Alphabétiquement     [«   »]
ὅτι 17
ὁτιοῦν 4
ὅτῳ 1
οὐ 70
Οὐ 6
οὗ 6
Οὐάρρωνος 1
Fréquences     [«    »]
69 ἐπὶ
61 μὴ
63
70 οὐ
71 αὐτὸν
76 ἦν
81 τῇ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

οὐ


Lv., Chap., Par.
15, 3, 52    τὰς οἰκείας ταραχὰς παράνομα ποιῶν·  οὐ   γὰρ ἄλλος γέ τις ἀφῃρέθη
15, 7, 56    πάσχειν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις τολμήσασαν·  οὐ   γὰρ ἀμείψασθαι δεόντως τὸν πάντων
15, 3, 52    βουλομένῳ ἦν αὐτῷ, διαθεῖναι τολμήσας,  οὐ   γὰρ ἂν ἀνασχέσθαι Κλεοπάτραν αἰτίαν
15, 4, 53    δεόμενοι μηδὲν ἐκ προπετείας ἐπιτηδεύειν·  οὐ   γὰρ ἂν ἀνασχέσθαι τὸν Ἀντώνιον,
15, 3, 52    Ἰωσήπου πρὸς αὐτὴν κοινωνίας λέγων·  οὐ   γὰρ ἂν ἐξειπεῖν κατ'
15, 8, 57    τῷ βασιλεῖ κατεμήνυσεν. δ'  οὐ   γὰρ ἀνοίκειον ᾠήθη τὸν λόγον
15, 3, 52    τὸν φόνον τοῦ παιδὸς παροξύνουσα·  οὐ   γὰρ ἄξιον Ἡρώδην δι' αὐτοῦ
15, 7, 56    οὕτως, ὡς καὶ πρότερον ἐδηλώσαμεν·  οὐ   γὰρ ἀπαθὴς οὐδ' οἷος ἂν
15, 10, 59    τὴν θνητὴν φύσιν, εἰπεῖν ἄξιον·  οὐ   γὰρ ἀπρεπὴς λόγος φανεῖται
15, 8, 57    τῇ πόλει, τὰ τρόπαια λέγοντες·  οὐ   γὰρ εἶναι πάτριον αὐτοῖς. Ἡρώδης
15, 5, 54    ἀφικνεῖται τῶν Ἀράβων ἐκεῖ συναντώντων·  οὐ   γὰρ ἐλελήθει τὰ περὶ τὸν
15, 8, 57    τῷ μηδὲν ὑφιέναι τοῦ φρονήματος·  οὐ   γὰρ ἐντραπέντες οὐδ' ἀρνησάμενοι τὴν
15, 3, 52    ἐξ ἐκείνου θεραπείαν ἧττον ἠδυνήθησαν·  οὐ   γὰρ ἔφη καλῶς ἔχειν Ἀντώνιος
15, 6, 55    ὁμοίως ἐχθροῖς τε καὶ φίλοις·  οὐ   γὰρ ἦν εἰκὸς ἀτιμώρητον μενεῖν
15, 11, 60    ἑῴας φάραγγος ἐπὶ τὴν ἑσπέριον·  οὐ   γὰρ ἦν ἐκτεῖναι προσωτέρω δυνατόν.
