Alphabétiquement     [«   »]
δαπάνης 1
Δαρεῖος 1
δέ 11
δὲ 363
δεδαπανηκότι 1
δεδαπανημένων 1
δεδεμέναις 1
Fréquences     [«    »]
243 μὲν
254 τῆς
256 τῶν
363 δὲ
367 τὴν
869 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

δὲ


Lv., Chap., Par.
15, 9, 58    μὲν γὰρ Καίσαρος,  δὲ   Ἀγρίππα κέκλητο. Προσέλαβεν δὲ καὶ
15, 11, 60    μέσου χώρας ταῖς στοαῖς. Τῶν  δὲ   αἱ μὲν δύο παράλληλοι τὸν
15, 7, 56    διαβολὰς φίλτρων καὶ φαρμάκων. Ἦν  δὲ   ἀκρατὴς ἐν τῷ λόγῳ καὶ
15, 2, 51    ἐπήρειαν, θυγάτηρ μὲν Ὑρκανοῦ, γυνὴ  δὲ   Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀριστοβούλου βασιλέως, ἐξ
15, 10, 59    τοῦ Ζηνοδώρου τὴν ἀδικίαν. Καῖσαρ  δὲ   ἀνενεχθέντων τούτων ἀντέγραφεν ἐξελεῖν τὰ
15, 1, 50    Καππάδοξ λέγων οὕτως· Ἀντώνιος  δὲ   Ἀντίγονον τὸν Ἰουδαῖον ἀχθέντα εἰς
15, 10, 59    ἐπιτάγμασιν καὶ τυραννικὸν εἶναι. Ταῦτα  δὲ   ἀπετόλμων μάλιστα μὲν ἐγκειμένου καὶ
15, 11, 60    πρῶτος περίβολος ἦν. Ἐν μέσῳ  δὲ   ἀπέχων οὐ πολὺ δεύτερος, προσβατὸς
15, 7, 56    ταῖς διαλλαγαῖς οὐκ ἐνέμενεν, ἀεὶ  δὲ   ἀπὸ θατέρου μεταβαίνων εἰς θάτερον
15, 5, 54    συμμαχίας οὐδὲν ἔφη δεῖσθαι, τὸν  δὲ   Ἄραβα, καὶ γὰρ ἀκηκόει παρ'
15, 10, 59    λειπόμενος αὐτῶν Ἡρώδης, κατὰ μικρὸν  δὲ   ἀρθεὶς ἕως καὶ τοῦ βασιλεύειν
15, 3, 52    δὲ τὸν ἀδελφὸν Ὀνίαν, δεύτερος  δὲ   Ἀριστόβουλος Ὑρκανὸν ἀφείλετο τὸν ἀδελφόν,
15, 11, 60    Ἀντωνίῳ φίλῳ μὲν αὐτοῦ Ῥωμαίων  δὲ   ἄρχοντι προσηγόρευσεν Ἀντωνίαν. (Ἐν δὲ
15, 5, 54    εὐκαίρου ταῖς μάχαις ἐπιχειρεῖν. Ταῦτα  δὲ   αὐτοῦ διατάττοντος ἐβόα τὸ πλῆθος
15, 9, 58    οὔτε τῶν ἄλλων σκεπασμάτων. Ἐκπορισθέντων  δὲ   αὐτῷ καὶ τούτων ταῖς πλησίον
15, 6, 55    ἐξ αὐτῆς ἀμφοτέρας μεταχειρίσασθαι, τὴν  δὲ   βασιλείαν εἰς δύναμιν τοῖς παισὶν
15, 5, 54    συνέφευγον εἰς τὸ στρατόπεδον.  δὲ   βασιλεὺς Ἡρώδης ἀπεγνωκὼς τὰ κατὰ
15, 3, 52    ὑποψίας, ὡς ἐδόκουν, ἐξῃρημένης. ~(Ὁ  δὲ   βασιλεὺς Ἡρώδης εὐθὺς μὲν ἀφαιρεῖται
15, 11, 60    καὶ κατευφημοῦντες τὴν ἀνάκτισιν.  δὲ   βασιλεὺς τριακοσίους ἔθυσε τῷ θεῷ
15, 7, 56    μὲν τυγχάνει τῆς τιμῆς. Ἡρώδης  δὲ   γενόμενος ἐν Αἰγύπτῳ Καίσαρί τε
15, 10, 59    ὄρει περικαλλές ἐστιν, ὑπ' αὐτὸ  δὲ   γῆς ὀλίσθημα καὶ βάθος ἀπερρωγὸς
15, 5, 54    εἰς χεῖρας ἐλθεῖν, οὐκ ἀζήμιος  δὲ   γινόμενος τῇ συνεχείᾳ καὶ τῷ
15, 5, 54    διαφθείρεσθαι κατ' ὀλίγους ἀδόξως. Ταῦτα  δὲ   γνόντες ἐξῆλθον μὲν τοῦ χαρακώματος,
15, 6, 55    συνεδρίῳ διεχειρίσατο τὸν ἄνδρα. (Ταῦτα  δὲ   γράφομεν ἡμεῖς, ὡς ἐν τοῖς
15, 3, 52    αὐτὴν εὐνοίας καὶ φιλοστοργίας. Ἐξειρωνευομένων  δὲ   γυναικείως τοὺς λόγους καὶ μάλιστα
15, 3, 52    διεζεῦχθαι. Ταῦτα μὲν Ἰώσηπος. Αἱ  δὲ   γυναῖκες, ὡς εἰκός, οὐ τὸ
15, 7, 56    εὐθὺς ἐκέλευσεν ἀποκτεῖναι συλλαβόντας· τῇ  δὲ   γυναικὶ κρίσιν ἀπεδίδου συναγαγὼν τοὺς
15, 5, 54    μὲν ἀσφαλὲς ἀμφοτέροις ἐπορισάμην, τὰς  δὲ   δαπάνας αὐτὸς ἀνέλαβον, διακόσια μὲν
15, 2, 51    θεοῦ γενέσθαι τοὺς παῖδας. Ἐπραγματεύετο  δὲ   δι' ἑαυτοῦ πρὸς τὰς ἡδονὰς
15, 7, 56    δυσμενεῖς γενομένους τῇ διαθέσει, τότε  δὲ   διὰ τὸ μῆκος τοῦ χρόνου
15, 10, 59    καὶ Βαταναίαν καὶ Αὐρανῖτιν· ἔδωκεν  δὲ   διὰ τοιαύτην αἰτίαν παραλαβών. Ζηνόδωρός
15, 7, 56    φάρμακον ἐκείνης μὲν ἐχούσης αὐτοῦ  δὲ   διακονῆσαι παρακαλουμένου, μὴ κινηθέντος δ'
15, 7, 56    ἐξ Ἡρώδου κινδύνων ἔσται, χαλεπῶς  δὲ   διέκειτο, μηδενὸς μὲν τυχεῖν αὐτὸν
15, 7, 56    τῆς ἐπιχειρήσεως τῆς τότε. (Χρόνου  δὲ   διελθόντος ἐπισυνέβη τὴν Σαλώμην στασιάσαι
15, 7, 56    μὲν τοὺς ἀσπασμοὺς ἀνέστενεν, τοῖς  δὲ   διηγήμασιν ἄχθεσθαι μᾶλλον συγχαίρειν
15, 11, 60    μέσης εὖρος μὲν ἡμιόλιον, ὕψος  δὲ   διπλάσιον· ἀνεῖχεν γὰρ πλεῖστον παρὰ
15, 9, 58    ἔχοντι καὶ δευτέρους ὑφόρμους, τῇ  δὲ   δομήσει περίβλεπτον, ὅτι μηδ' ἐκ
15, 7, 56    τὸν Γαδία καλούμενον Ἀντίπατρον ἔτι  δὲ   Δοσίθεον ἐξ αἰτίας τοιαύτης· (Κοστόβαρος
15, 9, 58    πολὺ στερρῶς ἀντέχειν, κατὰ δεξιὰν  δὲ   δύο λίθοι μεγάλοι καὶ τοῦ
