Alphabétiquement     [«   »]
ἐπήκουσα 1
Ἐπῆλθε 1
ἐπῆλθε 1
ἐπὶ 81
Ἐπί 1
Ἐπὶ 6
ἐπιβολὴν 1
Fréquences     [«    »]
81 γὰρ
77 εἰς
67 ὡς
81 ἐπὶ
83 τοὺς
85 παρ´
100 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre X

ἐπὶ


Livre, Chap.
[10, 11]   τὴν Ἰωνικὴν ἀποικίαν ἔτεσι τεσσαράκοντα,  ἐπὶ   ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀρξίππου, τῶν Ἰλιακῶν
[10, 4]   μὲν ἐπ´ Αἰγύπτου, οἱ δ´  ἐπὶ   Βαβυλῶνος φαίνονται τὴν μετοικίαν πεποιημένοι.
[10, 12]   πρώτῳ ἔτει, Θαργηλιῶνος μηνὸς δευτέρᾳ  ἐπὶ   δέκα, ὥς φησι Διονύσιος
[10, 11]   ἐπὶ Φαέθοντος ἐκπύρωσις καὶ  ἐπὶ   Δευκαλίωνος ἐπομβρία· κατὰ δὲ Σθενέλαον
[10, 12]   ἐπὶ Φαέθοντος ἐκπύρωσις καὶ  ἐπὶ   Δευκαλίωνος ἐπομβρία· κατὰ δὲ Σθένελον
[10, 9]   ἐν Ἕλλησι θαυμάσια μυθολογεῖται,  ἐπὶ   Δευκαλίωνος κατακλυσμὸς καὶ ἐπὶ
[10, 7]   ἀναγραφὴν οὔτ´ ἐν ἱεροῖς οὔτ´  ἐπὶ   δημοσίοις ἀναθήμασιν· ὅπου γε καὶ
[10, 2]   θερισμοῦ. Ὁρᾷς ὅτι βρέχων  ἐπὶ   δικαίους καὶ ἀδίκους’ διὰ τῶν
[10, 12]   τοῖς Χρονικοῖς. Ἀπὸ δὲ Διονύσου  ἐπὶ   Ἡρακλέα καὶ τοὺς περὶ Ἰάσονα
[10, 9]   Διὸς ἁρπαγή, Ἀπόλλωνος γένεσις, Κάδμου  ἐπὶ   Θήβας παρουσία καὶ ἔτι τούτων
[10, 11]   παιδὸς αὐτοῦ Τληπολέμου, τοῦ στρατεύσαντος  ἐπὶ   Ἴλιον. Ὀρφεὺς δὲ κατὰ τὸν
[10, 12]   ἦν υἱὸς Ἡρακλέους, Ὅμηρος μέμνηται  ἐπὶ   Ἴλιον στρατεύσαντος. Προτερεῖν ἄρα Μωσῆς
[10, 4]   χρόνῳ οἱ ἑπτὰ γενόμενοι σοφοὶ  ἐπὶ   κατορθώσει μνημονεύονται ἀγωγῆς τῆς ἠθικωτέρας,
[10, 11]   ἐξετάζειν δυναμένοις αὐτάρκως ἡμῖν ὡς  ἐπὶ   κεφαλαίῳ εἰρήσθω. Δυνατὸν γὰρ παντὶ
[10, 11]   Τατιανός. Μετίωμεν δὲ καὶ  ἐπὶ   Κλήμεντα· ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ' ΑΠΟ ΤΟΥ