15, 5, 54    πλεῖστον ἀπογνώσεως ἐπ' αὐτοῖς πεπονθότες·  οὐ   γὰρ ἦν οὔτε ἰσοτιμίας ἐλπὶς
15, 6, 55    τὰ παρ' ἐκείνου γράμματα λαβεῖν·  οὐ   γὰρ μικρὸν τὸ διάφορον καὶ
15, 8, 57    κορυφαιότατοι τῶν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν·  οὐ   γὰρ μόνον τοῖς περὶ τὰς
15, 10, 59    δὲ πρὸς τοὺς πολίτας· ἀλλ'  οὐ   γὰρ οἶδά σε τοιοῦτον ἔσεσθαι
15, 3, 52    τῶν ὑπὲρ Εὐφράτην ἀπῳκισμένων Ἰουδαίων·  οὐ   γὰρ ὀλίγαι μυριάδες τοῦδε τοῦ
15, 9, 58    καὶ τῆς εἰσαγωγῆς τῶν ὑδάτων,  οὐ   γὰρ οὗτος τόπος ἔσχηκεν,
15, 9, 58    ἐπὶ τὴν ᾐόνα σύρουσαι καταγωγὴν  οὐ   διδόασιν, ἀλλ' ἔστιν ἀναγκαῖον ἀποσαλεύειν
15, 2, 51    Καὶ ταῦτα βούλεσθαι μὲν ἐκείνην  οὐ   δικαίως, ὁπότε καὶ τὴν θυγατέρα
15, 5, 54    τῆς ἀληθείας ὑπειληφότας, ἔπειτα ὡς  οὐ   καλὸν ἐκείνοις τε τόλμης καὶ
15, 2, 51    Οὐ μὴν ἀπομνημονεύσας αὐτὸς ὧν  οὐ   καλῶς ἐκείνη πράξειεν ἀποστήσεσθαι τοῦ
15, 6, 55    Ἡρώδου περιείχετο. Τοῖς δ' ἄλλοις  οὐ   κατὰ ταῦτα συμφωνεῖ· τὸν γὰρ
15, 7, 56    αὐτῷ γραμμάτιον ἀπολυομένη τὸν γάμον  οὐ   κατὰ τοὺς Ἰουδαίων νόμους· ἀνδρὶ
15, 5, 54    τε Ἰουδαῖοι διώκοντες συνεισπεσεῖν μὲν  οὐ   κατίσχυσαν, περικαθεζόμενοι δὲ τῷ χάρακι
15, 6, 55    γενήσεται τὰ πράγματα, στρατείας μὲν  οὐ   κοινωνήσας κατὰ περιολκὰς τῶν Ἀράβων,
15, 5, 54    βασιλεὺς ἀποχρήσασθαι, καὶ προειπών, ὡς  οὐ   λελείψεται τῆς ἐκείνων ἀρετῆς, πρῶτος
15, 10, 59    τῶν αἰτιῶν Ἡρώδην. Ἐπισυμπίπτει δὲ  οὐ   μέτριον εὐτύχημα τοῖς ἤδη γεγονόσιν·
15, 8, 57    ἦν αὐτοῖς τὰ τοιαῦτα σέβειν,  οὐ   μετρίως ἐδυσχέραινον. (Ἐλάνθανον δ' οὐδὲ
15, 6, 55    ἐμφαίνων τὸ τῆς ψυχῆς ἐλευθέριον  οὐ   μετρίως ἐπεσπᾶτο τὸν Καίσαρα φιλότιμον
15, 3, 52    εἶχον καταφυγεῖν ἐπὶ τοὺς Ῥωμαίους,  οὐ   μὴν ἔλαθεν αὐτῶν προαίρεσις,
15, 5, 54    τὴν μάχην ἀφιππάζεται βοήθειαν ἄξων·  οὐ   μὴν ἔφθη καίπερ ἐσπουδακὼς ἐπαρκεῖν,
15, 7, 56    εἶχεν. δὲ εἰσῆλθεν μέν,  οὐ   μὴν καὶ κατεκλίθη σπουδάζοντος ἐκφαυλίσασα
15, 8, 57    κατάστασιν ἀπαρεγχείρητον οὖσαν, ἐξ ὧν  οὐ   μικρὰ καὶ πρὸς τὸν αὖθις
15, 7, 56    ἐκφυγὼν τὸν ἀπ' αὐτοῦ κίνδυνον  οὐ   μικρὰ χαριεῖσθαι ταῖς γυναιξὶν ὑπελάμβανεν,
15, 10, 59    Καίσαρος. Τούτοις ἀναπεισθέντες οἱ Γαδαρεῖς  οὐ   μικρὰν καταβοὴν ἐποιήσαντο θράσει τοῦ
15, 6, 55    καὶ τῆς πρὸς Ἡρώδην δυσνοίας  οὐ   μικρὰς αἰτίας ἔχοντος· Ἰωσήπου τε
15, 8, 57    τεθρίπποις καὶ συνωρίσιν καὶ κέλησιν  οὐ   μικρὰς δωρεάς, καὶ πάνθ' ὅσα
15, 5, 54    εὐθὺς εἰς ἐλπίδας τοῖς Ἰουδαίοις  οὐ   μικρὸν ἐγεγόνει. Καὶ τὴν δύναμιν
15, 7, 56    ἐκείνην μίσους εἰληφέναι καὶ διελάλουν  οὐ   μικρῶς παροξύνουσαι τὸν Ἡρώδην διαβολαῖς
