Alphabétiquement     [«   »]
γυναιξὶν 5
γυνὴ 2
γωνίας 1
δ 139
δάκρυα 1
δάκρυσι 1
δακρύων 1
Fréquences     [«    »]
136 πρὸς
133 τε
126 τοῖς
139 δ
140 γὰρ
145 ἐν
160 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

δ


Lv., Chap., Par.
15, 10, 59    κατιδὼν βασιλέα Ἰουδαίων προσηγόρευσεν.  δ'   ἀγνοεῖν κατειρωνεύεσθαι νομίζων αὐτὸν
15, 10, 59    Κἀκεῖνος μὲν ἄπρακτος ἀναστρέφει. Πέμπεται  δ'   Ἀγρίππας τῶν πέραν Ἰονίου διάδοχος
15, 4, 53    φαρμάκοις πεντεκαιδέκατον ἔτος ἔχοντα, τὴν  δ'   ἀδελφὴν Ἀρσινόην ἱκετεύουσαν ἐν Ἐφέσῳ
15, 5, 54    παντὸς τρόπου κάλλιστον ὑπειλήφασιν, τὸ  δ'   ἄδικον οὐκ ἐπιζήμιον, εἰ μόνον
15, 10, 59    ἀφαιρούμενος μὲν τὰς εὐκαιρίας, ἐπιτάττων  δ'   ἀεὶ γίνεσθαι πρὸς τοῖς πόνοις,
15, 3, 52    τὴν ζηλοτυπίαν οὐκ ἔφερεν, ἐπικρατούμενος  δ'   ἀεὶ τοῦ μὴ προπετές τι
15, 8, 57    ἀπὸ τοῦ παντὸς ἔθνους. Οἱ  δ'   ἀθληταὶ καὶ τὰ λοιπὰ τῶν
15, 3, 52    παραμυθήσασθαι τούτῳ τῷ μέρει. ~(Τὴν  δ'   Ἀλεξάνδραν ἥττησε μὲν οὐδὲν τῶν
15, 5, 54    γοῦν αὐτῶν ἐγένοντο νεκροί. Τὸ  δ'   ἄλλο πλῆθος ἔφθη μὲν εἰς
15, 10, 59    πάντας ἐπεξῄει τοὺς τρόπους, τὸ  δ'   ἄλλο πλῆθος ὅρκοις ἠξίου πρὸς
15, 6, 55    τοῦ βασιλέως Ἡρώδου περιείχετο. Τοῖς  δ'   ἄλλοις οὐ κατὰ ταῦτα συμφωνεῖ·
15, 6, 55    ἀφῄρητο μὲν τὸ διάδημα, τοῦ  δ'   ἄλλου περὶ αὐτὸν ἀξιώματος οὐδὲν
15, 5, 54    ἐξ ἀδικίας αὐτὸ ποιοῦντας; Πῶς  δ'   ἄν, εἰ καὶ γενναίους ἡγεῖταί
15, 5, 54    ὑπὲρ τοῦ δικαίου διαλεγομένους; πῶς  δ'   ἂν ἔτι δύναιντο περὶ
15, 5, 54    ἔχειν δεῖ τὰς ἐλπίδας; πῶς  δ'   ἂν καταπλαγείημεν τοὺς ὅταν μὲν
15, 2, 51    γίνεται φονεύς, καθὼς προεῖπον. (Ὑρκανῷ  δ'   ἀναχθέντι Φραάτης τῶν Πάρθων
15, 4, 53    τοὺς βασιλεύοντας αὐτῶν ἀφελέσθαι. Τῷ  δ'   Ἀντωνίῳ τὸ μὲν ὅλον ἡττᾶσθαι
