Alphabétiquement     [«   »]
ἐπῄει 1
Ἐπήλπιζε 1
ἐπήρειαν 1
ἐπὶ 69
ἐπί 4
Ἐπὶ 4
ἐπιβάλλομαι 1
Fréquences     [«    »]
59 εἰ
61 μὴ
63
69 ἐπὶ
70 οὐ
71 αὐτὸν
76 ἦν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

ἐπὶ


Lv., Chap., Par.
15, 7, 56    τε μητέρα καὶ τὴν ἀδελφὴν  ἐπὶ   δυσγενείᾳ διεχλεύαζεν καὶ κακῶς ἔλεγεν,
15, 3, 52    νυκτὸς ἐκφέρειν. Ἦν δὲ τοὐντεῦθεν  ἐπὶ   θάλατταν ὁδὸς αὐτοῖς καὶ πλοῖον,
15, 10, 59    υἱεῖς αὐτῆς κρατεῖν. Καίσαρα δ'  ἐπὶ   θάλατταν προπέμψας ὡς ἐπανῆκεν, ἐν
15, 1, 50    καὶ κρινομένου ποτὲ Ἡρώδου τὴν  ἐπὶ   θανάτῳ προεῖπεν ὀνειδίζων Ὑρκανῷ καὶ
15, 7, 56    μὲν οὖν οὕτως ἤγετο τὴν  ἐπὶ   θανάτῳ. (Συνθεωρήσασα δὲ τὸν καιρὸν
15, 3, 52    παρανομίας. Τούτοις ἀναπειθόμενος Ἀντώνιος ὡς  ἐπὶ   Λαοδικείας ἐστάλη, πέμπει κελεύων Ἡρώδην
15, 7, 56    αὐτὴν πάθους. (Ὁ μὲν γὰρ  ἐπὶ   μεγάλοις οἷς παρ' ἐλπίδας εὐτυχήκει
15, 4, 53    μὴ μέχρι τοσούτου κατήκοον γινόμενον  ἐπὶ   μεγίστοις ἁμαρτάνειν. ἵν' οὖν μήτ'
15, 11, 60    καὶ τὸ τῆς μέσης βάθος  ἐπὶ   μεῖζον ἠγείρετο περιδεδομημένου τοῖς ἐπιστυλίοις
15, 3, 52    ἔχουσα, τὸ δ' ἐγκαρτερεῖν ἀναγκαῖον  ἐπὶ   μείζονος κακοῦ προσδοκίᾳ ποιουμένη. Καὶ
15, 11, 60    περὶ πέντε καὶ εἴκοσι πήχεις  ἐπὶ   μῆκος, ὀκτὼ δὲ ὕψος, εὖρος
15, 11, 60    δ' ἐφέστασαν κατ' ἀντίστοιχον ἀλλήλοις  ἐπὶ   μῆκος τέτραχα, συνεδέδετο γὰρ
15, 3, 52    ἐπεὶ παραπέμψας βασιλεὺς Ἀντώνιον  ἐπὶ   Πάρθους εἰς τὴν Ἰουδαίαν ὑπέστρεψεν,
15, 9, 58    ὄντων, εἰ καὶ δυνατὸν ὀλίγων  ἐπὶ   πολλοῖς εὐπορηθῆναι. Καλῶς μέντοι νομίζων
15, 9, 58    ἀριστερᾷ μὲν εἰσπλεόντων πύργος νενασμένος  ἐπὶ   πολὺ στερρῶς ἀντέχειν, κατὰ δεξιὰν
15, 3, 52    μὲν ἐκ μεταβολῆς θρῆνος ἦν  ἐπὶ   προκειμένῳ τῷ νεκρῷ καὶ πένθος
15, 8, 57    προδήλου κατεφαίνετο θηρίοις ἀνθρώπους ὑπορρίπτειν  ἐπὶ   τέρψει τῆς ἀνθρώπων θέας, ἀσεβὲς
15, 2, 51    οὔσης αὐτῇ τιμῆς καὶ ταραχὰς  ἐπὶ   τῇ βασιλείᾳ πραγματεύοιτο, πολλὰ πονήσαντος
15, 10, 59    οὐκ ἂν λάθοι τὸν θεὸν  ἐπὶ   τῇ καταστροφῇ τοῦ βίου τῆς
15, 7, 56    τῶν κατὰ τὴν γενομένην παρανομίαν  ἐπὶ   τῇ Μαριάμμῃ. Χεῖρον οὖν διετίθει
15, 8, 57    περιβόλων ἐρυμνότητι φρούριον αὐτὴν ποιούμενος  ἐπὶ   τῇ μείζονι, τὸ δ' εὐπρεπὲς
