Alphabétiquement     [«   »]
πέραν 2
πέρας 4
Περὶ 4
περὶ 98
περί 2
περιαιρεθῆναι 1
περιαλειμμάτων 1
Fréquences     [«    »]
94 αὐτῷ
93 κατὰ
97 τὰ
98 περὶ
105 τοὺς
106 τὰς
108 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

περὶ


Lv., Chap., Par.
15, 7, 56    Μαριάμμην ὑπὸ φιλοστοργίας, ἧς ἀεὶ  περὶ   αὐτὴν εἶχεν. δὲ εἰσῆλθεν
15, 6, 55    Μασάδοις κατεστήσατο παρακελευσάμενος, εἴ τι  περὶ   αὐτὸν ἀκούσαιεν δυσχερές, ἔχεσθαι τῶν
15, 8, 57    καὶ μὴ τυγχάνοιεν ἐκείνου, τῶν  περὶ   αὐτὸν ἀναιρήσειν οἰόμενοι· καὶ ταῦτ'
15, 6, 55    τὸ διάδημα, τοῦ δ' ἄλλου  περὶ   αὐτὸν ἀξιώματος οὐδὲν ὑφεικώς, ὅτε
15, 8, 57    μεγάλῳ πεδίῳ τῶν ἐπιλέκτων ἱππέων  περὶ   αὐτὸν ἀποκληρώσας χωρίον συνέκτισεν ἐπί
15, 6, 55    αὐτῷ καὶ προτρεψάμενος μηδὲν ἐλάττω  περὶ   αὐτὸν πρότερον ἦν περὶ
15, 7, 56    εἰς ἀπόγνωσιν ἦγεν. Ὅσοι τε  περὶ   αὐτὸν ἦσαν ἰατροὶ τὰ μὲν
15, 6, 55    Ἡρώδῃ τὰ πράγματα καὶ τοῖς  περὶ   αὐτὸν ὁμοίως ἐχθροῖς τε καὶ
15, 1, 50    τὸν Ἀντώνιον ἐδωρεῖτο καὶ τοὺς  περὶ   αὐτὸν φίλους. ἀπέκτεινε δὲ τεσσαρακονταπέντε
15, 6, 55    ἐπιστολὴν δοῦναι Δοσιθέῳ τινὶ τῶν  περὶ   αὐτὸν φίλων, ἐν συντέτακτο
15, 6, 55    δὲ κἀκείνοις ἐντολὴ μαθόντας τι  περὶ   αὐτοῦ δυσχερὲς ἐξ αὐτῆς ἀμφοτέρας
15, 2, 51    πράξειεν ἀποστήσεσθαι τοῦ δίκαιος εἶναι  περὶ   αὐτούς, ἀλλὰ καὶ νῦν ἔφη
15, 9, 58    ἀσφάλειαν ὁμοῦ καὶ κόσμον πεποιημέναι·  περὶ   δὲ τὴν βάσιν τοῦ λόφου
15, 11, 60    ὀκτὼ δὲ ὕψος, εὖρος δὲ  περὶ   δώδεκα. Καὶ παντὸς αὐτοῦ καθότι
15, 9, 58    τὸ φρούριον ἀπέχει μὲν Ἱεροσολύμων  περὶ   ἑξήκοντα σταδίους, φύσει δὲ ἐχυρὸν
15, 5, 54    αὐτῶν ἐν τῇ προτέρᾳ μάχῃ  περὶ   ἑπτακισχιλίους. Τοιαύτῃ δὲ πληγῇ χρησαμένων
15, 5, 54    εὔψυχον ἔχουσιν, ἀλλ' ἐκ τῆς  περὶ   ἡμᾶς ὡς κάμνοντας ἤδη τοῖς
15, 2, 51    ὑποψίας Ἀλεξάνδρα μετὰ δακρύων ἀπελογεῖτο,  περὶ   μὲν τῆς ἱερωσύνης φαμένη πᾶν
15, 10, 59    Ἰονίου διάδοχος Καίσαρι· καὶ τούτῳ  περὶ   Μιτυλήνην χειμάζοντι συντυχὼν Ἡρώδης, ἦν
15, 9, 58    δ' εἰς αὐτὴν τὴν βασιλείαν  περὶ   ὀκτάκις μυρίους. Ταύτην δ' αὐτοῦ
15, 11, 60    καὶ κραταιῶν τὸ μέγεθος ἑκάστων  περὶ   πέντε καὶ εἴκοσι πήχεις ἐπὶ
15, 10, 59    ἐποιεῖτο. συνέπειθεν δὲ καὶ τοὺς  περὶ   Πολλίωνα τὸν Φαρισαῖον καὶ Σαμαίαν
15, 3, 52    τῇ Κλεοπάτρᾳ μὴ πολυπραγμονεῖσθαι τὰ  περὶ   τὰς ἀρχὰς συμφέρειν. ὑπὲρ τούτων
15, 8, 57    ἐπιτηδεύμασιν· οὐ γὰρ μόνον τοῖς  περὶ   τὰς γυμνικὰς ἀσκήσεις, ἀλλὰ καὶ
15, 7, 56    κάλλει δὲ σώματος καὶ τῷ  περὶ   τὰς ἐντεύξεις ἀξιώματι μειζόνως φράσαι
15, 9, 58    τοῖς αὖθις ὑπολιπέσθαι. Ὅθεν καὶ  περὶ   τὰς ἐπισκευὰς τῶν πόλεων ἐκεκίνητο