15, 4, 53    ὃν ἐξ αὐτῆς ἔλαβεν. Ἀρμενίας  δὲ   ἐβασίλευσεν Ἀρταξίας πρεσβύτατος τῶν
15, 10, 59    ποταμὸν ἐμπίπτοντες ἑκοντὶ διεφθείροντο. Ταῦτα  δὲ   ἐδόκει κατάγνωσις τῆς προπετείας καὶ
15, 8, 57    καὶ τῇ χώρᾳ γενησόμενον. Τῷ  δὲ   ἔθνει παντὶ φρούριον ἐνῳκοδόμησεν τὸ
15, 7, 56    μὴ προπετῶς οὕτως ἀναιρεῖν, καταθέσθαι  δὲ   εἰς ἕν τι τῶν ἐν
15, 2, 51    τινα τὴν Ἀλεξάνδραν διειληφώς. Ἐκείνης  δὲ   εἰς λόγους ἐλθούσης αὐτῷ πείθει
15, 5, 54    δὲ ἐν ταῖς μάχαις, ἀνοσίους  δὲ   εἰς πρέσβεις, ἀεὶ δὲ τῆς
15, 11, 60    εἰς δίοδον ἀπειλημμένης, αἱ δύο  δὲ   εἰς τὸ προάστειον, λοιπὴ
15, 7, 56    ἀεὶ περὶ αὐτὴν εἶχεν.  δὲ   εἰσῆλθεν μέν, οὐ μὴν καὶ
15, 7, 56    χρόνον ἐνιαυτῶν ἤδη δεκαδύο. Τοῦτο  δὲ   εἶχεν οὕτως καὶ πολλὴν ἔκπληξιν
15, 10, 59    κακῶς πράττοντες τῷ βίῳ. Ταῦτα  δὲ   ἐκ μακροῦ πραττόμενα γινώσκων Ἡρώδης
15, 7, 56    γυναικὶ περὶ τούτων εὐηγγελίζετο, μόνην  δὲ   ἐκ πάντων διὰ τὸν ἔρωτα
15, 8, 57    δοκεῖ ταῦτα αὐτοῖς ἐπύθετο. Τῶν  δὲ   ἐκβοησάντων ἀνθρώπων εἰκόνες, ἐπιτάξας ἀφαιρεθῆναι
15, 9, 58    δὲ οἱ μὲν μείζους οἱ  δὲ   ἐλάττους. δὲ ἐνδόμησις ὅσον
15, 9, 58    Καίσαρος προγόνου τελευτήσαντος νέου. Ψαλίδες  δὲ   ἐμπεποίηνται συνεχεῖς καταγωγαὶ τοῖς ναυτίλοις,
15, 9, 58    μείζους, ὀρθοὶ καὶ συνεζευγμένοι. Περίκεινται  δὲ   ἐν κύκλῳ τὸν λιμένα λειοτάτου
15, 7, 56    οὔτε ἔλαττόν τι πεπρᾶχθαι. γενόμενος  δὲ   ἐν ταῖς ἀνάγκαις ἄνθρωπος,
15, 5, 54    ἀδίκους μὲν πρὸς φιλίαν, ἀσπόνδους  δὲ   ἐν ταῖς μάχαις, ἀνοσίους δὲ
15, 5, 54    ἦν πρότερον αὐτοῖς ἀφῄρηντο, τεθαυμακότες  δὲ   ἐν ταῖς οἰκείαις συμφοραῖς τὴν
15, 7, 56    τοῦτον τὸν τρόπον ἐνοσηλεύετο. ~(Διατρίβουσα  δὲ   ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις Ἀλεξάνδρα καὶ
15, 9, 58    μείζους οἱ δὲ ἐλάττους.  δὲ   ἐνδόμησις ὅσον ἦν ἐβάλλετο κατὰ
15, 7, 56    ἦν τῆς ἀπρεποῦς προσποιήσεως, μᾶλλον  δὲ   ἐνεφάνη παρ' αὐτῆς τῆς ἀπολλυμένης·
15, 9, 58    πλάτος οὐκ ἔλαττον δεκαοκτώ, βάθος  δὲ   ἐννέα, τούτων δὲ οἱ μὲν
15, 11, 60    τὰ μὲν ἄνθη ἁλουργέσιν, κίονας  δὲ   ἐνυφασμένους. Καθύπερθε δ' αὐτῶν ὑπὸ
15, 7, 56    ἀπονεύοντες ἤδη ταῖς ἐλπίσιν. ὄντες  δὲ   ἐπ' ἀξιώματος οἱ τοῦ Σάββα
15, 11, 60    οἰκοῦντες προσιόντες τύχοιεν. θύρας  δὲ   ἐπὶ τῆς εἰσόδου σὺν τοῖς
15, 10, 59    μὲν ἐπὶ τοῖς οἰκείοις, μεγαλόψυχος  δὲ   ἐπὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ἁμαρτόντας ἀφιέναι.
15, 10, 59    ἐν ἄλλοις σαφέστερον διέξειμι. Τοὺς  δὲ   Ἐσσηνοὺς ἀφ' οἵας αἰτίας ἐτίμα
15, 7, 56    καὶ τῆς μνήμης ἐξεληλύθεσαν.  δὲ   ἔχθρα πρὸς αὐτοὺς καὶ τὸ
15, 10, 59    ἀπεδίδου φιλίας τόπον Ἡρώδῃ. Τοσαύτης  δὲ   ἐχόμενος παρρησίας τῷ μὲν ἀδελφῷ
15, 7, 56    ἔτι καὶ δυναμένην ὑπακούειν. Οὕτως  δὲ   ἔχοντος ἐπιγίνεται λοιμώδης νόσος,
15, 5, 54    εἶχεν μὲν ὡς ἐπεξελευσόμενος, προθεσμίᾳ  δὲ   ἐχρήσατο τῷ Ῥωμαικῷ πολέμῳ. Τῆς
15, 9, 58    Ἱεροσολύμων περὶ ἑξήκοντα σταδίους, φύσει  δὲ   ἐχυρὸν καὶ πρὸς κατασκευὴν ἐπιτηδειότατόν
15, 10, 59    προσόδους οὐκ ἤρκει, τὰ λῃστήρια  δὲ   ἔχων ἐν τῷ Τράχωνι πλείω
15, 10, 59    ἀδεῆ τὴν εἰρήνην παρέσχεν. (Ὁ  δὲ   Ζηνόδωρος ἀχθόμενος πρῶτον μὲν ἐπὶ
15, 2, 51    ἐν τοῖς δεσμοῖς αἰσχύνην, πάσης  δὲ   ζωῆς κρείττονα τὸν μετὰ δόξης
15, 9, 58    μὲν πρὸς οἰκειότητα, μείζονος  δὲ   καταφρονεῖσθαι, τὸν ἐπιεικέστερον τρόπον
15, 5, 54    δίκαιόν ἐστιν μεθ' ἡμῶν, ἀνδρειότεροι  δὲ   πλείους ἐκεῖνοι τετυχήκασιν. Ἀλλὰ
15, 11, 60    τριστοίχους πυλῶνας ἀλλήλων διεστῶτας, κατὰ  δὲ   ἡλίου βολὰς ἕνα τὸν μέγαν,
15, 2, 51    ὥρᾳ κάλλιστον Ἀριστόβουλον καλούμενον, τὴν  δὲ   Ἡρώδῃ συνοικοῦσαν Μαριάμμην εὐμορφίᾳ διάσημον.
15, 5, 54    Κλεοπάτρας ἐπὶ τῶν ἐκεῖ, διάφορος  δὲ   Ἡρώδῃ, τὸ μέλλον οὐκ ἀπαρασκεύως
15, 6, 55    αὐτῶν εὕρατο τοιούτου τέλους. (Ὁ  δὲ   Ἡρώδης ὡς καὶ τὸν Ὑρκανὸν
15, 3, 52    τὴν ἐκείνων ἐξωνείδιζεν δυσγένειαν. Ἡρώδης  δὲ   θερμῶς ἀεὶ καὶ ἐρωτικῶς πρὸς
15, 9, 58    ἱερεὺς ἐν τοῖς γνωρίμοις, εἶχεν  δὲ   θυγατέρα καλλίστην τῶν τότε νομιζομένην.