[10, 10]   ἔτη σιζʹ Ἀπὸ Ὠγύγου τοίνυν  ἐπὶ   Κῦρον ἔτη χίλια διακόσια τριάκοντα
[10, 10]   Καὶ αὖθις· Ἀπὸ Ὠγύγου τοίνυν  ἐπὶ   Κῦρον, ὁπόσα ἀπὸ Μωσέως ἐπὶ
[10, 10]   οὕτως· ἀπὸ τῆς ἐξόδου Μωσέως  ἐπὶ   Κῦρον, ὃς ἐβασίλευσε μετὰ τὴν
[10, 10]   τῆς νεʹ ἔτος πρῶτον, τουτέστιν  ἐπὶ   Κύρου βασιλείας ἔτος πρῶτον, ὅπερ
[10, 12]   Κάδμος μὲν Σεμέλης πατὴρ  ἐπὶ   Λυγκέως εἰς Θήβας ἔρχεται καὶ
[10, 11]   σοφίας ἀγχινοίας τε καὶ νομοθεσίας,  ἐπὶ   Λυγκέως τοῦ μετὰ Δαναὸν βασιλεύσαντος
[10, 3]   ὑφ´ ἑαυτοῦ λέγει κατὰ τὸν  ἐπὶ   Μαυσώλῳ ἀγῶνα τὸν διδάσκαλον. Πραγμάτων
[10, 9]   βασιλείας τὸν ἀνωτέρω χρόνον ἀπαριθμούμενος  ἐπὶ   Νίνον ἥξεις τὸν Ἀσσύριον, ὃν
[10, 4]   ἐπὶ πᾶσιν ἐπ´ ἔτεα ὀγδώκοντα  ἐπὶ   ξένης ἐγενήθην. Ἐπῆλθε γὰρ καὶ
[10, 1]   τὰ περὶ εὐσεβείας ἑνὸς τοῦ  ἐπὶ   πάντων θεοῦ τά τε περὶ
[10, 4]   τὴν πολύθεον τῇ γνώσει τοῦ  ἐπὶ   πάντων θεοῦ φύραντες οὐδέ γε
[10, 5]   ταῦτα Σέν, ὅπερ ἐστὶν ὀδόντες‘  ἐπὶ   πᾶσι τὸ εἰκοστὸν δεύτερον στοιχεῖον
[10, 4]   Αἰγυπτίων οἱ καλεόμενοι Ἁρπεδονάπται, οἷς  ἐπὶ   πᾶσιν ἐπ´ ἔτεα ὀγδώκοντα ἐπὶ
[10, 10]   ἀπὸ Μωσέως ἔτη ακʹ εἴπερ  ἐπὶ   πεντηκοστῆς πέμπτης ἔτος πρῶτον ἔτη
[10, 10]   τούτοις συντρέχει· ὥστ´ οὐδ´ ἐπίσημος  ἐπὶ   πλέον τῶν χρόνων παραλλαγή.
[10, 14]   καθ´ ἑαυτὸν διήνεγκεν· Εὐριπίδης δὲ  ἐπὶ   ποιητικὴν μεταβὰς ὑπό τινων σκηνικὸς
[10, 10]   ἔξοδον γεγενῆσθαι, τόνδε τὸν τρόπον·  ἐπὶ   πρώτην Ὀλυμπιάδα τὴν προειρημένην ἀπὸ
[10, 9]   ἱεροῖς ἀναγραφῶν συναγαγὼν καὶ συγγράψας  ἐπὶ   Σεμιράμεως γέγονε τῆς Ἀσσυρίων βασιλίδος.