15, 6, 55    ἐπὶ τὴν Ἀσφαλτῖτιν λίμνην· αὕτη  δ'   ἀπέχει τῶν Ἱεροσολυμιτῶν ὅρων σταδίους
15, 5, 54    νικᾶν ἔχομεν τὰς ἐλπίδας. ἄρξομαι  δ'   ἀπὸ τοῦ πρώτου μάρτυρας ὑμᾶς
15, 5, 54    στρατόπεδον ἥλω τῶν Ἰουδαίων, οἱ  δ'   Ἄραβες οὐδὲ μετρίως εὐτυχήκεσαν ἐκ
15, 4, 53    τῇ Κλεοπάτρᾳ μίσους αἰτίαν.  δ'   Ἄραψ Ἡρώδου τὴν φορὰν ἐπιδεξαμένου
15, 6, 55    ὑπ' Ἀριστοβούλου τοῦ ἀδελφοῦ, κατάγεται  δ'   αὖθις ὑπὸ Πομπηίου καὶ πάσας
15, 7, 56    τὴν παρρησίαν ἀσύμμετρον εἶχεν. ἠνία  δ'   αὐτὴν καὶ τὰ περὶ τοὺς
15, 10, 59    καὶ τὴν πέριξ χώραν. Ἐγκαταμίγνυσιν  δ'   αὐτὴν τοῖς ἐπιτροπεύουσιν τῆς Συρίας
15, 7, 56    παθεῖν τι δυσχερὲς ἀπεπίστευεν. (Ἀναιρεθείσης  δ'   αὐτῆς τότε καὶ μᾶλλον ἐξήφθη
15, 3, 52    καταξιώσαντας ἐᾶν αὐτῇ χρῆσθαι. Τὸ  δ'   αὐτὸ καὶ τῇ Κλεοπάτρᾳ μὴ
15, 5, 54    αὐτῷ πεπορισμένος τὸ στρατόπεδον. Τὸ  δ'   αὐτὸ καὶ τῶν Ἀράβων προνοούντων
15, 4, 53    ἤδη χαλεπὴ καὶ προσεδοκᾶτο· τὸ  δ'   αὐτὸ τοῦτο καὶ Ἀντωνίῳ λυσιτελήσειν
15, 5, 54    ἐκείνων τὸ μεῖζον φρονεῖν, ἀναληψόμεθα  δ'   αὐτοὶ τὸ μηκέτι θαρροῦσιν μάχεσθαι.
15, 8, 57    ξιφίδια τοῖς ἱματίοις ὑποβαλόντες, Ἦν  δ'   αὐτοῖς δι' ἀναξιοπάθειαν ὧν ἤκουεν
15, 8, 57    ἐν ταῖς αἰτίαις ἐκάλει. Προσπιπτόντων  δ'   αὐτοῖς τῶν ὑπηρετῶν αὐτόφωροι λαμβανόμενοι
15, 3, 52    τὸ λοιπὸν πλῆθος ἦν. Ἐκίνησεν  δ'   αὐτὸν ὅμως κἀκ τῶν τοιούτων
15, 7, 56    τοῦ βασιλεύοντος ἀγχοῦ γενησομένας. Ἐπήλπιζε  δ'   αὐτὸν οὐχ ἧττον, εἰ καὶ
15, 6, 55    μεταβαινούσης καὶ τῆς τύχης, φυλάξαι  δ'   αὑτὸν, εἰ καὶ μὴ συναγωνιστὴν
15, 6, 55    βασιλείας γενησόμενον ἐπιθυμῶν ἐξελεῖν. (Ταῦτα  δ'   αὐτοῦ δι' ἐννοίας ἔχοντος ἐνεδόθη
15, 9, 58    βαθμίσιν ἐξῳκοδομημένην εἰς διακοσίους. Ἐντὸς  δ'   αὐτοῦ καταγωγαὶ βασίλειοι πολυτελεῖς εἰς
