Alphabétiquement     [«   »]
καθωμίλει 1
καθὼς 2
καί 4
καὶ 869
Καὶ 38
καινοτέρων 1
καίπερ 1
Fréquences     [«    »]
363 δὲ
367 τὴν
256 τῶν
869 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

καὶ


Lv., Chap., Par.
15, 10, 59    εἰργασμένου· καὶ γὰρ εἴ τις  καὶ   ἄλλος ἐδόκει δυσπαραίτητος μὲν ἐπὶ
15, 10, 59    δὲ ἐδόκει κατάγνωσις τῆς προπετείας  καὶ   ἁμαρτίας, ἔνθεν οὐδὲ μελλήσας
15, 5, 54    ταῦτα οὐ μόνον δίκαιον, ἀλλὰ  καὶ   ἀναγκαῖον πόλεμον ἐξιόντων; γὰρ
15, 5, 54    θεοῦ δὲ παρόντος καὶ πλῆθος  καὶ   ἀνδρεία πάρεστιν. ἵνα δὲ καὶ
15, 5, 54    ὡς εἰκὸς ἔχειν τὸ βάρβαρον  καὶ   ἀνεννόητον θεοῦ, πλεῖστα μέντοι προσέκρουσαν
15, 7, 56    ἄνωθεν ἦσαν, εἷς δ' αὐτῶν  καὶ   ἀνεψιὸς τοῦ βασιλέως Ἀχίαβος. Εὐθὺς
15, 7, 56    ἔτι δὲ τῆς παραλίου Γάζαν  καὶ   Ἀνθηδόνα καὶ Ἰόπην καὶ Στράτωνος
15, 5, 54    μαθόντων· τοῦτο γὰρ τὸ ὄνομα  καὶ   ἀνθρώποις θεὸν εἰς ἐμφάνειαν ἄγει
15, 3, 52    αὐτῆς ἐποιεῖτο τὸ πᾶν πρᾶγμα  καὶ   Ἀντώνιον οὐκ ἀνίει τίσασθαι τὸν
15, 4, 53    προσεδοκᾶτο· τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο  καὶ   Ἀντωνίῳ λυσιτελήσειν οὐδ' ἐκείνῳ πιστῆς
15, 4, 53    ὧν οὐκ ἄδηλον, ὡς μεγάλων  καὶ   ἀπαύστων κακῶν ἀναπλησθήσεται τὰ περὶ
15, 11, 60    τε εἰς τὴν φάραγγα διειλημμένη  καὶ   ἀπὸ ταύτης ἄνω πάλιν ἐπὶ
15, 3, 52    καὶ διὰ τούτου παρηγορήσαντος ὁμοῦ  καὶ   ἀποσκευασαμένου τὰς ἐντεύξεις, ἃς ὑπὲρ
15, 8, 57    ἐκεῖνος ἐκτήσατο, χρυσοῦ τε ἀπέφθου  καὶ   ἀργύρου πάντων αὐτῷ πεποιημένων. Τὰ
15, 10, 59    αὐτοῦ πέμπειν εἰς Ῥώμην Ἀλέξανδρον  καὶ   Ἀριστόβουλον, συντευξομένους Καίσαρι. Τούτοις ἀνελθοῦσιν
15, 10, 59    ἁμαρτόντας ἀφιέναι. Κατηγορούντων οὖν ὕβρεις  καὶ   ἁρπαγὰς καὶ κατασκαφὰς ἱερῶν
15, 11, 60    Ἡρώδου τοῦ Ἀσαμωναίων γένους βασιλεῖς  καὶ   ἀρχιερεῖς ᾠκοδόμησαν καὶ βᾶριν ἐκάλεσαν,
15, 5, 54    αὐτούς, τῶν μὲν Ἑλλήνων ἱεροὺς  καὶ   ἀσύλους εἶναι φαμένων τοὺς κήρυκας,
15, 10, 59    τόν τε Τράχωνα καὶ Βαταναίαν  καὶ   Αὐρανῖτιν· ἔδωκεν δὲ διὰ τοιαύτην
15, 7, 56    διότι μικρὰς ἐλπίδας ἔχοι μὴ  καὶ   αὐτὴ τῶν ὁμοίων ἐξ Ἡρώδου
15, 11, 60    τὸ πρὸς μεσημβρίαν εἶχε μὲν  καὶ   αὐτὸ πύλας κατὰ μέσον, ἐπ'
15, 8, 57    βασιλεὺς ἐξυβρίζειν ἐδόκει τὸ πλῆθος  καὶ   αὐτὸν ἐκεῖνον ἀγαγεῖν. Ἐκεῖνοι μὲν
15, 6, 55    δὲ τῷ Δοσιθέῳ θεραπεύοντος αὐτοῦ  καὶ   αὐτὸν καὶ τὴν Ἀλεξάνδραν καὶ
15, 7, 56    ἐβόα κακὴν πρὸς τὸν ἄνδρα  καὶ   ἀχάριστον γενέσθαι καὶ δίκαια πάσχειν
15, 10, 59    ὑπ' αὐτὸ δὲ γῆς ὀλίσθημα  καὶ   βάθος ἀπερρωγὸς ἄβατον ὕδατος ἀκινήτου
15, 3, 52    ἐπιτέτακτο σκότους ἐπέχοντος βαροῦντες ἀεὶ  καὶ   βαπτίζοντες ὡς ἐν παιδιᾷ νηχόμενον
15, 11, 60    γένους βασιλεῖς καὶ ἀρχιερεῖς ᾠκοδόμησαν  καὶ   βᾶριν ἐκάλεσαν, ὡς ἐκεῖ τὴν
15, 2, 51    τὸν Ὑρκανὸν ἐτίμων ὡς ἀρχιερέα  καὶ   βασιλέα καὶ πᾶν τὸ μέχρις
15, 9, 58    ἐκ λευκῆς πέτρας, καὶ διακοσμῶν  καὶ   βασιλείοις πολυτελεστάτοις καὶ διαίταις πολιτικαῖς,
15, 10, 59    κατὰ τῶν γλουτῶν ἀλλά τοι  καὶ   βασιλεύσεις, ἔφη, καὶ τὴν ἀρχὴν
15, 10, 59    χώραν ἔτι τόν τε Τράχωνα  καὶ   Βαταναίαν καὶ Αὐρανῖτιν· ἔδωκεν δὲ
15, 8, 57    δ' οὐδὲ τὸν Ἡρώδην ἐκταραττόμενοι·  καὶ   βίαν μὲν ἐπάγειν ἄκαιρον ᾤετο,
15, 10, 59    ἐν ἔθει τὸ λῃστεύειν πεποιημένους  καὶ   βίον οὐκ ἄλλοθεν ἔχοντας· οὔτε
15, 9, 58    Ἦν δὲ οὐδὲν τι  καὶ   βοηθείας ἄξιον ἐδόκει προκατειληφότος τοῦ
15, 11, 60    περίβολος κατὰ μὲν τὸ νότιον  καὶ   βόρειον κλίμα τριστοίχους πυλῶνας ἀλλήλων
15, 4, 53    μετὰ ταῦτα δὲ κακοήθης ἦν  καὶ   βραδὺς εἰς τὰς ἀποδόσεις καὶ
15, 7, 56    τὴν βασιλείαν ἄρχοντα τῆς Ἰδουμαίας  καὶ   Γάζης ἀποδείκνυσιν τὸν Κοστόβαρον καὶ
15, 9, 58    δὲ Ἀγρίππα κέκλητο. Προσέλαβεν δὲ  καὶ   γάμον αὐτῷ κινηθεὶς ἐξ ἐρωτικῆς
15, 5, 54    ἔφη δεῖσθαι, τὸν δὲ Ἄραβα,  καὶ   γὰρ ἀκηκόει παρ' αὐτοῦ καὶ
15, 10, 59    Ἡρώδου καὶ μηδὲν κακὸν εἰργασμένου·  καὶ   γὰρ εἴ τις καὶ ἄλλος
15, 10, 59    δὲ κἀν τοῖς Καίσαρος κατάγεσθαι·  καὶ   γὰρ ἐξεδέξατο μετὰ πάσης φιλανθρωπίας
15, 3, 52    εἰδότι φράσαι. Πυθόμενος δὲ Σαββίων,  καὶ   γὰρ ἦν ἐχθρὸς Ἡρώδου πρότερον>
15, 7, 56    δ' ἐκείνου τὴν ὕβριν ἐνηνοχότος  καὶ   γεγονότος εἰς προπέτειαν ἑτοίμου, τῆς
15, 2, 51    Ἀριστόβουλον ἑκκαιδεκαέτης γὰρ ὢν ἐτύγχανεν,  καὶ   γένει προύχοντα πέμπειν παρὰ τὸν
15, 5, 54    ποιοῦντας; Πῶς δ' ἄν, εἰ  καὶ   γενναίους ἡγεῖταί τις αὐτούς, οὐ
15, 4, 53    Ἀντώνιον ἐπ' Ἀρμενίαν στρατευόμενον ἀνέστρεφεν  καὶ   γίνεται μὲν ἐν Ἀπαμείᾳ καὶ
15, 8, 57    ἐφεστηκότων αἰεί τινων πλησίον, οἳ  καὶ   γινώσκειν καὶ κωλύειν ἐδύναντο. Τότε
15, 2, 51    ἐπικλήτων τις ἀξιοῦται τῆς ἀρχιερωσύνης,  καὶ   γράφει Κλεοπάτρᾳ μουσουργοῦ τινος αὐτῇ
15, 3, 52    ὀδύνην ὀδυρτικὴν ἐποίει καὶ φιλόνεικον,  καὶ   γράφει τὴν ἐπιβουλὴν Ἡρώδου τῇ
15, 6, 55    προλαβεῖν ἀσφαλείᾳ τὰς αὖθις ἐλπίδας,  καὶ   γράφειν ἠξίου περὶ τούτων Μάλχῳ
15, 10, 59    Οὐάρρωνος κατεβόων τοῦ τότε ἡγεμονεύοντος  καὶ   γράφειν ἠξίουν Καίσαρι τοῦ Ζηνοδώρου
15, 2, 51    ὑποτεινόντων Ὑρκανὸς πόθον εἶχεν ἀπιέναι,  καὶ   γράφων Ἡρώδης παρεκάλει δεῖσθαι Φραάτου
15, 6, 55    τοὺς λόγους, φιλόνεικον δέ τι  καὶ   γυναικεῖον αὐτῆς πεπονθυίας καὶ μήτε
15, 7, 56    αὐτὸν ἦν, εἶχεν δέ τι  καὶ   γυναικεῖον ὁμοῦ καὶ χαλεπὸν ἐκ
15, 5, 54    κἂν εἰ πανδημεὶ μετὰ τέκνων  καὶ   γυναικῶν ἐστρατεύεσθε, περιῆν ἂν ὑμῖν
15, 3, 52    πρὸς πένθος ἐπιτηδεύων μόνον, ἀλλὰ  καὶ   δάκρυσι χρώμενος καὶ σύγχυσιν τῆς
15, 4, 53    καὶ γίνεται μὲν ἐν Ἀπαμείᾳ  καὶ   Δαμασκῷ, παρῆλθεν δὲ καὶ εἰς
