Alphabétiquement     [«   »]
τῇ 81
Τῇ 1
Τὴν 3
τὴν 367
τήν 9
τηρουμένη 1
τῆς 254
Fréquences     [«    »]
363 δὲ
254 τῆς
256 τῶν
367 τὴν
869 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

τὴν


Lv., Chap., Par.
15, 6, 55    αὐτῷ, συμφερόντως δὲ σοὶ προετίμησεν  τὴν   ἀβουλίαν. Νῦν οὖν εἰ μὲν
15, 7, 56    ἀπρεπῶς μετεβάλετο· βουλομένη γὰρ ἐμφῆναι  τὴν   ἄγνοιαν ὧν ἐκείνη τὰς αἰτίας
15, 7, 56    δὲ τήν τε μητέρα καὶ  τὴν   ἀδελφὴν ἐπὶ δυσγενείᾳ διεχλεύαζεν καὶ
15, 6, 55    καὶ τὴν μητέρα Κύπρον καὶ  τὴν   ἀδελφὴν καὶ τὴν γενεὰν ἅπασαν
15, 6, 55    ἦν ἐν διαφορᾷ τῇ πρὸς  τὴν   ἀδελφὴν καὶ τὴν μητέρα τὴν
15, 7, 56    τὸν Κοστόβαρον καὶ δίδωσιν αὐτῷ  τὴν   ἀδελφὴν Σαλώμην Ἰώσηπον ἀνελὼν τὸν
15, 7, 56    γενέσθαι τήν τε μητέρα καὶ  τὴν   ἀδελφὴν τοῦ βασιλέως κἀκεῖνον αὐτόν,
15, 5, 54    ἀεὶ μισεῖν τὴν ὕβριν καὶ  τὴν   ἀδικίαν, καὶ ταῦτα οὐ μόνον
15, 10, 59    γράφειν ἠξίουν Καίσαρι τοῦ Ζηνοδώρου  τὴν   ἀδικίαν. Καῖσαρ δὲ ἀνενεχθέντων τούτων
15, 3, 52    καὶ πλοῖον, διαπλεύσειν εἰς  τὴν   Αἴγυπτον ἔμελλεν, παρεσκευασμένον. Ταῦτα Σαββίωνι
15, 6, 55    ἀλλ' ἐξ ἐπιβουλῆς μᾶλλον Ὑρκανῷ  τὴν   αἰτίαν ἐπάγοντα κατὰ τὸν αὐτοῦ
15, 11, 60    δὲ τούτου καὶ παρ' αὐτὴν  τὴν   ἄκραν ἄλλο τεῖχος ἄνω λίθινον
15, 11, 60    μεγάλαις ἐργασίαις ἀπετείχιζεν τὰ περὶ  τὴν   ἄκραν ἄνωθεν, ἀπετείχιζεν δὲ κάτωθεν
15, 2, 51    παντὸς ἀτιμάζειν τὸν παῖδα καὶ  τὴν   Ἀλεξάνδραν, ἀλλὰ καὶ τῆς γυναικὸς
15, 3, 52    διάνοιαν ἣν ἔσχον οἱ περὶ  τὴν   Ἀλεξάνδραν ἀπεσήμηναν, δὲ Σαλώμη
15, 2, 51    καὶ δῆλος ἦν καλλίπαιδά τινα  τὴν   Ἀλεξάνδραν διειληφώς. Ἐκείνης δὲ εἰς
15, 3, 52    ἦν ἐν διαλλαγαῖς ἀνυπόπτως διετέλει,  τὴν   Ἀλεξάνδραν ἐπί τε τοῖς ἐγχειρηθεῖσιν
15, 6, 55    θεραπεύοντος αὐτοῦ καὶ αὐτὸν καὶ  τὴν   Ἀλεξάνδραν καὶ τῆς πρὸς Ἡρώδην
15, 2, 51    ποιήσας τῶν φίλων ᾐτιᾶτο πολλὰ  τὴν   Ἀλεξάνδραν, κρύφα τε ἐπιβουλεῦσαι λέγων
15, 6, 55    Ἀντώνιον φιλίας, ὕποπτον μὲν εἶχεν  τὴν   Ἀλεξάνδραν, μὴ τῷ καιρῷ συνεπιθεμένη
15, 3, 52    ὄψιν ἐλθόντα διαχρήσασθαι προσέταξεν καὶ  τὴν   Ἀλεξάνδραν ὡς ἁπάντων παραιτίαν δήσας
15, 11, 60    προάστειον, λοιπὴ δ' εἰς  τὴν   ἄλλην πόλιν βαθμίσιν πολλαῖς κάτω
15, 4, 53    καὶ τὸ γένος, ἐξὸν ἀποκρουσάμενον  τὴν   ἁμαρτίαν, εἰς ἣν ἐκείνη παρακαλεῖ,
15, 7, 56    ἐπέβλεπεν ἀλλ' ὡς ὑπὸ φρονήματος  τὴν   ἁμαρτίαν καὶ μᾶλλον ἄχθεσθαι περιφανῶς
15, 3, 52    τοῦ δρασμοῦ συνέλαβεν, παρῆκεν δὲ  τὴν   ἁμαρτίαν, χαλεπὸν μὲν οὐδέν, εἰ
15, 8, 57    πάντας τοὺς ἐπισημοτάτους ἐλθεῖν ἐπὶ  τὴν   ἅμιλλαν. Προύθηκεν δὲ καὶ τεθρίπποις
15, 7, 56    ἀξιώματος, ἀλλὰ καὶ πλέον εἰς  τὴν   ἀμοιβὴν ἕξειν εἰ βασιλευούσας
15, 8, 57    ἂν διαφύγοιεν ᾔδεσαν, ἐπεκόσμησαν δὲ  τὴν   ἀναγκαίαν καταστροφὴν τοῦ τέλους τῷ
15, 11, 60    τοῦ βασιλέως ἑορτάζοντες καὶ κατευφημοῦντες  τὴν   ἀνάκτισιν. δὲ βασιλεὺς τριακοσίους
15, 11, 60    μεγίσταις τὸν ναὸν ἅπαντα πρὸς  τὴν   ἀναλογίαν ἐπιτηδεύων καὶ τὰς δαπάνας
15, 11, 60    μέχρι τοῦ ἔσωθεν ἱεροῦ πρὸς  τὴν   ἀνατολικὴν θύραν, ἐφ' ἧς αὐτῷ
15, 5, 54    προσειληφὼς ἀξίωμα καὶ διὰ ταύτην  τὴν   ἀνδραγαθίαν. ~(Τὰ μὲν οὖν ἄλλα
15, 11, 60    διορθούμενος τελείαν ἀποδοῦναι τῷ θεῷ  τὴν   ἀνθ' ὧν ἔτυχον τῆσδε τῆς
15, 7, 56    ψυχὴν ἀσθενέστερος εἰς τὸ μεταστήσασθαι  τὴν   ἄνθρωπον ἐγίνετο. Τὸ δὲ σύμπαν
15, 7, 56    περὶ τὴν Σαλώμην ἐκποδὼν ποιήσασθαι  τὴν   ἄνθρωπον καὶ μᾶλλον ἔπεισαν τὸν
15, 3, 52    σύμπαν ἐνέφαινεν ὁρμὴν Ἀντωνίου περὶ  τὴν   ἄνθρωπον, ὅτι καὶ πάλαι παρακηκοὼς
15, 11, 60    ἐπίτροπος κελεύουσιν τοὺς Ἰουδαίους εἰς  τὴν   Ἀντωνίαν καταθέσθαι τὴν στολήν· Ῥωμαίους
15, 6, 55    ὑπηρεσίας ἠσκημένοις. Παρέσχεν δὲ καὶ  τὴν   ἄνυδρον διερχομένοις τὴν τῶν ἐπειγόντων