15, 9, 58    βασιλείαν περὶ ὀκτάκις μυρίους. Ταύτην  δ'   αὐτοῦ τὴν ἐπιμέλειαν καὶ τὴν
15, 10, 59    οὐκ ἀξιῶν ἀφορμὰς ἐνδιδόναι. (Ἤδη  δ'   αὐτοῦ τῆς βασιλείας ἑπτακαιδεκάτου προελθόντος
15, 9, 58    ἔχουσα τῆς ἄλλης οἰκήσεως. (Πάντων  δ'   αὐτῷ προκεχωρηκότων εἰς δέον ὧν
15, 11, 60    τὴν ἐκ Βαβυλῶνος ἐπάνοδον, ἐνδεῖ  δ'   αὐτῷ πρὸς τὸ μέγεθος εἰς
15, 9, 58    κῆδος πρὸς αὐτὸν συνάπτεται. ~(Τελεσθέντος  δ'   αὐτῷ τοῦ γάμου προσκατεσκευάσατο φρούριον
15, 9, 58    ἡδονὴν ζῆν ὑπολογισμὸν ποιούμενος. Ἀρχὴ  δ'   αὐτῷ τῶν γάμων ἐγένετο τοιάδε·
15, 5, 54    τῶν πολεμίων στρατοπεδεύεται πλησίον. Ἐδόκει  δ'   αὐτῷ φρούριον ἐν μέσῳ κείμενον
15, 11, 60    τὸ μέγεθος τῆς ἐπιβολῆς. Οὕτως  δ'   αὐτῶν διακειμένων παρεθάρρυνεν βασιλεύς,
15, 8, 57    καὶ μὴ χαλεπαίνειν ἔτι, τινὲς  δ'   αὐτῶν ἐπέμενον τῇ δυσχερείᾳ τῶν
15, 7, 56    φίλοι γὰρ ἄνωθεν ἦσαν, εἷς  δ'   αὐτῶν καὶ ἀνεψιὸς τοῦ βασιλέως
15, 11, 60    ἁλουργέσιν, κίονας δὲ ἐνυφασμένους. Καθύπερθε  δ'   αὐτῶν ὑπὸ τοῖς τριχώμασιν ἄμπελος
15, 5, 54    διακόσια μὲν δοὺς τάλαντα, διακοσίων  δ'   ἐγγυητὴς γενόμενος, τῇ μὲν
15, 9, 58    λιμένα καὶ τὴν θάλατταν, μία  δ'   ἐγκαρσία πάσας ὑπέζωκεν, ὡς τούς
15, 3, 52    ὅπως ἐπράχθη πλεῖον ἔχουσα, τὸ  δ'   ἐγκαρτερεῖν ἀναγκαῖον ἐπὶ μείζονος κακοῦ
15, 5, 54    σώματα τόπον οὐκ ἔχοντες, κέρδος  δ'   εἰ θνήσκοιεν ἐν συμφορᾷ τὸ
15, 8, 57    διαφευξεῖσθαι προσπεσόντων ἐξ ἀφανοῦς, πολλοὺς  δ'   εἰ καὶ μὴ τυγχάνοιεν ἐκείνου,
15, 6, 55    ὁμολογῆσαι προσαγορευτικὰ γράμματα κομίσασθαι, τὸν  δ'   εἰ καί τινα δωρεὰν εἰληφὼς
15, 7, 56    αὐτὸν τῶν ἴσων εὐχομένη, δυσύποιστον  δ'   εἰ τύχοι τὸν μετ' αὐτοῦ
15, 11, 60    τοῖς τὴν χώραν νεμομένοις, μᾶλλον  δ'   εἴ τινες κατ' ἐναντίον οἰκοῦντες