15, 10, 59    δὲ Ζηνόδωρος ἀχθόμενος πρῶτον μὲν  ἐπὶ   τῇ τῆς ἐπαρχίας ἀφαιρέσει, μᾶλλον
15, 8, 57    διεσπούδαστο πάντας τοὺς ἐπισημοτάτους ἐλθεῖν  ἐπὶ   τὴν ἅμιλλαν. Προύθηκεν δὲ καὶ
15, 6, 55    τοὺς ἀναληψομένους καὶ παραπέμψοντας ἱππέας  ἐπὶ   τὴν Ἀσφαλτῖτιν λίμνην· αὕτη δ'
15, 4, 53    ἐκβαλόντες Τιγράνην τὸν νεώτερον ἀδελφὸν  ἐπὶ   τὴν βασιλείαν κατήγαγον. Ταῦτα μὲν
15, 9, 58    τῶν σωματοφυλάκων, οὓς Γάλλος Αἴλιος  ἐπὶ   τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν ἦγεν εἰς
15, 11, 60    διιοῦσαν ἀπὸ τῆς ἑῴας φάραγγος  ἐπὶ   τὴν ἑσπέριον· οὐ γὰρ ἦν
15, 8, 57    χρόνον ἠδικήθημεν ἀμεληθέντων ὅσα πρότερον  ἐπὶ   τὴν εὐσέβειαν ἦγεν τοὺς ὄχλους·
15, 9, 58    τὰς ἐκ τοῦ πόντου θῖνας  ἐπὶ   τὴν ᾐόνα σύρουσαι καταγωγὴν οὐ
15, 11, 60    ἑῴοις μέρεσιν τῆς πόλεως ὑπτιούμενος  ἐπὶ   τὴν κορυφὴν ἄκραν. Τοῦτον
15, 11, 60    καὶ ἀπὸ ταύτης ἄνω πάλιν  ἐπὶ   τὴν πρόσβασιν· ἄντικρυς γὰρ
15, 10, 59    τὴν εὔνοιαν μὴν διαφυλάξειν  ἐπὶ   τῆς ἀρχῆς ὁμολογεῖν. Οἱ μὲν
15, 7, 56    μάλιστα μὲν οὐδ' ἐλπίσας αὐτὸν  ἐπὶ   τῆς αὐτῆς ὑποστρέψειν ἐξουσίας· ἐν
15, 6, 55    διὰ Καίσαρος, φθόνῳ τὸν μόνον  ἐπὶ   τῆς βασιλείας γενησόμενον ἐπιθυμῶν ἐξελεῖν.
15, 3, 52    πρὸς Ἀντώνιον. (Ὁ δὲ Ἰώσηπος  ἐπὶ   τῆς διοικήσεως ὢν τῶν ἐν
15, 5, 54    ἐπ' Ἀκτίῳ μάχης προσδοκωμένης, ἣν  ἐπὶ   τῆς ἑβδόμης καὶ ὀγδοηκοστῆς πρὸς
15, 11, 60    προσιόντες τύχοιεν. θύρας δὲ  ἐπὶ   τῆς εἰσόδου σὺν τοῖς ὑπερθυρίοις
15, 9, 58    τὴν ἀρχιερωσύνην, Σίμωνα δὲ καθίστησιν  ἐπὶ   τῆς τιμῆς καὶ τὸ κῆδος
15, 5, 54    καὶ μετὰ πάσης προθυμίας ἐχώρουν  ἐπὶ   τὸ στρατιωτικὸν αὐτῶν. Οἱ δ'
15, 5, 54    ὄντες καὶ διὰ τὸ κατεπείγειν  ἐπὶ   τὸ τολμηρὸν ὑπὸ τῆς ἀνάγκης
15, 8, 57    ἀγαγεῖν. Ἐκεῖνοι μὲν οὖν προκαταστάντες  ἐπὶ   τοιαύτης ἦσαν προθυμίας· εἷς δὲ
15, 6, 55    συμφωνεῖ· τὸν γὰρ Ἡρώδην οὐκ  ἐπὶ   τοιούτοις δοκοῦσιν, ἀλλ' ἐξ ἐπιβουλῆς
15, 6, 55    οὔτ' εἰς ἱκεσίαν, ὡς εἰκὸς  ἐπὶ   τοιούτοις, τραπόμενος οὔτε δέησίν τινα
15, 7, 56    ἅμα καὶ συμφέρειν αὐτὰ νομίζοντες  ἐπὶ   τοιούτων ἐπολιτεύοντο. Τῆς δὲ πόλεως
15, 10, 59    ἐπὶ τοῖς οἰκείοις, μεγαλόψυχος δὲ  ἐπὶ   τοῖς ἀλλοτρίοις ἁμαρτόντας ἀφιέναι. Κατηγορούντων
15, 11, 60    τὸν ἐκ τοῦ δήμου νεωτερισμὸν  ἐπὶ   τοῖς βασιλεῦσι φυλαττόμενος. λέγεται δὲ