15, 11, 60    ἰσόπεδον τοῖς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν  τὴν   ἄνω καὶ λεῖον ἐποίησεν. Τοῦτ'
15, 9, 58    ἐπίδοσιν εὐθηνουμένων βασίλειον ἐξῳκοδόμει περὶ  τὴν   ἄνω πόλιν ὑπερμεγέθεις οἴκους ἐγείρων
15, 9, 58    ἀπελείφθη μὴ βοήθειαν εὕρασθαι κατὰ  τὴν   ἀξίαν. Ἀλλὰ καὶ δῆμοι καὶ
15, 5, 54    παρ' αὐτοῦ καὶ τῆς Κλεοπάτρας  τὴν   ἀπιστίαν, ἐπεξελθεῖν προσέταττεν. ἠξίου γὰρ
15, 10, 59    Ἡρώδης ἀταρακτήσας ἕτοιμος ἦν εἰς  τὴν   ἀπολογίαν, ἐδεξιοῦτο δὲ Καῖσαρ αὐτὸν
15, 4, 53    στέρεσθαι, μέτριον δὲ οὐδὲν εἰς  τὴν   ἀπολογίαν φανεῖσθαι, τοῦ μὲν ἐπιχειρήματος
15, 8, 57    ὡς μὴ νεωτεριζόντων φανερὰν γενέσθαι  τὴν   ἀπόστασιν. (Ἐξωχυρωμένης οὖν αὐτῷ τῆς
15, 3, 52    ἐπιβουλὴν Ἡρώδου τῇ Κλεοπάτρᾳ καὶ  τὴν   ἀπώλειαν τοῦ παιδός. δὲ
15, 6, 55    ἠξίου περὶ τούτων Μάλχῳ τῷ  τὴν   ἀραβαρχίαν ἔχοντι δέξασθαί τε αὐτὸν
15, 5, 54    τὸ στρατιωτικὸν ὡς εὐθὺς εἰς  τὴν   Ἀραβίαν ἐμβαλῶν, καὶ παρασκευασθέντος ἱππικοῦ
15, 4, 53    ἐπ' Αἰγύπτου προύπεμψεν. (Ἀντώνιος δὲ  τὴν   Ἀρμενίαν λαβὼν Ἀρταβάζην τὸν Τιγράνου
15, 3, 52    Ἀντωνίου θεασαμένου, δι' οὗ καὶ  τὴν   ἀρχὴν ἀναλήψεσθαι καὶ μηδενὸς ὑστερήσειν
15, 6, 55    ἔχθρᾳ Καίσαρος, αὐτοὺς ἔσεσθαι τοὺς  τὴν   ἀρχὴν ἀπολαμβάνοντας μόνους καὶ διὰ
15, 7, 56    μὲν οὐδέν τι μᾶλλον εἰς  τὴν   ἀρχὴν ἀρεσκόμενος, εἰ δὲ παραιρεθείη
15, 3, 52    ἀδελφόν, Ἡρώδης δὲ τρίτος ἀντιπαρέδωκεν  τὴν   ἀρχὴν Ἀριστοβούλῳ τῷ παιδί. (Καὶ
15, 4, 53    ἀπαύστων κακῶν ἀναπλησθήσεται τὰ περὶ  τὴν   ἀρχὴν αὐτῷ καὶ τὸ γένος,
15, 3, 52    Ἀντώνιος βασιλέα περὶ τῶν κατὰ  τὴν   ἀρχὴν γεγενημένων εὐθύνας ἀπαιτεῖν· οὕτως
15, 5, 54    ὁμολογήσαντας ἐντεύξεως καὶ χάριτος ὅτι  τὴν   ἀρχὴν ἐδόκουν τυγχάνειν ἀδικεῖν ἡμᾶς
15, 10, 59    τοι καὶ βασιλεύσεις, ἔφη, καὶ  τὴν   ἀρχὴν εὐδαιμόνως ἀπάξεις· ἠξίωσαι γὰρ
15, 1, 50    γὰρ τῆς ὅλης Ἰουδαίας ἐνεχειρίσθη  τὴν   ἀρχὴν Ἡρώδης, τοῦ κατὰ τὴν
15, 10, 59    ἀφαιρέσει, μᾶλλον δὲ καὶ φθόνῳ  τὴν   ἀρχὴν Ἡρώδου μετειληφότος, ἀνῆλθεν εἰς
15, 7, 56    ἀπολλυμένης· οὔτε γὰρ λόγον δοῦσα  τὴν   ἀρχὴν οὔτε ταραχθεῖσα πρὸς τὴν
15, 10, 59    προῆλθεν εὐτυχίας, ὥστε δύο τούτων  τὴν   ἀρχὴν Ῥωμαίων διεπόντων τοσήνδε τὸ
15, 2, 51    νῦν ἀποχρώντως τιμῆς ἔχουσα διὰ  τὴν   ἀρχὴν τὴν ἐκείνου καὶ τὴν
15, 10, 59    καὶ πάλαι δυσμενῶς ἔχοντες πρὸς  τὴν   ἀρχὴν τὴν Ἡρώδου διεκεκίνηντο καὶ
15, 2, 51    πράττειν, ὅπως αὐτὸς μὲν ἀφαιρεθῇ  τὴν   ἀρχήν, τὸ δὲ μειράκιον ἀντ'
15, 3, 52    βασιλεὺς Ἡρώδης εὐθὺς μὲν ἀφαιρεῖται  τὴν   ἀρχιερωσύνην Ἀνάνηλον ὄντα μέν, ὡς
15, 2, 51    αἰτεῖσθαι παρ' Ἀντωνίου τῷ παιδὶ  τὴν   ἀρχιερωσύνην. (Ἀντωνίου δὲ ῥαθυμότερον ὑπακούοντος,
15, 2, 51    τῶν ἀσημοτέρων Ἀνάνηλον ὀνόματι τούτῳ  τὴν   ἀρχιερωσύνην δίδωσιν. ~(Εὐθὺς οὖν οὐκ
15, 2, 51    νῦν ἔφη διδόναι τῷ παιδὶ  τὴν   ἀρχιερωσύνην καὶ πάλαι προκαταστήσασθαι τὸν
15, 2, 51    Μαριάμμης ἐγκειμένης λιπαρῶς ἀποδοῦναι τἀδελφῷ  τὴν   ἀρχιερωσύνην, καὶ συμφέρειν αὐτῷ κρίνων,
15, 9, 58    μὲν τὸν τοῦ Φοαβιτος ἀφαιρεῖται  τὴν   ἀρχιερωσύνην, Σίμωνα δὲ καθίστησιν ἐπὶ
15, 10, 59    τοῦ σπλάγχνου καὶ πολλοῦ κατὰ  τὴν   ἀσθένειαν ὑποχωροῦντος αἵματος ἐν Ἀντιοχείᾳ
15, 2, 51    τὴν ἀρχὴν τὴν ἐκείνου καὶ  τὴν   ἀσφάλειαν τὴν ἐκ τοῦ δύνασθαι
15, 11, 60    αὐτῶν κόσμον, πλείω δὲ ὑμῖν  τὴν   ἀσφάλειαν φέρειν. Οὔτε γὰρ ἐν
15, 6, 55    ἀναληψομένους καὶ παραπέμψοντας ἱππέας ἐπὶ  τὴν   Ἀσφαλτῖτιν λίμνην· αὕτη δ' ἀπέχει
15, 2, 51    Ἐτετάρακτο δὲ καὶ χαλεπῶς ἔφερεν  τὴν   ἀτιμίαν τοῦ παιδός, εἰ περιόντος
15, 3, 52    καί τις ἀπαντήσειεν ταραχὴ περὶ  τὴν   αὐλήν, ἐν ἀσφαλεστέρῳ διάξειν αὐτοὶ
15, 3, 52    κολυμβήθραις ἐπιστάντες, αἳ μεγάλαι περὶ  τὴν   αὐλὴν ἐτύγχανον, ἀνέψυχον τὸ θερμότατον
15, 10, 59    ἔφθη τῆς ἐπαρχίας μέρος τι  τὴν   Αὐρανῖτιν αὐτοῖς ἀποδόσθαι ταλάντων πεντήκοντα.
