Alphabétiquement     [«   »]
ξύλα 1
ξύλοις 1
26
ὁ 63
4
11
ὀγδοήκοντα 1
Fréquences     [«    »]
55 αὐτοῦ
59 εἰ
61 μὴ
63 ὁ
69 ἐπὶ
70 οὐ
71 αὐτὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV


Lv., Chap., Par.
15, 7, 56    γενόμενος δὲ ἐν ταῖς ἀνάγκαις     ἄνθρωπος, οὐδὲν μὲν ὧν ἕνεκεν
15, 11, 60    ὅταν δέῃ θύειν τότε μόνον     ἀρχιερεὺς ἀμφιέννυται. Ταύτην Ἡρώδης
15, 2, 51    τὴν βασιλείαν Ἡρώδου πυθόμενος Ὑρκανὸς     ἀρχιερεύς, ἦν δὲ παρὰ Πάρθοις
15, 11, 60    στολῆς τοῖς Ἰουδαίοις μέχρις ἐτελεύτησεν     βασιλεὺς Ἀγρίππας. Μετὰ τοῦτον δὲ
15, 3, 52    προαίρεσις, ἀλλ' ἐπεὶ παραπέμψας     βασιλεὺς Ἀντώνιον ἐπὶ Πάρθους εἰς
15, 5, 54    ἔγνω τῇ προθυμίᾳ τοῦ πλήθους     βασιλεὺς ἀποχρήσασθαι, καὶ προειπών, ὡς
15, 8, 57    καὶ θνήσκοιεν, εἰς ἔννοιαν ὧν     βασιλεὺς ἐξυβρίζειν ἐδόκει τὸ πλῆθος
15, 3, 52    Τούτου προπεσόντος τοῦ λόγου περιπαθήσας     βασιλεὺς εὐθὺς μὲν ἐκ τῶν
15, 11, 60    ἀρχιερεὺς ἀμφιέννυται. Ταύτην Ἡρώδης     βασιλεὺς ἐφύλαξεν ἐν τῷ τόπῳ
15, 11, 60    Τούτων εἰς οὐδένα τῶν τριῶν     βασιλεὺς Ἡρώδης παρῆλθεν· ἐκεκώλυτο γὰρ
15, 3, 52    ἀπολογίαν καταλογιζομένης, ἀνεπείθετο κατὰ μικρὸν     βασιλεὺς καὶ μετέβαινεν ἐκ τῆς
15, 5, 54    πραγμάτων. Οὕτως οὖν ἐχόντων ἐπῆγεν     βασιλεὺς λόγῳ τε πείθων τοὺς
15, 11, 60    Οὕτως δ' αὐτῶν διακειμένων παρεθάρρυνεν     βασιλεύς, οὐ πρότερον καθαιρήσειν φάμενος
15, 7, 56    δ' ἔτι λέγοντος μέγα βοήσας     βασιλεὺς οὐκ ἂν ἔφη Σόαιμον
15, 7, 56    ἐξαγγελθέντων αὐτῷ διὰ τῆς ἀδελφῆς     βασιλεὺς πέμψας εἰς τοὺς τόπους,
15, 7, 56    ἐξερράγη τοιαύτης ἀφορμῆς ἐγγενομένης· κατακλινόμενος     βασιλεὺς ὡς ἀναπαύσασθαι μεσημβρίας οὔσης
15, 10, 59    μετ' αἰτίας, ὡς ἐδόκουν, εὐλογωτέρας·     γὰρ Ζηνόδωρος ἀπογινώσκων ἤδη τῶν
15, 10, 59    μέτριον εὐτύχημα τοῖς ἤδη γεγονόσιν·     γὰρ Ζηνόδωρος ῥαγέντος αὐτῷ τοῦ
15, 9, 58    προσηγορίας· μὲν γὰρ Καίσαρος,     δὲ Ἀγρίππα κέκλητο. Προσέλαβεν δὲ
15, 9, 58    ἀρχῆς δοθέντας σίτου κόρους μυρίους,     δὲ κόρος δύναται μεδίμνους Ἀττικοὺς
15, 3, 52    παραλαβών. Ἀλλὰ πρῶτος μὲν Ἀντίοχος     Ἐπιφανὴς ἔλυσε τὸν νόμον ἀφελόμενος
15, 3, 52    κάλλους, εἰ καὶ πρὸς ἀσφάλειαν     θάνατος τοῦ παιδὸς ἐνομίζετο, δῆλον
15, 5, 54    τὸ δίκαιόν ἐστιν μετ' ἐκείνων     θεός, θεοῦ δὲ παρόντος καὶ
15, 3, 52    καὶ μάλιστα τῆς Ἀλεξάνδρας, ὑπερεσπουδακὼς     Ἰώσηπος ἐπιδεῖξαι τὴν διάνοιαν τοῦ
15, 10, 59    καὶ ἁμαρτίας, ἔνθεν οὐδὲ μελλήσας     Καῖσαρ ἀπέλυεν τῶν αἰτιῶν Ἡρώδην.
