Alphabétiquement     [«   »]
μετώπου 1
μέχρι 7
μέχρις 3
μὴ 61
μή 1
μηδ 11
μηδὲ 7
Fréquences     [«    »]
55 αὐτοῦ
59 εἰ
49 οὖν
61 μὴ
63
69 ἐπὶ
70 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

μὴ


Lv., Chap., Par.
15, 9, 58    ἔχειν πάντως εἰς τὴν βοήθειαν  μὴ>   ἀμελεῖν, τὸν ὄντα κόσμον ἐν
15, 2, 51    παῖδα σὺν εὐπρεπείᾳ προστιθείς, εἰ  μὴ   βαρὺ δοκοίη. Τούτων ἀπενεχθέντων πρὸς
15, 9, 58    ὅστις ὑπὸ χρείας ἐντυχὼν ἀπελείφθη  μὴ   βοήθειαν εὕρασθαι κατὰ τὴν ἀξίαν.
15, 8, 57    Ἡρώδην πρὸς βίαν ἐπεισάγοντα τὰ  μὴ   δι' ἔθους ὄντα, καὶ λόγῳ
15, 5, 54    γεγονότων οὐδέν ἐστιν τοιοῦτον,  μὴ   δι' ἑνὸς ἔργου καλῶς πραχθέντος
15, 2, 51    πρεσβευτὴν Σαραμάλλαν καὶ δῶρα πλείω,  μὴ   διακωλῦσαι τὰς εἰς τὸν εὐεργέτην
15, 7, 56    καὶ φρουρεῖν τὴν πόλιν, ὡς  μὴ   διαπίπτειν ἐξ αὐτῆς τοὺς ὑπόχρεως
15, 5, 54    δέοι τι πάσχειν, αἱρούμενοι καὶ  μὴ   διαφθείρεσθαι κατ' ὀλίγους ἀδόξως. Ταῦτα
15, 9, 58    τροφάς. Ἐπιμέλειαν δὲ καὶ τοῦ  μὴ   διαχειμάσαι μετὰ κινδύνων αὐτοὺς ἐποιήσατο
15, 10, 59    ἐμπεριεχομένης τῇ δωρεᾷ Καίσαρος ὡς  μὴ   δικαίως ἀφαιρούμενοι διημφισβήτουν, πολλάκις μὲν
15, 9, 58    οὕτως κατεσκευάζετο, Ἰουδαίοις μὲν ἀπολογούμενος  μὴ   καθ' αὑτὸν, ἀλλ' ἐξ ἐντολῆς
15, 7, 56    καὶ διότι μικρὰς ἐλπίδας ἔχοι  μὴ   καὶ αὐτὴ τῶν ὁμοίων ἐξ
15, 7, 56    βασιλείᾳ καταπροδοῦναι τὰς ἐντολάς, εἰ  μὴ   καὶ περαιτέρω προεληλύθει τῆς πρὸς
15, 4, 53    πολυτελεῖ καὶ δουλευούσῃ ταῖς ἐπιθυμίαις,  μὴ   καὶ τὰ πάντα πρὸς τὴν
15, 7, 56    τοῖς ἐξ Ἡρώδου παιδίοις παραδοῦναι,  μὴ   καὶ φθῇ τις ἐκείνου μεταλλάξαντος
15, 5, 54    πλήθει διαλέγεσθαι πρότερον ὀκνῶν αὐτό,  μὴ   καὶ χαλεπῷ χρήσηται διὰ τὰς
15, 5, 54    πλείους ἐγκλίναντες κἂν διεφθάρησαν Ἀθηνίωνος  μὴ   κακώσαντος Ἡρώδην καὶ τοὺς Ἰουδαίους.