15, 9, 58    τὴν ἐπιμέλειαν τὴν αὐτοῦ προστιθεὶς  οὐ   μόνον ἀντιμετέστησεν τὰς γνώμας τῶν
15, 5, 54    καὶ τὴν ἀδικίαν, καὶ ταῦτα  οὐ   μόνον δίκαιον, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον
15, 7, 56    ἄνδρας οὐκ ἀνυποτίμητον αὐτῷ πεπεισμένος  οὐ   μόνον ἐκ τῆς εὐνοίας, ἀλλὰ
15, 3, 52    μὲν οὕτως Ἀριστόβουλος, ὀκτωκαίδεκα μὲν  οὐ   πάντα βιοὺς ἔτη, τὴν δ'
15, 5, 54    καὶ γενναίους ἡγεῖταί τις αὐτούς,  οὐ   παρ' αὐτὸ τοῦτο καὶ μᾶλλον
15, 11, 60    τῶν πατέρων καταγνώτω· γέγονεν γὰρ  οὐ   παρ' ἐκείνους ἐλάττων ναός,
15, 5, 54    γε φίλοις ἀναγκαιοτάτη τετηρῆσθαι, ἀλλ'  οὐ   παρὰ τούτοις, οἳ τὸ μὲν
15, 8, 57    αὐτῶν καὶ θεαμάτων τοιούτων ἐπίδειξις  οὐ   παραδίδοται. Τὴν μέντοι πανήγυριν ἐκεῖνος
15, 9, 58    καὶ τοῖς οἰκοδομήμασιν ἀνιστὰς ἅπασαν  οὐ   παρέργως, ἀλλ' ἐκ λευκῆς πέτρας,
15, 5, 54    ἀδικεῖν ἡμᾶς ἀποστεροῦντας, καὶ ταῦτα  οὐ   πολεμίους ὄντας, ἀλλὰ φίλους. ὡς
15, 5, 54    κτιννυμένων ἀπώλειαι, καὶ τῶν διαπιπτόντων  οὐ   πολλοὶ συνέφευγον εἰς τὸ στρατόπεδον.
15, 8, 57    πᾶσαν αἰκίαν ὑπομείναντες διεφθάρησαν. Μετ'  οὐ   πολὺ δὲ καὶ τὸν ταῦτα
15, 11, 60    ἦν. Ἐν μέσῳ δὲ ἀπέχων  οὐ   πολὺ δεύτερος, προσβατὸς βαθμίσιν ὀλίγαις,
15, 6, 55    τῆς ἀρχῆς ὑπὸ διοικηταῖς ἄγειν,  οὐ   πολυπράγμων οὐδὲ δεινὸς ὢν βασιλείας
15, 10, 59    ἐρρέθησαν λόγοι, ταῖς δ' ἑξῆς  οὐ   προῆλθεν διάγνωσις· οἱ γὰρ
15, 6, 55    καινοτέρων ἅπτεσθαι πάντων ἀπιθανώτατον καὶ  οὐ   πρὸς τῆς ἐκείνου φύσεως, ἀλλὰ
15, 2, 51    περιπαθὴς ἅμα καὶ χαρᾷ τῶν  οὐ   προσδοκηθέντων καὶ δέει τῆς ὑποψίας
15, 11, 60    θεοῦ βουλήσει πρὸς εὐδαιμονίαν ὅσον  οὐ   πρότερον ἀγηοχέναι τὸ Ἰουδαίων ἔθνος.
15, 11, 60    αὐτῶν διακειμένων παρεθάρρυνεν βασιλεύς,  οὐ   πρότερον καθαιρήσειν φάμενος τὸν ναὸν
15, 8, 57    ὑπὲρ τῶν νόμων πίστεως ἀκατάπληκτον  οὐ   ῥᾴδιον ἐποίει τὸν Ἡρώδην, εἰ
15, 7, 56    βασιλεύεσθαι καὶ κρατεῖν ἄλλον αὐτῆς  οὐ   συγκαταλογιζομένη τῷ καιρῷ πολλάκις μὲν
15, 11, 60    μετὰ τὰς προειρημένας πράξεις ἔργον  οὐ   τὸ τυχὸν ἐπεβάλετο, τὸν νεὼν
15, 3, 52    Αἱ δὲ γυναῖκες, ὡς εἰκός,  οὐ   τὸ φιλόστοργον τῆς περὶ τὸν
15, 2, 51    πονήσαντος αὐτοῦ καὶ κτησαμένου κινδύνοις  οὐ   τοῖς τυχοῦσιν. Οὐ μὴν ἀπομνημονεύσας
15, 2, 51    Πάρθους ἀνῆγον. Καὶ Φασάηλος μὲν  οὐ   φέρων τὴν ἐν τοῖς δεσμοῖς
15, 3, 52    βασιλέως πιστουμένου τὴν αὐτοῦ διάθεσιν  οὐ   φιλοῦντος, εἶπεν Μαριάμμη, τὸ
15, 7, 56    ὑπὲρ τοῦ φαρμάκου γινώσκων, ὡς  οὐ   χωρὶς ἐκείνου τι δυνατὸν ἦν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007