15, 1, 50    δέ μου τῷ λόγῳ Στράβων     Καππάδοξ λέγων οὕτως· Ἀντώνιος δὲ
15, 11, 60    ἐνιαυτῷ καὶ μησὶν πέντε ἅπας     λαὸς ἐπληρώθη χαρᾶς καὶ τοῦ
15, 11, 60    εἶπεν, ἐξέπληξε δὲ τοὺς πολλοὺς     λόγος παρὰ δόξαν ἐμπεσών. Καὶ
15, 10, 59    εἰπεῖν ἄξιον· οὐ γὰρ ἀπρεπὴς     λόγος φανεῖται τῷ τῆς ἱστορίας
15, 9, 58    λίθινον τεῖχος πύργοις διειλημμένον, ὧν     μέγιστος Δρούσιον ὀνομάζεται, πάνυ καλόν
15, 6, 55    δὲ τοῦ Δοσιθέου προθύμως ὑπουργήσαντος     μὲν Ἄραψ ἀντεπέστελλεν αὐτόν τε
15, 9, 58    μέτρα δὲ καὶ τὰς προσηγορίας·     μὲν γὰρ Καίσαρος, δὲ
15, 6, 55    ἐνεδόθη τι καὶ παρ' ἐκείνων·     μὲν γὰρ Ὑρκανὸς ἐπιεικείᾳ τρόπου
15, 11, 60    ἀπειλουμένης τῆς ζημίας. Εἶχεν δ'     μὲν ἐντὸς περίβολος κατὰ μὲν
15, 10, 59    καὶ ἁρπαγὰς καὶ κατασκαφὰς ἱερῶν     μὲν Ἡρώδης ἀταρακτήσας ἕτοιμος ἦν
15, 4, 53    τῆς ὑπ' Ἀντωνίου δοθείσης χώρας,     μὲν Ἡρώδης δίκαιος ἦν οὐκ
15, 5, 54    τῶν ἐναντίων ἀφῃρημένοι δύναμιν. Τοὐντεῦθεν     μὲν Ἡρώδης λῃστείαις ἐχρῆτο καὶ
15, 6, 55    εὔνοιαν τῶν ὄχλων. Ταῦτα πειθούσης     μὲν Ὑρκανὸς διωθεῖτο τοὺς λόγους,
15, 11, 60    γὰρ οὐ παρ' ἐκείνους ἐλάττων     ναός, ἀλλὰ ταῦτα καὶ Κῦρος
15, 11, 60    καιροὺς ἐπεγείρειν ἐγνώκειμεν. ᾠκοδομήθη δὲ     ναὸς ἐκ λίθων λευκῶν τε
15, 11, 60    ἱερεῦσιν εἰσελθεῖν ἐξὸν ἦν μόνοις.     ναὸς ἐν τούτῳ> καὶ πρὸ
15, 11, 60    περὶ τούτων παρακαλέσοντας. Ὧν ἀναβάντων     νεώτερος βασιλεὺς Ἀγρίππας ἐν Ῥώμῃ
15, 4, 53    ἔλαβεν. Ἀρμενίας δὲ ἐβασίλευσεν Ἀρταξίας     πρεσβύτατος τῶν ἐκείνου παίδων διαδρὰς
15, 7, 56    οἷος ἂν ἐκ συνηθείας ἦν     πρὸς αὐτὴν ἔρως, ἀλλὰ καὶ
15, 11, 60    ἑξήκοντα πήχεις· τοσοῦτον γὰρ ὑπερεῖχεν     πρῶτος ἐκεῖνος, ὃν Σολομῶν ἀνῳκοδόμησεν.