15, 11, 60    ναός, ἀλλὰ ταῦτα καὶ Κῦρος  καὶ   Δαρεῖος Ὑστάσπου τὰ μέτρα
15, 3, 52    ἔχειν φιλοστόργως πρὸς τὴν γυναῖκα  καὶ   δεδοικέναι τὴν ὕβριν, εἰ καὶ
15, 2, 51    καὶ χαρᾷ τῶν οὐ προσδοκηθέντων  καὶ   δέει τῆς ὑποψίας Ἀλεξάνδρα μετὰ
15, 5, 54    δίψει προιόντες αὑτοὺς ἐνεχείριζον ἄγειν  καὶ   δεῖν, καὶ> πέντε μὲν ἡμέραις
15, 8, 57    ἐπιφανεστάτους εἰς τὸ θέατρον παρήγαγεν  καὶ   δείξας τὰ τρόπαια, τί ποτ'
15, 2, 51    Ἀλεξάνδρα πέμπει τὰς εἰκόνας Ἀντωνίῳ·  καὶ   Δέλλιος ἐτερατεύετο λέγων οὐκ ἐξ
15, 4, 53    τὸν φανερώτατον ἀναλαμβάνειν, ἐγκείμενοι δὲ  καὶ   δεόμενοι μηδὲν ἐκ προπετείας ἐπιτηδεύειν·
15, 10, 59    μὲν οὖν πολλοὶ κατὰ θεραπείαν  καὶ   δέος εἶκον οἷς ἠξίου, τοὺς
15, 9, 58    Πειραιᾶ, καταγωγὰς δ' ἔνδον ἔχοντι  καὶ   δευτέρους ὑφόρμους, τῇ δὲ δομήσει
15, 6, 55    τάς τε δυνάμεις ἐκτάττοντος συνιππαζόμενος  καὶ   δεχόμενος αὐτὸν καὶ φίλους ἀνδρῶσιν
15, 2, 51    τὴν Μαριάμμην συνοικοῦσαν τῷ βασιλεῖ,  καὶ   δῆλος ἦν καλλίπαιδά τινα τὴν
15, 9, 58    εὕρασθαι κατὰ τὴν ἀξίαν. Ἀλλὰ  καὶ   δῆμοι καὶ πόλεις καὶ τῶν
15, 6, 55    ἀραβαρχίαν ἔχοντι δέξασθαί τε αὐτὸν  καὶ   δι' ἀσφαλείας ἔχειν· ὑπεξελθόντων γὰρ
15, 8, 57    τε φιλοτιμίας τοῦ νέον ἐγείρειν  καὶ   δι' αὐτοῦ πρότερον οὐκ ἐν
15, 11, 60    προσόδων, τὸ δὲ μέγιστον φίλοι  καὶ   δι' εὐνοίας οἱ πάντων ὡς
15, 9, 58    τόπος ἔσχηκεν, ἐκ μακροῦ  καὶ   διὰ πλειόνων ἀναλωμάτων πεποιημένης. Τὰ
15, 5, 54    εἰς τὴν οἰκείαν, προσειληφὼς ἀξίωμα  καὶ   διὰ ταύτην τὴν ἀνδραγαθίαν. ~(Τὰ
15, 6, 55    μόνους καὶ διὰ τὸ γένος  καὶ   διὰ τὴν εὔνοιαν τῶν ὄχλων.
15, 2, 51    τε ἐπιβουλεῦσαι λέγων τῇ βασιλείᾳ  καὶ   διὰ τῆς Κλεοπάτρας πράττειν, ὅπως
15, 6, 55    τοὺς τὴν ἀρχὴν ἀπολαμβάνοντας μόνους  καὶ   διὰ τὸ γένος καὶ διὰ
15, 5, 54    χεῖρας ᾔεσαν πλείους τε ὄντες  καὶ   διὰ τὸ κατεπείγειν ἐπὶ τὸ
15, 9, 58    μὲν γὰρ αὐχμοὶ διηνεκεῖς ἐγένοντο,  καὶ   διὰ τὸ τοιοῦτον ἄκαρπος
15, 7, 56    ἀεὶ τῶν ἐκείνης προγόνων γεγενῆσθαι,  καὶ   διὰ τοῦτ' εἶναι δίκαιον αἰτεῖσθαι
15, 3, 52    τῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ πραγμάτων  καὶ   διὰ τοῦτο συνεχὲς ἐντυγχάνων τῇ
15, 3, 52    ὧν ἠξίου τὴν κοίλην Συρίαν  καὶ   διὰ τούτου παρηγορήσαντος ὁμοῦ καὶ
15, 10, 59    δὲ ἀπετόλμων μάλιστα μὲν ἐγκειμένου  καὶ   διαβάλλοντος αὐτὸν Ζηνοδώρου καὶ παρασχόντος
15, 4, 53    τῶν ἄλλων ἀφαιρούμενον αὐτῇ χαρίζεσθαι,  καὶ   διαβᾶσα σὺν ἐκείνῳ τὴν Συρίαν
15, 9, 58    τε τοῖς Ἰουδαίοις ἰσχῦσαι συνέβη  καὶ   διαβοηθῆναι παρὰ τοῖς ἄλλοις, ὥστε
15, 7, 56    ἄσπονδον, ἐν δὲ τῷ τότε  καὶ   διαβολὰς μείζονας. τε ὑποψία
15, 8, 57    δὲ τῶν ὑφ' Ἡρώδου πολυπραγμονεῖν  καὶ   διαγγέλλειν τὰ τοιαῦτα τεταγμένων ἐξευρηκὼς
15, 9, 58    καὶ διακοσμῶν καὶ βασιλείοις πολυτελεστάτοις  καὶ   διαίταις πολιτικαῖς, τὸ δὲ μέγιστον
15, 10, 59    τὴν πόλιν οὔτε κοινωνία περιπάτου  καὶ   διαίτης, ἀλλ' ἐτετήρητο τὰ πάντα.
15, 9, 58    παρέργως, ἀλλ' ἐκ λευκῆς πέτρας,  καὶ   διακοσμῶν καὶ βασιλείοις πολυτελεστάτοις καὶ
15, 8, 57    αἰεί τι πρὸς ἀσφάλειαν ἐπεξευρίσκων  καὶ   διαλαμβάνων φυλακαῖς τὸ πᾶν ἔθνος,
15, 9, 58    ἰδίᾳ τε φίλος ὢν Ἡρώδῃ  καὶ   διασώσασθαι θέλων τοὺς ὑπ' αὐτῷ,
15, 6, 55    ἐμποδὼν ἐᾶν, εἰ μὲν περισωθείη  καὶ   διαφύγοι τὸν κίνδυνον, ἀσφαλὲς ἡγούμενος
15, 5, 54    ἐπανορθώσεται, παρακαλέσαι προειλόμην ὑμᾶς ἅμα  καὶ   διδάξαι δι' ὧν ἂν ἐμμείναιτε
15, 7, 56    καὶ Γάζης ἀποδείκνυσιν τὸν Κοστόβαρον  καὶ   δίδωσιν αὐτῷ τὴν ἀδελφὴν Σαλώμην
15, 10, 59    μετὰ πάσης φιλανθρωπίας τοὺς παῖδας·  καὶ   δίδωσιν Ἡρώδῃ τὴν βασιλείαν ὅτῳ
15, 8, 57    μὴ μετὰ πάσης ἀσφαλείας κρατοίη,  καὶ   διέγνω πάντοθεν περιειληφέναι τὸ πλῆθος,
15, 7, 56    τοῦ πρὸς ἐκείνην μίσους εἰληφέναι  καὶ   διελάλουν οὐ μικρῶς παροξύνουσαι τὸν
15, 8, 57    θυμελικοῖς καλουμένοις προυτίθει μέγιστα νικητήρια·  καὶ   διεσπούδαστο πάντας τοὺς ἐπισημοτάτους ἐλθεῖν
15, 5, 54    τε χώρας ἀνατετραμμένης τοῖς πολεμίοις  καὶ   διεφθορότων τῶν ἀνθρώπων μηδὲν ἔτι
15, 7, 56    τὸν ἄνδρα καὶ ἀχάριστον γενέσθαι  καὶ   δίκαια πάσχειν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις
15, 5, 54    ἴσως τοίνυν τὸ μὲν ὅσιον  καὶ   δίκαιόν ἐστιν μεθ' ἡμῶν, ἀνδρειότεροι
15, 5, 54    ὅτι καὶ θέλει τοῦτον ἐνεργεῖσθαι  καὶ   δίκαιον οἶδεν, δεδήλωκεν αὐτός· ἐνίων
15, 10, 59    γὰρ τοιοῦτος λογισμός, εἰ  καὶ   δικαιοσύνην ἀγαπήσειας καὶ πρὸς τὸν
15, 7, 56    δὲ τὸν καιρὸν Ἀλεξάνδρα,  καὶ   διότι μικρὰς ἐλπίδας ἔχοι μὴ
15, 6, 55    βεβαιοτέραν τὴν βασιλείαν δόσει Καίσαρος  καὶ   δόγματι Ῥωμαίων, ὅπερ ἐκεῖνος αὐτῷ
15, 9, 58    καὶ παρὰ τῶν ἔξωθεν ἦν,  καὶ   δοκεῖ τὰ δυσχερῆ συμβῆναι μὲν
15, 7, 56    αὐτὸν μετ' Ἀντιπάτρου καὶ Λυσιμάχου  καὶ   Δοσιθέου νεωτέρων ἐφιέμενον. Καὶ πίστιν
15, 11, 60    Ῥωμαῖοι, πειράσομαι τὸ παρημελημένον ἀνάγκῃ  καὶ   δουλείᾳ τοῦ πρότερον χρόνου διορθούμενος
15, 5, 54    αὐτοὺς τῆς οἰκείας ἀρχῆς ἐκπεσεῖν  καὶ   δουλεύειν Κλεοπάτρᾳ τίνες ἄλλοι τοῦ
15, 4, 53    αὔταρκες ἦν γυναικὶ καὶ πολυτελεῖ  καὶ   δουλευούσῃ ταῖς ἐπιθυμίαις, μὴ καὶ
15, 8, 57    συνομωμοσμένος, οὐχ ὡς ἐνεργῆσαί τι  καὶ   δρᾶν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ἱκανός,
15, 7, 56    τοῖς ὑπηρέταις ὡς ζῶσαν ἔτι  καὶ   δυναμένην ὑπακούειν. Οὕτως δὲ ἔχοντος
15, 5, 54    πολὺν ἤδη χρόνον καὶ προσόδων  καὶ   δυνάμεως εὑρημένων, Ἀντωνίῳ συμμαχίαν κατέλεξεν
15, 9, 58    χρημάτων τε οὐκ ὄντων, εἰ  καὶ   δυνατὸν ὀλίγων ἐπὶ πολλοῖς εὐπορηθῆναι.