15, 9, 58    δύναται μεδίμνους Ἀττικοὺς δέκα, τοὺς  δ'   εἰς αὐτὴν τὴν βασιλείαν περὶ
15, 11, 60    εἰς τὸ προάστειον, λοιπὴ  δ'   εἰς τὴν ἄλλην πόλιν βαθμίσιν
15, 10, 59    δὲ καθ' ὕψους ἠφίεσαν, ἄλλοι  δ'   εἰς τὸν ποταμὸν ἐμπίπτοντες ἑκοντὶ
15, 8, 57    ἀργύρου πάντων αὐτῷ πεποιημένων. Τὰ  δ'   εἰς ὑπηρεσίαν οὐδὲν οὕτως ἦν
15, 9, 58    περίπατος τοῖς ἐθέλουσιν ἥδιστος.  δ'   εἴσπλους καὶ τὸ στόμα πεποίηται
15, 1, 50    ταύτης ἡμῖν ἐδήλωσεν βίβλος· τὰ  δ'   ἐκείνῃ συνεχῆ νῦν ἐροῦμεν. Ἐπειδὴ
15, 3, 52    τῶν πρὸς τὸν Ἰώσηπον. Ἀπομνυμένης  δ'   ἐκείνης καὶ πάνθ' ὅσα τῇ
15, 6, 55    ὁμολογοῦντα μὲν εἶναι φίλον, εὐεργέτην  δ'   ἐκεῖνον ἐπιστάμενον, παντὶ μέρει καὶ
15, 7, 56    ἀδελφὸν αὐτῆς ὡς ἀπεκτόνοι. Χαλεπῶς  δ'   ἐκείνου τὴν ὕβριν ἐνηνοχότος καὶ
15, 5, 54    τὸ πλῆθος οὕτως ἑάλωσαν, τῇ  δ'   ἕκτῃ πάντες οἱ λοιποὶ διέγνωσαν
15, 6, 55    δυσεπιχειρήτῳ κατὰ πάντα γεγενημένῳ, κίνδυνος  δ'   ἐμπίπτει τὴν ὑπὲρ τῶν ὅλων
15, 9, 58    τὴν σύμπασαν ὑποκλύζειν πόλιν. Κατεσκεύαζεν  δ'   ἐν αὐτῇ καὶ θέατρον καὶ
15, 10, 59    καὶ καθ' ἕνα παρερχομένων, τὰ  δ'   ἔνδον ἀπίστως μεγάλα πρὸς εὐρυχωρίαν
15, 9, 58    μὲν κατὰ τὸν Πειραιᾶ, καταγωγὰς  δ'   ἔνδον ἔχοντι καὶ δευτέρους ὑφόρμους,
15, 11, 60    ἄβατον ἦν τὸ ἱερόν. Ἐκείνου  δ'   ἐνδοτέρω τρίτον, ὅπου τοῖς ἱερεῦσιν
15, 8, 57    μὲν ἐπάγειν ἄκαιρον ᾤετο, καθωμίλει  δ'   ἐνίους καὶ παρηγόρει τῆς δεισιδαιμονίας
15, 11, 60    κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ὁρᾶσθαι, τὰ  δ'   ἐντὸς σιδήρῳ διησφαλισμένα συνέχειν τὰς
15, 6, 55    τὴν διοίκησιν Ἀντιπάτρῳ παρακεχωρηκέναι. Τότε  δ'   ἐντῶ πλείω μὲν ὀγδοήκοντα
15, 10, 59    περὶ τούτων ἐρρέθησαν λόγοι, ταῖς  δ'   ἑξῆς οὐ προῆλθεν διάγνωσις·