15, 9, 58    αὐτοὺς ἐποιήσατο συγκατειληφυίας καὶ τῆς  περὶ   τὰς ἐσθῆτας ἀπορίας, ἐφθαρμένων καὶ
15, 11, 60    Ἀλλὰ κἀν τοῖς ἔργοις τὰ  περὶ   τὰς στοὰς καὶ τοὺς ἔξω
15, 9, 58    χάριτος, ὡς ἅπασιν ἱκανὰ τὰ  περὶ   τὰς τροφὰς γενέσθαι. Τὸ δὲ
15, 9, 58    οἷόν τε δι' αὐτῶν τὰ  περὶ   τὰς τροφὰς ἐκπονεῖν ἔνειμε τοῦ
15, 11, 60    ἐπιφροσύνην μεγάλαις ἐργασίαις ἀπετείχιζεν τὰ  περὶ   τὴν ἄκραν ἄνωθεν, ἀπετείχιζεν δὲ
15, 3, 52    τὴν διάνοιαν ἣν ἔσχον οἱ  περὶ   τὴν Ἀλεξάνδραν ἀπεσήμηναν, δὲ
15, 3, 52    δὲ σύμπαν ἐνέφαινεν ὁρμὴν Ἀντωνίου  περὶ   τὴν ἄνθρωπον, ὅτι καὶ πάλαι
15, 9, 58    πρὸς ἐπίδοσιν εὐθηνουμένων βασίλειον ἐξῳκοδόμει  περὶ   τὴν ἄνω πόλιν ὑπερμεγέθεις οἴκους
15, 4, 53    καὶ ἀπαύστων κακῶν ἀναπλησθήσεται τὰ  περὶ   τὴν ἀρχὴν αὐτῷ καὶ τὸ
15, 3, 52    εἰ καί τις ἀπαντήσειεν ταραχὴ  περὶ   τὴν αὐλήν, ἐν ἀσφαλεστέρῳ διάξειν
15, 3, 52    ταῖς κολυμβήθραις ἐπιστάντες, αἳ μεγάλαι  περὶ   τὴν αὐλὴν ἐτύγχανον, ἀνέψυχον τὸ
15, 3, 52    ὀλίγαι μυριάδες τοῦδε τοῦ λαοῦ  περὶ   τὴν Βαβυλωνίαν ἀπῳκίσθησαν. Ἔνθεν ἦν
15, 6, 55    πλῆθος ἀποστήσῃ καὶ στασιάσῃ τὰ  περὶ   τὴν βασιλείαν πράγματα. Παρετίθετο δὲ
15, 9, 58    γενέσθαι. Τὸ δὲ σύμπαν ἀμήτου  περὶ   τὴν γῆν ὑποφανέντος οὐκ ἔλαττον
15, 3, 52    ἐκ τῆς ὀργῆς ἡττώμενος τῆς  περὶ   τὴν γυναῖκα φιλοστοργίας, ὡς ἀπολογεῖσθαι
15, 3, 52    τοῦ βασιλέως προήχθη καὶ τὰ  περὶ   τὴν ἐντολὴν εἰπεῖν, πίστιν αὐτὰ
15, 7, 56    τότε καὶ μᾶλλον ἐξήφθη τὰ  περὶ   τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ βασιλέως ἔχοντος
15, 10, 59    οἶκος ἀνδρὸς τῶν μάλιστα σπουδασάντων  περὶ   τὴν Ἡρώδου φιλίαν, ἐφεῖτο δὲ
15, 8, 57    τῆς δαπάνης καὶ ψυχαγωγία τῶν  περὶ   τὴν θέαν κινδύνων, τοῖς δ'
15, 3, 52    τὸν τῶν ἀρχιερέων καὶ τὰ  περὶ   τὴν θρησκείαν ἐκτελῶν, κάλλει τε
15, 2, 51    μουσουργοῦ τινος αὐτῇ συμπραγματευομένου τὰ  περὶ   τὴν κομιδὴν τῶν γραμμάτων αἰτεῖσθαι
15, 3, 52    ἐνομίζετο, τὸ μῖσος ὑπαλλάξεσθαι τῇ  περὶ   τὴν μήνυσιν εὐνοίᾳ προσεδόκησεν καὶ
15, 7, 56    ἀπαντᾶν κατέλιπεν ὡς εἶχεν τὰ  περὶ   τὴν οἰκίαν. Ἐξιόντι δὲ Μαριάμμη
15, 2, 51    ἐξ ὧν αὐτῷ καὶ τὰ  περὶ   τὴν οἰκίαν ἐστασιάσθη· φυλαττόμενος γάρ
15, 3, 52    τότε μὲν ἐδόκει τεθεραπευκέναι τὰ  περὶ   τὴν οἰκίαν. Οὐ μὴν ὅπερ
15, 3, 52    τοῦ Ῥωμαικοῦ τάγματος, τότε  περὶ   τὴν πόλιν ἐπὶ φρουρᾷ τῆς
15, 10, 59    δ' οὔτε σύνοδος ἐφειμένη τοῖς  περὶ   τὴν πόλιν οὔτε κοινωνία περιπάτου
15, 7, 56    τὰ κατ' αὐτὸν ἐσπουδάκει τῶν  περὶ   τὴν πόλιν φρουρίων ἐγκρατὴς γενέσθαι.