15, 11, 60    τε κίνδυνος αὐτοῖς μείζων ἐφαίνετο  καὶ   δυσεγχείρητον ἐδόκει τὸ μέγεθος τῆς
15, 10, 59    καὶ τοὺς ἀπόρους τῶν στρατιωτῶν  καὶ   δυσμενεῖς, ἦσαν δ' ἐπελπίζοντες ἀεὶ
15, 10, 59    Πέτρα δὲ τὸ σύμπαν σκληρὰ  καὶ   δύσοδος, εἰ μὴ τρίβῳ χρῷτό
15, 10, 59    ἠξίου, τοὺς δὲ φρονήματος μεταποιουμένους  καὶ   δυσχεραίνοντας ἐπὶ τῷ καταναγκάζεσθαι πάντα
15, 7, 56    θεραπευομένη γὰρ διὰ τὸν ἔρωτα  καὶ   δυσχερὲς οὐδὲν ἐξ ἐκείνου προσδοκῶσα
15, 3, 52    ὁρμῆς ἐκράτησεν ἑαυτοῦ διακαρτερήσας ὀδυνηρῶς  καὶ   δυσχερῶς, τὸν μέντοι Ἰώσηπον οὐδ'
15, 2, 51    παρὰ τὸν Φραάτην πρεσβευτὴν Σαραμάλλαν  καὶ   δῶρα πλείω, μὴ διακωλῦσαι τὰς
15, 7, 56    Ἡρώδης ἐνετέταλτο παριείς, λόγοις δὲ  καὶ   δωρεαῖς λιπαρέστερον τῶν γυναικῶν ἐκθεραπευουσῶν
15, 9, 58    εἰς Αἴγυπτον παράπλουν Ἰόππης μεταξὺ  καὶ   Δώρων, πολισμάτια ταῦτ' ἐστὶν παράλια
15, 5, 54    χωρήσαντες ἐπὶ τοὺς ἐναντίους ἐγχειρεῖν,  καὶ   εἰ δέοι τι πάσχειν, αἱρούμενοι
15, 5, 54    τὸ θᾶττον συνάψαι τὴν μάχην  καὶ   εἰ παρέλκειν δέοι ἐρυμνὸν αὐτῷ
15, 11, 60    περιλαβεῖν, μῆκος δὲ ποδῶν ἑπτὰ  καὶ   εἴκοσι διπλῆς σπείρας ὑπειλημένης. Πλῆθος
15, 10, 59    δέκα γενήσονται βασιλείας ἐνιαυτοὶ προσεπύθετο  καὶ   εἴκοσι καὶ τριάκοντα εἰπὼν τὸν
15, 11, 60    τὸ μέγεθος ἑκάστων περὶ πέντε  καὶ   εἴκοσι πήχεις ἐπὶ μῆκος, ὀκτὼ
15, 4, 53    Ἀπαμείᾳ καὶ Δαμασκῷ, παρῆλθεν δὲ  καὶ   εἰς τὴν Ἰουδαίαν Ἡρώδου συντυχόντος
15, 11, 60    δὲ συμπάντων δύο καὶ ἑξήκοντα  καὶ   ἑκατὸν κιονοκράνων αὐτοῖς κατὰ τὸν
15, 5, 54    ἔστιν ἐκείνων δευτέρα παρανομία  καὶ   ἐνέδρα; τί οὖν ἔλαττον φρονοῦμεν
15, 11, 60    βασιλείου στοᾶς τὸ μὲν ἔνθεν  καὶ   ἔνθεν ταπεινότατον, ὑψηλότατον δὲ τὸ
15, 11, 60    ὑπειλημένης. Πλῆθος δὲ συμπάντων δύο  καὶ   ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν κιονοκράνων αὐτοῖς
15, 5, 54    παρατηροῦντες εἰσόδου τε τοὺς ἐπαρκοῦντας  καὶ   ἐξόδου φυγεῖν βουλομένους εἶργον. (Ἐν
15, 3, 52    δυσγένειαν. Ἡρώδης δὲ θερμῶς ἀεὶ  καὶ   ἐρωτικῶς πρὸς τὴν Μαριάμμην ἔχων
15, 3, 52    Αὐτός τε ὅπως ἔχοι στοργῆς  καὶ   εὐνοίας πρὸς αὐτὴν ἀνωμολογεῖτο καὶ
15, 10, 59    ἀρθεὶς ἕως καὶ τοῦ βασιλεύειν  καὶ   εὐτυχεῖν ἐν τῷ μεγέθει τῆς
15, 7, 56    τὸν Ἡρώδην διαβολαῖς μῖσος ὁμοῦ  καὶ   ζηλοτυπίαν ἐμποιεῖν δυνησομέναις. δ'
15, 10, 59    τόπους, οἳ τὰ Δαμασκηνῶν ἐλῄζοντο,  καὶ   Ζηνόδωρος οὔτ' εἶργεν αὐτός τε
15, 3, 52    μὲν τε ἀδελφὴ Σαλώμη  καὶ   μήτηρ αὐτῷ τὴν διάνοιαν
15, 7, 56    τὴν Μαριάμμην τε ἀδελφὴ  καὶ   μήτηρ κάλλιστον ᾠήθησαν τὸν
15, 5, 54    οὐ καλὸν ἐκείνοις τε τόλμης  καὶ   ἡμῖν δειλίας τὴν αὐτὴν αἰτίαν
15, 6, 55    ὢν βασιλείας ἐπιστατεῖν, Ἀντιπάτρῳ τε  καὶ   Ἡρώδῃ μέχρι τοῦδε προελθεῖν ἐγένετο
15, 1, 50    Ἰουδαικῆς ἀρχαιολογίας ~(Σόσσιος μὲν οὖν  καὶ   Ἡρώδης ὡς κατὰ κράτος ἔλαβον
15, 3, 52    εἰ μηδ' ἀποθνήσκοντος ὑστερήσειεν ἀπωλείας  καὶ   θανάτου τυραννικοῦ, προλαμβάνουσαι χαλεπὴν τὴν
15, 5, 54    πρὸς τὰς πράξεις ἡμῖν ἐναντιώματα,  καὶ   θαρρεῖν εἰκὸς ἐν τοῖς τοιούτοις
15, 3, 52    μηδὲν ἔτι δυσχερὲς προσδοκᾶν, ἀλλὰ  καὶ   θᾶττον ἥξειν βεβαιοτέραν τὴν εὔνοιαν
15, 8, 57    ἀλλότρια· χρῆσίς τε γὰρ αὐτῶν  καὶ   θεαμάτων τοιούτων ἐπίδειξις οὐ παραδίδοται.