15, 5, 54    ἐγίνοντο πρὸς τὴν μάχην. Ἡρώδης  δὲ   θυσίας κατὰ τὰ νομιζόμενα ποιήσας
15, 8, 57    αὐλῆς, ἐν διῃτᾶτο, τοῦ  δὲ   ἱεροῦ τῇ περὶ τὸ φρούριον
15, 3, 52    ὅλων ἀπῄει πρὸς Ἀντώνιον. (Ὁ  δὲ   Ἰώσηπος ἐπὶ τῆς διοικήσεως ὢν
15, 10, 59    αὑτοὺς ἐν τῇ νυκτί, τινὲς  δὲ   καθ' ὕψους ἠφίεσαν, ἄλλοι δ'
15, 9, 58    Φοαβιτος ἀφαιρεῖται τὴν ἀρχιερωσύνην, Σίμωνα  δὲ   καθίστησιν ἐπὶ τῆς τιμῆς καὶ
15, 9, 58    δὲ Ἀγρίππα κέκλητο. Προσέλαβεν  δὲ   καὶ γάμον αὐτῷ κινηθεὶς ἐξ
15, 4, 53    κινδύνων τὸν φανερώτατον ἀναλαμβάνειν, ἐγκείμενοι  δὲ   καὶ δεόμενοι μηδὲν ἐκ προπετείας
15, 7, 56    ὧν Ἡρώδης ἐνετέταλτο παριείς, λόγοις  δὲ   καὶ δωρεαῖς λιπαρέστερον τῶν γυναικῶν
15, 4, 53    ἐν Ἀπαμείᾳ καὶ Δαμασκῷ, παρῆλθεν  δὲ   καὶ εἰς τὴν Ἰουδαίαν Ἡρώδου
15, 9, 58    τὸν Ἡρώδη κεκινῆσθαι συνέβαινεν, ὡς  δὲ   καὶ θεασάμενον τῆς παιδὸς
15, 8, 57    τοῖς ὁρωμένοις ἀγωνίσμασιν συνεπεδείκνυτο. Παρασκευὴ  δὲ   καὶ θηρίων ἐγένετο λεόντων τε
15, 7, 56    μὲν ἀνακλήσεις ἦσαν αὐτῆς, πολλάκις  δὲ   καὶ θρῆνος ἀσχήμων, ἐπενόει δὲ
15, 8, 57    στάδιοι γὰρ ἦσαν εἴκοσιν. Ἐντὸς  δὲ   καὶ κατὰ μέσην τριῶν ἡμισταδίων
15, 11, 60    ἀμφοῖν τὴν ἑορτὴν γενέσθαι. (Κατεσκευάσθη  δὲ   καὶ κρυπτὴ διώρυξ τῷ βασιλεῖ,
15, 3, 52    οὐκ ἐπ' ἀλλοτρίῳ γενομένην. Ἀλεξάνδρα  δὲ   καὶ μᾶλλον ἐκπαθὴς ἦν συνέσει
15, 3, 52    μὲν οὐδὲν τῶν τοιούτων, ἀεὶ  δὲ   καὶ μᾶλλον μνήμη τοῦ
15, 3, 52    πολλῆς σπουδῆς ἐμπεφυκότες ἀλλήλοις. Ἀεὶ  δὲ   καὶ μᾶλλον τοῦ βασιλέως πιστουμένου
15, 11, 60    μὲν ἄρχω θεοῦ βουλήσει, περίεστιν  δὲ   καὶ μῆκος εἰρήνης καὶ κτῆσις
15, 4, 53    χαλεπὴν εἰς ἅπαντας ἐπιστάμενος, τότε  δὲ   καὶ μισεῖν ἀξιῶν, εἰ δι'
15, 4, 53    ἐξ ἐπιθυμίας ἡττῆσθαι διέφαινεν. Ἡρώδης  δὲ   καὶ πάλαι μὲν οὐκ εὔνους
15, 3, 52    τὴν ἀπώλειαν τοῦ παιδός.  δὲ   καὶ πάλαι σπεύδουσα προσαρκέσαι δεομένῃ
15, 6, 55    καιροῦ τὸ μεγαλόψυχον ἁρμόσας.  δὲ   καὶ πάλιν ἐπανιόντων ἀπ' Αἰγύπτου
15, 9, 58    βοηθείᾳ τῶν δεινοτάτων φιλοτιμίαν. Εὔκλεια  δὲ   καὶ παρὰ τῶν ἔξωθεν ἦν,
15, 5, 54    αὐτῶν πεπτωκότα τὰ φρονήματα. Προδιακινήσας  δὲ   καὶ παραθαρρύνας τινὰς τῶν ἀμεινόνων
15, 6, 55    τυχεῖν τῆς βασιλείας ἀξιώτερον, εἰ  δὲ   καὶ πάσχοι τι διὰ Καίσαρος,
15, 10, 59    καὶ τῷ βιάζεσθαι θέλειν, ἄλλοτε  δὲ   καὶ πρὸς δικαιολογίαν ἰόντες. Ἀνέπειθον
15, 9, 58    τοῦτο τὰς δαπάνας ἐποιεῖτο. (Κατιδὼν  δὲ   καὶ πρὸς τῇ θαλάττῃ χωρίον
15, 10, 59    παροξυνομένων ἀεὶ καὶ ταραττομένων.  δὲ   καὶ πρὸς τὸ τοιοῦτον πολλὴν
15, 9, 58    καὶ προσταγμάτων αὐτὰ ποιεῖν, Καίσαρι  δὲ   καὶ Ῥωμαίοις τὸ μηδὲ τῶν
15, 11, 60    ὕλης τὸ κατασκευασθὲν ἦν. Περιελάμβανεν  δὲ   καὶ στοαῖς μεγίσταις τὸν ναὸν
15, 10, 59    μετὰ τῶν βοσκημάτων δίαιτα. Μεμηχάνηνται  δὲ   καὶ συναγωγὰς ὑδάτων καὶ προπαρασκευὰς
15, 5, 54    πλῆθος καὶ ἀνδρεία πάρεστιν. ἵνα  δὲ   καὶ τὰ καθ' αὑτοὺς ἐξετάσωμεν,
15, 2, 51    τῆς ἐπιβουλῆς ἀνύποπτον πραγματευόμενος. ὑποκαθίστατο  δὲ   καὶ τἆλλα πρὸς τὸ συμφέρον
15, 3, 52    τοὺς περὶ τὸ βασίλειον, μάλιστα  δὲ   καὶ τὰς γυναῖκας. Ἀλεξάνδρα δὲ
15, 4, 53    παρελόμενος τούτοις αὐτὴν ἐδωρήσατο. Δίδωσιν  δὲ   καὶ τὰς ἐντὸς Ἐλευθέρου ποταμοῦ
15, 9, 58    παμπόλλους ἄνδρας ὑποδέχεσθαι Κατὰ μέτρα  δὲ   καὶ τὰς προσηγορίας· μὲν
15, 6, 55    μηδὲν ἐνδεήσειν ὧν ἠξίου. ὡς  δὲ   καὶ ταύτην Ἡρώδης ἐδέξατο τὴν
15, 8, 57    ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν ἅμιλλαν. Προύθηκεν  δὲ   καὶ τεθρίπποις καὶ συνωρίσιν καὶ
15, 7, 56    ἣν δι' ἐκείνης ἀφῃρέθη. Προσέθηκεν  δὲ   καὶ τῇ βασιλείᾳ Γάδαρα καὶ
15, 6, 55    καὶ πλοῦτον ὑπηρεσίας ἠσκημένοις. Παρέσχεν  δὲ   καὶ τὴν ἄνυδρον διερχομένοις τὴν
15, 10, 59    Συρίας ἐκλείπει τὸν βίον. Καῖσαρ  δὲ   καὶ τὴν τούτου μοῖραν οὐκ
15, 11, 60    θεῷ τὰς εὐχαριστηρίους ἐποιοῦντο, μετὰ  δὲ   καὶ τῆς προθυμίας τοῦ βασιλέως
15, 5, 54    ὅλων ἔμελλεν ἀγωνιεῖσθαι πραγμάτων, Ἡρώδης  δὲ   καὶ τῆς χώρας εὐβοτουμένης αὐτῷ
15, 1, 50    Τῆς πρὸς αὐτὸν μνήμης, μειώσειν  δὲ   καὶ τὸ πρὸς Ἡρώδην μῖσος.