15, 3, 52    κἀκ τῶν τοιούτων ἐπισπεῦσαι τὰ  περὶ   τὴν προαίρεσιν ἐμφανῶς παροξύνων
15, 7, 56    βασιλείᾳ φρουρίων. Ἐσπουδάσθη δὲ ταῖς  περὶ   τὴν Σαλώμην ἐκποδὼν ποιήσασθαι τὴν
15, 4, 53    ~(Ἐν δὲ τούτῳ καὶ τὰ  περὶ   τὴν Συρίαν ταραχὰς εἶχεν οὐκ
15, 6, 55    τοῦ θεοῦ προσεπικτώμενος. Εὐθὺς οὖν  περὶ   τὴν ὑποδοχὴν ἐγεγόνει Καίσαρος ἀπὸ
15, 5, 54    ἐνίων γὰρ ἐν τῷ σεισμῷ  περὶ   τὴν χώραν ἀπολομένων οὐδεὶς οὐδὲν
15, 11, 60    μὲν οὖν κατὰ μέρος ἐξεργασθέντα  περὶ   τὴν χώραν καὶ πόλεις ὅσας
15, 3, 52    ὧν ἔδοξεν ἀκούσας πεπιστευκέναι καὶ  περὶ   τῆς κοσμιότητος αὐτῇ πολλὴν ὁμολογεῖν
15, 7, 56    Κλεοπάτρα μὲν οὖν Ἀντωνίου δεηθεῖσα  περὶ   τῆς χώρας ταύτης ἀποτυγχάνει. λέγονται
15, 3, 52    μὲν ἐτάραξεν, ὡς εἰκός, τοὺς  περὶ   τὸ βασίλειον, μάλιστα δὲ καὶ
15, 3, 52    ἡλικίαν ὑπεράγων, τοῦ γε μὴν  περὶ   τὸ γένος ἀξιώματος πλεῖστον ἐν
15, 11, 60    κορυφὴν καὶ τὰ κοῖλα τῶν  περὶ   τὸ τεῖχος ἐμπλήσας ἰσόπεδον τοῖς
15, 8, 57    διῃτᾶτο, τοῦ δὲ ἱεροῦ τῇ  περὶ   τὸ φρούριον ὀχυρότητι τὸ καλούμενον
15, 6, 55    περὶ αὐτὸν πρότερον ἦν  περὶ   τὸν Ἀντώνιον φαίνεσθαι, διὰ πάσης
15, 5, 54    δ' ἂν ἔτι δύναιντο  περὶ   τὸν βίον εὐσταθεῖν περὶ
15, 7, 56    ἔκαμνεν τοῖς οἰκείοις καὶ μάλιστα  περὶ   τὸν γάμον, ἐν καὶ
15, 3, 52    εἰκός, οὐ τὸ φιλόστοργον τῆς  περὶ   τὸν Ἡρώδην διαθέσεως, τὸ δὲ
15, 6, 55    ἔχειν· ὑπεξελθόντων γὰρ εἰ τὰ  περὶ   τὸν Ἡρώδην οὕτως χωρήσειεν, ὡς
15, 4, 53    Ἀραβίας τὰ δοθέντα καὶ τὰς  περὶ   τὸν Ἱεριχοῦντα προσόδους Ἡρώδου> μισθωσαμένου·
15, 11, 60    τοῦ θεοῦ. Τὰ μὲν οὖν  περὶ   τὸν ναὸν ἐξῳκοδομήθη τοῦτον τὸν
15, 11, 60    συνεπεπτώκει γὰρ τῇ προθεσμίᾳ τοῦ  περὶ   τὸν ναὸν ἔργου καὶ τὴν
15, 5, 54    συναντώντων· οὐ γὰρ ἐλελήθει τὰ  περὶ   τὸν πόλεμον αὐτούς· καὶ μάχης
15, 5, 54    περὶ τὸν βίον εὐσταθεῖν  περὶ   τὸν πόλεμον εὐτυχεῖν τοιούτων αὐτοῖς
15, 5, 54    τὰ οἰκεῖα πάθη καὶ τὰ  περὶ   τὸν σεισμὸν συμβεβηκότα, πρῶτον μὲν
15, 3, 52    νεανιεύεσθαι κεχαρισμένως ἐκείνῳ. Τοῦ δὲ  περὶ   τὸν τόπον ἰδιώματος θερινωτέρου τυγχάνοντος