15, 9, 58    Ἡρώδη κεκινῆσθαι συνέβαινεν, ὡς δὲ  καὶ   θεασάμενον τῆς παιδὸς ἐξέπληξεν
15, 8, 57    ἀγῶνα πενταετηρικὸν ἀθλημάτων κατεστήσατο Καίσαρι  καὶ   θέατρον ἐν Ἱεροσολύμοις ᾠκοδόμησεν, αὖθίς
15, 9, 58    πόλιν. Κατεσκεύαζεν δ' ἐν αὐτῇ  καὶ   θέατρον καὶ πρὸς τῷ νοτίῳ
15, 5, 54    μετεβάλετο. Τὸν δὲ πόλεμον ὅτι  καὶ   θέλει τοῦτον ἐνεργεῖσθαι καὶ δίκαιον
15, 8, 57    ὁρωμένοις ἀγωνίσμασιν συνεπεδείκνυτο. Παρασκευὴ δὲ  καὶ   θηρίων ἐγένετο λεόντων τε πλείστων
15, 8, 57    καὶ ταῦτ' αὐτοῖς ἀρκέσειν, εἰ  καὶ   θνήσκοιεν, εἰς ἔννοιαν ὧν
15, 7, 56    ἀνακλήσεις ἦσαν αὐτῆς, πολλάκις δὲ  καὶ   θρῆνος ἀσχήμων, ἐπενόει δὲ πᾶν
15, 8, 57    τοῖς ἐν τῇ μουσικῇ διαγινομένοις  καὶ   θυμελικοῖς καλουμένοις προυτίθει μέγιστα νικητήρια·
15, 11, 60    δὲ μυρίους τοὺς ἐμπειροτάτους ἐπιλεξάμενος  καὶ   ἱερεῦσιν τὸν ἀριθμὸν χιλίοις ἱερατικὰς
15, 7, 56    τῆς παραλίου Γάζαν καὶ Ἀνθηδόνα  καὶ   Ἰόπην καὶ Στράτωνος πύργον. ~(Ἐπιτυχὼν
15, 6, 55    καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ πάντας  καὶ   Ἰουδαίων ὅσοι τὰ ἐκείνου φρονοῦσιν,
15, 7, 56    δὲ καὶ τῇ βασιλείᾳ Γάδαρα  καὶ   Ἵππον καὶ Σαμάρειαν ἔτι δὲ
15, 10, 59    Αἵ γε μὴν εἴσοδοι στεναὶ  καὶ   καθ' ἕνα παρερχομένων, τὰ δ'
15, 6, 55    ἐκείνῳ γενησόμενος· ἐγχειρεῖν οὖν τι  καὶ   καινοτέρων ἅπτεσθαι πάντων ἀπιθανώτατον καὶ
15, 3, 52    ἐπί τε τοῖς ἐγχειρηθεῖσιν ἤδη  καὶ   καιρὸν εἰ λάβοιτο νεωτέρων πραγμάτων
15, 7, 56    τὴν ἀδελφὴν ἐπὶ δυσγενείᾳ διεχλεύαζεν  καὶ   κακῶς ἔλεγεν, ὥστ' ἤδη στάσιν
15, 7, 56    τοῦ πάθους, ὥστ' αὐτὸν ἤδη  καὶ   καλεῖν τὴν Μαριάμμην προστάξαι τοῖς
15, 8, 57    καὶ ναὸν ἐν αὐτῷ μεγέθει  καὶ   κάλλει τῶν ἐλλογιμωτάτων ἤγειρεν, ἔν
15, 11, 60    νῦν ἐπιχειρεῖν ἐπιβάλλομαι, παντὸς εὐσεβέστατον  καὶ   κάλλιστον ἐφ' ἡμῶν γενέσθαι νῦν
15, 2, 51    τῆς ὥρας καὶ τὸ μέγεθος  καὶ   κάλλος τοῦ παιδὸς ἐθαύμασεν, οὐχ
15, 4, 53    φύεται, τόν τε φοίνικα πολὺν  καὶ   καλόν. Ἐν τούτοις οὖσα καὶ
15, 10, 59    εἰς τοὺς πλησίον κακουργημάτων ἐκωλύοντο,  καὶ   κατ' ἀλλήλων ἦν τῆς
15, 7, 56    πλειόνων Ἡρώδης, εὐεπιχείρητον ἤδη νομίζων  καὶ   κατ' αὐτὸν ἄρξαι τοῦ τῶν
15, 4, 53    μᾶλλον ὑπεκκαύσειν τὸ δοκεῖν βίᾳ  καὶ   κατ' ἐπιβουλὴν αὐτῆς στέρεσθαι, μέτριον
15, 8, 57    γὰρ ἦσαν εἴκοσιν. Ἐντὸς δὲ  καὶ   κατὰ μέσην τριῶν ἡμισταδίων τέμενος
15, 7, 56    ἤρθη μᾶλλον ὑπὸ τῆς εὐτυχίας  καὶ   κατὰ μικρὸν ἐξέβαινεν, οὔθ' αὑτῷ
15, 9, 58    δὴ τοῦ θεοῦ μηνίσαντος  καὶ   κατὰ περιόδους οὕτως ἀπαντήσαντος τοῦ
15, 3, 52    Ἀλεξάνδραν ἀπεσήμηναν, δὲ Σαλώμη  καὶ   κατὰ τἀνδρὸς Ἰωσήπου λόγον εἶπεν
15, 11, 60    (Ἀνελὼν δὲ τοὺς ἀρχαίους θεμελίους  καὶ   καταβαλόμενος ἑτέρους ἐπ' αὐτῶν ναὸν
15, 4, 53    ταύτην τις οἰηθείη, σὺν αὐθαδείᾳ  καὶ   καταγνώσει τῆς ἐκείνου διαθέσεως φανουμένης.
15, 3, 52    περὶ τὴν μήνυσιν εὐνοίᾳ προσεδόκησεν  καὶ   καταλέγει τῷ βασιλεῖ τὴν τῆς
15, 11, 60    Ῥωμαίων φρούραρχον ἀναβαίνοντες οἱ γαζοφύλακες  καὶ   καταμανθάνοντες τὴν ἑαυτῶν σφραγῖδα τὴν
15, 6, 55    προσυπουργῆσαι παρεκελεύετο, πτύξαντα τὴν ἐπιστολὴν  καὶ   κατασημηνάμενον ἀποδοῦναι τῷ Μάλχῳ καὶ
15, 10, 59    Κατηγορούντων οὖν ὕβρεις καὶ ἁρπαγὰς  καὶ   κατασκαφὰς ἱερῶν μὲν Ἡρώδης
15, 7, 56    ὡς οὐχ ὕποπτα μόνον ἀλλὰ  καὶ   καταφανῆ γινόμενα τὸν Ἡρώδην ἐπιταράττειν.
15, 7, 56    δὲ εἰσῆλθεν μέν, οὐ μὴν  καὶ   κατεκλίθη σπουδάζοντος ἐκφαυλίσασα καὶ προσλοιδορηθεῖσα,
15, 7, 56    πραγμάτων τὴν ἐκείνων σωτηρίαν ὑπεξέθετο  καὶ   κατέκρυψεν ἐν οἰκείοις χωρίοις. Καὶ
15, 8, 57    πολλοῖς τῶν πολιτῶν τὰ γινόμενα  καὶ   κατεμήνυσεν οὐδείς, ἕως Ἡρώδου πικροτέραν
15, 11, 60    τῆς προθυμίας τοῦ βασιλέως ἑορτάζοντες  καὶ   κατευφημοῦντες τὴν ἀνάκτισιν. δὲ
15, 9, 58    πολὺν ὄχλον ἀνθρώπων δέχεσθαι δυνάμενον  καὶ   κείμενον ἐπιτηδείως ἀποπτεύειν εἰς τὴν
15, 8, 57    δὲ καὶ τεθρίπποις καὶ συνωρίσιν  καὶ   κέλησιν οὐ μικρὰς δωρεάς, καὶ
15, 7, 56    τῷ πολέμῳ καὶ τεθνηκότων Ἀντωνίου  καὶ   Κλεοπάτρας ἔχειν Αἴγυπτον, ἐπειγόμενος εἰς
15, 10, 59    κατὰ τῆς γῆς καὶ σπήλαια  καὶ   κοινὴ μετὰ τῶν βοσκημάτων δίαιτα.
15, 8, 57    ὁδὸν ἡμέρας, εὔχρηστον δ' ὄντα  καὶ   κοινὸν ἐπί τε τοῖς ἐν
15, 6, 55    αὐτὸν ἀξιώματος οὐδὲν ὑφεικώς, ὅτε  καὶ   κοινωνῆσαι λόγου κατὰ τὴν συντυχίαν
15, 1, 50    ἐναντίων ἑλομένους οὐκ ἐπέλιπε τιμωρούμενος  καὶ   κολάζων καθ' ἑκάστην ἡμέραν. Ἐτιμῶντο
15, 9, 58    βασίλειοι πολυτελεῖς εἰς ἀσφάλειαν ὁμοῦ  καὶ   κόσμον πεποιημέναι· περὶ δὲ τὴν
15, 9, 58    ἄνω πόλιν ὑπερμεγέθεις οἴκους ἐγείρων  καὶ   κόσμῳ κατασκευάζων πολυτελεστάτῳ χρυσοῦ καὶ
15, 11, 60    τὴν Συρίαν τότε διοικῶν  καὶ   Κούσπιος Φᾶδος τῆς Ἰουδαίας
15, 11, 60    ναὸς ἐκ λίθων λευκῶν τε  καὶ   κραταιῶν τὸ μέγεθος ἑκάστων περὶ
15, 7, 56    τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸ βασιλεύεσθαι  καὶ   κρατεῖν ἄλλον αὐτῆς οὐ συγκαταλογιζομένη
15, 7, 56    ἐπολιτεύοντο. Τῆς δὲ πόλεως ἁλισκομένης  καὶ   κρατοῦντος τῶν πραγμάτων Ἡρώδου Κοστόβαρος
15, 1, 50    ἀπελάμβανον. δὲ Πολλίων οὗτος  καὶ   κρινομένου ποτὲ Ἡρώδου τὴν ἐπὶ
15, 7, 56    δὲ ἀκρατὴς ἐν τῷ λόγῳ  καὶ   κρίσεως ὀργιλαίτερος, καὶ τέλος οὕτως
15, 11, 60    τὴν ἑορτὴν γενέσθαι. (Κατεσκευάσθη δὲ  καὶ   κρυπτὴ διώρυξ τῷ βασιλεῖ, φέρουσα
15, 2, 51    βασιλείᾳ πραγματεύοιτο, πολλὰ πονήσαντος αὐτοῦ  καὶ   κτησαμένου κινδύνοις οὐ τοῖς τυχοῦσιν.
15, 11, 60    περίεστιν δὲ καὶ μῆκος εἰρήνης  καὶ   κτῆσις χρημάτων καὶ μέγεθος προσόδων,
15, 11, 60    ἐλάττων ναός, ἀλλὰ ταῦτα  καὶ   Κῦρος καὶ Δαρεῖος Ὑστάσπου
15, 8, 57    τινων πλησίον, οἳ καὶ γινώσκειν  καὶ   κωλύειν ἐδύναντο. Τότε δὲ τὴν
15, 6, 55    ἐπεσπᾶτο τὸν Καίσαρα φιλότιμον ὄντα  καὶ   λαμπρόν, ὥστ' αὐτῷ τὰς τῶν
15, 6, 55    βασιλείας ἧς εἶχεν πολὺ μείζω  καὶ   λαμπρότερα κατὰ τὰς ὑπουργίας ἐπεδείκνυτο.
15, 9, 58    δ' ὑπ' αὐτὴν ὑπόνομοί τε  καὶ   λαῦραι πραγματείαν οὐκ ἐλάττω τῶν
15, 11, 60    κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τὴν ἄνω  καὶ   λεῖον ἐποίησεν. Τοῦτ' ἦν τὸ
15, 10, 59    κολάσεις, πολλοί τε καὶ φανερῶς  καὶ   λεληθότως εἰς τὸ φρούριον ἀναγόμενοι
15, 7, 56    ἐναντίως πρὸς τὸ πρῶτον θράσος  καὶ   λίαν ἀπρεπῶς μετεβάλετο· βουλομένη γὰρ
15, 9, 58    καὶ κόσμῳ κατασκευάζων πολυτελεστάτῳ χρυσοῦ  καὶ   λίθων καὶ περιαλειμμάτων ὡς ἕΚαστον
15, 10, 59    μεταπιπτόντων τῶν ἐθῶν χαλεπῶς ἔφερον,  καὶ   λόγοι δὲ πόντων ἐγίνοντο παροξυνομένων
15, 3, 52    ῥηθέντος εἶχον. (Ἐν δὲ τούτῳ  καὶ   λόγος ἐγένετο κατὰ τὴν πόλιν
15, 8, 57    τὰ μὴ δι' ἔθους ὄντα,  καὶ   λόγῳ μὲν βασιλέα, τῷ δ'
15, 7, 56    ἐκείνη τὰς αἰτίας εἶχεν, ἐκπηδήσασα  καὶ   λοιδορουμένη τῇ θυγατρὶ πάντων ἀκουόντων
15, 7, 56    τοὺς ἀναγκαιοτάτους αὐτῷ φίλους Κοστόβαρον  καὶ   Λυσίμαχον καὶ τὸν Γαδία καλούμενον
15, 7, 56    ἐγνωκέναι γὰρ αὐτὸν μετ' Ἀντιπάτρου  καὶ   Λυσιμάχου καὶ Δοσιθέου νεωτέρων ἐφιέμενον.