15, 9, 58    πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν τρόπον, τὴν  δ'   ἔξω χώραν καὶ τὰ πέριξ
15, 9, 58    τίμιον ἦν τούτου φεισάμενος. Ἔπεμπε  δ'   ἐπ' Αἰγύπτου τὰ χρήματα Πετρωνίου
15, 7, 56    Καίσαρα παρέπεμψεν ἐπ' Ἀντιοχείας, αὐτὸς  δ'   ἐπανελθὼν ὅσον ᾤετο τὰ πράγματα
15, 10, 59    τῶν στρατιωτῶν καὶ δυσμενεῖς, ἦσαν  δ'   ἐπελπίζοντες ἀεὶ καὶ πρὸς τὸν
15, 10, 59    τοὺς υἱεῖς αὐτῆς κρατεῖν. Καίσαρα  δ'   ἐπὶ θάλατταν προπέμψας ὡς ἐπανῆκεν,
15, 7, 56    δὲ διακονῆσαι παρακαλουμένου, μὴ κινηθέντος  δ'   ἐπὶ τῷ φίλτρῳ τὸν λόγον
15, 7, 56    πρὸς μεγαλοψυχίαν ἄριστα γεγενημένη, τὸ  δ'   ἐπιεικὲς ἔλιπεν αὐτῇ καὶ πλεῖον
15, 8, 57    τὴν προπέτειαν αὐτῶν ἐπεξιόντος,  δ'   ἐπιμονὴ τοῦ πάθους καὶ τὸ
15, 9, 58    διὰ πλειόνων ἀναλωμάτων πεποιημένης. Τὰ  δ'   ἐπίπεδα περιῳκοδόμηται πόλις οὐδεμιᾶς ἐλάσσων
15, 8, 57    περὶ τὴν θέαν κινδύνων, τοῖς  δ'   ἐπιχωρίοις φανερὰ κατάλυσις τῶν τιμωμένων
15, 4, 53    μὲν λόγους αὐτῆς διεκρούσατο, βουλὴν  δ'   ἐποιήσατο σὺν τοῖς φίλοις ὑποχείριον
15, 11, 60    ἀκινήτους τῷ παντὶ χρόνῳ. Τῆς  δ'   ἐργασίας οὕτω συναπτούσης εἰς ἄκρον
15, 8, 57    καὶ λόγῳ μὲν βασιλέα, τῷ  δ'   ἔργῳ πολέμιον φαινόμενον τοῦ παντὸς
15, 5, 54    Ἀράβων εἰς Κάνατα συνῄει· χωρία  δ'   ἐστὶ ταῦτα τῆς κοίλης Συρίας·
15, 7, 56    Σόαιμος αὐτῇ φράσαι. Ταῦτα  δ'   ἔτι λέγοντος μέγα βοήσας
15, 5, 54    κατ' οἰκεῖα τέλη συνακολουθησάντων. Ἔκπληξις  δ'   εὐθὺς ἐμπίπτει τοῖς Ἄραψιν· ἀντιστάντες
15, 8, 57    αὐτοῖς γυμνὰ τὰ ξύλα. Τὰ  δ'   εὐθὺς ἦν ἀποσυληθέντα γέλως καὶ
15, 8, 57    ποιούμενος ἐπὶ τῇ μείζονι, τὸ  δ'   εὐπρεπὲς ὡς ἂν ἐκ τοῦ
15, 10, 59    καὶ τεύξῃ δόξης αἰωνίου, λήθην  δ'   εὐσεβείας ἕξεις καὶ τοῦ δικαίου.