15, 6, 55    ἀσφαλείας τὸν Ἡρώδην ἠπίστατο, διαβεβήκει  δὲ   καὶ τὸν Εὐφράτην τοὺς ἐν
15, 3, 52    δὲ καὶ τὰς γυναῖκας. Ἀλεξάνδρα  δὲ   καὶ τὸν Ἰώσηπον ἀναπείθει τῶν
15, 8, 57    ὑπομείναντες διεφθάρησαν. Μετ' οὐ πολὺ  δὲ   καὶ τὸν ταῦτα μηνύσαντα κατὰ
15, 7, 56    οὐδὲν ὑπεικούσης τῆς νόσου, τὰ  δὲ   καὶ τοῦ βασιλέως οὐκ ἔχοντος
15, 9, 58    παρέχων ἑτοίμας τὰς τροφάς. Ἐπιμέλειαν  δὲ   καὶ τοῦ μὴ διαχειμάσαι μετὰ
15, 7, 56    τιμωρίαν τῶν ὑποπεσόντων ἐχρῆτο. Φονεύει  δὲ   καὶ τοὺς ἀναγκαιοτάτους αὐτῷ φίλους
15, 10, 59    καὶ πρὸς δικαιολογίαν ἰόντες. Ἀνέπειθον  δὲ   καὶ τοὺς ἀπόρους τῶν στρατιωτῶν
15, 10, 59    πάντα τρόπον ἐκποδὼν ἐποιεῖτο. συνέπειθεν  δὲ   καὶ τοὺς περὶ Πολλίωνα τὸν
15, 10, 59    τῷ τέλει τῆς προθεσμίας, Ἡρώδης  δὲ   καὶ τούτοις ἀρκεσθεὶς τόν τε
15, 7, 56    Ἰόπην καὶ Στράτωνος πύργον. ~(Ἐπιτυχὼν  δὲ   καὶ τούτων λαμπρότερος ἦν, καὶ
15, 6, 55    πάσῃ τῇ βασιλικῇ θεραπείᾳ, παρέσχεν  δὲ   καὶ τῷ στρατεύματι ξένια καὶ
15, 5, 54    ἄγειν ἐπὶ τοὺς Ἄραβας· ὥρμητο  δὲ   καὶ τῷ συντετάχθαι πιστεύειν καλῶς
15, 5, 54    κτηνῶν πολὺν φθόρον ἐποίησεν. Ἐφθάρησαν  δὲ   καὶ τῶν ἀνθρώπων ὑπὸ ταῖς
15, 6, 55    καὶ πᾶσαν ἐμφαίνων μεγαλοψυχίαν. ᾐτεῖτο  δὲ   καὶ τῶν Ἀντωνίῳ συνήθων Ἀλέξανδρον
15, 3, 52    τῶν χειρῶν αὐτὴν ἀφῆκεν, ἐβόα  δὲ   καὶ τῶν αὐτὸς ἑαυτοῦ τριχῶν
15, 9, 58    εἶναι μὲν οὐδὲν ὑπόλοιπον, ἀπολωλέναι  δὲ   καὶ τῶν περιόντων τὰ σπέρματα
15, 10, 59    τῇ τῆς ἐπαρχίας ἀφαιρέσει, μᾶλλον  δὲ   καὶ φθόνῳ τὴν ἀρχὴν Ἡρώδου
15, 2, 51    συνοικοῦσαν Μαριάμμην εὐμορφίᾳ διάσημον. Ἐτετάρακτο  δὲ   καὶ χαλεπῶς ἔφερεν τὴν ἀτιμίαν
15, 6, 55    κατὰ περιολκὰς τῶν Ἀράβων, πέμψας  δὲ   καὶ χρήματα καὶ σῖτον ἐκείνῳ.
15, 10, 59    ἦν εἰς τὴν ἀπολογίαν, ἐδεξιοῦτο  δὲ   Καῖσαρ αὐτὸν οὐδὲν ὑπὸ τῆς
15, 7, 56    ἐπράχθη τι τῶν ἀνηκέστων· νῦν  δὲ   Καίσαρος ἀγγελθέντος κρατεῖν τῷ πολέμῳ
15, 9, 58    τε τὸ μὲν Ῥώμης, τὸ  δὲ   Καίσαρος· τε πόλις αὐτὴ
15, 6, 55    φρουρεῖν ἀπολειφθέντας τὰς γυναῖκας. Ἦν  δὲ   κἀκείνοις ἐντολὴ μαθόντας τι περὶ
15, 11, 60    παρῄειμεν ἁγνοὶ μετὰ γυναικῶν. Ἐσωτέρω  δὲ   κἀκείνου γυναιξὶν ἄβατον ἦν τὸ
15, 4, 53    τὰ διακόσια τάλαντα, μετὰ ταῦτα  δὲ   κακοήθης ἦν καὶ βραδὺς εἰς
15, 8, 57    ἤδη κρατούμενα τὰ ξίφη, διωμολογήσαντο  δὲ   καλῶς καὶ σὺν εὐσεβείᾳ τὴν
15, 10, 59    περὶ τὴν Ἡρώδου φιλίαν, ἐφεῖτο  δὲ   κἀν τοῖς Καίσαρος κατάγεσθαι· καὶ
15, 2, 51    δὲ πρὸς πᾶν ὑπήκοος, παραιτεῖσθαι  δὲ   κἂν εἴ τι διὰ γένος
15, 11, 60    βασιλεὺς Ἀγρίππας. Μετὰ τοῦτον  δὲ   Κάσσιος Λογγῖνος τὴν Συρίαν
15, 11, 60    ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσι φυλαττόμενος. λέγεται  δὲ   κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸν οἰκοδομουμένου
15, 7, 56    ἐκείνῳ τὸ πᾶν ἐπισταμένη. Σόαιμος  δὲ   κατὰ μὲν τὰς ἀρχὰς πιστὸς
15, 9, 58    ἐξάγειν τὸν σῖτον, εἰς ἅπαντα  δὲ   κατὰ τὴν ὠνὴν καὶ τὸν
15, 10, 59    αὐτοῖς οὔτε κτήσεις ἀγρῶν, ὑποφυγαὶ  δὲ   κατὰ τῆς γῆς καὶ σπήλαια
15, 8, 57    καλέσας μὲν αὐτὴν Σεβαστήν, οἰόμενος  δὲ   κατὰ τῆς χώρας οὐδὲν ἔλαττον
15, 8, 57    μὲν ἄμφω τῇ πολυτελείᾳ, τοῦ  δὲ   κατὰ τοὺς Ἰουδαίους ἔθους ἀλλότρια·
15, 2, 51    δεσμῶν μὲν ἀφῆκεν, ἐν Βαβυλῶνι  δὲ   κατάγεσθαι παρεῖχεν, ἔνθα καὶ πλῆθος
15, 3, 52    ὅτε τὴν βασιλείαν παρέλαβεν, αὐτὸς  δὲ   κατέλυσεν ἐπὶ τῷ παῦσαι τὰς
15, 11, 60    περὶ τὴν ἄκραν ἄνωθεν, ἀπετείχιζεν  δὲ   κάτωθεν ἀπὸ τῆς ῥίζης ἀρχόμενος,
15, 7, 56    ἐκείνους ἀφεῖτο τῆς ὑπονοίας. Αὖθις  δὲ   κηρύγματα καὶ μήνυτρα τοῦ βασιλέως
15, 2, 51    ὑπ' αὐτοῦ καὶ περισωθείς, ἐκείνῳ  δὲ   κομίζεσθαι. Ταῦτα γράφων Ὑρκανῷ πέμπει
15, 9, 58    δοθέντας σίτου κόρους μυρίους,  δὲ   κόρος δύναται μεδίμνους Ἀττικοὺς δέκα,
15, 5, 54    ἀληθείας ἀγωνίζωνται πάντοτε νικωμένους, ὅταν  δὲ   κρατεῖν νομισθῶσιν ἐξ ἀδικίας αὐτὸ
15, 9, 58    εἶναι μαστοειδὴς τὴν περιφοράν, διείληπται  δὲ   κυκλοτερέσι πύργοις ὀρθίαν ἔχων ἄνοδον
15, 1, 50    γῆν ἀπηγορευμένον ἐστὶν ἡμῖν. Ἀντώνιος  δὲ   λαβὼν αἰχμάλωτον τὸν Ἀντίγονον δέσμιον
15, 3, 52    προσβοηθεῖν αὐτῇ κατὰ δύναμιν.  δὲ   λαθοῦσαν ἐκέλευσεν ἐπ' Αἰγύπτου σὺν
15, 2, 51    παιδίου παντάπασιν ὄντος Ἀριστοβούλου. Τοιαῦτα  δὲ   λέγοντος οὐκ ἀσκέπτως, ἀλλ' ὅπερ
15, 6, 55    μὲν ἐξ ἐμφανοῦς συνάχθεσθαι, πάθος  δὲ   λεληθὸς ἐφηδομένων εἶχον ὡς ἀμείνονος
15, 9, 58    κλύδωνα· προκυμία γοῦν ἐκαλεῖτο· τὸ  δὲ   λοιπὸν περιεῖχεν λίθινον τεῖχος πύργοις