15, 5, 54    τε τόλμης καὶ ἡμῖν δειλίας  τὴν   αὐτὴν αἰτίαν γενέσθαι· οἱ μὲν
15, 6, 55    τὴν μητέρα τὴν ἐκείνου δίαιταν  τὴν   αὐτὴν ἔχειν, ἐν Ἀλεξανδρείῳ σὺν
15, 6, 55    ἔχεσθαι τῶν πραγμάτων. Μαριάμμην δὲ  τὴν   αὐτοῦ γυναῖκα, δυνατὸν γὰρ οὐκ
15, 3, 52    καὶ μᾶλλον τοῦ βασιλέως πιστουμένου  τὴν   αὐτοῦ διάθεσιν οὐ φιλοῦντος, εἶπεν
15, 6, 55    Ἀντώνιον καὶ πάντα πρᾶξαι κατὰ  τὴν   αὐτοῦ δύναμιν, ὡς ἐπ' ἐκείνῳ
15, 9, 58    ἀφικομένων ἐν ἀφορμῇ τὴν ἐπιμέλειαν  τὴν   αὐτοῦ προστιθεὶς οὐ μόνον ἀντιμετέστησεν
15, 11, 60    παρεκάλεσαν τὴν ἱερὰν στολὴν ὑπὸ  τὴν   αὐτῶν ἐξουσίαν ἔχειν, ἔγραψεν περὶ
15, 3, 52    μυριάδες τοῦδε τοῦ λαοῦ περὶ  τὴν   Βαβυλωνίαν ἀπῳκίσθησαν. Ἔνθεν ἦν Ἀνάνηλος
15, 11, 60    Ἰουδαίων βασιλεὺς Ἡρώδης καὶ ταύτην  τὴν   βᾶριν ὀχυρωτέραν κατασκευάσας ἐπ' ἀσφαλείᾳ
15, 2, 51    Πυθόμενος δὲ τὸν Ἡρώδην παρειληφέναι  τὴν   βασιλείαν ἀντιμετεχώρει ταῖς ἐλπίσιν ἐξ
15, 6, 55    τὴν τιμὴν κατέσχεν. Παραλαβὼν δὲ  τὴν   βασιλείαν ἀποθανούσης τῆς μητρὸς αὐτῷ
15, 2, 51    μὴ φθονῆσαι δυνάμει κοινὴν ἕξοντι  τὴν   βασιλείαν· ἄρτι γὰρ εἶναι καιρὸν
15, 7, 56    καὶ νόμιμα μεταστήσαντος Ἡρώδης παραλαβὼν  τὴν   βασιλείαν ἄρχοντα τῆς Ἰδουμαίας καὶ
15, 7, 56    ἐκ τῆς Ὑρκανοῦ συγγενείας, ἀλλὰ  τὴν   βασιλείαν αὐτεξούσιον αὐτῷ μηδενὸς ὄντος
15, 3, 52    πόθῳ γὰρ τῆς χώρας ἐξαιτουμένη  τὴν   βασιλείαν αὐτῇ προσγενέσθαι πάντα τρόπον
15, 6, 55    προπετείας ἐπίδειξιν πεποιῆσθαι μήθ' ὅτε  τὴν   βασιλείαν αὐτὸς εἶχεν, ἀλλὰ κἀν
15, 6, 55    αὐτῷ πάλιν ἐξ ὑπαρχῆς βεβαιοτέραν  τὴν   βασιλείαν δόσει Καίσαρος καὶ δόγματι
15, 9, 58    καὶ τὸ μεγαλόψυχον φύσει πρὸς  τὴν   βασιλείαν εὐπρεπὲς ἔχων, ὥστ' αὐτῷ
15, 7, 56    μῖσος ἀπὸ τοιούτων ἦν· Ἀντιγόνου  τὴν   βασιλείαν ἔχοντος Ἡρώδης μὲν ἐπολιόρκει
15, 4, 53    ἔλιπεν, τὸν μὲν ἀδελφόν,  τὴν   βασιλείαν ᾔδει γενησομένην, προανελοῦσα φαρμάκοις
15, 2, 51    μὲν Στράβων. ~(Κατασχόντος δὲ  τὴν   βασιλείαν Ἡρώδου πυθόμενος Ὑρκανὸς
15, 4, 53    Τιγράνην τὸν νεώτερον ἀδελφὸν ἐπὶ  τὴν   βασιλείαν κατήγαγον. Ταῦτα μὲν οὖν
15, 10, 59    τοὺς παῖδας· καὶ δίδωσιν Ἡρώδῃ  τὴν   βασιλείαν ὅτῳ βούλεται βεβαιοῦν τῶν
15, 9, 58    αὐτῷ μείζω λόγου, κακώσαντα δὲ  τὴν   βασιλείαν οὐχ ἥκιστα πρὸς εὐδοξίαν
15, 3, 52    Τοῦτον αὐτὸς μὲν ἐτίμησεν, ὅτε  τὴν   βασιλείαν παρέλαβεν, αὐτὸς δὲ κατέλυσεν
15, 7, 56    Τὰς οὖν διοικήσεις τῶν κατὰ  τὴν   βασιλείαν παρῃτεῖτο καὶ τοσοῦτον ἥττητο
15, 11, 60    μὲν ἄλλα μοι τῶν κατὰ  τὴν   βασιλείαν πεπραγμένων, ἄνδρες ὁμόφυλοι, περισσὸν
15, 9, 58    δέκα, τοὺς δ' εἰς αὐτὴν  τὴν   βασιλείαν περὶ ὀκτάκις μυρίους. Ταύτην
15, 6, 55    ἀποστήσῃ καὶ στασιάσῃ τὰ περὶ  τὴν   βασιλείαν πράγματα. Παρετίθετο δὲ πάντα
15, 9, 58    τοῦτον τὸν τρόπον κακωθεῖσαν αὐτῷ  τὴν   βασιλείαν ὑπὸ πάσης φιλοτιμίας καὶ
15, 11, 60    κατὰ μέσον, ἐπ' αὐτοῦ δὲ  τὴν   βασίλειον στοὰν τριπλῆν κατὰ μῆκος
15, 9, 58    καὶ κόσμον πεποιημέναι· περὶ δὲ  τὴν   βάσιν τοῦ λόφου διατριβαὶ κατασκευῆς
15, 9, 58    μέντοι νομίζων ἔχειν πάντως εἰς  τὴν   βοήθειαν μὴ> ἀμελεῖν, τὸν ὄντα
15, 11, 60    τῶν Ἀράβων ἔλαβεν. ~(Κατὰ δὲ  τὴν   βόρειον πλευρὰν ἀκρόπολις ἐγγώνιος εὐερκὴς
15, 5, 54    μάρτυρας ὑμᾶς ποιούμενος ὧν λέγω·  τὴν   γὰρ τῶν Ἀράβων παρανομίαν ἴστε
15, 6, 55    Κύπρον καὶ τὴν ἀδελφὴν καὶ  τὴν   γενεὰν ἅπασαν ἐν Μασάδοις κατεστήσατο
15, 7, 56    μῆνιν τοῦτο συνενεχθῆναι τῶν κατὰ  τὴν   γενομένην παρανομίαν ἐπὶ τῇ Μαριάμμῃ.
15, 1, 50    τότε, καὶ σπείρειν ἐν ἐκείνῳ  τὴν   γῆν ἀπηγορευμένον ἐστὶν ἡμῖν. Ἀντώνιος
15, 9, 58    Τὸ δὲ σύμπαν ἀμήτου περὶ  τὴν   γῆν ὑποφανέντος οὐκ ἔλαττον
15, 7, 56    Εὐθὺς οὖν ἐξήγγειλαν πέμψαντες ἐκείνῳ  τὴν   γνώμην τῆς Ἀλεξάνδρας. δὲ
15, 3, 52    τε γὰρ ἔχειν φιλοστόργως πρὸς  τὴν   γυναῖκα καὶ δεδοικέναι τὴν ὕβριν,
15, 3, 52    δ' ἔχων ὀλίγου μὲν ἀπέκτεινε  τὴν   γυναῖκα, νικώμενος δὲ τῷ πρὸς
15, 3, 52    τῆς ὀργῆς ἡττώμενος τῆς περὶ  τὴν   γυναῖκα φιλοστοργίας, ὡς ἀπολογεῖσθαι περὶ
15, 4, 53    προανελοῦσα φαρμάκοις πεντεκαιδέκατον ἔτος ἔχοντα,  τὴν   δ' ἀδελφὴν Ἀρσινόην ἱκετεύουσαν ἐν
15, 9, 58    τιμᾶν πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν τρόπον,  τὴν   δ' ἔξω χώραν καὶ τὰ
15, 3, 52    μὲν οὐ πάντα βιοὺς ἔτη,  τὴν   δ' ἱερωσύνην κατασχὼν ἐνιαυτόν, ἣν
15, 6, 55    δυσχερὲς ἐξ αὐτῆς ἀμφοτέρας μεταχειρίσασθαι,  τὴν   δὲ βασιλείαν εἰς δύναμιν τοῖς
15, 2, 51    μὲν ὥρᾳ κάλλιστον Ἀριστόβουλον καλούμενον,  τὴν   δὲ Ἡρώδῃ συνοικοῦσαν Μαριάμμην εὐμορφίᾳ
15, 1, 50    κρατοῦντος ἐν χρείᾳ γεγενημένου διεφόρει,  τὴν   δὲ χώραν μένειν ἀγεώργητον τὸ
15, 5, 54    ἐνικήσαμεν τῇ πρώτῃ μάχῃ· συμβαλόντες  τὴν   δευτέραν οὐδὲ ἀντέσχον ἡμῖν, ἀλλ'
15, 7, 56    ἀντεξεκαίετο, τῆς μὲν οὐκ ἀποκρυπτομένης  τὴν   διάθεσιν, τοῦ δὲ τὸν ἔρωτα
15, 3, 52    Σαλώμη καὶ μήτηρ αὐτῷ  τὴν   διάνοιαν ἣν ἔσχον οἱ περὶ
15, 3, 52    Ἀλεξάνδρας, ὑπερεσπουδακὼς Ἰώσηπος ἐπιδεῖξαι  τὴν   διάνοιαν τοῦ βασιλέως προήχθη καὶ
15, 6, 55    ταύτῃ τὰ πλεῖστα τῶν κατὰ  τὴν   διοίκησιν Ἀντιπάτρῳ παρακεχωρηκέναι. Τότε δ'
15, 7, 56    εἶπεν ὑπ' ἐκείνης διδόμενον, οὗ  τὴν   δύναμιν αὐτὸς οὐκ εἰδέναι, διὸ
15, 5, 54    Ἰουδαίοις οὐ μικρὸν ἐγεγόνει. Καὶ  τὴν   δύναμιν αὐτοῦ ἐΝνοούμενον πάντα μᾶλλον
15, 11, 60    ἀναβαίνοντες οἱ γαζοφύλακες καὶ καταμανθάνοντες  τὴν   ἑαυτῶν σφραγῖδα τὴν στολὴν ἐλάμβανον.