15, 11, 60    εἰς ἀμέτρητον τὸν βυθόν. Κίονες  δ'   ἐφέστασαν κατ' ἀντίστοιχον ἀλλήλοις ἐπὶ
15, 6, 55    τῶν κατ' αὐτὸν ἐλπίδων, ὅσοι  δ'   ἐχθρῶς εἶχον ἐδόκουν μὲν ἐξ
15, 3, 52    μεγάλης αὐτοῖς πίστεως ἐγγενομένης. Οὕτως  δ'   ἔχων ὀλίγου μὲν ἀπέκτεινε τὴν
15, 4, 53    Ἱεριχοῦντα προσόδους Ἡρώδου> μισθωσαμένου· φέρει  δ'   χώρα τὸ βάλσαμον,
15, 1, 50    ἔγνω μέχρι θριάμβου φυλάττειν, ἐπεὶ  δ'   ἤκουσεν νεωτερίζειν τὸ ἔθνος κἀκ
15, 2, 51    Εὐφράτου νεμόμενον Ἰουδαίων ἔθνος· τῷ  δ'   ἦν ἀγαπητὰ ταῦτα. Πυθόμενος δὲ
15, 6, 55    δι' ἐκείνης γινόμενον ἠγαπηκέναι. Φιλόνεικος  δ'   ἦν Ἀλεξάνδρα καὶ τὴν ἐλπίδα
15, 11, 60    ἦν ἐκτεῖναι προσωτέρω δυνατόν. Ἔργον  δ'   ἦν ἀξιαφηγητότατον τῶν ὑφ' ἡλίῳ·
15, 7, 56    πόλιν φρουρίων ἐγκρατὴς γενέσθαι. Δύο  δ'   ἦν, ἓν μὲν αὐτῆς τῆς
15, 9, 58    διενοεῖτο βοηθεῖν τῷ καιρῷ· χαλεπὸν  δ'   ἦν οὔτε τῶν πλησίον ἐχόντων
15, 11, 60    τῷ τῆς Συρίας ἀντιστρατήγῳ. Πρότερον  δ'   ἦν ὑπὸ σφραγῖδα τοῦ ἀρχιερέως
15, 11, 60    δοκεῖ ἐπικεκοσμηκέναι τὸν ναόν. ἄμφω  δ'   ἦσαν μετὰ τοῦ τείχους, αὐτὸ
15, 11, 60    βασιλεῖς οἱ πρόσθεν κατεσκεύασαν. Τοῦ  δ'   ἱεροῦ παντὸς ἦν ἐν κύκλῳ
15, 3, 52    οὐ πάντα βιοὺς ἔτη, τὴν  δ'   ἱερωσύνην κατασχὼν ἐνιαυτόν, ἣν Ἀνάνηλος
15, 11, 60    θανατικῆς ἀπειλουμένης τῆς ζημίας. Εἶχεν  δ'   μὲν ἐντὸς περίβολος κατὰ
15, 4, 53    τῇ τῆς ἀδικούσης πλεονεξίᾳ. Τὸ  δ'   ὅλον οὐδὲν αὔταρκες ἦν γυναικὶ
15, 3, 52    αὐτοχειρίᾳ περιγράψασθαι τὸν βίον, ἐπέστη  δ'   ὅμως, εἰ δύναιτο ζῶσα προσαρκέσαι
15, 8, 57    Ἱεροσολύμων μιᾶς ὁδὸν ἡμέρας, εὔχρηστον  δ'   ὄντα καὶ κοινὸν ἐπί τε
15, 5, 54    συνεσταμένης Καίσαρι πρὸς Ἀντώνιον ἑβδόμου  δ'   ὄντος Ἡρώδῃ τῆς βασιλείας ἔτους
15, 10, 59    ἄβατον ὕδατος ἀκινήτου πλέον, καθύπερθε  δ'   ὄρος παμμέγεθες, ὑπὸ δὲ τὸ
15, 11, 60    πλεῖστον παρὰ τὰς ἑκατέρωθεν. Αἱ  δ'   ὀροφαὶ ξύλοις ἐξήσκηντο γλυφαῖς πολυτρόποις
15, 8, 57    μέλλοντι τῷ βασιλεῖ κατεμήνυσεν.  δ'   οὐ γὰρ ἀνοίκειον ᾠήθη τὸν
15, 5, 54    ἐξῆλθον μὲν τοῦ χαρακώματος, διήρκεσαν  δ'   οὐδαμῶς τῇ μάχῃ, λαμπρῶς μὲν