15, 1, 50    κολάζων καθ' ἑκάστην ἡμέραν. Ἐτιμῶντο  δὲ   μάλιστα παρ' αὐτῷ Πολλίων
15, 8, 57    ἐπιτηδεύμασιν ἐξαλλάττειν τοὺς ἐθισμούς. Πάντων  δὲ   μᾶλλον ἐλύπει τὰ τρόπαια· δοκοῦντες
15, 7, 56    τὰ περὶ τὴν οἰκίαν. Ἐξιόντι  δὲ   Μαριάμμη παραστησομένη τὸν Σόαιμον πολλήν
15, 3, 52    πρὸς αὐτὸν μίσει λαβοῦσαν, ἐμφαίνων  δὲ   μεγαλοψυχίαν μᾶλλον ἐξ ἐπιεικείας αὐτοῖς
15, 9, 58    πολυτελεστάτοις καὶ διαίταις πολιτικαῖς, τὸ  δὲ   μέγιστον καὶ πλείστην ἐργασίαν παρασχόν,
15, 11, 60    χρημάτων καὶ μέγεθος προσόδων, τὸ  δὲ   μέγιστον φίλοι καὶ δι' εὐνοίας
15, 10, 59    αὐτὸν ἀνεμίμνησκεν ἰδιώτης ὤν. Μανάημος  δὲ   μειδιάσας ἠρέμα καὶ τύπτων τῇ
15, 2, 51    μὲν ἀφαιρεθῇ τὴν ἀρχήν, τὸ  δὲ   μειράκιον ἀντ' αὐτοῦ παραλάβῃ τὰ
15, 11, 60    δὲ πόδες ὑπὲρ πεντήκοντα· τῆς  δὲ   μέσης εὖρος μὲν ἡμιόλιον, ὕψος
15, 10, 59    μετὰ Ἀγρίππαν Ἡρώδου προετίμησεν, Ἀγρίππας  δὲ   μετὰ Καίσαρα πρῶτον ἀπεδίδου φιλίας
15, 6, 55    ὀγδοήκοντα γεγονὼς ἐτύγχανεν ἔτη, κρατοῦντα  δὲ   μετὰ πάσης ἀσφαλείας τὸν Ἡρώδην
15, 7, 56    τούτων οἷόν τε γενέσθαι, τὸ  δὲ   μὴ ταύτας συντελεῖν οὐδενὶ Ἰουδαίων
15, 3, 52    τὸ μειράκιον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι, τὸ  δὲ   μὴ ταχὺ μηδ' ἅμα τοῖς
15, 8, 57    κινήματος ἐγγενομένου συνεχὲς ἐχρῶντο, λανθάνειν  δὲ   μηδ' εἰ παρακινοῖεν ἐφεστηκότων αἰεί
15, 6, 55    εἰληφὼς εἴη, πάλιν ἐπερέσθαι· τοῦ  δὲ   μηδὲν πλέον κτηνῶν ἀναβατικῶν
15, 2, 51    ὁτιοῦν ὑπ' ἀδοξίας σπουδάσαι, βασιλείᾳ  δὲ   μήτε ἐπιτίθεσθαι μήτ' ἄν, εἰ
15, 7, 56    οὐδὲν ἀναβαλλόμενος ἀποκτεῖναι προσέταξεν, αὐτὸς  δὲ   μόλις καὶ σὺν κακοπαθείᾳ διαφυγὼν
15, 11, 60    αἳ βαστάσουσι τοὺς λίθους, ἐργάτας  δὲ   μυρίους τοὺς ἐμπειροτάτους ἐπιλεξάμενος καὶ
15, 11, 60    ταῦτ' ᾠκοδόμησεν ἔτεσιν ὀκτώ. (Τοῦ  δὲ   ναοῦ διὰ τῶν ἱερέων οἰκοδομηθέντος
15, 11, 60    εἰς ταὐτὸν ἀναγαγεῖν μέγεθος. Ἐπειδὴ  δὲ   νῦν ἐγὼ μὲν ἄρχω θεοῦ
15, 8, 57    τέρψει τῆς ἀνθρώπων θέας, ἀσεβὲς  δὲ   ξενικοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἐξαλλάττειν τοὺς ἐθισμούς.
15, 11, 60    Νέρωνος καιροὺς ἐπεγείρειν ἐγνώκειμεν. ᾠκοδομήθη  δὲ   ναὸς ἐκ λίθων λευκῶν
15, 9, 58    δεκαοκτώ, βάθος δὲ ἐννέα, τούτων  δὲ   οἱ μὲν μείζους οἱ δὲ
15, 5, 54    ἂν ὕποπτον ἡμῖν γενέσθαι. βουληθέντος  δὲ   ὅμως Κλεοπάτρᾳ μέρη τινὰ παρασχεῖν
15, 10, 59    ἀπέλυεν τῶν αἰτιῶν Ἡρώδην. Ἐπισυμπίπτει  δὲ   οὐ μέτριον εὐτύχημα τοῖς ἤδη
15, 7, 56    παρ' ἡμῖν τοῦτο ποιεῖν, γυναικὶ  δὲ   οὐδὲ διαχωρισθείσῃ καθ' αὑτὴν γαμηθῆναι
15, 4, 53    κατ' ἐπιβουλὴν αὐτῆς στέρεσθαι, μέτριον  δὲ   οὐδὲν εἰς τὴν ἀπολογίαν φανεῖσθαι,
15, 9, 58    ὧν τὰς πόλεις ἐπεσκεύαζεν. Ἦν  δὲ   οὐδὲν τι καὶ βοηθείας
15, 11, 60    Τιβερίου Καίσαρος χρόνων. Ἐπὶ τούτου  δὲ   Οὐιτέλλιος τῆς Συρίας ἡγεμὼν
15, 6, 55    ἔτυχεν ὅρκῳ προκατειλημμένου Καίσαρος· ἐπανῄει  δὲ   πάλιν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πλείονί
15, 7, 56    δὲ καὶ θρῆνος ἀσχήμων, ἐπενόει  δὲ   πᾶν εἴ τι δυνατὸν εἰς
15, 6, 55    περὶ τὴν βασιλείαν πράγματα. Παρετίθετο  δὲ   πάντα Φερώρᾳ τἀδελφῷ, καὶ τὴν
15, 5, 54    ὑποστρέψαντες ἔκτεινον ἤδη τετραμμένους. Ἐγένοντο  δὲ   παντοδαπαὶ κτιννυμένων ἀπώλειαι, καὶ τῶν
15, 4, 53    τοῖς πράγμασιν ἐπάγειν ἀποκτίννυσιν, ᾔτει  δὲ   παρ' Ἀντωνίου τήν τε Ἰουδαίαν
15, 2, 51    πυθόμενος Ὑρκανὸς ἀρχιερεύς, ἦν  δὲ   παρὰ Πάρθοις αἰχμάλωτος, ἀφικνεῖται πρὸς
15, 7, 56    εἰς τὴν ἀρχὴν ἀρεσκόμενος, εἰ  δὲ   παραιρεθείη τῶν πλειόνων Ἡρώδης, εὐεπιχείρητον
15, 2, 51    νεωτερισμὸν ἐπ' ἄλλῳ βασιλεῖ. (Τούτοις  δὲ   παραιτησάμενος τὸν Ἀντώνιον ἔγνω μὴ
15, 5, 54    μετ' ἐκείνων θεός, θεοῦ  δὲ   παρόντος καὶ πλῆθος καὶ ἀνδρεία
15, 3, 52    ἐγκρατῶς ἔφερε τὴν ὑποψίαν. Ἡρώδης  δὲ   πᾶσι τοῖς ἔξωθεν πιθανῶς ἀπεσκευάζετο,
15, 10, 59    τε τῶν ὠφελειῶν ἐκοινώνει. Κακῶς  δὲ   πάσχοντες οἱ πλησιόχωροι Οὐάρρωνος κατεβόων
15, 5, 54    οἱ τὴν ἐπίθεσιν ποιησάμενοι. Κακῶς  δὲ   πασχόντων οἵ τε Ἄραβες αὑτοὺς
15, 2, 51    τοῦ τοιούτου διαβολὰς φυλαττόμενος, ἐπέστελλε  δὲ   πέμπειν τὸν παῖδα σὺν εὐπρεπείᾳ
15, 11, 60    μῆκος, ὀκτὼ δὲ ὕψος, εὖρος  δὲ   περὶ δώδεκα. Καὶ παντὸς αὐτοῦ
15, 3, 52    καὶ νεανιεύεσθαι κεχαρισμένως ἐκείνῳ. Τοῦ  δὲ   περὶ τὸν τόπον ἰδιώματος θερινωτέρου
15, 2, 51    ἰέναι παρ' αὐτὸν ἐσπουδακώς. Οἱ  δὲ   περιείχοντο καὶ μένειν ἠξίουν τὰς
15, 7, 56    τὸν καιρὸν εἰσπέμπει διαλεξόμενον.  δὲ   πιθανῶς ἅμα καὶ μετὰ σπουδῆς