15, 10, 59    κατέπαυσεν καὶ τοῖς πέριξ ἀδεῆ  τὴν   εἰρήνην παρέσχεν. (Ὁ δὲ Ζηνόδωρος
15, 11, 60    μεγίστῳ θεῷ πατέρες ἡμέτεροι μετὰ  τὴν   ἐκ Βαβυλῶνος ἐπάνοδον, ἐνδεῖ δ'
15, 7, 56    ἀεὶ καὶ συμφυλάττειν τοῖς βασιλεῦσιν  τὴν   ἐκ γένους ἀρχὴν προύτρεπον. Ἐκεῖνοι
15, 2, 51    τὴν ἐκείνου καὶ τὴν ἀσφάλειαν  τὴν   ἐκ τοῦ δύνασθαι μᾶλλον ἑτέρων
15, 7, 56    γυναῖκα Μαριάμμην καὶ τὴν μητέρα  τὴν   ἐκείνης Ἀλεξάνδραν. Οἰηθεῖσαι γάρ, ὅπερ
15, 7, 56    τὴν ἀρχὴν οὔτε ταραχθεῖσα πρὸς  τὴν   ἐκείνης δυσχέρειαν ἐπέβλεπεν ἀλλ' ὡς
15, 5, 54    δῆλον ὡς καὶ πέπαυται κατὰ  τὴν   ἐκείνου γνώμην ἀρκουμένου τοῖς γεγονόσιν·
15, 6, 55    γὰρ μικρὸν τὸ διάφορον καὶ  τὴν   ἐκείνου γνώμην αὐτὸν εἰδέναι. Ταῦτα
15, 6, 55    τὴν ἀδελφὴν καὶ τὴν μητέρα  τὴν   ἐκείνου δίαιταν τὴν αὐτὴν ἔχειν,
15, 2, 51    τιμῆς ἔχουσα διὰ τὴν ἀρχὴν  τὴν   ἐκείνου καὶ τὴν ἀσφάλειαν τὴν
15, 6, 55    προελθεῖν ἐγένετο διὰ τὴν ἐπιείκειαν  τὴν   ἐκείνου, καὶ τὸ πέρας οὔτε
15, 11, 60    ἐν τῷ τόπῳ καὶ μετὰ  τὴν   ἐκείνου τελευτὴν ὑπὸ Ῥωμαίοις ἦν
15, 3, 52    τὰς διαφορὰς φρονήματι χρωμένη μείζονι  τὴν   ἐκείνων ἐξωνείδιζεν δυσγένειαν. Ἡρώδης δὲ
15, 7, 56    πρὸς τὰς μεταβολὰς τῶν πραγμάτων  τὴν   ἐκείνων σωτηρίαν ὑπεξέθετο καὶ κατέκρυψεν
15, 9, 58    τροφὰς ἐκπονεῖν ἔνειμε τοῦ σίτου  τὴν   ἔκταξιν ἀκριβεστάτην ποιούμενος, ἔπειτα πολλῶν
15, 6, 55    Φιλόνεικος δ' ἦν Ἀλεξάνδρα καὶ  τὴν   ἐλπίδα τῆς μεταβολῆς ἀκρατῶς φέρουσα
15, 3, 52    Καὶ τῇ Κλεοπάτρᾳ μηκέτι προσεῖναι  τὴν   ἐλπίδα τῆς πλεονεξίας Ἀντωνίου δόντος
15, 5, 54    εἶχεν δ' οὐκ ἐν βεβαίῳ  τὴν   ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ἀπορίᾳ τῶν
15, 6, 55    τῶν πεπραγμένων ἄρνησις οὐδ' ἀπαξιώσω  τὴν   ἐμαυτοῦ πρὸς ἐκεῖνον εὔνοιαν ἐκ
15, 6, 55    πρὸς Ἀντώνιον ὀργῇ κρίνεις καὶ  τὴν   ἐμὴν προθυμίαν, οὐκ ἂν εἴη
15, 5, 54    ἀφίπποις καὶ πετρώδεσιν, ὧν πλείω  τὴν   ἐμπειρίαν εἶχον οἱ τὴν ἐπίθεσιν
15, 6, 55    ἑαυτῷ πεποιηκότι τὸ μηδ' ἡττηθέντα  τὴν   ἐν Ἀκτίῳ μάχην καταλιπεῖν, μηδὲ
15, 9, 58    παντὸς ἔθνους, ἀντικατάλλαγμα δὲ φαίνεσθαι  τὴν   ἐν τῇ βοηθείᾳ τῶν δεινοτάτων
15, 2, 51    Καὶ Φασάηλος μὲν οὐ φέρων  τὴν   ἐν τοῖς δεσμοῖς αἰσχύνην, πάσης
15, 9, 58    ἔπειτα καὶ τῆς διαίτης κατὰ  τὴν   ἔνδειαν τῶν σιτίων ἐξαλλαττομένης νόσοι
15, 3, 52    εἶπεν Μαριάμμη, τὸ κατὰ  τὴν   ἐντολήν, εἰ πάσχοι τι χαλεπὸν
15, 3, 52    βασιλέως προήχθη καὶ τὰ περὶ  τὴν   ἐντολὴν εἰπεῖν, πίστιν αὐτὰ ποιούμενος
15, 3, 52    τε τῆς Κλεοπάτρας λόγοι πρὸς  τὴν   ἐξ ἐκείνου θεραπείαν ἧττον ἠδυνήθησαν·
15, 10, 59    ἀνακτώμενος ἔχοντας δυσμενῶς· κατὰ γὰρ  τὴν   ἐξεργασίαν τῶν τοιούτων ἐπιτηδευμάτων ὡς
15, 11, 60    τυγχάνων αἰτησάμενος παρὰ τοῦ αὐτοκράτορος  τὴν   ἐξουσίαν ἔλαβεν ἐντειλαμένου Οὐιτελλίῳ τῷ
15, 9, 58    ταῖς περιπετείαις εὑρίσκετο. Περιεβάλλετο δὲ  τὴν   ἔξωθεν ἀσφάλειαν ὥσπερ ἐπιτείχισμα καὶ
15, 11, 60    ἐλθεῖν, καὶ περισημοτάτην ἐξ ἀμφοῖν  τὴν   ἑορτὴν γενέσθαι. (Κατεσκευάσθη δὲ καὶ
15, 4, 53    καὶ τὸ πιθανώτερον ἀρχὴν ἐνέδρας  τὴν   ἐπ' αὐτῇ γενησομένην ὕβριν ὑποκατασκευάζουσα·
15, 9, 58    ἐπ' Αἰγύπτου τὰ χρήματα Πετρωνίου  τὴν   ἐπαρχίαν ἀπὸ Καίσαρος εἰληφότος. Οὗτος
15, 2, 51    ~(Εὐθὺς οὖν οὐκ ἤνεγκεν Ἀλεξάνδρα  τὴν   ἐπήρειαν, θυγάτηρ μὲν Ὑρκανοῦ, γυνὴ
15, 1, 50    οὗτος καὶ κρινομένου ποτὲ Ἡρώδου  τὴν   ἐπὶ θανάτῳ προεῖπεν ὀνειδίζων Ὑρκανῷ
15, 7, 56    Μαριάμμη μὲν οὖν οὕτως ἤγετο  τὴν   ἐπὶ θανάτῳ. (Συνθεωρήσασα δὲ τὸν
15, 3, 52    ἀπολύσασθαι· πεπρᾶχθαι γὰρ οὐκ ὀρθῶς  τὴν   ἐπιβουλήν, εἰ δι' αὐτοῦ γέγονεν.