15, 2, 51    σπουδή, διὰ δὲ τὸ  μὴ   κατ' ἀξίαν αὐτὸς ἄρχειν δεδοίκει
15, 7, 56    τε πλείων ἀφορμὴ τοῦ  μὴ   κεχαρισμένως τῷ βασιλεῖ μηδὲ πρὸς
15, 7, 56    ἐχούσης αὐτοῦ δὲ διακονῆσαι παρακαλουμένου,  μὴ   κινηθέντος δ' ἐπὶ τῷ φίλτρῳ
15, 11, 60    νυξὶ γίνεσθαι τοὺς ὄμβρους, ὡς  μὴ   κωλυσιεργεῖν. Καὶ τοῦτον τὸν λόγον
15, 7, 56    ἡδέως ἂν ἐκείνην κολάσας ἐδεδοίκει,  μὴ   λάθοι μείζονα παρ' αὐτοῦ τὴν
15, 3, 52    ἐξειπεῖν κατ' ἰδίαν ἤκουσεν  μὴ   μεγάλης αὐτοῖς πίστεως ἐγγενομένης. Οὕτως
15, 8, 57    ῥᾴδιον ἐποίει τὸν Ἡρώδην, εἰ  μὴ   μετὰ πάσης ἀσφαλείας κρατοίη, καὶ
15, 3, 52    πᾶσι τοῖς ἔξωθεν πιθανῶς ἀπεσκευάζετο,  μὴ   μετὰ προνοίας γενέσθαι τῷ παιδὶ
15, 8, 57    τι κἀκείνοις συμβαίνοι δυσχερές, ὥστε  μὴ   μετρίαν τὴν ὁρμὴν τοῖς ἐπιχειροῦσι
15, 6, 55    λόγους ἐποιεῖτο πρὸς τὸν πατέρα,  μὴ   μέχρι παντὸς ἀναμεῖναι τὴν Ἡρώδου
15, 2, 51    δὲ παραιτησάμενος τὸν Ἀντώνιον ἔγνω  μὴ   μέχρι παντὸς ἀτιμάζειν τὸν παῖδα
15, 4, 53    μέντοι περιφανὲς τῆς ἀδικίας ἐξεδυσώπει  μὴ   μέχρι τοσούτου κατήκοον γινόμενον ἐπὶ
15, 4, 53    ἡττᾶσθαι συνέβαινεν τῆς γυναικός, ὡς  μὴ   μόνον ἐκ τῆς ὁμιλίας, ἀλλὰ
15, 5, 54    Ἦν δὲ φόνος ἐγκλινάντων, ὡς  μὴ   μόνον ὑπὸ τῶν πολεμίων θνήσκειν,
15, 8, 57    πάντοθεν περιειληφέναι τὸ πλῆθος, ὡς  μὴ   νεωτεριζόντων φανερὰν γενέσθαι τὴν ἀπόστασιν.
15, 7, 56    κἀκεῖνον αὐτόν, μόνῳ τὸ  μὴ   παθεῖν τι δυσχερὲς ἀπεπίστευεν. (Ἀναιρεθείσης
15, 4, 53    ἐν αὐτῷ κόσμον, οὔτε βεβήλου  μὴ   πᾶν ὁτιοῦν τῶν ἀπηγορευμένων παθόντος,
15, 10, 59    παρασχόντος ὅρκους, ὡς οὐκ ἐγκαταλείψει  μὴ   πάντα τρόπον ἀφελέσθαι μὲν τῆς
15, 11, 60    πρότερον καθαιρήσειν φάμενος τὸν ναὸν  μὴ   πάντων αὐτῷ τῶν εἰς συντέλειαν
15, 4, 53    ἀνιείσης τῆς Κλεοπάτρας τὸν Ἀντώνιον  μὴ   πᾶσιν ἐπιχειρεῖν· ἔπειθεν γὰρ ἀφαιρούμενον
15, 8, 57    τὰς τοῖς ὅπλοις περιειλημμένας, ὅτι  μὴ   πάτριον ἦν αὐτοῖς τὰ τοιαῦτα
15, 4, 53    τινος οὕτως ἀσύλου δόξαντος, ὡς  μὴ   περιαιρεθῆναι τὸν ἐν αὐτῷ κόσμον,