15, 5, 54    Ἰουδαίων τοὺς πρέσβεις, ἧκον γὰρ  ἐπὶ   τοῖς γεγενημένοις, συλλαβόντες ἀπέκτειναν καὶ
15, 3, 52    Τὸ γὰρ μειράκιον Ἀριστόβουλος ἕβδομον  ἐπὶ   τοῖς δέκα γεγονὸς ἔτος, ἐπειδὴ
15, 5, 54    τοῦ ἔθνους. δὲ πλεῖστον  ἐπὶ   τοῖς εὐημερήμασιν ἠξιωκὼς φρονεῖν ἀνέστρεψεν
15, 8, 57    αὐτῷ, καὶ τὰς ταραχὰς τὰς  ἐπὶ   τοῖς καθ' ἕκαστα γινομένοις παρυφισταμένας,
15, 10, 59    καὶ ἄλλος ἐδόκει δυσπαραίτητος μὲν  ἐπὶ   τοῖς οἰκείοις, μεγαλόψυχος δὲ ἐπὶ
15, 7, 56    ἀχάριστον γενέσθαι καὶ δίκαια πάσχειν  ἐπὶ   τοῖς τοιούτοις τολμήσασαν· οὐ γὰρ
15, 3, 52    ἐπειδὴ κατὰ τὸν νόμον ἀνῆλθεν  ἐπὶ   τὸν βωμὸν συντελέσων τὰ θύματα,
15, 11, 60    πρὸ μιᾶς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς  ἐπὶ   τὸν Ῥωμαίων φρούραρχον ἀναβαίνοντες οἱ
15, 5, 54    μετὰ σπουδῆς ἀναλαβὼν αὐτοὺς ἦγεν  ἐπὶ   τοὺς Ἄραβας διαβὰς τὸν Ἰορδάνην
15, 5, 54    Ἰουδαίων παρελόμενον τῆς τριβῆς ἄγειν  ἐπὶ   τοὺς Ἄραβας· ὥρμητο δὲ καὶ
15, 5, 54    διέγνωσαν ἐξιέναι πολέμου νόμῳ χωρήσαντες  ἐπὶ   τοὺς ἐναντίους ἐγχειρεῖν, καὶ εἰ
15, 3, 52    ἣν ὡς ἀπολωλότος εἶχον καταφυγεῖν  ἐπὶ   τοὺς Ῥωμαίους, οὐ μὴν ἔλαθεν
15, 7, 56    θεὸν εἰώθασιν συντελεῖν. Τοῖς οὖν  ἐπὶ   τούτων τῶν φυλακτηρίων Ἀλεξάνδρα προσήνεγκεν
15, 10, 59    δὲ φρονήματος μεταποιουμένους καὶ δυσχεραίνοντας  ἐπὶ   τῷ καταναγκάζεσθαι πάντα τρόπον ἐκποδὼν
15, 7, 56    ἐλπίδας ἀκουσθέν, ἐκεκίνητό τε μᾶλλον  ἐπὶ   τῷ παραδόξῳ τοῦ λόγου· τὰ
15, 3, 52    βασιλείαν παρέλαβεν, αὐτὸς δὲ κατέλυσεν  ἐπὶ   τῷ παῦσαι τὰς οἰκείας ταραχὰς
15, 3, 52    γὰρ ἂν ἀνασχέσθαι Κλεοπάτραν αἰτίαν  ἐπὶ   τῷ πρὸς αὐτὸν μίσει λαβοῦσαν,
15, 7, 56    διακονῆσαι παρακαλουμένου, μὴ κινηθέντος δ'  ἐπὶ   τῷ φίλτρῳ τὸν λόγον ἀργὸν
15, 5, 54    γὰρ ὢν στρατηγὸς μὲν Κλεοπάτρας  ἐπὶ   τῶν ἐκεῖ, διάφορος δὲ Ἡρώδῃ,
15, 5, 54    Ἀράβων ἐκάκου ταῖς ἐπιδρομαῖς στρατοπεδευόμενος  ἐπὶ   τῶν ὅρων, καὶ τὸ μὲν
15, 9, 58    ὅτε τῆς ἀρχῆς ἐκπεσόντος Ἀντίγονος  ἐπὶ   τῶν πραγμάτων ἦν. Τοῦτο δὲ
15, 9, 58    αὐτῷ τοῦ γάμου προσκατεσκευάσατο φρούριον  ἐπὶ   τῶν τόπων, ἐν οἷς ἐνίκα
15, 3, 52    τότε περὶ τὴν πόλιν  ἐπὶ   φρουρᾷ τῆς βασιλείας ἐστρατοπέδευεν ἡγουμένου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007