15, 3, 52    ἐποίει καὶ φιλόνεικον, καὶ γράφει  τὴν   ἐπιβουλὴν Ἡρώδου τῇ Κλεοπάτρᾳ καὶ
15, 8, 57    φιλοτιμίᾳ τοῦ διάσημον αὐτῷ γενέσθαι  τὴν   ἐπίδειξιν ἐξεμιμήσατο. Τό γε μὴν
15, 9, 58    ἐχόντων, ἀλλὰ καὶ μεγίστην ἐποιήσατο  τὴν   ἐπίδειξιν τῆς εὐνοίας καὶ τῆς
15, 6, 55    μέχρι τοῦδε προελθεῖν ἐγένετο διὰ  τὴν   ἐπιείκειαν τὴν ἐκείνου, καὶ τὸ
15, 6, 55    ἁμαρτόντα τοιούτῳ τέλει περιπεσεῖν καταλογίζονται  τὴν   ἐπιείκειαν τοῦ τρόπου καὶ τὸ
15, 8, 57    τὰ τοιαῦτα τεταγμένων ἐξευρηκὼς ὅλην  τὴν   ἐπίθεσιν εἰς τὸ θέατρον εἰσιέναι
15, 5, 54    πλείω τὴν ἐμπειρίαν εἶχον οἱ  τὴν   ἐπίθεσιν ποιησάμενοι. Κακῶς δὲ πασχόντων
15, 9, 58    καταφρονεῖσθαι, τὸν ἐπιεικέστερον τρόπον μετῄει  τὴν   ἐπιθυμίαν αὔξων αὐτοὺς καὶ τιμιωτέρους
15, 7, 56    ἱκανῶς μὲν ἐντρυφῶσα δεδουλωμένῳ διὰ  τὴν   ἐπιθυμίαν καὶ τὸ βασιλεύεσθαι καὶ
15, 7, 56    καὶ μᾶλλον ἐξήφθη τὰ περὶ  τὴν   ἐπιθυμίαν τοῦ βασιλέως ἔχοντος μὲν
15, 9, 58    ὧν ἀπαραίτητος εἰς τὰς τιμωρίας,  τὴν   ἐπιμέλειαν δὲ ὧν μεγαλόψυχος ἐν
15, 10, 59    καὶ πρὸς τὸ τοιοῦτον πολλὴν  τὴν   ἐπιμέλειαν ἐπῆγεν, ἀφαιρούμενος μὲν τὰς
15, 9, 58    ὀκτάκις μυρίους. Ταύτην δ' αὐτοῦ  τὴν   ἐπιμέλειαν καὶ τὴν τῆς χάριτος
15, 9, 58    Ἡρώδης, τούτων ἀφικομένων ἐν ἀφορμῇ  τὴν   ἐπιμέλειαν τὴν αὐτοῦ προστιθεὶς οὐ
15, 4, 53    μὴ καὶ τὰ πάντα πρὸς  τὴν   ἐπίνοιαν ἐνδεῖν ὧν ἐσπουδάκει. Διὰ
15, 6, 55    δὲ καὶ ταύτην Ἡρώδης ἐδέξατο  τὴν   ἐπιστολήν, εὐθύς τε μεταπέμπεται τὸν
15, 6, 55    καὶ τοῦτο προσυπουργῆσαι παρεκελεύετο, πτύξαντα  τὴν   ἐπιστολὴν καὶ κατασημηνάμενον ἀποδοῦναι τῷ
15, 6, 55    τοῦ βασιλεύοντος ἐλπίδας ἐπιδίδωσιν Ἡρώδῃ  τὴν   ἐπιστολήν. δὲ τῆς εὐνοίας
15, 9, 58    ὅτι μηδ' ἐκ τοῦ τόπου  τὴν   ἐπιτηδειότητα τῆς μεγαλουργίας εἶχεν, ἀλλ'
15, 11, 60    τῶν λίθων ἀπὸ μετώπου κατὰ  τὴν   ἐπιφάνειαν ὁρᾶσθαι, τὰ δ' ἐντὸς
15, 11, 60    τεῖχος ἐμπλήσας ἰσόπεδον τοῖς κατὰ  τὴν   ἐπιφάνειαν τὴν ἄνω καὶ λεῖον
15, 8, 57    ἐνεργῆσαί τι καὶ δρᾶν εἰς  τὴν   ἐπιχείρησιν ἱκανός, ἀλλ' ἐν ἑτοίμῳ
15, 8, 57    Ἡρώδου πικροτέραν καὶ φιλόνεικον ποιουμένου  τὴν   ἔρευναν ἐκβασανισθεῖσαι γυναῖκές τινες ὡμολόγησαν
15, 9, 58    σωματοφυλάκων, οὓς Γάλλος Αἴλιος ἐπὶ  τὴν   Ἐρυθρὰν θάλασσαν ἦγεν εἰς πολλὰ
15, 8, 57    Γάβα καλούμενον καὶ τῇ Περαίᾳ  τὴν   Ἐσεβωνῖτιν. Ταῦτα μὲν οὖν ἐν
15, 11, 60    ἀπὸ τῆς ἑῴας φάραγγος ἐπὶ  τὴν   ἑσπέριον· οὐ γὰρ ἦν ἐκτεῖναι
15, 7, 56    ἀμεταβλήτῳ πρὸς τὸν θάνατον ἀπῄει,  τὴν   εὐγένειαν οὐδ' ἐν τοῖς ἐσχάτοις
15, 7, 56    αὐτὸς γὰρ ἕτοιμος εἶναι μεταφέρειν  τὴν   εὔνοιαν εἰς ἐκείνην. Ἔπραττεν δὲ
15, 10, 59    ὑπάγεσθαι καὶ συνηνάγκαζεν ἐνώμοτον αὐτῷ  τὴν   εὔνοιαν μὴν διαφυλάξειν ἐπὶ
15, 3, 52    ἀλλὰ καὶ θᾶττον ἥξειν βεβαιοτέραν  τὴν   εὔνοιαν τὴν παρ' αὐτοῦ προσειληφὼς
15, 3, 52    εὐχαῖς μεμιγμένας, ὡς ἐμφανῆ γενέσθαι  τὴν   εὔνοιαν τῶν ὄχλων καὶ προπετεστέραν
15, 6, 55    διὰ τὸ γένος καὶ διὰ  τὴν   εὔνοιαν τῶν ὄχλων. Ταῦτα πειθούσης
15, 8, 57    ἠδικήθημεν ἀμεληθέντων ὅσα πρότερον ἐπὶ  τὴν   εὐσέβειαν ἦγεν τοὺς ὄχλους· πρῶτον
15, 5, 54    στρατιωτικὸν αὐτῶν. Οἱ δ' οὔτε  τὴν   ἔφοδον ἐξεδέξαντο καὶ πρὸς τὰς
15, 5, 54    ἀλλ' ἔφυγον εὐθὺς οὐχ ὑπομείναντες  τὴν   ἔφοδον καὶ τὰ φρονήματα· νικῶσιν
15, 3, 52    Μαριάμμην ἔχων εὐθὺς ἐξετετάρακτο καὶ  τὴν   ζηλοτυπίαν οὐκ ἔφερεν, ἐπικρατούμενος δ'
15, 3, 52    καὶ μεγέθει πλέον πρὸς  τὴν   ἡλικίαν ὑπεράγων, τοῦ γε μὴν
15, 11, 60    περὶ τὸν ναὸν ἔργου καὶ  τὴν   ἡμέραν τῷ βασιλεῖ τῆς ἀρχῆς,
15, 9, 58    ἐκ τοῦ πόντου θῖνας ἐπὶ  τὴν   ᾐόνα σύρουσαι καταγωγὴν οὐ διδόασιν,
15, 10, 59    δυσμενῶς ἔχοντες πρὸς τὴν ἀρχὴν  τὴν   Ἡρώδου διεκεκίνηντο καὶ στασιάζειν ἐπεχείρουν
15, 6, 55    πατέρα, μὴ μέχρι παντὸς ἀναμεῖναι  τὴν   Ἡρώδου παρανομίαν εἰς τὸν αὐτῶν
15, 5, 54    δὲ ἐν ταῖς οἰκείαις συμφοραῖς  τὴν   Ἡρώδου στρατηγίαν εἴς τε τὸ
15, 10, 59    ἀνδρὸς τῶν μάλιστα σπουδασάντων περὶ  τὴν   Ἡρώδου φιλίαν, ἐφεῖτο δὲ κἀν
15, 9, 58    καὶ κείμενον ἐπιτηδείως ἀποπτεύειν εἰς  τὴν   θάλασσαν. μὲν δὴ πόλις
15, 9, 58    φέρουσιν εἰς τὸν λιμένα καὶ  τὴν   θάλατταν, μία δ' ἐγκαρσία πάσας
15, 8, 57    δαπάνης καὶ ψυχαγωγία τῶν περὶ  τὴν   θέαν κινδύνων, τοῖς δ' ἐπιχωρίοις
15, 10, 59    φρονῶν ἐπ' αὐτοῖς κατὰ  τὴν   θνητὴν φύσιν, εἰπεῖν ἄξιον· οὐ
15, 3, 52    τῶν ἀρχιερέων καὶ τὰ περὶ  τὴν   θρησκείαν ἐκτελῶν, κάλλει τε κάλλιστος