15, 7, 56    παρρησίᾳ τῆς συμβιώσεως οὐκ ἀπενικήθη  μὴ   πλείων ἀεὶ γίνεσθαι· Τότε μέντοι
15, 3, 52    δ' αὐτὸ καὶ τῇ Κλεοπάτρᾳ  μὴ   πολυπραγμονεῖσθαι τὰ περὶ τὰς ἀρχὰς
15, 3, 52    ἔφερεν, ἐπικρατούμενος δ' ἀεὶ τοῦ  μὴ   προπετές τι ποιῆσαι διὰ τὸν
15, 7, 56    τε καί τισιν τῶν παρόντων  μὴ   προπετῶς οὕτως ἀναιρεῖν, καταθέσθαι δὲ
15, 8, 57    Ἡρώδης δὲ τεταραγμένους ὁρῶν καὶ  μὴ   ῥᾳδίως ἂν μεταπεσόντας, εἰ μὴ
15, 10, 59    οὖν παντάπασιν ἐξαυθαδιζομένους πρὸς τὸ  μὴ   συμπεριφέρεσθαι τοῖς ἐπιτηδεύμασιν πάντας ἐπεξῄει
15, 6, 55    φυλάξαι δ' αὑτὸν, εἰ καὶ  μὴ   συναγωνιστὴν ἀξιόχρεων, ἀλλὰ σύμβουλόν γε
15, 7, 56    οἷόν τε γενέσθαι, τὸ δὲ  μὴ   ταύτας συντελεῖν οὐδενὶ Ἰουδαίων δυνατὸν
15, 3, 52    μειράκιον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι, τὸ δὲ  μὴ   ταχὺ μηδ' ἅμα τοῖς πεπραγμένοις
15, 8, 57    τίμιον οὔτε σκευῆς λίθων,  μὴ   τοῖς ὁρωμένοις ἀγωνίσμασιν συνεπεδείκνυτο. Παρασκευὴ
15, 6, 55    κίνδυνον, ἀσφαλὲς ἡγούμενος πρὸς τὸ  μὴ   τοῖς τοιούτοις αὐτοῦ καιροῖς ἐφορμεῖν
15, 7, 56    οὐδὲ διαχωρισθείσῃ καθ' αὑτὴν γαμηθῆναι  μὴ   τοῦ πρότερον ἀνδρὸς ἐφιέντος. Οὐ
15, 10, 59    κατ' ἐκεῖνον ἀσφαλῶς ἔχειν καὶ  μὴ   τοὺς υἱεῖς αὐτῆς κρατεῖν. Καίσαρα
15, 10, 59    σύμπαν σκληρὰ καὶ δύσοδος, εἰ  μὴ   τρίβῳ χρῷτό τις ἐξ ὁδηγίας·
15, 8, 57    ἀφανοῦς, πολλοὺς δ' εἰ καὶ  μὴ   τυγχάνοιεν ἐκείνου, τῶν περὶ αὐτὸν
15, 8, 57    μὴ ῥᾳδίως ἂν μεταπεσόντας, εἰ  μὴ   τύχοιεν παρηγορίας, καλέσας αὐτῶν τοὺς
15, 6, 55    ὕποπτον μὲν εἶχεν τὴν Ἀλεξάνδραν,  μὴ   τῷ καιρῷ συνεπιθεμένη τὸ πλῆθος
15, 6, 55    αἰτίαν τοῦ κἂν σώζεσθαι καὶ  μὴ   τῶν πραγμάτων ἐκπεσεῖν ὑποδεικνύντα, Κλεοπάτραν
15, 8, 57    εἰ καὶ πάντα δοκοῖεν οἰστά,  μὴ   φέρειν εἰκόνας ἀνθρώπων ἐν τῇ
15, 11, 60    οὐκ ἐπήγειρεν αὐτούς, ἠδημόνουν δέ,  μὴ   φθάσας καταλῦσαι τὸ πᾶν ἔργον
15, 2, 51    Φραάτου καὶ τῶν ἐκεῖ Ἰουδαίων  μὴ   φθονῆσαι δυνάμει κοινὴν ἕξοντι τὴν
15, 8, 57    πλείους εἶχον ὡς μεταβεβλῆσθαι καὶ  μὴ   χαλεπαίνειν ἔτι, τινὲς δ' αὐτῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007