς   οἰομένους δεῖν περὶ τῶν παλαιοτάτων
[10, 1]   τὴν πολλὴν εὐδοκίμησιν τῇ δόξῃ  τοὺς   ὁμοίους καλύπτειν. Οὐ χρὴ δὲ
[10, 2]   τὴν παρ´ ἡμῶν ἀλήθειαν εἰς  τοὺς   ὁμοφύλους λάθρα διαδείκνυνται. Οἱ γὰρ
[10, 12]   δὲ Διονύσου ἐπὶ Ἡρακλέα καὶ  τοὺς   περὶ Ἰάσονα ἀριστεῖς, τοὺς ἐν
[10, 7]   συγγράφειν παρ´ αὐτοῖς, λέγω δὲ  τοὺς   περὶ Κάδμον τε τὸν Μιλήσιον
[10, 7]   χρόνῳ προέλαβον. Ἀλλὰ μὴν καὶ  τοὺς   περὶ τῶν οὐρανίων τε καὶ
[10, 2]   κεχρημένος ἀποδείξεσι καὶ πρώτους γε  τοὺς   ποιητὰς τὰ παρὰ τῶν ὁμοίων
[10, 13]   ὄνομα εἶναι Μισφραγμούθωσις, ἡττωμένους φησὶ  τοὺς   ποιμένας ἐκ μὲν τῆς ἄλλης
[10, 13]   Αἰγύπτου βασιλέων γενέσθαι φησὶν ἐπὶ  τοὺς   ποιμένας ἐπανάστασιν, καὶ πόλεμον συρραγῆναι
[10, 13]   τε μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ περιλαβεῖν  τοὺς   ποιμένας, ὅπως τήν τε κτῆσιν
[10, 3]   κλοπῆς ἄλλους αἰτιώμενος κλέπτης ἁλῶ,  τοὺς   πραγματευσαμένους τὰ περὶ τούτων μηνύσω.
[10, 8]   τὰ παρὰ τίνων ἀναλέξασθαι, πότερα  τοὺς   πρεσβυτέρους τὰ τῶν νέων, Ἑβραίους
[10, 14]   Σωκράτους κἄπειτα τοῖς Πυθαγορείοις ὁμιλήσας  τοὺς   πρὸ αὐτοῦ πάντας λόγῳ τε
[10, 13]   καὶ παλαιᾶς ἱστορίας ἐχόμενον. Τούτους  τοὺς   προκατωνομασμένους βασιλέας καὶ τοὺς τῶν
[10, 4]   Παλαιὸς γὰρ δὴ τόπος ἔθρεψε  τοὺς   πρώτους ταῦτα ἐννοήσαντας διὰ τὸ
[10, 8]   παρ´ αὐτοῖς, Τηλεκλέα καὶ Θεόδωρον,  τοὺς   Ῥοίκου μὲν υἱούς, κατασκευάσαντας δὲ
[10, 14]   ὥστε μηκέτ´ εὐλόγως ἡμῖν ἐπιμέμφεσθαι  τοὺς   συκοφάντας, εἰ δὴ καὶ αὐτοὶ
[10, 14]   δ´ ὑπὸ τοῦ τυράννου, ὅπως  τοὺς   σὺν αὐτῷ γενομένους ἄνδρας ἀπογράψηται,
[10, 8]   νέους τὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ  τοὺς   τὰ πλεῖστα τῶν ἐθνῶν περιειργασμένους
[10, 10]   μὲν πρὸ Ὠγύγου. Κατὰ δὲ  τοὺς   τούτου χρόνους ἐξῆλθε Μωσῆς ἀπ´
[10, 8]   ἀσεβῶν ἐν Ἅιδου τιμωρίας καὶ  τοὺς   τῶν εὐσεβῶν λειμῶνας καὶ τὰς
[10, 13]   Τούτους τοὺς προκατωνομασμένους βασιλέας καὶ  τοὺς   τῶν ποιμένων καλουμένων καὶ τοὺς
[10, 8]   ἀλογίας ἡμῶν κατηγορεῖν, εἰ δὴ  τοὺς   τῶν σοφῶν Ἑλλήνων καὶ αὐτῶν
[10, 7]   δημοσίων γραμμάτων ἀρχαιοτάτους εἶναί φασι  τοὺς   ὑπὸ Δράκοντος αὐτοῖς περὶ τῶν
[10, 11]   τῶν Τρωϊκῶν τοῦ πλείονα πρὸς  τοὺς   φιλομαθεῖς συντάττειν ἡμᾶς ἀπείργει. Δημόδοκος
[10, 11]   Περὶ Ἀσσυρίων δύο. Μετὰ δὲ  τοὺς   Χαλδαίους τὰ Φοινίκων οὕτως ἔχει·
[10, 10]   πρώτης Ὀλυμπιάδος, ὁπόθεν Ἕλληνες ἀκριβοῦν  τοὺς   χρόνους ἐνόμισαν, ἔτη συνάγεται χίλια
[10, 8]   εἴ γε βάρβαροι Ἑβραῖοι. Ὧν  τοὺς   χρόνους, καθ´ οὓς ἤκμασαν Μωσῆς
[10, 9]   γὰρ ἔκ τινων ὁμολογουμένων ἱστοριῶν  τοὺς   χρόνους συνελογίσαντο, οἱ δὲ παλαιοτέροις
[10, 7]   μαθεῖν βουλομένους διδάξειν ἔμελλε καὶ  τοὺς   ψευδομένους ἐλέγξειν, πολλὴ πρὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008