15, 2, 51    ἐκείνην οὐ δικαίως, ὁπότε καὶ  τὴν   θυγατέρα συναποστεροίη τῆς οὔσης αὐτῇ
15, 7, 56    εἶναι. Καὶ διαπέμπεται πρὸς Κλεοπάτραν  τὴν   Ἰδουμαίαν φάμενος ἀεὶ τῶν ἐκείνης
15, 11, 60    τῆς εὐποιίας ἀμείψασθαι, ἐπεὶ παρεκάλεσαν  τὴν   ἱερὰν στολὴν ὑπὸ τὴν αὐτῶν
15, 11, 60    καὶ βᾶριν ἐκάλεσαν, ὡς ἐκεῖ  τὴν   ἱερατικὴν αὐτοῖς ἀποκεῖσθαι στολήν, ἣν
15, 10, 59    φίλος καὶ συνήθης, πάλιν εἰς  τὴν   Ἰουδαίαν ἀνέστρεφεν. Γαδαρέων δέ τινες
15, 4, 53    Δαμασκῷ, παρῆλθεν δὲ καὶ εἰς  τὴν   Ἰουδαίαν Ἡρώδου συντυχόντος αὐτῇ καὶ
15, 6, 55    Καίσαρος· ἐπανῄει δὲ πάλιν εἰς  τὴν   Ἰουδαίαν πλείονί τε τιμῇ καὶ
15, 3, 52    βασιλεὺς Ἀντώνιον ἐπὶ Πάρθους εἰς  τὴν   Ἰουδαίαν ὑπέστρεψεν, εὐθὺς μὲν
15, 3, 52    λανθάνοντος οὐδ' εἴ τι πρὸς  τὴν   καθ' ἡμέραν δίαιταν ἐπιτηδεύοιτο. Ταῦτα
15, 7, 56    συναγαγὼν τοὺς οἰκειοτάτους αὐτῷ καὶ  τὴν   κατηγορίαν ἐσπουδασμένην ποιούμενος ὑπὲρ τῶν
15, 4, 53    αὐτὸν τῆς ἐπιχειρήσεως. δὲ  τὴν   Κλεοπάτραν δωρεαῖς θεραπεύσας ἐπ' Αἰγύπτου
15, 3, 52    φόβων καταζῆν. Ἔπεμπεν οὖν παρὰ  τὴν   Κλεοπάτραν ἐν οἷς εἴη συνεχὲς
15, 4, 53    εἰς Αἴγυπτον ἀποπέμπει, δωρούμενος τούτοις  τὴν   Κλεοπάτραν καὶ τῷ παντὶ κόσμῳ
15, 3, 52    τήν τε αἰτίαν δεδοικὼς καὶ  τὴν   Κλεοπάτρας δυσμένειαν, ὡς οὐκ ἀνῆκεν
15, 3, 52    Ἀντωνίου δόντος ἀνθ' ὧν ἠξίου  τὴν   κοίλην Συρίαν καὶ διὰ τούτου
15, 2, 51    τινος αὐτῇ συμπραγματευομένου τὰ περὶ  τὴν   κομιδὴν τῶν γραμμάτων αἰτεῖσθαι παρ'
15, 9, 58    διαβληθήσεσθαι, βέλτιον δ' ᾤετο γάμῳ  τὴν   κόρην λαβεῖν. Καὶ τοῦ Σίμωνος
15, 11, 60    μέρεσιν τῆς πόλεως ὑπτιούμενος ἐπὶ  τὴν   κορυφὴν ἄκραν. Τοῦτον πρῶτος
15, 11, 60    ἄκρον τὸν λόφον ἀπεργασάμενος αὐτοῦ  τὴν   κορυφὴν καὶ τὰ κοῖλα τῶν
15, 9, 58    ἐπέτεινεν εἰς πλέον ἀρξαμένην ἰσχυρῶς  τὴν   λοιμώδη νόσον τε φθορὰ
15, 3, 52    καὶ τῷ ζήλῳ παρωξυμμένος ἰδίᾳ  τὴν   Μαριάμμην ἀνέκρινεν ὑπὲρ τῶν πρὸς
15, 3, 52    τι παρ' Ἀντωνίῳ, παραχρῆμα καὶ  τὴν   Μαριάμμην ἀνελεῖν· αὐτός τε γὰρ
15, 3, 52    ἔπειτα καὶ τεύξεσθαι παντὸς ἠλπικέναι  τὴν   Μαριάμμην Ἀντωνίου θεασαμένου, δι' οὗ
15, 7, 56    κατὰ νέμεσίν τινα τῆς κατὰ  τὴν   Μαριάμμην ἀπωλείας ἐπιθέσθαι, καὶ πολλάκις
15, 7, 56    ἀντειπεῖν· ἠπίστατο γὰρ τὸν πρὸς  τὴν   Μαριάμμην ἔρωτα μείζονα λόγου τῷ
15, 3, 52    θερμῶς ἀεὶ καὶ ἐρωτικῶς πρὸς  τὴν   Μαριάμμην ἔχων εὐθὺς ἐξετετάρακτο καὶ
15, 7, 56    δ' οὕτως αὐτὸν ἔχοντα πρὸς  τὴν   Μαριάμμην τε ἀδελφὴ καὶ
15, 7, 56    καὶ περαιτέρω προεληλύθει τῆς πρὸς  τὴν   Μαριάμμην κοινωνίας. Καὶ τὸν μὲν
15, 7, 56    σπουδῆς εἰσῄει, δῶρα μὲν αὐτῷ  τὴν   Μαριάμμην παρεσχῆσθαι λέγων, ἀναπείθειν δὲ
15, 7, 56    ὥστ' αὐτὸν ἤδη καὶ καλεῖν  τὴν   Μαριάμμην προστάξαι τοῖς ὑπηρέταις ὡς
15, 2, 51    παιδὸς ἐθαύμασεν, οὐχ ἧττον δὲ  τὴν   Μαριάμμην συνοικοῦσαν τῷ βασιλεῖ, καὶ
15, 7, 56    ὡς ἀναπαύσασθαι μεσημβρίας οὔσης ἐκάλει  τὴν   Μαριάμμην ὑπὸ φιλοστοργίας, ἧς ἀεὶ
15, 5, 54    βασιλεὺς Ἡρώδης ἀπεγνωκὼς τὰ κατὰ  τὴν   μάχην ἀφιππάζεται βοήθειαν ἄξων· οὐ
15, 5, 54    τὰς ψυχὰς ἀμείνους ἐγίνοντο πρὸς  τὴν   μάχην. Ἡρώδης δὲ θυσίας κατὰ
15, 5, 54    καὶ πρὸς τὸ θᾶττον συνάψαι  τὴν   μάχην καὶ εἰ παρέλκειν δέοι
15, 3, 52    τῆς Ἀλεξάνδρας ἐπιβουλήν. δὲ  τὴν   μὲν ἕως τῆς ἐγχειρήσεως ἐάσας
15, 2, 51    ἑλκύσαι τὸν Ἀντώνιον. δὲ  τὴν   μὲν κόρην ᾐδέσθη μεταπέμπεσθαι γεγαμημένην
15, 7, 56    γνώμην τῆς Ἀλεξάνδρας. δὲ  τὴν   μὲν οὐδὲν ἀναβαλλόμενος ἀποκτεῖναι προσέταξεν,
15, 6, 55    ἐκείνου φρονοῦσιν, δύναμίν τε πέμψειν  τὴν   μετ' ἀσφαλείας αὐτοὺς κομιοῦσαν καὶ
15, 3, 52    τὸ μῖσος ὑπαλλάξεσθαι τῇ περὶ  τὴν   μήνυσιν εὐνοίᾳ προσεδόκησεν καὶ καταλέγει
15, 6, 55    δὲ πάντα Φερώρᾳ τἀδελφῷ, καὶ  τὴν   μητέρα Κύπρον καὶ τὴν ἀδελφὴν
15, 7, 56    τήν τε γυναῖκα Μαριάμμην καὶ  τὴν   μητέρα τὴν ἐκείνης Ἀλεξάνδραν. Οἰηθεῖσαι
15, 6, 55    τῇ πρὸς τὴν ἀδελφὴν καὶ  τὴν   μητέρα τὴν ἐκείνου δίαιταν τὴν
15, 6, 55    ἀλλὰ σύμβουλόν γε δεξιώτατον Ἀντωνίῳ  τὴν   μίαν αἰτίαν τοῦ κἂν σώζεσθαι
15, 7, 56    μόλις καὶ σὺν κακοπαθείᾳ διαφυγὼν  τὴν   νόσον χαλεπὸς ἦν ψυχῇ καὶ
15, 3, 52    μνήμη τοῦ κακοῦ παρέχουσα  τὴν   ὀδύνην ὀδυρτικὴν ἐποίει καὶ φιλόνεικον,
15, 6, 55    Πάρθοις αἰχμάλωτος ἐγένετο. Κἀκεῖθεν εἰς  τὴν   οἰκείαν ἐπανῄει χρόνῳ διὰ τὰς
15, 9, 58    ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας μηδένα τοῦ κατὰ  τὴν   οἰκείαν ἡδονὴν ζῆν ὑπολογισμὸν ποιούμενος.