15, 11, 60    ἐπὶ τὴν κορυφὴν ἄκραν. Τοῦτον     πρῶτος ἡμῶν βασιλεὺς Σολομῶν κατ'
15, 11, 60    τοῖς ἐντυγχάνουσιν εἶναι. Τοιοῦτος μὲν     πρῶτος περίβολος ἦν. Ἐν μέσῳ
15, 7, 56    γενέσθαι διὰ τοὺς λόγους, οὓς     Σόαιμος αὐτῇ φράσαι. Ταῦτα δ'
15, 1, 50    πρὸς Ἡρώδην μῖσος. ταῦτα μὲν     Στράβων. ~(Κατασχόντος δὲ τὴν βασιλείαν
15, 11, 60    ἐπὶ μῆκος τέτραχα, συνεδέδετο γὰρ     τέταρτος στοῖχος λιθοδομήτῳ τείχει, καὶ
15, 11, 60    Μετὰ τοῦτον δὲ Κάσσιος Λογγῖνος     τὴν Συρίαν τότε διοικῶν καὶ
15, 11, 60    τότε διοικῶν καὶ Κούσπιος Φᾶδος     τῆς Ἰουδαίας ἐπίτροπος κελεύουσιν τοὺς
15, 10, 59    ἐκωλύοντο, καὶ κατ' ἀλλήλων ἦν     τῆς λῃστείας τρόπος, ὡς μηδὲν
15, 11, 60    χρόνων. Ἐπὶ τούτου δὲ Οὐιτέλλιος     τῆς Συρίας ἡγεμὼν ἐπιδημήσας τοῖς
15, 10, 59    τὴν τύχην μεταπτώσεων. ἄριστος γὰρ     τοιοῦτος λογισμός, εἰ καὶ δικαιοσύνην
15, 9, 58    τῶν ὑδάτων, οὐ γὰρ οὗτος     τόπος ἔσχηκεν, ἐκ μακροῦ καὶ
15, 1, 50    Πολλίων Φαρισαῖος καὶ Σαμαίας     τούτου μαθητής· πολιορκουμένων γὰρ τῶν
15, 11, 60    ἐπισυμβεβηκότων παρεδηλώθη. Τότε δ' οὖν     τῶν Ἰουδαίων βασιλεὺς Ἡρώδης καὶ
15, 2, 51    προεῖπον. (Ὑρκανῷ δ' ἀναχθέντι Φραάτης     τῶν Πάρθων βασιλεὺς ἐπ' αὐτὸν
15, 11, 60    ταῦτα καὶ Κῦρος καὶ Δαρεῖος     Ὑστάσπου τὰ μέτρα τῆς δομήσεως
15, 1, 50    δὲ μάλιστα παρ' αὐτῷ Πολλίων     Φαρισαῖος καὶ Σαμαίας τούτου
15, 3, 52    περὶ τὴν προαίρεσιν ἐμφανῶς παροξύνων     φθόνος. Τὸ γὰρ μειράκιον Ἀριστόβουλος
15, 2, 51    ἀρχιερωσύνην. (Ἀντωνίου δὲ ῥαθυμότερον ὑπακούοντος,     φίλος αὐτοῦ Δέλλιος εἰς Ἰουδαίαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007