[10, 9]   ὧδέ πως· εἴπερ Σαγχουνιάθων  ἐπὶ   Σεμιράμεως γέγονεν, δὲ μακρῷ
[10, 9]   ὧδε τὸν ἔλεγχον ἐφοδεύσω· εἴπερ  ἐπὶ   Σεμιράμεως τῆς Ἀσσυρίων βασιλίδος
[10, 4]   τοὺς ἑπτὰ παρ´ αὐτοῖς ἄνδρας  ἐπὶ   σοφίᾳ θαυμασθῆναι, οὓς δὴ καὶ
[10, 8]   ὅσοι τῶν παρ´ Ἕλλησι δεδοξασμένων  ἐπὶ   συνέσει καὶ παιδείᾳ παρέβαλον εἰς
[10, 2]   αὐτῶν, διαφόροις τοῖς χρόνοις καταχρώμενος,  ἐπὶ   τὰ ἑξῆς τρέψομαι. Ταῦθ´ ὡς
[10, 13]   πάντες ἀβλαβεῖς ἀπέλθωσι. Τοὺς δὲ  ἐπὶ   ταῖς ὁμολογίαις πανοικεσίᾳ μετὰ τῶν
[10, 9]   Ἀλλ´ μὲν ἡμέτερος λόγος  ἐπὶ   ταύτης ἐδήλου γενέσθαι τὸν Ἁβραάμ,
[10, 9]   μὲν τοῦ δευτέρου ἔτους Δαρείου  ἐπὶ   τὴν αʹ Ὀλυμπιάδα ἔτη συνάγοιτ´
[10, 7]   λέγονται γενέσθαι, βραχὺ τῆς Περσῶν  ἐπὶ   τὴν Ἑλλάδα στρατείας τῷ χρόνῳ
[10, 8]   τὰ Ἑβραίων μὴ ἀγνοῆσαι, ἀρχῆθεν  ἐπὶ   τὴν Ἑλλάδα φωνὴν μεταβεβλημένα. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
[10, 12]   τῆς Ἡρακλέους ἐν Ἄργει βασιλείας  ἐπὶ   τὴν Ἡρακλέους αὐτοῦ καὶ Ἀσκληπιοῦ
[10, 9]   Ἄτλας ἐγνωρίζοντο. Ἀπὸ δὲ Κέκροπος  ἐπὶ   τὴν Ἰλίου ἅλωσιν ἄλλα συνάγεται
[10, 9]   ὥστε τὰ πάντα ἀπὸ Μωσέως  ἐπὶ   τὴν Ἰλίου ἅλωσιν συνάγεσθαι πλεῖον
[10, 12]   τὸν χρονογράφον Ἀπολλόδωρον. Ἐντεῦθεν δὲ  ἐπὶ   τὴν Κάστορος καὶ Πολυδεύκους ἀποθέωσιν
[10, 3]   θεωρηθῆναι· καὶ τὴν Συβάρεως ἅλωσιν  ἐπὶ   τὴν Μεσσήνης μετέθηκεν. Ἵνα δέ
[10, 14]   ἐπιτρέψας τοῖς θέλουσιν αὐτῶν παλινοστεῖν  ἐπὶ   τὴν οἰκείαν γῆν καὶ τὸ
[10, 13]   ἄνθρωποι τὸ γένος ἄσημοι καταθαρρήσαντες  ἐπὶ   τὴν χώραν ἐστράτευσαν καὶ ῥᾳδίως
[10, 10]   εἴκοσιν· ἀπὸ δὲ πρώτης Ὀλυμπιάδος  ἐπὶ   τῆς νεʹ ἔτος πρῶτον, τουτέστιν
[10, 7]   θετέον ἐκείνην αἰτίαν· οἱ γὰρ  ἐπὶ   τὸ γράφειν ὁρμήσαντες οὐ περὶ
[10, 9]   ἔθνους, εὕροι ἂν ἀπὸ Τιβερίου  ἐπὶ   τὸ δεύτερον ἔτος Δαρείου ἔτη
[10, 2]   Πεισθεὶς οὖν αὐτοῖς Αἰακὸς ἀνελθὼν  ἐπὶ   τὸ Ἑλληνικὸν ὄρος, τὰς καθαρὰς
[10, 7]   τοὺς βασιλέας ἐπαινοῦντες· ἄλλοι δὲ  ἐπὶ   τὸ κατηγορεῖν τῶν πράξεων
[10, 7]   κατὰ τοῦτον ἡρμόζοντο, τινὲς μὲν  ἐπὶ   τὸ μυθολογεῖν τραπόμενοι, τινὲς δὲ
[10, 9]   τῆς ἐρημίας τοῦ δηλωθέντος ἱεροῦ  ἐπὶ   τὸ νʹ ἔτος Ὀζίου τοῦ