15, 5, 54    εὐημερήμασιν ἠξιωκὼς φρονεῖν ἀνέστρεψεν εἰς  τὴν   οἰκείαν, προσειληφὼς ἀξίωμα καὶ διὰ
15, 7, 56    κατέλιπεν ὡς εἶχεν τὰ περὶ  τὴν   οἰκίαν. Ἐξιόντι δὲ Μαριάμμη παραστησομένη
15, 2, 51    ὧν αὐτῷ καὶ τὰ περὶ  τὴν   οἰκίαν ἐστασιάσθη· φυλαττόμενος γάρ τινα
15, 7, 56    ἐν τῇ βασιλείᾳ τεταραγμένην αὐτῷ  τὴν   οἰκίαν καταλαμβάνει καὶ χαλεπῶς ἐχούσας
15, 3, 52    μὲν ἐδόκει τεθεραπευκέναι τὰ περὶ  τὴν   οἰκίαν. Οὐ μὴν ὅπερ εἰκὸς
15, 8, 57    αὐτοῦ παρακρουσαμένου τὸ πλῆθος καὶ  τὴν   ὁρμὴν ἣν ἐπεπόνθεισαν ἐξ ὀργῆς
15, 8, 57    συμβαίνοι δυσχερές, ὥστε μὴ μετρίαν  τὴν   ὁρμὴν τοῖς ἐπιχειροῦσι δι' αὐτὸν
15, 3, 52    χαλεπὸν ὑπ' Ἀντωνίου, κἀμὲ συναπολέσθαι  τὴν   οὐδενὸς αἰτίαν” Τούτου προπεσόντος τοῦ
15, 2, 51    εἴ τι διὰ γένος καὶ  τὴν   οὖσαν αὐτῇ παρρησίαν προπετέστερον ὑπ'
15, 7, 56    πάντων διὰ τὸν ἔρωτα καὶ  τὴν   οὖσαν αὐτῷ συνήθειαν προτιμῶν ἠσπάζετο.
15, 8, 57    ἐθῶν καὶ ξενικοῖς ἐπιτηδεύμασιν ὑποδιέφθειρεν  τὴν   πάλαι κατάστασιν ἀπαρεγχείρητον οὖσαν, ἐξ
15, 3, 52    θᾶττον ἥξειν βεβαιοτέραν τὴν εὔνοιαν  τὴν   παρ' αὐτοῦ προσειληφὼς τῇ βασιλείᾳ
15, 3, 52    καὶ μᾶλλον ἐπεδείξατο, πολλὴν μὲν  τὴν   παρασκευὴν περί τε τὰς θήκας
15, 7, 56    δυσχερὲς οὐδὲν ἐξ ἐκείνου προσδοκῶσα  τὴν   παρρησίαν ἀσύμμετρον εἶχεν. ἠνία δ'
15, 10, 59    Γαλιλαίας, Οὐλάθαν καὶ Πανιάδα καὶ  τὴν   πέριξ χώραν. Ἐγκαταμίγνυσιν δ' αὐτὴν
15, 9, 58    ἀνιὼν χειροποίητον, ὡς εἶναι μαστοειδὴς  τὴν   περιφοράν, διείληπται δὲ κυκλοτερέσι πύργοις
15, 10, 59    ἄλλο πλῆθος ὅρκοις ἠξίου πρὸς  τὴν   πίστιν ὑπάγεσθαι καὶ συνηνάγκαζεν ἐνώμοτον
15, 8, 57    καὶ τῆς χώρας ἀρίστην οὖσαν  τὴν   πλησίον κατεμέριζεν τοῖς οἰκήτορσιν, ὡς
15, 6, 55    Καίσαρι συντυχεῖν. Κἀπειδὴ κατέπλευσεν εἰς  τὴν   πόλιν, ἀφῄρητο μὲν τὸ διάδημα,
15, 3, 52    Ῥωμαικοῦ τάγματος, τότε περὶ  τὴν   πόλιν ἐπὶ φρουρᾷ τῆς βασιλείας
15, 10, 59    οὔτε σύνοδος ἐφειμένη τοῖς περὶ  τὴν   πόλιν οὔτε κοινωνία περιπάτου καὶ
15, 8, 57    συνιόντας οἰκεῖν, καὶ τείχει καρτερῷ  τὴν   πόλιν περιέβαλεν τό τε τοῦ
15, 1, 50    τὴν ἀρχὴν Ἡρώδης, τοῦ κατὰ  τὴν   πόλιν πλήθους ὅσοι μὲν ἦσαν
15, 8, 57    κατὰ μέρος διὰ πάντων ἐκόσμει  τὴν   πόλιν, τὸ μὲν ἀναγκαῖον τῆς
15, 3, 52    τούτῳ καὶ λόγος ἐγένετο κατὰ  τὴν   πόλιν τῶν Ἱεροσολυμιτῶν παρὰ τῶν
15, 7, 56    κατ' αὐτὸν ἐσπουδάκει τῶν περὶ  τὴν   πόλιν φρουρίων ἐγκρατὴς γενέσθαι. Δύο
15, 7, 56    τὰς διεκβολὰς ἀναφράττειν καὶ φρουρεῖν  τὴν   πόλιν, ὡς μὴ διαπίπτειν ἐξ
15, 7, 56    τοῦτον Ἰδουμαῖοι νομίζουσιν. Ὑρκανοῦ δὲ  τὴν   πολιτείαν αὐτῶν εἰς τὰ Ἰουδαίων
15, 3, 52    πραγματευόμενος. Τά γε μὴν εἰς  τὴν   πολυτέλειαν τῆς ἐκφορᾶς καὶ μᾶλλον
15, 8, 57    οὐ γὰρ ἐντραπέντες οὐδ' ἀρνησάμενοι  τὴν   πρᾶξιν ἀνέδειξαν μὲν ἤδη κρατούμενα
15, 3, 52    τῶν τοιούτων ἐπισπεῦσαι τὰ περὶ  τὴν   προαίρεσιν ἐμφανῶς παροξύνων φθόνος.
15, 3, 52    Ἐπὶ τούτοις ἅπασιν Ἡρώδης ἔγνω  τὴν   προαίρεσιν, ἣν εἶχεν εἰς τὸ
15, 11, 60    οὐκ ἐξαρκέσει πρὸς τέλος ἀγαγεῖν  τὴν   προαίρεσιν· τε κίνδυνος αὐτοῖς
15, 10, 59    Μανάημος ὄνομα καὶ τἆλλα κατὰ  τὴν   προαίρεσιν τοῦ βίου καλοκαγαθίαν μαρτυρούμενος
15, 8, 57    μὲν ἐνεργησάντων ἐγένετο τιμωρία πανοικὶ  τὴν   προπέτειαν αὐτῶν ἐπεξιόντος, δ'
15, 10, 59    καὶ μετ' αὐτὸν Ἀγρίππου, κατὰ  τὴν   πρὸς αὐτὸν εὔνοιαν Καῖσαρ μὲν
15, 11, 60    ἀπὸ ταύτης ἄνω πάλιν ἐπὶ  τὴν   πρόσβασιν· ἄντικρυς γὰρ πόλις
15, 9, 58    ὀνομάζεται, πάνυ καλόν τι χρῆμα,  τὴν   προσηγορίαν εἰληφὼς ἀπὸ Δρούσου τοῦ
15, 10, 59    ἔχων ἐν τῷ Τράχωνι πλείω  τὴν   πρόσοδον ἔφερεν· οἰκοῦσι γὰρ ἄνδρες
15, 10, 59    τῆς εὐνοίας. Καὶ κατὰ μὲν  τὴν   πρώτην ἡμέραν οἱ περὶ τούτων
15, 5, 54    ταῖς προθυμίαις ἄμεινον ἐχόντων ὅσοι  τὴν   πρώτην μάχην νενικήκεσαν οὐδ' εἰς
15, 10, 59    διάγνωσις· οἱ γὰρ Γαδαρεῖς ὁρῶντες  τὴν   ῥοπὴν αὐτοῦ τε Καίσαρος καὶ
15, 7, 56    φρουρίων. Ἐσπουδάσθη δὲ ταῖς περὶ  τὴν   Σαλώμην ἐκποδὼν ποιήσασθαι τὴν ἄνθρωπον
15, 7, 56    τότε. (Χρόνου δὲ διελθόντος ἐπισυνέβη  τὴν   Σαλώμην στασιάσαι πρὸς τὸν Κοστόβαρον,
15, 8, 57    αὐτοῦ, τρίτον παντὶ τῷ λαῷ  τὴν   Σαμάρειαν ἐνόησεν ἐπιτείχισμα, καλέσας μὲν
15, 8, 57    καὶ κωλύειν ἐδύναντο. Τότε δὲ  τὴν   Σαμάρειαν ὡρμημένος τειχίζειν πολλοὺς μὲν
15, 11, 60    καὶ καταμανθάνοντες τὴν ἑαυτῶν σφραγῖδα  τὴν   στολὴν ἐλάμβανον. Εἶτ' αὖθις τῆς
15, 11, 60    Ἰουδαίους εἰς τὴν Ἀντωνίαν καταθέσθαι  τὴν   στολήν· Ῥωμαίους γὰρ αὐτῆς εἶναι
15, 9, 58    ὅταν ἔξωθεν ἐπείγηται, διαρρεῖν καὶ  τὴν   σύμπασαν ὑποκλύζειν πόλιν. Κατεσκεύαζεν δ'