15, 5, 54    προστάτην ἀπεφήναντο τοῦ ἔθνους.  δὲ   πλεῖστον ἐπὶ τοῖς εὐημερήμασιν ἠξιωκὼς
15, 10, 59    ἀναλάβοιεν ἐκ τῆς ἀφορίας, τὸ  δὲ   πλέον ἀνακτώμενος ἔχοντας δυσμενῶς· κατὰ
15, 8, 57    οὐδ' οἰκείων ἕνεκεν παθῶν, τὸ  δὲ   πλέον ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἐθῶν,
15, 4, 53    ἐκείνου πρὸς αὐτὴν ἐπιθυμίας. Φύσει  δὲ   πλεονεξίᾳ χαίρουσα παρανομίας οὐδὲν ἔλιπεν,
15, 5, 54    προτέρᾳ μάχῃ περὶ ἑπτακισχιλίους. Τοιαύτῃ  δὲ   πληγῇ χρησαμένων φρονήματος μὲν ὅσον
15, 11, 60    τριάκοντα, μῆκος δὲ στάδιον, ὕψος  δὲ   πόδες ὑπὲρ πεντήκοντα· τῆς δὲ
15, 11, 60    ἀλλήλοις τὰς ὀργυιὰς περιλαβεῖν, μῆκος  δὲ   ποδῶν ἑπτὰ καὶ εἴκοσι διπλῆς
15, 5, 54    ἀδικεῖν, οὐκ ἂν μετεβάλετο. Τὸν  δὲ   πόλεμον ὅτι καὶ θέλει τοῦτον
15, 7, 56    νομίζοντες ἐπὶ τοιούτων ἐπολιτεύοντο. Τῆς  δὲ   πόλεως ἁλισκομένης καὶ κρατοῦντος τῶν
15, 1, 50    καὶ τὰς ἀμοιβὰς ἀπελάμβανον.  δὲ   Πολλίων οὗτος καὶ κρινομένου ποτὲ
15, 8, 57    μελιστὶ διελόντες προύθεσαν κυσίν. ἑωρᾶτο  δὲ   πολλοῖς τῶν πολιτῶν τὰ γινόμενα
15, 10, 59    ἐθῶν χαλεπῶς ἔφερον, καὶ λόγοι  δὲ   πόντων ἐγίνοντο παροξυνομένων ἀεὶ καὶ
15, 9, 58    συνεχεῖς καταγωγαὶ τοῖς ναυτίλοις, τὸ  δὲ   πρὸ αὐτῶν ἀπόβασις πλατεῖα κύκλῳ
15, 7, 56    τῆς χώρας ταύτης ἀποτυγχάνει. λέγονται  δὲ   πρὸς Ἡρώδην οἱ λόγοι κἀκεῖνος
15, 2, 51    τὸν υἱὸν τὴν τιμήν, ἔσεσθαι  δὲ   πρὸς πᾶν ὑπήκοος, παραιτεῖσθαι δὲ
15, 10, 59    πρὸς τὸν θεὸν εὐσέβειαν ἐπιείκειαν  δὲ   πρὸς τοὺς πολίτας· ἀλλ' οὐ
15, 6, 55    ἐξ ἀρχῆς γενομένους αὐτῷ, τότε  δὲ   προφάσει τιμῆς φρουρεῖν ἀπολειφθέντας τὰς
15, 5, 54    ἐμμείναιτε τοῖς οἰκείοις φρονήμασιν. βούλομαι  δὲ   πρῶτον μὲν ὑπὲρ τοῦ πολεμεῖν
15, 2, 51    τῷ παιδὶ τὴν ἀρχιερωσύνην. (Ἀντωνίου  δὲ   ῥαθυμότερον ὑπακούοντος, φίλος αὐτοῦ
15, 3, 52    προπεσὼν ὡς εἰδότι φράσαι. Πυθόμενος  δὲ   Σαββίων, καὶ γὰρ ἦν ἐχθρὸς
15, 3, 52    περὶ τὴν Ἀλεξάνδραν ἀπεσήμηναν,  δὲ   Σαλώμη καὶ κατὰ τἀνδρὸς Ἰωσήπου
15, 10, 59    μὲν σύμπαν οὐκ εἶπεν· ὡς  δὲ   σιωπῶντος αὐτοῦ, μόνον εἰ δέκα
15, 6, 55    ἐννοηθεὶς ἀλυσιτελῶς μὲν αὐτῷ, συμφερόντως  δὲ   σοὶ προετίμησεν τὴν ἀβουλίαν. Νῦν
15, 11, 60    εὖρος ἑκατέρας πόδες τριάκοντα, μῆκος  δὲ   στάδιον, ὕψος δὲ πόδες ὑπὲρ
15, 11, 60    τὴν τοῦ παντὸς μεγαλουργίαν. Τεττάρων  δὲ   στίχων ὄντων τρεῖς ἀπολαμβάνουσι τὰς
15, 3, 52    πλῆθος τῶν θυμιαμάτων ποιησάμενος, πολὺν  δὲ   συγκαταθάπτων κόσμον, ὡς ἐκπλῆξαι τὸ
15, 9, 58    περὶ τὰς τροφὰς γενέσθαι. Τὸ  δὲ   σύμπαν ἀμήτου περὶ τὴν γῆν
15, 3, 52    εὐμορφίαν ἄλλῳ τινὶ σπουδάζοιτο. Τὸ  δὲ   σύμπαν ἐνέφαινεν ὁρμὴν Ἀντωνίου περὶ
15, 4, 53    αὐτῇ γενησομένην ὕβριν ὑποκατασκευάζουσα· τὸ  δὲ   σύμπαν ἐξ ἐπιθυμίας ἡττῆσθαι διέφαινεν.
15, 7, 56    μεταστήσασθαι τὴν ἄνθρωπον ἐγίνετο. Τὸ  δὲ   σύμπαν ἡδέως ἂν ἐκείνην κολάσας
15, 11, 60    εἴκοσι διπλῆς σπείρας ὑπειλημένης. Πλῆθος  δὲ   συμπάντων δύο καὶ ἑξήκοντα καὶ
15, 7, 56    τῇ φύσει τὸ φιλόνεικον· κάλλει  δὲ   σώματος καὶ τῷ περὶ τὰς
15, 5, 54    εἶναι φαμένων τοὺς κήρυκας, ἡμῶν  δὲ   τὰ κάλλιστα τῶν δογμάτων καὶ
15, 7, 56    τοῦ δικαίου τῆς Μαριάμμης.  δὲ   τὰ μὲν ἄλλα σώφρων καὶ
15, 1, 50    ἐν προαγωγῇ τούτους ἐποιεῖτο, τοὺς  δὲ   τὰ τῶν ἐναντίων ἑλομένους οὐκ
15, 11, 60    μὲν ἡμέρας οὐχ ὕειν, ἐν  δὲ   ταῖς νυξὶ γίνεσθαι τοὺς ὄμβρους,
15, 3, 52    ἧκεν ἐκ τῶν Ἱεροσολύμων, ταχὺ  δὲ   ταῖς ὁμιλίαις παρεστήσατο χαλεπῶς ἔχειν
15, 7, 56    ἐν τῇ βασιλείᾳ φρουρίων. Ἐσπουδάσθη  δὲ   ταῖς περὶ τὴν Σαλώμην ἐκποδὼν
15, 6, 55    πρὸς τὸν Μάλχον ἀνέκρινεν. Ἀρνησαμένου  δὲ   τὰς ἐπιστολὰς δείξας τῷ συνεδρίῳ
15, 5, 54    γενομένης ἐκράτησαν οἱ Ἰουδαῖοι. Μετὰ  δὲ   ταῦτα πολλὴ στρατιὰ τῶν Ἀράβων
15, 7, 56    τὴν εὔνοιαν εἰς ἐκείνην. Ἔπραττεν  δὲ   ταῦτα τῇ Κλεοπάτρᾳ μὲν οὐδέν
15, 3, 52    τῇ Μαριάμμῃ συγγενόμενον διατελεῖν. Ἔλεγεν  δὲ   ταῦτα χαλεπῶς ἔχουσα πρὸς αὐτὴν
15, 10, 59    διὰ τὸν Πολλίωνα τυχόντες. Ἀφείθησαν  δὲ   ταύτης τῆς ἀνάγκης καὶ οἱ
15, 11, 60    τοὺς μὲν διδάξας οἰκοδόμους, ἑτέρους  δὲ   τέκτονας, ἥπτετο τῆς κατασκευῆς ἁπάντων
15, 1, 50    τοὺς περὶ αὐτὸν φίλους. ἀπέκτεινε  δὲ   τεσσαρακονταπέντε τοὺς πρώτους ἐκ τῆς
15, 8, 57    γὰρ εἶναι πάτριον αὐτοῖς. Ἡρώδης  δὲ   τεταραγμένους ὁρῶν καὶ μὴ ῥᾳδίως
15, 11, 60    πᾶν τὸ νότιον κλίμα. Τὸ  δὲ   τέταρτον αὐτοῦ μέτωπον τὸ πρὸς
15, 10, 59    μὲν τῆς Ἡρώδου βασιλείας, προσθήσειν  δὲ   τῇ διοικήσει τῇ Καίσαρος. Τούτοις
15, 3, 52    αὐτοφώρῳ τοῦ δρασμοῦ συνέλαβεν, παρῆκεν  δὲ   τὴν ἁμαρτίαν, χαλεπὸν μὲν οὐδέν,