15, 6, 55    δὲ τὸ δεύτερον ὑπ' Ἀντιγόνου  καὶ   λωβηθεὶς τὸ σῶμα παρὰ Πάρθοις
15, 7, 56    εὐδαιμονίαν, τοσοῦτον ἔκαμνεν τοῖς οἰκείοις  καὶ   μάλιστα περὶ τὸν γάμον, ἐν
15, 3, 52    Ἐξειρωνευομένων δὲ γυναικείως τοὺς λόγους  καὶ   μάλιστα τῆς Ἀλεξάνδρας, ὑπερεσπουδακὼς
15, 7, 56    ὡς ὑπὸ φρονήματος τὴν ἁμαρτίαν  καὶ   μᾶλλον ἄχθεσθαι περιφανῶς ἀσχημονούσης ἐνέφηνεν.
15, 7, 56    πλείων ἀεὶ γίνεσθαι· Τότε μέντοι  καὶ   μᾶλλον ἐδόκει κατὰ νέμεσίν τινα
15, 6, 55    τὰς ὑπουργίας ἐπεδείκνυτο. Τοῦτ' αὐτὸν  καὶ   μᾶλλον εἰς πίστιν εὐνοίας καὶ
15, 3, 52    ἐπ' ἀλλοτρίῳ γενομένην. Ἀλεξάνδρα δὲ  καὶ   μᾶλλον ἐκπαθὴς ἦν συνέσει τῆς
15, 7, 56    αὐτῆς ὑποστρέψειν ἐξουσίας· ἐν  καὶ   μᾶλλον ἐκφυγὼν τὸν ἀπ' αὐτοῦ
15, 8, 57    ἵστασθαι τοῖς παρανομουμένοις. ~(Διὰ τοῦτο  καὶ   μᾶλλον ἐξέβαινεν τῶν πατρίων ἐθῶν
15, 7, 56    ἀπεπίστευεν. (Ἀναιρεθείσης δ' αὐτῆς τότε  καὶ   μᾶλλον ἐξήφθη τὰ περὶ τὴν
15, 3, 52    εἰς τὴν πολυτέλειαν τῆς ἐκφορᾶς  καὶ   μᾶλλον ἐπεδείξατο, πολλὴν μὲν τὴν
15, 7, 56    Σαλώμην ἐκποδὼν ποιήσασθαι τὴν ἄνθρωπον  καὶ   μᾶλλον ἔπεισαν τὸν βασιλέα τὰς
15, 7, 56    περὶ τὸν γάμον, ἐν  καὶ   μᾶλλον εὐτυχεῖν ἐδόκει πρότερον· ἔρωτα
15, 5, 54    κατεβλάβη. Ταῦτα πυνθανομένοις τοῖς Ἄραψιν  καὶ   μᾶλλον κατ' ἀλήθειαν ἐξαγγελλόντων
15, 3, 52    οὐδὲν τῶν τοιούτων, ἀεὶ δὲ  καὶ   μᾶλλον μνήμη τοῦ κακοῦ
15, 6, 55    μήτε οἴνου μήτε ὕδατος,  καὶ   μᾶλλον ἦν ἐν χρείᾳ τοῖς
15, 5, 54    αὐτούς, οὐ παρ' αὐτὸ τοῦτο  καὶ   μᾶλλον ὁρμηθείη; τὸ γὰρ εὔψυχον
15, 8, 57    οὐκ ἐν ταῖς ἐπισήμοις οὖσαν,  καὶ   μᾶλλον ὅτι πρὸς ἀσφάλειαν αὐτῷ
15, 7, 56    διὰ θεραπείας εἶχεν τοὺς φρουροὺς  καὶ   μᾶλλον τὸν Σόαιμον, ἐν ἐκείνῳ
15, 3, 52    σπουδῆς ἐμπεφυκότες ἀλλήλοις. Ἀεὶ δὲ  καὶ   μᾶλλον τοῦ βασιλέως πιστουμένου τὴν
15, 5, 54    τῆς σωτηρίας ἀπορίᾳ τῶν ἐπιτηδείων  καὶ   μᾶλλον ὕδατος. Οἵ τε Ἰουδαῖοι
15, 8, 57    αὐτῶν τε πρὸς ἄλληλα συμπλοκαὶ  καὶ   μάχαι πρὸς αὐτὰ τῶν κατεγνωσμένων
15, 5, 54    τολμηρὸν ὑπὸ τῆς ἀνάγκης στρατηγούμενοι,  καὶ   μάχη γίνεται καρτερὰ πιπτόντων ἑκατέρωθεν
15, 5, 54    τὰ περὶ τὸν πόλεμον αὐτούς·  καὶ   μάχης καρτερᾶς γενομένης ἐκράτησαν οἱ
15, 3, 52    θρησκείαν ἐκτελῶν, κάλλει τε κάλλιστος  καὶ   μεγέθει πλέον πρὸς τὴν
15, 8, 57    χωρίου πρόσαντες εἰς ἐρυμνότητα κατασκευαζόμενος  καὶ   μέγεθος οὐχ ὡς τὸ πρῶτον
15, 11, 60    μῆκος εἰρήνης καὶ κτῆσις χρημάτων  καὶ   μέγεθος προσόδων, τὸ δὲ μέγιστον
15, 9, 58    τῶν πρότερον χαλεπῶς ἐχόντων, ἀλλὰ  καὶ   μεγίστην ἐποιήσατο τὴν ἐπίδειξιν τῆς
15, 7, 56    λόγους ἦλθεν ὡς ἤδη φίλος  καὶ   μεγίστων ἠξιώθη· τῶν τε γὰρ
15, 7, 56    ἄρξαι τοῦ τῶν Ἰδουμαίων γένους  καὶ   μεῖζον πράξειν· ἐπιδιέβαινεν γὰρ ταῖς
15, 7, 56    τοῦτ' ἐκεῖνος ἐξειρωνευόμενος ἔφερεν ἐγκρατῶς  καὶ   μειζόνως, ἀναφανδὸν δὲ τήν τε
15, 8, 57    τινες οὐκ ἀπέκτειναν μόνον, ἀλλὰ  καὶ   μελιστὶ διελόντες προύθεσαν κυσίν. ἑωρᾶτο
15, 2, 51    χάριτος ἀπομνησθήσεσθαι προσδοκῶν, κρινόμενον ὅτι  καὶ   μέλλοντα θανάτῳ ζημιοῦσθαι τοῦ κινδύνου
15, 2, 51    αὐτὸν ἐσπουδακώς. Οἱ δὲ περιείχοντο  καὶ   μένειν ἠξίουν τὰς ὑπουργίας ἅμα
15, 4, 53    τὰς ἀποδόσεις καὶ μόλις εἰ  καὶ   μέρη τινὰ διαλύσειεν οὐδὲ ταῦτα
15, 7, 56    τε χάριν τῆς ἐπιμελείας ὡμολόγει  καὶ   μεριδαρχίαν αὐτῷ παρὰ τοῦ βασιλέως
15, 5, 54    ὀλίγον ὡς ἑώρων ἀμάχους ὄντας  καὶ   μεστοὺς φρονήματος, ἔφευγον οἱ πλείους
15, 10, 59    ἐπεχείρουν αὐτῷ τὰ πράγματα τότε  καὶ   μετ' αἰτίας, ὡς ἐδόκουν, εὐλογωτέρας·
15, 10, 59    τοσήνδε τὸ μέγεθος οὖσαν, Καίσαρος  καὶ   μετ' αὐτὸν Ἀγρίππου, κατὰ τὴν
15, 11, 60    ἐκεῖνοι καὶ τοῖς ἀπογόνοις δουλεύσαντες  καὶ   μετ' ἐκείνους Μακεδόσιν οὐκ ἔσχον
15, 5, 54    ἐπὶ τοῖς γεγενημένοις, συλλαβόντες ἀπέκτειναν  καὶ   μετὰ πάσης προθυμίας ἐχώρουν ἐπὶ
15, 5, 54    θυσίας κατὰ τὰ νομιζόμενα ποιήσας  καὶ   μετὰ σπουδῆς ἀναλαβὼν αὐτοὺς ἦγεν
15, 7, 56    διαλεξόμενον. δὲ πιθανῶς ἅμα  καὶ   μετὰ σπουδῆς εἰσῄει, δῶρα μὲν
15, 11, 60    βασιλεὺς ἐφύλαξεν ἐν τῷ τόπῳ  καὶ   μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ὑπὸ
15, 10, 59    ἂν λυομένης αὐτοῖς τῆς εὐσεβείας  καὶ   μεταπιπτόντων τῶν ἐθῶν χαλεπῶς ἔφερον,
15, 3, 52    ἀνεπείθετο κατὰ μικρὸν βασιλεὺς  καὶ   μετέβαινεν ἐκ τῆς ὀργῆς ἡττώμενος
15, 6, 55    ἀξίου τυχεῖν· δοκεῖ γὰρ ἐπιεικὴς  καὶ   μέτριος ἐν πᾶσιν γενέσθαι καὶ
15, 5, 54    εἰ δέοι τι πάσχειν, αἱρούμενοι  καὶ   μὴ διαφθείρεσθαι κατ' ὀλίγους ἀδόξως.
15, 8, 57    αὐτοῖς. Ἡρώδης δὲ τεταραγμένους ὁρῶν  καὶ   μὴ ῥᾳδίως ἂν μεταπεσόντας, εἰ
15, 6, 55    τύχης, φυλάξαι δ' αὑτὸν, εἰ  καὶ   μὴ συναγωνιστὴν ἀξιόχρεων, ἀλλὰ σύμβουλόν
15, 10, 59    τὰ κατ' ἐκεῖνον ἀσφαλῶς ἔχειν  καὶ   μὴ τοὺς υἱεῖς αὐτῆς κρατεῖν.