[10, 9]   Ἀπὸ δὲ Μωσέως πάλιν ἀνιὼν  ἐπὶ   τὸ πρῶτον ἔτος ζωῆς Ἁβραὰμ
[10, 10]   κατὰ ἀνάλυσιν εὑρίσκεται ταὐτὸν διάστημα  ἐπὶ   τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ἀπ´
[10, 9]   Ὀζίου τοῦ Ἰουδαίων βασιλέως ἀνιὼν  ἐπὶ   τὸ τρίτον ἔτος Λαβδὼν παρ´
[10, 3]   κατείληφα, καὶ τὸ δεινόν, ὅτι  ἐπὶ   τὸ χεῖρον. Τὰ γοῦν περὶ
[10, 10]   ἐπὶ Κῦρον, ὁπόσα ἀπὸ Μωσέως  ἐπὶ   τὸν αὐτὸν χρόνον, ἔτη ασλζʹ
[10, 4]   λόγος προϊὼν ἐπιδείξει· τοσοῦτον δὲ  ἐπὶ   τοῦ παρόντος τοὺς ἐντυγχάνοντας ἐπισημαίνεται,
[10, 9]   Ἕλλησιν Ἡρακλεῖ. Καὶ ἐντεῦθεν δὲ  ἐπὶ   τοὺς ἀνωτέρω βαδίζων σαυτῷ τε
[10, 9]   τὸν τῶν ἐτῶν ἀριθμόν, προϊὼν  ἐπὶ   τοὺς ἀνωτέρω χρόνους τοὺς μέχρι
[10, 9]   δὲ ἀπὸ τῆς πρώτης Ὀλυμπιάδος  ἐπὶ   τοὺς ἔμπροσθεν ἀνιὼν χρόνους μέχρι
[10, 13]   ἄλλης Αἰγύπτου βασιλέων γενέσθαι φησὶν  ἐπὶ   τοὺς ποιμένας ἐπανάστασιν, καὶ πόλεμον
[10, 4]   δὲ Ἀμφιάρεως καὶ Ἀμφίλοχος καὶ  ἐπὶ   τούτοις μυρίος ἄλλος ἐπιρρέων χρησμῳδῶν
[10, 5]   ὁμοῦ τὰ δύο καλὴ ἀρχή‘  ἐπὶ   τούτοις Χάφ, ἐστιν ὅμως‘
[10, 3]   γὰρ τῷ τῆς κλοπῆς ὀνόματι  ἐπὶ   τούτου χρῆσθαι) οὐκέτι κατειλήφατε. Τί
[10, 7]   ὅπου γε καὶ περὶ τῶν  ἐπὶ   Τροίαν τοσούτοις ἔτεσι στρατευσάντων ὕστερον
[10, 6]   μάχαιρα καμπύλη) καὶ πρῶτοι πέλταις  ἐπὶ   τῶν ἵππων ἐχρήσαντο. Ὁμοίως δὲ
[10, 9]   κατὰ Δευκαλίωνα κατακλυσμὸς καὶ  ἐπὶ   Φαέθοντος ἐκπύρωσις Ἐριχθονίου τε γένεσις
[10, 11]   Ἰώ· κατὰ δὲ Κροτωπὸν  ἐπὶ   Φαέθοντος ἐκπύρωσις καὶ ἐπὶ
[10, 12]   Ἰώ· κατὰ δὲ Κροτωπὸν  ἐπὶ   Φαέθοντος ἐκπύρωσις καὶ ἐπὶ
[10, 9]   ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμὸς καὶ  ἐπὶ   Φαέθοντος ἐμπρησμός, πολλῶν, ὡς εἰκός,
[10, 11]   αὐτῶν ὄνομα Ναβουχοδονόσορ, τοῦ συστρατεύσαντος  ἐπὶ   Φοίνικας καὶ Ἰουδαίους, ἅτινα διὰ
[10, 10]   ὅσον ἀπὸ τῆς νεʹ Ὀλυμπιάδος  ἐπὶ   Ὤγυγον, ὃς ἔκτισεν Ἐλευσῖνα· ὅθεν
[10, 10]   ἐν δὲ τῇ Ἀττικῇ  ἐπὶ   Ὠγύγου γίνεται κατακλυσμός· καὶ κατὰ
[10, 12]   Φορωνέα τὸν μετ´ Ἴναχον  ἐπὶ   Ὠγύγου κατακλυσμὸς καὶ ἐν
[10, 9]   Ἴναχον. Μεταξὺ δὲ τούτων  ἐπὶ   Ὠγύγου μνημονεύεται κατακλυσμὸς πρῶτός τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/08/2008