15, 8, 57    οὐκ ἂν διαφύγοιεν ᾔδεσαν, ἐπεκόσμησαν  δὲ   τὴν ἀναγκαίαν καταστροφὴν τοῦ τέλους
15, 4, 53    θεραπεύσας ἐπ' Αἰγύπτου προύπεμψεν. (Ἀντώνιος  δὲ   τὴν Ἀρμενίαν λαβὼν Ἀρταβάζην τὸν
15, 6, 55    δυσχερές, ἔχεσθαι τῶν πραγμάτων. Μαριάμμην  δὲ   τὴν αὐτοῦ γυναῖκα, δυνατὸν γὰρ
15, 6, 55    ἐννέα τὴν τιμὴν κατέσχεν. Παραλαβὼν  δὲ   τὴν βασιλείαν ἀποθανούσης τῆς μητρὸς
15, 2, 51    ταῦτα μὲν Στράβων. ~(Κατασχόντος  δὲ   τὴν βασιλείαν Ἡρώδου πυθόμενος Ὑρκανὸς
15, 9, 58    μὲν αὐτῷ μείζω λόγου, κακώσαντα  δὲ   τὴν βασιλείαν οὐχ ἥκιστα πρὸς
15, 11, 60    πύλας κατὰ μέσον, ἐπ' αὐτοῦ  δὲ   τὴν βασίλειον στοὰν τριπλῆν κατὰ
15, 9, 58    ὁμοῦ καὶ κόσμον πεποιημέναι· περὶ  δὲ   τὴν βάσιν τοῦ λόφου διατριβαὶ
15, 11, 60    καὶ τῶν Ἀράβων ἔλαβεν. ~(Κατὰ  δὲ   τὴν βόρειον πλευρὰν ἀκρόπολις ἐγγώνιος
15, 9, 58    ἐν ταῖς περιπετείαις εὑρίσκετο. Περιεβάλλετο  δὲ   τὴν ἔξωθεν ἀσφάλειαν ὥσπερ ἐπιτείχισμα
15, 4, 53    ἐπέσχον αὐτὸν τῆς ἐπιχειρήσεως.  δὲ   τὴν Κλεοπάτραν δωρεαῖς θεραπεύσας ἐπ'
15, 2, 51    τοῦ παιδὸς ἐθαύμασεν, οὐχ ἧττον  δὲ   τὴν Μαριάμμην συνοικοῦσαν τῷ βασιλεῖ,
15, 3, 52    τὴν τῆς Ἀλεξάνδρας ἐπιβουλήν.  δὲ   τὴν μὲν ἕως τῆς ἐγχειρήσεως
15, 2, 51    ἡδονὰς ἑλκύσαι τὸν Ἀντώνιον.  δὲ   τὴν μὲν κόρην ᾐδέσθη μεταπέμπεσθαι
15, 7, 56    τὴν γνώμην τῆς Ἀλεξάνδρας.  δὲ   τὴν μὲν οὐδὲν ἀναβαλλόμενος ἀποκτεῖναι
15, 7, 56    δὲ τοῦτον Ἰδουμαῖοι νομίζουσιν. Ὑρκανοῦ  δὲ   τὴν πολιτείαν αὐτῶν εἰς τὰ
15, 8, 57    γινώσκειν καὶ κωλύειν ἐδύναντο. Τότε  δὲ   τὴν Σαμάρειαν ὡρμημένος τειχίζειν πολλοὺς
15, 3, 52    εἰ δι' αὐτοῦ γέγονεν.  δὲ   τήν τε αἰτίαν δεδοικὼς καὶ
15, 7, 56    ἔφερεν ἐγκρατῶς καὶ μειζόνως, ἀναφανδὸν  δὲ   τήν τε μητέρα καὶ τὴν
15, 3, 52    ἂν οὐδὲ βασιλεὺς εἴη· δόντας  δὲ   τὴν τιμὴν καὶ τῆς ἐξουσίας
15, 10, 59    ἀνομίας ἐν τούτῳ λελεῖφθαι. λαβὼν  δὲ   τὴν χάριν Ἡρώδης παρὰ Καίσαρος
15, 7, 56    παρόντες θάνατον αὐτῆς κατεψηφίσαντο. Διενεχθείσης  δὲ   τῆς γνώμης ὑπεγίνετο μέν τι
15, 9, 58    τὸ πλεῖον ἀεὶ προχωρούντων. ὑπὸ  δὲ   τῆς εἰς τοῦτο φιλοτιμίας καὶ
15, 11, 60    μοι δοκεῖ λέγειν εἰδόσιν. Τὸ  δὲ   τῆς ἐπιχειρήσεως, νῦν ἐπιχειρεῖν
15, 6, 55    ἐπιδίδωσιν Ἡρώδῃ τὴν ἐπιστολήν.  δὲ   τῆς εὐνοίας ἀποδεξάμενος ἔτι καὶ
15, 5, 54    ἐπιμελέστατα ταῖς παρασκευαῖς χρησάμενος. Ἀντώνιος  δὲ   τῆς μὲν ἐκείνου συμμαχίας οὐδὲν
15, 7, 56    καὶ Ἵππον καὶ Σαμάρειαν ἔτι  δὲ   τῆς παραλίου Γάζαν καὶ Ἀνθηδόνα
15, 5, 54    ἀνοσίους δὲ εἰς πρέσβεις, ἀεὶ  δὲ   τῆς ὑμετέρας ἀρετῆς ἡττημένους. ~(Ταῦτα
15, 6, 55    τεσσαράκοντα διετέλεσεν ἐν αὐτοῖς. Ἀφαιρεθεὶς  δὲ   τὸ δεύτερον ὑπ' Ἀντιγόνου καὶ
15, 3, 52    δεχομένης αὐτοὺς τῆς Ἀλεξάνδρας, φιλοφρονούμενος  δὲ   τὸ μειράκιον καὶ προέλκων εἰς
15, 10, 59    χρόνου πόσον ἄρξει διεπυνθάνετο. Μανάημος  δὲ   τὸ μὲν σύμπαν οὐκ εἶπεν·
15, 11, 60    ἔνθεν καὶ ἔνθεν ταπεινότατον, ὑψηλότατον  δὲ   τὸ μεσαίτατον, ὡς περίοπτον ἐκ
15, 2, 51    οὐκ ἐντεῦθεν σπουδή, διὰ  δὲ   τὸ μὴ κατ' ἀξίαν αὐτὸς
15, 11, 60    αἰώνιον μνήμην ἀρκέσειν. Οὐχ ἕτοιμον  δὲ   τὸ πλῆθος ἐπιστάμενος οὐδὲ ῥᾴδιον
15, 6, 55    ἐκ τοῦ φανεροῦ λέγειν, εἰ  δὲ   τὸ πρόσωπον ἀνελών, τίς εἰμι
15, 10, 59    καθύπερθε δ' ὄρος παμμέγεθες, ὑπὸ  δὲ   τὸ σπήλαιον ἀνατέλλουσιν αἱ πηγαὶ
15, 10, 59    ἀλλ' οἷον ἐξ ἐπιπέδου. Πέτρα  δὲ   τὸ σύμπαν σκληρὰ καὶ δύσοδος,
15, 11, 60    ἦσαν μετὰ τοῦ τείχους, αὐτὸ  δὲ   τὸ τεῖχος ἔργον μέγιστον ἀνθρώποις
15, 9, 58    ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἦν. Τοῦτο  δὲ   τὸ φρούριον ἀπέχει μὲν Ἱεροσολύμων
15, 5, 54    χρήσηται διὰ τὰς ἀτυχίας. Παρεκάλει  δὲ   τοιούτους ποιούμενος εἰς τὸν ὄχλον
15, 2, 51    ἐν τῷ τότε Ῥωμαίων, ἕτοιμον  δὲ   τοῖς ἐρωτικοῖς αὐτὸν ὑποθεῖναι καὶ
15, 11, 60    δὲ ἄρχοντι προσηγόρευσεν Ἀντωνίαν. (Ἐν  δὲ   τοῖς ἑσπερίοις μέρεσιν τοῦ περιβόλου
15, 3, 52    νόμον ἀφελόμενος μὲν Ἰησοῦν, καταστήσας  δὲ   τὸν ἀδελφὸν Ὀνίαν, δεύτερος δὲ
15, 7, 56    οὐκ ἀποκρυπτομένης τὴν διάθεσιν, τοῦ  δὲ   τὸν ἔρωτα πρὸς ὀργὴν ἀεὶ
15, 2, 51    δ' ἦν ἀγαπητὰ ταῦτα. Πυθόμενος  δὲ   τὸν Ἡρώδην παρειληφέναι τὴν βασιλείαν
15, 3, 52    ἄλλο τι πράττειν ἐνῆν, καταλιπὼν  δὲ   τὸν θεῖον αὐτοῦ Ἰώσηπον ἐπίτροπον
15, 7, 56    ἤγετο τὴν ἐπὶ θανάτῳ. (Συνθεωρήσασα  δὲ   τὸν καιρὸν Ἀλεξάνδρα, καὶ
15, 6, 55    προτείνων ὡς ἐφ' ἡμαρτημένοις, ἀποδοὺς  δὲ   τὸν λογισμὸν τῶν πεπραγμένων ἀνυποτιμήτως.