15, 10, 59    ἐκείνου μηκέτ' ἂν ὀχληρῶν τῶν  περὶ   τὸν Τράχωνα γενησομένων τοῖς πλησίον·
15, 1, 50    ὑπέμειναν· οὕτως μέγα τι ἐφρόνουν  περὶ   τοῦ πρώτου βασιλέως. Τὴν οὖν
15, 10, 59    ἀρχῆς μεταπέμπεται τὸν Μανάημον καὶ  περὶ   τοῦ χρόνου πόσον ἄρξει διεπυνθάνετο.
15, 5, 54    τῶν Ἀράβων προνοούντων ἅμιλλα γίνεται  περὶ   τοῦ χωρίου καὶ πρῶτον μὲν
15, 7, 56    ἠνία δ' αὐτὴν καὶ τὰ  περὶ   τοὺς οἰκείους καὶ ταῦτα πάντα
15, 7, 56    παραδόξῳ τοῦ λόγου· τὰ γὰρ  περὶ   τοὺς Σάββα παῖδας ἐσπουδάσθη μὲν
15, 10, 59    μὲν τὴν πρώτην ἡμέραν οἱ  περὶ   τούτων ἐρρέθησαν λόγοι, ταῖς δ'
15, 7, 56    μέν, ὡς εἰκός, τῇ γυναικὶ  περὶ   τούτων εὐηγγελίζετο, μόνην δὲ ἐκ
15, 6, 55    μήθ' ἡμέραν ἀπολειπομένης, ἀλλ' ἀεὶ  περὶ   τούτων καὶ τῆς Ἡρώδου πρὸς
15, 6, 55    αὖθις ἐλπίδας, καὶ γράφειν ἠξίου  περὶ   τούτων Μάλχῳ τῷ τὴν ἀραβαρχίαν
15, 11, 60    Ἰουδαῖοι πρέσβεις πρὸς Κλαύδιον Καίσαρα  περὶ   τούτων παρακαλέσοντας. Ὧν ἀναβάντων
15, 11, 60    τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν ἔχειν, ἔγραψεν  περὶ   τούτων Τιβερίῳ Καίσαρι κἀκεῖνος ἐπέτρεψεν,
15, 5, 54    ἀνθρώπων ὑπὸ ταῖς πεπτωκυίαις οἰκίαις  περὶ   τρισμυρίους· τὸ μέντοι στρατιωτικὸν ἐν
15, 6, 55    πρὸς Καίσαρα καὶ μηδὲν ἐλπίσαι  περὶ   τῶν αὐτοῦ πραγμάτων δυνάμενος χρηστὸν
15, 6, 55    τε μεταπέμπεται τὸν Ὑρκανὸν καὶ  περὶ   τῶν γενομένων αὐτῷ συνθηκῶν πρὸς
15, 3, 52    ἔφη καλῶς ἔχειν Ἀντώνιος βασιλέα  περὶ   τῶν κατὰ τὴν ἀρχὴν γεγενημένων
15, 3, 52    τετυχηκόσιν αὐτοῖς γράμματα παρ' Ἡρώδου  περὶ   τῶν ὅλων ἀφίκετο τῆς φήμης
15, 5, 54    συνέβη γενέσθαι, Καῖσαρ μὲν Ἀντωνίῳ  περὶ   τῶν ὅλων ἔμελλεν ἀγωνιεῖσθαι πραγμάτων,
15, 10, 59    δηλῶσαι τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἠξιώσαμεν καὶ  περὶ   τῶν παρ' ἡμῖν ἐμφῆναι, διότι
15, 3, 52    τὴν γυναῖκα φιλοστοργίας, ὡς ἀπολογεῖσθαι  περὶ   ὧν ἔδοξεν ἀκούσας πεπιστευκέναι καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007