15, 8, 57    ἐξ ἀφανοῦς, πολλοὺς δ' εἰ  καὶ   μὴ τυγχάνοιεν ἐκείνου, τῶν περὶ
15, 6, 55    μίαν αἰτίαν τοῦ κἂν σώζεσθαι  καὶ   μὴ τῶν πραγμάτων ἐκπεσεῖν ὑποδεικνύντα,
15, 8, 57    μὲν πλείους εἶχον ὡς μεταβεβλῆσθαι  καὶ   μὴ χαλεπαίνειν ἔτι, τινὲς δ'
15, 3, 52    ἔν τε τοῖς βασιλείοις διατρίβειν  καὶ   μηδὲν ἀπ' ἐξουσίας δρᾶν, ἐπιμελεῖς
15, 6, 55    ἐκποδὼν ἐποιήσατο, σπεύδων πρὸς Καίσαρα  καὶ   μηδὲν ἐλπίσαι περὶ τῶν αὐτοῦ
15, 10, 59    ἐν τιμωρίᾳ γενέσθαι διιέντος Ἡρώδου  καὶ   μηδὲν κακὸν εἰργασμένου· καὶ γὰρ
15, 3, 52    οὗ καὶ τὴν ἀρχὴν ἀναλήψεσθαι  καὶ   μηδενὸς ὑστερήσειν ὧν εἰκὸς τοῖς
15, 11, 60    ἄρχω θεοῦ βουλήσει, περίεστιν δὲ  καὶ   μῆκος εἰρήνης καὶ κτῆσις χρημάτων
15, 7, 56    τῆς ὑπονοίας. Αὖθις δὲ κηρύγματα  καὶ   μήνυτρα τοῦ βασιλέως ἐκτιθέντος καὶ
15, 11, 60    διὰ τῶν ἱερέων οἰκοδομηθέντος ἐνιαυτῷ  καὶ   μησὶν πέντε ἅπας λαὸς
15, 6, 55    τι καὶ γυναικεῖον αὐτῆς πεπονθυίας  καὶ   μήτε νύκτα μήθ' ἡμέραν ἀπολειπομένης,
15, 7, 56    μετὰ διηνεκοῦς αἰσχροκερδείας ἐπεπόριστο,  καὶ   μικρὸν οὐδὲν ἐπενόει. Κλεοπάτρα μὲν
15, 8, 57    ἐξουσίας εἰς ταραχὰς προπίπτειν, αἷς  καὶ   μικροῦ κινήματος ἐγγενομένου συνεχὲς ἐχρῶντο,
15, 4, 53    εἰς ἅπαντας ἐπιστάμενος, τότε δὲ  καὶ   μισεῖν ἀξιῶν, εἰ δι' ἀσέλγειαν
15, 7, 56    στάσιν ἐν ταῖς γυναιξὶν εἶναι  καὶ   μῖσος ἄσπονδον, ἐν δὲ τῷ
15, 9, 58    ἄξιον ἐδόκει προκατειληφότος τοῦ κακοῦ  καὶ   μῖσος εἰς αὐτὸν ἐκ τῶν
15, 3, 52    πάντα κατὰ μικρὸν ἐξηγρίου αὐτὴν  καὶ   μῖσος ἐπεφύετο· φρονήματος γὰρ ἔμπλεως
15, 8, 57    ὡς ἂν ἐκ τοῦ φιλοκαλεῖν  καὶ   μνημεῖα φιλανθρωπίας ἀπολιπεῖν ἐν ὑστέρῳ.
15, 4, 53    καὶ βραδὺς εἰς τὰς ἀποδόσεις  καὶ   μόλις εἰ καὶ μέρη τινὰ
15, 4, 53    εἵνεκεν, εἴ που μόνον ἐλπισθείη,  καὶ   ναοὶ καὶ τάφοι παρενομήθησαν, οὔθ'
15, 8, 57    ἡμισταδίων τέμενος ἀνῆκεν παντοίως κεκοσμημένον  καὶ   ναὸν ἐν αὐτῷ μεγέθει καὶ
15, 9, 58    πόλεις τε κτίζων ὑπὸ φιλοτιμίας  καὶ   ναοὺς ἐγείρων, οὐκ ἐν τῇ
15, 3, 52    ἀδεῆ πότον ἕτοιμος ἦν συμπαίζειν  καὶ   νεανιεύεσθαι κεχαρισμένως ἐκείνῳ. Τοῦ δὲ
15, 4, 53    τῷ τότε. Καὶ τοῦτον Ἀρχέλαος  καὶ   Νέρων Καῖσαρ ἐκβαλόντες Τιγράνην τὸν
15, 2, 51    ταραχῆς ἀναπλησθήσεται Ἰουδαίων ἐλπισάντων μεταβολὴν  καὶ   νεωτερισμὸν ἐπ' ἄλλῳ βασιλεῖ. (Τούτοις
15, 5, 54    Ἰουδαίοις. Καὶ τότε κεκμηκόσι τε  καὶ   νικᾶν οἰομένοις ἀπροσδοκήτως ἐπιπεσὼν πολὺν
15, 7, 56    τοὺς Σάββα τῷ παντὶ πλήθει  καὶ   νομίζων μέγα μέρος αὐτῷ γενήσεσθαι
15, 7, 56    αὐτῶν εἰς τὰ Ἰουδαίων ἔθη  καὶ   νόμιμα μεταστήσαντος Ἡρώδης παραλαβὼν τὴν
15, 2, 51    εἰ καὶ προσίοι, βούλεσθαι λαβεῖν,  καὶ   νῦν ἀποχρώντως τιμῆς ἔχουσα διὰ
15, 2, 51    δίκαιος εἶναι περὶ αὐτούς, ἀλλὰ  καὶ   νῦν ἔφη διδόναι τῷ παιδὶ
15, 8, 57    μᾶλλον ἐξέβαινεν τῶν πατρίων ἐθῶν  καὶ   ξενικοῖς ἐπιτηδεύμασιν ὑποδιέφθειρεν τὴν πάλαι
15, 11, 60    προμετωπιδίου τοίχου κίονας ἔχοντος ἐνδεδομημένους  καὶ   ξεστοῦ παντὸς ὄντος, ὡς ἄπιστα
15, 5, 54    προσδοκωμένης, ἣν ἐπὶ τῆς ἑβδόμης  καὶ   ὀγδοηκοστῆς πρὸς ταῖς ἑκατὸν ὀλυμπιάδος
15, 10, 59    Ἀφείθησαν δὲ ταύτης τῆς ἀνάγκης  καὶ   οἱ παρ' ἡμῖν Ἐσσαῖοι καλούμενοι·
15, 6, 55    καὶ καινοτέρων ἅπτεσθαι πάντων ἀπιθανώτατον  καὶ   οὐ πρὸς τῆς ἐκείνου φύσεως,
15, 11, 60    ὄντος τοῦ τῆς φάραγγος ἀναλήμματος  καὶ   οὐδ' ἀνεκτοῦ κατιδεῖν, εἴ τις
15, 9, 58    κατὰ προσδοκίαν ἐπιτείνοντος τοῦ κακοῦ  καὶ   οὐδὲ κατ' ἐκεῖνον τὸν ἐνιαυτὸν
15, 5, 54    γεγονός, ἀλλὰ ταῦτα συμπτώματα γίνεται  καὶ   πάθη τινά. Καὶ εἰ κατὰ
15, 9, 58    σιτίων ἐξαλλαττομένης νόσοι τῶν σωμάτων  καὶ   πάθος ἤδη λοιμικὸν ἐκράτει, διηνεκῶς
15, 4, 53    ἡδοναῖς χρωμένη, τάχα δέ τι  καὶ   παθοῦσα πρὸς αὐτὸν ἐρωτικὸν
15, 2, 51    αἰχμαλωσίας ἀπολυθεὶς τρόπῳ τοιούτῳ· Βαζαφράνης  καὶ   Πάκορος οἱ τῶν Πάρθων στρατηγοί,
15, 10, 59    βασιλεῖ δεσμίους. Οἵ τε Ἄραβες  καὶ   πάλαι δυσμενῶς ἔχοντες πρὸς τὴν
15, 3, 52    Ἔνθεν ἦν Ἀνάνηλος ἀρχιερατικοῦ γένους  καὶ   πάλαι κατὰ συνήθειαν Ἡρώδῃ σπουδαζόμενος.
15, 4, 53    ἐπιθυμίας ἡττῆσθαι διέφαινεν. Ἡρώδης δὲ  καὶ   πάλαι μὲν οὐκ εὔνους ἦν
15, 3, 52    Ἀντωνίου περὶ τὴν ἄνθρωπον, ὅτι  καὶ   πάλαι παρακηκοὼς ὑπὲρ τῆς εὐμορφίας
15, 2, 51    διδόναι τῷ παιδὶ τὴν ἀρχιερωσύνην  καὶ   πάλαι προκαταστήσασθαι τὸν Ἀνάνηλον παιδίου
15, 3, 52    ἀπώλειαν τοῦ παιδός. δὲ  καὶ   πάλαι σπεύδουσα προσαρκέσαι δεομένῃ καὶ
15, 6, 55    τὸ μεγαλόψυχον ἁρμόσας. δὲ  καὶ   πάλιν ἐπανιόντων ἀπ' Αἰγύπτου τῶν
15, 5, 54    οἵ τε Ἄραβες αὑτοὺς ἀνειλήφεσαν  καὶ   πάλιν ὑποστρέψαντες ἔκτεινον ἤδη τετραμμένους.
15, 1, 50    τεθνεῶσι, καὶ τοὺς νεκροὺς ἠρεύνων,  καὶ   πᾶν τὸ εὑρισκόμενον ἀργύριον
15, 2, 51    ἐτίμων ὡς ἀρχιερέα καὶ βασιλέα  καὶ   πᾶν τὸ μέχρις Εὐφράτου νεμόμενον
15, 8, 57    καὶ κέλησιν οὐ μικρὰς δωρεάς,  καὶ   πάνθ' ὅσα κατὰ πολυτέλειαν
15, 3, 52    τὸν Ἰώσηπον. Ἀπομνυμένης δ' ἐκείνης  καὶ   πάνθ' ὅσα τῇ μηδὲν ἁμαρτούσῃ
15, 10, 59    ἦν καὶ τῆς Γαλιλαίας, Οὐλάθαν  καὶ   Πανιάδα καὶ τὴν πέριξ χώραν.