15, 8, 57    τὰς κατασκευὰς τῶν ἀγαλμάτων. (Τοῦτον  δὲ   τὸν τρόπον αὐτοῦ παρακρουσαμένου τὸ
15, 9, 58    τῆς χρείας ἐπιμέλεια παρεστήσατο. (Περὶ  δὲ   τὸν χρόνον ἐκεῖνον καὶ συμμαχικὸν
15, 6, 55    ἐκείνου γνώμην αὐτὸν εἰδέναι. Ταῦτα  δὲ   τοῦ Δοσιθέου προθύμως ὑπουργήσαντος
15, 7, 56    μὲν αὐτῆς τῆς πόλεως, ἕτερον  δὲ   τοῦ ἱεροῦ, καὶ τούτων οἱ
15, 6, 55    ἀπάγχειν προστάξαι τὸν ἄνδρα. Τεκμήρια  δὲ   τοῦ μηδὲν ἁμαρτόντα τοιούτῳ τέλει
15, 3, 52    ἣν Ἀνάνηλος ἐκομίσατο πάλιν. (Ἐξαγγελθέντος  δὲ   τοῦ πάθους ταῖς γυναιξὶν εὐθὺς
15, 9, 58    πρὸς βορέαν ἀνέμων αἰθριώτατον. βάσις  δὲ   τοῦ περιβόλου παντὸς ἐν ἀριστερᾷ
15, 3, 52    συνειδόσιν διὰ νυκτὸς ἐκφέρειν. Ἦν  δὲ   τοὐντεῦθεν ἐπὶ θάλατταν ὁδὸς αὐτοῖς
15, 11, 60    ἁπάντων αὐτῷ προθύμως προευτρεπισμένων. (Ἀνελὼν  δὲ   τοὺς ἀρχαίους θεμελίους καὶ καταβαλόμενος
15, 11, 60    μὲν Ἡρώδης ταῦτ' εἶπεν, ἐξέπληξε  δὲ   τοὺς πολλοὺς λόγος παρὰ
15, 4, 53    μὲν οὖν ἐν ὑστέρῳ. (Περὶ  δὲ   τοὺς φόρους, οὓς ἔδει τελεῖν
15, 10, 59    παρ' ἡμῖν Ἐσσαῖοι καλούμενοι· γένος  δὲ   τοῦτ' ἔστιν διαίτῃ χρώμενον τῇ
15, 5, 54    προθυμίας ὑμῖν αἴτιον ἔσται· μετὰ  δὲ   τοῦτο δεῖξαι, διότι καὶ τῶν
15, 7, 56    προγόνων ἱερατευσάντων τῷ Κωζαι· θεὸν  δὲ   τοῦτον Ἰδουμαῖοι νομίζουσιν. Ὑρκανοῦ δὲ
15, 5, 54    ταῦτα διδόναι δοκῶν ἀζημίως. ~(Ἡρώδης  δὲ   τοῦτον τὸν τρόπον ἀγνωμονοῦντος καὶ
15, 11, 60    γωνίας στάδιον μῆκος ἀπολαμβανούσης. Ἐνδοτέρω  δὲ   τούτου καὶ παρ' αὐτὴν τὴν
15, 8, 57    φαινόμενον τοῦ παντὸς ἔθνους. Ἐκ  δὲ   τούτου συνομοσάμενοι πάντα κίνδυνον ὑποδύεσθαι
15, 3, 52    ὑπόνοιαν τοῦ ῥηθέντος εἶχον. (Ἐν  δὲ   τούτῳ καὶ λόγος ἐγένετο κατὰ
15, 4, 53    ἁπάντων παραιτίαν δήσας ἐφύλαττεν. ~(Ἐν  δὲ   τούτῳ καὶ τὰ περὶ τὴν
15, 7, 56    πρότερον αὐτήν, ὡς ἐδηλώσαμεν. Κοστόβαρος  δὲ   τούτων τυχὼν ἀσμένως καὶ παρὰ
15, 5, 54    πιπτόντων ἑκατέρωθεν οὐκ ὀλίγων, τέλος  δὲ   τραπέντες οἱ Ἄραβες ἔφευγον. Ἦν
15, 3, 52    Ὑρκανὸν ἀφείλετο τὸν ἀδελφόν, Ἡρώδης  δὲ   τρίτος ἀντιπαρέδωκεν τὴν ἀρχὴν Ἀριστοβούλῳ
15, 6, 55    Ἱεροσολυμιτῶν ὅρων σταδίους τριακοσίους. Ἐπίστευεν  δὲ   τῷ Δοσιθέῳ θεραπεύοντος αὐτοῦ καὶ
15, 7, 56    αὐτῷ γινομένην ἀπάτην ὑπελάμβανεν, ἤχθετο  δὲ   τῷ μηδ' εἰ πάσχοι τι
15, 7, 56    αὐτὸν μῖσος οὐκ ἀποκεκρυμμένον, ἤχθετο  δὲ   τῷ πράγματι καὶ τὸν ἔρωτα
15, 3, 52    μὲν ἀπέκτεινε τὴν γυναῖκα, νικώμενος  δὲ   τῷ πρὸς αὐτὴν ἔρωτι ταύτης
15, 7, 56    εἶναι καὶ μῖσος ἄσπονδον, ἐν  δὲ   τῷ τότε καὶ διαβολὰς μείζονας.
15, 1, 50    τοὺς λόγους αὐτοῦ τελειώσαντος. (Ἐν  δὲ   τῷ τότε κρατήσας τῶν Ἱεροσολύμων
15, 5, 54    συνεισπεσεῖν μὲν οὐ κατίσχυσαν, περικαθεζόμενοι  δὲ   τῷ χάρακι καὶ παρατηροῦντες εἰσόδου
15, 6, 55    εἰς τὴν ὑπηρεσίαν γενέσθαι, προτιμήσας  δὲ   τῶν ἐκείνου τὰς ἐκ τοῦ
15, 3, 52    εὐγενείᾳ βασιλικῇ γεγονόσιν. (Ἐπὶ τούτων  δὲ   τῶν λογισμῶν τετυχηκόσιν αὐτοῖς γράμματα
15, 8, 57    αὐτῷ κατὰ τοὺς πολέμους, πολλοὺς  δὲ   τῶν ὁμόρων συμπολίζειν ἐπετήδευεν, ὑπό
15, 8, 57    ἐπὶ τοιαύτης ἦσαν προθυμίας· εἷς  δὲ   τῶν ὑφ' Ἡρώδου πολυπραγμονεῖν καὶ
15, 11, 60    τὸν ἀπ' αὐτῶν κόσμον, πλείω  δὲ   ὑμῖν τὴν ἀσφάλειαν φέρειν. Οὔτε
15, 11, 60    εἴκοσι πήχεις ἐπὶ μῆκος, ὀκτὼ  δὲ   ὕψος, εὖρος δὲ περὶ δώδεκα.
15, 9, 58    καὶ τοῦ παντὸς ἔθνους, ἀντικατάλλαγμα  δὲ   φαίνεσθαι τὴν ἐν τῇ βοηθείᾳ
15, 3, 52    Ἀντώνιος αἰκισάμενος αὐτὸν ἀποκτείνειεν.  δὲ   φήμη πάντας μὲν ἐτάραξεν, ὡς
15, 7, 56    τὴν Μαριάμμην παρεσχῆσθαι λέγων, ἀναπείθειν  δὲ   φίλτρον αὐτῷ διδόναι. Πρὸς τοῦτο
15, 5, 54    τραπέντες οἱ Ἄραβες ἔφευγον. Ἦν  δὲ   φόνος ἐγκλινάντων, ὡς μὴ μόνον
15, 10, 59    δέος εἶκον οἷς ἠξίου, τοὺς  δὲ   φρονήματος μεταποιουμένους καὶ δυσχεραίνοντας ἐπὶ
15, 3, 52    περὶ τὸν Ἡρώδην διαθέσεως, τὸ  δὲ   χαλεπόν, εἰ μηδ' ἀποθνήσκοντος ὑστερήσειεν
15, 7, 56    τὴν τῶν Ἱεροσολυμιτῶν πόλιν, ὑπὸ  δὲ   χρείας κακῶν, ὅσα τοῖς πολιορκουμένοις
15, 1, 50    ἐν χρείᾳ γεγενημένου διεφόρει, τὴν  δὲ   χώραν μένειν ἀγεώργητον τὸ ἑβδοματικὸν
15, 5, 54    ἤδη τοῖς κακοῖς ἐλπίδος, ἡμεῖς  δὲ   χωρήσαντες ἐπ' αὐτοὺς παραιρησόμεθα μὲν
15, 10, 59    ἐπαρκέσαντος τοῦ βασιλέως. ~(Ἐπὶ τοιούτοις  δὲ   ὢν καὶ τῆς Σεβαστῆς ἤδη
15, 9, 58    εἰς τὰς τιμωρίας, τὴν ἐπιμέλειαν  δὲ   ὧν μεγαλόψυχος ἐν ταῖς περιπετείαις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007