15, 3, 52    διαδοθέντος ὑπερήλγει πάσης ἑστίας οἰκειουμένης  τὴν   συμφορὰν ὡς οὐκ ἐπ' ἀλλοτρίῳ
15, 6, 55    ὅτε καὶ κοινωνῆσαι λόγου κατὰ  τὴν   συντυχίαν ἠξιώθη, πολὺ μᾶλλον ἐνέφηνεν
15, 8, 57    δὲ καλῶς καὶ σὺν εὐσεβείᾳ  τὴν   συνωμοσίαν αὐτοῖς γενέσθαι, κέρδους μὲν
15, 4, 53    χαρίζεσθαι, καὶ διαβᾶσα σὺν ἐκείνῳ  τὴν   Συρίαν ἐπενόει κτῆμα ποιήσασθαι. Λυσανίαν
15, 4, 53    δὲ τούτῳ καὶ τὰ περὶ  τὴν   Συρίαν ταραχὰς εἶχεν οὐκ ἀνιείσης
15, 11, 60    τοῦτον δὲ Κάσσιος Λογγῖνος  τὴν   Συρίαν τότε διοικῶν καὶ Κούσπιος
15, 11, 60    καὶ τῷ φρουράρχῳ δείξαντες σύμφωνον  τὴν   σφραγῖδα κατετίθεντο. Ταῦτα μὲν οὖν
15, 3, 52    προσεδόκησεν καὶ καταλέγει τῷ βασιλεῖ  τὴν   τῆς Ἀλεξάνδρας ἐπιβουλήν. δὲ
15, 8, 57    Τὴν μέντοι πανήγυριν ἐκεῖνος ἐπιφανεστάτην  τὴν   τῆς πενταετηρίδος συνετέλει καταγγείλας τε
15, 9, 58    δ' αὐτοῦ τὴν ἐπιμέλειαν καὶ  τὴν   τῆς χάριτος εὐκαιρίαν οὕτως ἐν
15, 3, 52    γὰρ ἄλλος γέ τις ἀφῃρέθη  τὴν   τιμὴν ἅπαξ παραλαβών. Ἀλλὰ πρῶτος
15, 2, 51    δέχεσθαι μὲν εἰς τὸν υἱὸν  τὴν   τιμήν, ἔσεσθαι δὲ πρὸς πᾶν
15, 3, 52    οὐδὲ βασιλεὺς εἴη· δόντας δὲ  τὴν   τιμὴν καὶ τῆς ἐξουσίας καταξιώσαντας
15, 6, 55    τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους ἔτεσιν ἐννέα  τὴν   τιμὴν κατέσχεν. Παραλαβὼν δὲ τὴν
15, 7, 56    μὴ λάθοι μείζονα παρ' αὐτοῦ  τὴν   τιμωρίαν ἀποθανούσης εἰσπραττόμενος. (Συνιδοῦσαι δ'
15, 11, 60    ἐπεξειργασμένων γλυφαῖς ἔκπληξιν ἐμποιούσαις διὰ  τὴν   τοῦ παντὸς μεγαλουργίαν. Τεττάρων δὲ
15, 10, 59    τὸν βίον. Καῖσαρ δὲ καὶ  τὴν   τούτου μοῖραν οὐκ ὀλίγην οὖσαν
15, 10, 59    τοῦτο σύμβολον εἶναι τῶν κατὰ  τὴν   τύχην μεταπτώσεων. ἄριστος γὰρ
15, 4, 53    Ἀντωνίου τήν τε Ἰουδαίαν καὶ  τὴν   τῶν Ἀράβων ἀξιοῦσα τοὺς βασιλεύοντας
15, 5, 54    ἐχρῆτο καὶ τὰ πολλὰ κατατρέχων  τὴν   τῶν Ἀράβων ἐκάκου ταῖς ἐπιδρομαῖς
15, 6, 55    δὲ καὶ τὴν ἄνυδρον διερχομένοις  τὴν   τῶν ἐπειγόντων χορηγίαν, ὡς μήτε
15, 7, 56    ἔχοντος Ἡρώδης μὲν ἐπολιόρκει δυνάμει  τὴν   τῶν Ἱεροσολυμιτῶν πόλιν, ὑπὸ δὲ
15, 3, 52    πρὸς τὴν γυναῖκα καὶ δεδοικέναι  τὴν   ὕβριν, εἰ καὶ τεθνηκότος ἐκείνη
15, 7, 56    ὡς ἀπεκτόνοι. Χαλεπῶς δ' ἐκείνου  τὴν   ὕβριν ἐνηνοχότος καὶ γεγονότος εἰς
15, 5, 54    βουλομένου καὶ παραγγέλλοντος ἀεὶ μισεῖν  τὴν   ὕβριν καὶ τὴν ἀδικίαν, καὶ
15, 5, 54    δικαίως αὐτὸ ποιοῦμεν ἐπιδεῖξαι, διὰ  τὴν   ὕβριν τῶν ἐναντίων ἠναγκασμένοι· μέγιστον
15, 10, 59    τῆς ἱστορίας γένει παραδηλῶν καὶ  τὴν   ὑπὲρ τούτων ὑπόληψιν. (Ἦν τις
15, 6, 55    πάντα γεγενημένῳ, κίνδυνος δ' ἐμπίπτει  τὴν   ὑπὲρ τῶν ὅλων κρίσιν ἐξάγων
15, 6, 55    τὸν Δοσίθεον Ὑρκανῷ πιστὸν εἰς  τὴν   ὑπηρεσίαν γενέσθαι, προτιμήσας δὲ τῶν
15, 6, 55    θεοῦ προσεπικτώμενος. Εὐθὺς οὖν περὶ  τὴν   ὑποδοχὴν ἐγεγόνει Καίσαρος ἀπὸ Συρίας
15, 3, 52    καὶ θανάτου τυραννικοῦ, προλαμβάνουσαι χαλεπὴν  τὴν   ὑπόνοιαν τοῦ ῥηθέντος εἶχον. (Ἐν
15, 3, 52    ἐνόμιζε. Κἀκείνη μὲν ἐγκρατῶς ἔφερε  τὴν   ὑποψίαν. Ἡρώδης δὲ πᾶσι τοῖς
15, 10, 59    λεληθότως εἰς τὸ φρούριον ἀναγόμενοι  τὴν   Ὑρκανίαν ἐκεῖ διεφθείροντο, κἀν τῇ
15, 11, 60    βαθμίσιν πολλαῖς κάτω τε εἰς  τὴν   φάραγγα διειλημμένη καὶ ἀπὸ ταύτης
15, 3, 52    ὅτι τῶν ἐπιβουλευσάντων Ἀντιπάτρῳ κατὰ  τὴν   φαρμακείαν εἷς ἐνομίζετο, τὸ μῖσος
15, 4, 53    αἰτίαν. δ' Ἄραψ Ἡρώδου  τὴν   φορὰν ἐπιδεξαμένου χρόνον μέν τινα
15, 8, 57    τὰς ἀλκὰς ὑπερβαλλούσας ἔχει καὶ  τὴν   φύσιν ἐστὶν σπανιώτερα· Τούτων αὐτῶν
15, 10, 59    ἐν τούτῳ λελεῖφθαι. λαβὼν δὲ  τὴν   χάριν Ἡρώδης παρὰ Καίσαρος καὶ
15, 7, 56    Γαλατῶν τετρακοσίοις αὐτὸν ἐδωρήσατο καὶ  τὴν   χώραν ἀπέδωκεν αὐτῷ πάλιν, ἣν
15, 5, 54    γὰρ ἐν τῷ σεισμῷ περὶ  τὴν   χώραν ἀπολομένων οὐδεὶς οὐδὲν ἔπαθεν
15, 7, 56    εἶναι δίκαιον αἰτεῖσθαι παρ' Ἀντωνίου  τὴν   χώραν· αὐτὸς γὰρ ἕτοιμος εἶναι
15, 9, 58    αὐτὸς ἔθρεψεν καὶ περιεποίησεν, εἰς  τὴν   χώραν διέπεμψεν, καὶ τοῦτον τὸν
15, 9, 58    τῆς Ἡρώδου βασιλείας πάθη μέγιστα  τὴν   χώραν ἐπέλαβεν, εἴτε δὴ τοῦ
15, 11, 60    οὖν κατὰ μέρος ἐξεργασθέντα περὶ  τὴν   χώραν καὶ πόλεις ὅσας ἐν
15, 11, 60    ἐκ πολλῶν σταδίων εἶναι τοῖς  τὴν   χώραν νεμομένοις, μᾶλλον δ' εἴ
15, 10, 59    παρὰ Καίσαρος καὶ παρελθὼν εἰς  τὴν   χώραν ὁδηγῶν ἐμπειρίᾳ τούς τε
15, 7, 56    ὑπερηφανίας αὐτὴν διὰ τὸ προκατειλῆφθαι  τὴν   ψυχὴν ἀσθενέστερος εἰς τὸ μεταστήσασθαι
15, 3, 52    καὶ προπετεστέραν ἐν βασιλείᾳ δοκεῖν  τὴν   ὧν πεπόνθεσαν ὁμολογίαν. Ἐπὶ τούτοις
15, 9, 58    σῖτον, εἰς ἅπαντα δὲ κατὰ  τὴν   ὠνὴν καὶ τὸν ἔκπλουν συνήργησεν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007