15, 8, 57    ἐκεῖνον πλημμελεῖν ὁμοθυμαδὸν ἐξεβόων, εἰ  καὶ   πάντα δοκοῖεν οἰστά, μὴ φέρειν
15, 7, 56    δ' αὐτὸν οὐχ ἧττον, εἰ  καὶ   πάντα κατὰ νοῦν πράξας ὑποστρέψειεν
15, 6, 55    αὐτῷ γενέσθαι μεγίστην πρὸς Ἀντώνιον  καὶ   πάντα πρᾶξαι κατὰ τὴν αὐτοῦ
15, 7, 56    καὶ μήνυτρα τοῦ βασιλέως ἐκτιθέντος  καὶ   πάντα τρόπον ἐρεύνης ἐπινοοῦντος οὐκ
15, 3, 52    παιδιᾷ νηχόμενον οὐκ ἀνῆκαν, ἕως  καὶ   παντάπασιν ἀποπνῖξαι. Καὶ διεφθάρη μὲν
15, 2, 51    Ὑρκανὸν ὑποχείριον ἔχειν ἔσπευδεν  καὶ   παντάπασιν ἐκποδὼν ποιήσασθαι· τοῦτο γὰρ
15, 9, 58    περὶ τὰς ἐσθῆτας ἀπορίας, ἐφθαρμένων  καὶ   παντάπασιν ἐξαναλωθέντων τῶν βοσκημάτων, ὡς
15, 10, 59    τόν τε Μανάημον ἀφῆκεν δεξιωσάμενος  καὶ   πάντας ἀπ' ἐκείνου τοὺς Ἐσσηνοὺς
15, 2, 51    ἑστιάσεις προκατακλίνων ἐξηπάτα πατέρα καλῶν  καὶ   παντοδαπῶς τὸ τῆς ἐπιβουλῆς ἀνύποπτον
15, 11, 60    μῆκος ἀπολαμβανούσης. Ἐνδοτέρω δὲ τούτου  καὶ   παρ' αὐτὴν τὴν ἄκραν ἄλλο
15, 6, 55    δι' ἐννοίας ἔχοντος ἐνεδόθη τι  καὶ   παρ' ἐκείνων· μὲν γὰρ
15, 6, 55    τὸν Ἡρώδην. Τοσαύτης ἀποδοχῆς ἠξιωμένος  καὶ   παρ' ἐλπίδας ὁρῶν αὐτῷ πάλιν
15, 7, 56    Κοστόβαρος δὲ τούτων τυχὼν ἀσμένως  καὶ   παρὰ δόξαν ἤρθη μᾶλλον ὑπὸ
15, 4, 53    βάλσαμον, τιμιώτατον τῶν ἐκεῖ  καὶ   παρὰ μόνοις φύεται, τόν τε
15, 2, 51    συλλόγοις τὸν πρῶτον ἔνεμε τόπον  καὶ   παρὰ τὰς ἑστιάσεις προκατακλίνων ἐξηπάτα
15, 2, 51    κομίζεσθαι. Ταῦτα γράφων Ὑρκανῷ πέμπει  καὶ   παρὰ τὸν Φραάτην πρεσβευτὴν Σαραμάλλαν
15, 7, 56    ἀξιώματος οἱ τοῦ Σάββα παῖδες  καὶ   παρὰ τῷ πλήθει δυνατοί, πιστοὶ
15, 7, 56    τριχῶν, πολλὴ μέν, ὡς εἰκός,  καὶ   παρὰ τῶν ἄλλων κατάγνωσις
15, 9, 58    τῶν δεινοτάτων φιλοτιμίαν. Εὔκλεια δὲ  καὶ   παρὰ τῶν ἔξωθεν ἦν, καὶ
15, 5, 54    τοῦτο καὶ τοῦ θεοῦ βουλομένου  καὶ   παραγγέλλοντος ἀεὶ μισεῖν τὴν ὕβριν
15, 10, 59    διετέλει. Ταῦτα μὲν οὖν εἰ  καὶ   παράδοξα δηλῶσαι τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἠξιώσαμεν
15, 5, 54    πεπτωκότα τὰ φρονήματα. Προδιακινήσας δὲ  καὶ   παραθαρρύνας τινὰς τῶν ἀμεινόνων ἐτόλμησεν
15, 3, 52    ἐν οἷς εἴη συνεχὲς ὀδυρομένη  καὶ   παρακαλοῦσα προσβοηθεῖν αὐτῇ κατὰ δύναμιν.
15, 3, 52    τῆς ἐν ταῖς γυναιξὶν ἀλγηδόνος  καὶ   παραμυθήσασθαι τούτῳ τῷ μέρει. ~(Τὴν
15, 6, 55    ἡμῖν εὐδοκιμεῖν δυνήσεται. (Τοιαῦτα λέγων  καὶ   παράπαν ἐμφαίνων τὸ τῆς ψυχῆς
15, 4, 53    δοθῆναι. (Τούτων Κλεοπάτρα τυχοῦσα  καὶ   παραπέμψασα μέχρις Εὐφράτου τὸν Ἀντώνιον
15, 6, 55    αὐτῷ τὸν Ἄραβα τοὺς ἀναληψομένους  καὶ   παραπέμψοντας ἱππέας ἐπὶ τὴν Ἀσφαλτῖτιν
15, 5, 54    εὐθὺς εἰς τὴν Ἀραβίαν ἐμβαλῶν,  καὶ   παρασκευασθέντος ἱππικοῦ καὶ πεζῆς δυνάμεως
15, 10, 59    ἐγκειμένου καὶ διαβάλλοντος αὐτὸν Ζηνοδώρου  καὶ   παρασχόντος ὅρκους, ὡς οὐκ ἐγκαταλείψει
15, 5, 54    κατίσχυσαν, περικαθεζόμενοι δὲ τῷ χάρακι  καὶ   παρατηροῦντες εἰσόδου τε τοὺς ἐπαρκοῦντας
15, 10, 59    τὴν χάριν Ἡρώδης παρὰ Καίσαρος  καὶ   παρελθὼν εἰς τὴν χώραν ὁδηγῶν
15, 11, 60    τούτων Τιβερίῳ Καίσαρι κἀκεῖνος ἐπέτρεψεν,  καὶ   παρέμεινεν ἐξουσία τῆς στολῆς
15, 6, 55    μὴν Καίσαρα ταλάντοις ὀκτακοσίοις ἐδωρήσατο  καὶ   παρέστησεν ἅπασιν ἔννοιαν λαβεῖν, ὅτι
15, 7, 56    φίλων αὐτοῦ τοὺς ἐντιμοτάτους διέφθειρεν  καὶ   παρέσχεν ἅπασιν ἐξυπονοῆσαι κατὰ μῆνιν
15, 9, 58    τὰ σιτία, προυνόει καταστήσας ἀρτοποιοὺς  καὶ   παρέχων ἑτοίμας τὰς τροφάς. Ἐπιμέλειαν
15, 8, 57    ἄκαιρον ᾤετο, καθωμίλει δ' ἐνίους  καὶ   παρηγόρει τῆς δεισιδαιμονίας ἀφαιρούμενος. Οὐ
15, 6, 55    τὴν Ἰουδαίαν πλείονί τε τιμῇ  καὶ   παρρησίᾳ καὶ τοῖς τὰ ἐναντία
15, 7, 56    κεκακωμένος ὁμοῦ πρὸς τὸ δυσάρεστον  καὶ   πάσαις ταῖς αἰτίαις ἑτοιμοτέρως εἰς
15, 8, 57    περιστάντων αὐτοῖς τῶν βασιλικῶν ἤγοντο  καὶ   πᾶσαν αἰκίαν ὑπομείναντες διεφθάρησαν. Μετ'
15, 6, 55    αὐτόν τε καὶ τοὺς φίλους  καὶ   πᾶσαν ἐμφαίνων μεγαλοψυχίαν. ᾐτεῖτο δὲ
15, 5, 54    ἐπιτρέψαντες τοῖς ἐναντίοις. θορυβούντων οὖν  καὶ   πᾶσαν ἐπιδεικνυμένων σπουδὴν ἔγνω τῇ
15, 6, 55    κατάγεται δ' αὖθις ὑπὸ Πομπηίου  καὶ   πάσας τὰς τιμὰς ἀπολαβὼν ἔτη
15, 8, 57    ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἐθῶν,  καὶ   πᾶσιν φυλάττειν θνήσκειν
15, 11, 60    κατασκευάσμασιν ἐπιτηδεύσας ἐμαυτῷ μᾶλλον  καὶ   πᾶσιν ὑμῖν τὸ ἀνεπηρέαστον, οἶμαι
15, 6, 55    τῆς βασιλείας ἀξιώτερον, εἰ δὲ  καὶ   πάσχοι τι διὰ Καίσαρος, φθόνῳ
15, 11, 60    τέταρτος στοῖχος λιθοδομήτῳ τείχει,  καὶ   πάχος ἦν ἑκάστου κίονος εἰς
15, 5, 54    Ἀραβίαν ἐμβαλῶν, καὶ παρασκευασθέντος ἱππικοῦ  καὶ   πεζῆς δυνάμεως εἰς Διόσπολιν ἀφικνεῖται
15, 10, 59    καταμίγνυσθαι νύκτωρ εἰς τοὺς ὄχλους,  καὶ   πεῖραν αὐτῶν, ἣν ἔχουσιν ὑπὲρ
15, 5, 54    λόγῳ τε πείθων τοὺς ἡγεμόνας  καὶ   πειρώμενος ἀναλαμβάνειν αὐτῶν πεπτωκότα τὰ
15, 7, 56    νόσῳ δυσχερεστάτῃ· φλόγωσις γὰρ ἦν  καὶ   πεῖσις ἰνίου καὶ τῆς διανοίας
15, 7, 56    Σαλώμην στασιάσαι πρὸς τὸν Κοστόβαρον,  καὶ   πέμπει μὲν εὐθὺς αὐτῷ γραμμάτιον
15, 3, 52    ἦν ἐπὶ προκειμένῳ τῷ νεκρῷ  καὶ   πένθος ἄσχετον, τε πόλις
15, 5, 54    αὑτοὺς ἐνεχείριζον ἄγειν καὶ δεῖν,  καὶ>   πέντε μὲν ἡμέραις τετρακισχίλιοι τὸ
15, 6, 55    αὐτὸν καὶ φίλους ἀνδρῶσιν ἑκατὸν  καὶ   πεντήκοντα πᾶσιν εἰς πολυτέλειαν καὶ