15, 8, 57    σέβειν, οὐ μετρίως ἐδυσχέραινον. (Ἐλάνθανον  δ'   οὐδὲ τὸν Ἡρώδην ἐκταραττόμενοι· καὶ
15, 10, 59    ἕξεις καὶ τοῦ δικαίου. Ταῦτα  δ'   οὐκ ἂν λάθοι τὸν θεὸν
15, 5, 54    εἰς τὸ χαράκωμα συμφυγεῖν, εἶχεν  δ'   οὐκ ἐν βεβαίῳ τὴν ἐλπίδα
15, 2, 51    αὐτοῦ χάριτας ὁμοίως φιλανθρωπευόμενον. Ἦν  δ'   οὐκ ἐντεῦθεν σπουδή, διὰ
15, 5, 54    τῆς χώρας ἀπόμοιραν τελεῖν, εἰ  δ'   οὖν, ἀλλ' οὐχ ὑπέρ γε
15, 5, 54    ἐλπίδος οὐδ' ὁτιοῦν ἐσχηκότες. Ὅμως  δ'   οὖν εἰς χεῖρας ᾔεσαν πλείους
15, 11, 60    πάθους τῶν ἐπισυμβεβηκότων παρεδηλώθη. Τότε  δ'   οὖν τῶν Ἰουδαίων βασιλεὺς
15, 11, 60    τῶν θείων ἐμπειρίας ἀξιοῦνται. ~(Τότε  δ'   οὖν ὀκτωκαιδεκάτου τῆς Ἡρώδου βασιλείας
15, 5, 54    τὸ παρὸν ἀδείας ἠξιωκότες.  δ'   οὔτε πρέσβεις οὔτε λύτρα τῶν
15, 10, 59    συνδιατριβόντων τοὺς πλείστους ὀμνύειν· οἱ  δ'   οὔτε συνεχώρησαν οὔθ' ὁμοίως τοῖς
15, 10, 59    γίνεσθαι πρὸς τοῖς πόνοις, ἦν  δ'   οὔτε σύνοδος ἐφειμένη τοῖς περὶ
15, 7, 56    αὐτῷ συνήθειαν προτιμῶν ἠσπάζετο. Τῇ  δ'   οὔτε τὰς εὐημερίας διηγουμένου χαίρειν
15, 5, 54    ἐπὶ τὸ στρατιωτικὸν αὐτῶν. Οἱ  δ'   οὔτε τὴν ἔφοδον ἐξεδέξαντο καὶ
15, 7, 56    καὶ ζηλοτυπίαν ἐμποιεῖν δυνησομέναις.  δ'   οὔτε τῶν τοιούτων ἀηδῶς ἤκουσεν
15, 7, 56    τὴν τιμωρίαν ἀποθανούσης εἰσπραττόμενος. (Συνιδοῦσαι  δ'   οὕτως αὐτὸν ἔχοντα πρὸς τὴν
15, 9, 58    καὶ τῆς κατασκευῆς τετυχηκυῖα. Τὰ  δ'   ὑπ' αὐτὴν ὑπόνομοί τε καὶ
15, 8, 57    μὲν καλούμενον Στράτωνος πύργον, Καισάρειαν  δ'   ὑπ' αὐτοῦ προσαγορευθέν. Ἔν τε
15, 10, 59    μεγάλα πρὸς εὐρυχωρίαν ἐξειργασμένων· τὸ  δ'   ὑπὲρ τὰς οἰκήσεις ἔδαφος οὐχ
15, 5, 54    τῇ μὲν προσοδευομένῃ γέγονεν, αὐτοὶ  δ'   ὑπὸ τούτων ἀπεστερήμεθα. Καίτοι γε
15, 11, 60    μὲν ἑκατὸν ὄντα πηχῶν, τὸ  δ'   ὕψος εἴκοσι περιττοῖς, οὓς τῷ
15, 9, 58    βίαν καὶ τυραννίδα διαβληθήσεσθαι, βέλτιον  δ'   ᾤετο γάμῳ τὴν κόρην λαβεῖν.
15, 3, 52    θάνατος τοῦ παιδὸς ἐνομίζετο, δῆλον  δ'   ὡς ἀπολογίαν αὐτὰ πραγματευόμενος. Τά
15, 4, 53    ἐκεῖνον ἐσχηκυῖαν τὸν χρόνον, τῆς  δ'   ὠφελείας, εἰ καὶ ταύτην τις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007