15, 5, 54    θεοῦ γνώμην πέπρακται, δῆλον ὡς  καὶ   πέπαυται κατὰ τὴν ἐκείνου γνώμην
15, 7, 56    καταπροδοῦναι τὰς ἐντολάς, εἰ μὴ  καὶ   περαιτέρω προεληλύθει τῆς πρὸς τὴν
15, 7, 56    ἐκεῖνον ὡς ἐπεπόνθει λέγειν ἠξίου,  καὶ   πέρας ἐξενίκησεν ἐχθρὰς αὐτῇ γενέσθαι
15, 9, 58    ἀρχῆς τοῖς αὖθις ὑπολιπέσθαι. Ὅθεν  καὶ   περὶ τὰς ἐπισκευὰς τῶν πόλεων
15, 3, 52    περὶ ὧν ἔδοξεν ἀκούσας πεπιστευκέναι  καὶ   περὶ τῆς κοσμιότητος αὐτῇ πολλὴν
15, 10, 59    τῆς ἀρχῆς μεταπέμπεται τὸν Μανάημον  καὶ   περὶ τοῦ χρόνου πόσον ἄρξει
15, 6, 55    εὐθύς τε μεταπέμπεται τὸν Ὑρκανὸν  καὶ   περὶ τῶν γενομένων αὐτῷ συνθηκῶν
15, 10, 59    παράδοξα δηλῶσαι τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἠξιώσαμεν  καὶ   περὶ τῶν παρ' ἡμῖν ἐμφῆναι,
15, 9, 58    κατασκευάζων πολυτελεστάτῳ χρυσοῦ καὶ λίθων  καὶ   περιαλειμμάτων ὡς ἕΚαστον αὐτῶν κλισίας
15, 9, 58    τὸ δυσδιάθετον τῆς χώρας διορθούμενος  καὶ   περιγράψας τὸν κύκλον τοῦ λιμένος
15, 9, 58    μυριάδας ἀνθρώπων, οὓς αὐτὸς ἔθρεψεν  καὶ   περιεποίησεν, εἰς τὴν χώραν διέπεμψεν,
15, 6, 55    μέρει καὶ ψυχῆς καὶ σώματος  καὶ   περιουσίας συγκινδυνεύειν δέον ὧν αὐτὸς
15, 7, 56    οὐκ ἔφθη πλείους διενεγκεῖν ἡμέρας  καὶ   περιπίπτει νόσῳ δυσχερεστάτῃ· φλόγωσις γὰρ
15, 5, 54    πλήθους καὶ φορᾶς ἀτάκτου συμπατουμένων  καὶ   περιπιπτόντων τοῖς οἰκείοις ὅπλοις· πεντακισχίλιοι
15, 11, 60    ἔθους ἑώρταζον, ἐς ταὐτὸν ἐλθεῖν,  καὶ   περισημοτάτην ἐξ ἀμφοῖν τὴν ἑορτὴν
15, 2, 51    πάθοι καὶ τραφεὶς ὑπ' αὐτοῦ  καὶ   περισωθείς, ἐκείνῳ δὲ κομίζεσθαι. Ταῦτα
15, 5, 54    ἐλάμβανον πληγὰς ἐν χωρίοις ἀφίπποις  καὶ   πετρώδεσιν, ὧν πλείω τὴν ἐμπειρίαν
15, 5, 54    ἐν συμφορᾷ τὸ ζῆν ποιούμενοι,  καὶ   πίπτουσιν αὐτῶν ἐν τῇ προτέρᾳ
15, 7, 56    δὲ τὰ μὲν ἄλλα σώφρων  καὶ   πιστὴ πρὸς αὐτὸν ἦν, εἶχεν
15, 9, 58    ἦσαν οἱ πλείους τὸ μῆκος  καὶ   πλάτος οὐκ ἔλαττον δεκαοκτώ, βάθος
15, 7, 56    τὸ δ' ἐπιεικὲς ἔλιπεν αὐτῇ  καὶ   πλεῖον ἦν ἐν τῇ φύσει
15, 4, 53    καὶ καλόν. Ἐν τούτοις οὖσα  καὶ   πλείονος αὐτῇ συνηθείας πρὸς τὸν
15, 5, 54    πρῶτον μὲν ἀκροβολισμοῖς, εἶτα δὴ  καὶ   πλείους εἰς χεῖρας ἐρχόμενοι παρ'
15, 5, 54    ἐν ἡμῖν δεινὸν οὐδέν ἐστιν  καὶ   πλείστας εἰς τὸ νικᾶν ἔχομεν
15, 9, 58    τὰς ἐπισκευὰς τῶν πόλεων ἐκεκίνητο  καὶ   πλείστας εἰς τοῦτο τὰς δαπάνας
15, 9, 58    διαίταις πολιτικαῖς, τὸ δὲ μέγιστον  καὶ   πλείστην ἐργασίαν παρασχόν, ἀκλύστῳ λιμένι,
15, 8, 57    δ' εὐθὺς ἦν ἀποσυληθέντα γέλως  καὶ   πλεῖστον εἰς διάχυσιν ἐδυνήθη τὸ
15, 6, 55    πίστιν εὐνοίας καὶ προθυμίας ἐπισυνίστη  καὶ   πλεῖστον ἠνέγκατο τῇ χρείᾳ τοῦ
15, 4, 53    ἑκάστων τὰς δυναστείας αὐτῇ διδόναι  καὶ   πλεῖστον ἴσχυεν ἐκ τῆς ἐκείνου
15, 7, 56    ἀποτεύξεσθαι τοῦ περιόντος ἀξιώματος, ἀλλὰ  καὶ   πλέον εἰς τὴν ἀμοιβὴν ἕξειν
15, 2, 51    Βαβυλῶνι δὲ κατάγεσθαι παρεῖχεν, ἔνθα  καὶ   πλῆθος ἦν Ἰουδαίων. Οὗτοι τὸν
15, 5, 54    θεός, θεοῦ δὲ παρόντος  καὶ   πλῆθος καὶ ἀνδρεία πάρεστιν. ἵνα
15, 5, 54    τὸ πλεῖστον ἧς εἶχεν δυνάμεως,  καὶ   πλησιάσας ἐν καλῷ στρατοπεδεύεσθαι διεγνώκει
15, 3, 52    τοὐντεῦθεν ἐπὶ θάλατταν ὁδὸς αὐτοῖς  καὶ   πλοῖον, διαπλεύσειν εἰς τὴν
15, 6, 55    καὶ πεντήκοντα πᾶσιν εἰς πολυτέλειαν  καὶ   πλοῦτον ὑπηρεσίας ἠσκημένοις. Παρέσχεν δὲ
15, 6, 55    τίς εἰμι πρὸς τοὺς εὐεργέτας  καὶ   ποῖος φίλος ἐξετάζοις, ἐνέσται σοι
15, 9, 58    τὴν ἀξίαν. Ἀλλὰ καὶ δῆμοι  καὶ   πόλεις καὶ τῶν ἰδιωτῶν ὅσοις
15, 11, 60    μέρος ἐξεργασθέντα περὶ τὴν χώραν  καὶ   πόλεις ὅσας ἐν αὐτῇ καὶ
15, 5, 54    ἀνθρώποις θεὸν εἰς ἐμφάνειαν ἄγει  καὶ   πολεμίους πολεμίοις διαλλάττειν δύναται. Ποῖον
15, 5, 54    ἀρχῆς, καὶ τοῦτο διῳκησάμην ἐγώ,  καὶ   πολλὰ δῶρα δοὺς ἰδίᾳ τὸ
15, 9, 58    δυναμένους, ἐκβαίνειν τῶν ἐθῶν ἠναγκάζετο  καὶ   πολλὰ τῶν νομίμων παραχαράττειν, πόλεις
15, 9, 58    τῆς μεγαλουργίας εἶχεν, ἀλλ' ἐπεισάκτοις  καὶ   πολλαῖς ἐξετελειώθη ταῖς δαπάναις. Κεῖται
15, 7, 56    τοῦ στυγεῖν καὶ στέργειν ἀποληφθεὶς  καὶ   πολλάκις ἕτοιμος ὢν ἀμύνασθαι τῆς
15, 7, 56    κατὰ τὴν Μαριάμμην ἀπωλείας ἐπιθέσθαι,  καὶ   πολλάκις μὲν ἀνακλήσεις ἦσαν αὐτῆς,
15, 5, 54    χρώμενοι ταχὺ τῶν ἐπιχειρησάντων ἡττῶντο  καὶ   πολλὰς ἐλάμβανον πληγὰς ἐν χωρίοις
15, 7, 56    δεκαδύο. Τοῦτο δὲ εἶχεν οὕτως  καὶ   πολλὴν ἔκπληξιν ἐνεποίησεν τῷ βασιλεῖ
15, 5, 54    τε ἧς πλεῖστον ἀπεδέησαν ἀνειληφότες  καὶ   πολλὴν τῶν ἐναντίων ἀφῃρημένοι δύναμιν.
15, 10, 59    Ζηνόδωρος ῥαγέντος αὐτῷ τοῦ σπλάγχνου  καὶ   πολλοῦ κατὰ τὴν ἀσθένειαν ὑποχωροῦντος
15, 4, 53    ὅλον οὐδὲν αὔταρκες ἦν γυναικὶ  καὶ   πολυτελεῖ καὶ δουλευούσῃ ταῖς ἐπιθυμίαις,
15, 6, 55    Ὑρκανῷ συνέπεσεν τοῦ βίου ποικίλαις  καὶ   πολυτρόποις χρησαμένῳ ταῖς ἐν τῷ
15, 11, 60    μόνοις. ναὸς ἐν τούτῳ>  καὶ   πρὸ αὐτοῦ βωμὸς ἦν, ἐφ'
15, 11, 60    τοῦ ἀρχιερέως καὶ τῶν γαζοφυλάκων,  καὶ   πρὸ μιᾶς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς
15, 11, 60    αἰεί τι τῆς ἔσω χώρας  καὶ   προβαίνων εἰς βάθος, ὥστ' ἄπειρον
15, 10, 59    προαίρεσιν τοῦ βίου καλοκαγαθίαν μαρτυρούμενος  καὶ   πρόγνωσιν ἐκ θεοῦ τῶν μελλόντων
15, 7, 56    ἀξιώματος τῶν πρώτων παρ' αὐτοῖς  καὶ   προγόνων ἱερατευσάντων τῷ Κωζαι· θεὸν
15, 6, 55    αἰτίαν τὸ τοιοῦτον ἐπαναφέροντα δωροδοκίας  καὶ   προδοσίας ἀπάγχειν προστP