Alphabétiquement     [«   »]
τοὐντεῦθεν 1
Τοὐντεῦθεν 1
Τοὺς 2
τοὺς 105
τούς 2
Τοῦτ 2
τοῦτ 9
Fréquences     [«    »]
94 αὐτῷ
98 περὶ
97 τὰ
105 τοὺς
106 τὰς
108 τῷ
111 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

τοὺς


Lv., Chap., Par.
15, 5, 54    τὸν θεόν, ἐπεξέλθετε δικαίαις ἀνδραγαθίαις  τοὺς   ἀδίκους μὲν πρὸς φιλίαν, ἀσπόνδους
15, 5, 54    ἔτι ζήτησις ὑμῖν, εἰ δεῖ  τοὺς   ἀδίκους τιμωρεῖσθαι, τοῦτο καὶ τοῦ
15, 5, 54    ἴστε μὲν δήπου καὶ πρὸς  τοὺς   ἄλλους ἅπαντας οὕτως ἀπίστως διακειμένων,
15, 7, 56    ὑποπεσόντων ἐχρῆτο. Φονεύει δὲ καὶ  τοὺς   ἀναγκαιοτάτους αὐτῷ φίλους Κοστόβαρον καὶ
15, 6, 55    συντέτακτο πέμπειν αὐτῷ τὸν Ἄραβα  τοὺς   ἀναληψομένους καὶ παραπέμψοντας ἱππέας ἐπὶ
15, 7, 56    πρῶτον ἔξαρνος γενέσθαι τὸ φωραθῆναι  τοὺς   ἄνδρας οὐκ ἀνυποτίμητον αὐτῷ πεπεισμένος
15, 10, 59    δικαιολογίαν ἰόντες. Ἀνέπειθον δὲ καὶ  τοὺς   ἀπόρους τῶν στρατιωτῶν καὶ δυσμενεῖς,
15, 5, 54    σπουδῆς ἀναλαβὼν αὐτοὺς ἦγεν ἐπὶ  τοὺς   Ἄραβας διαβὰς τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν
15, 5, 54    ἐννοηθήτω, διότι τοῦτ' αὐτὸ καὶ  τοὺς   Ἄραβας ἐξαπατᾷ μείζω τὰ γενόμενα
15, 5, 54    τούτων οὓς αὐτοὶ σεσώκαμεν, οὐδὲ  τοὺς   Ἄραβας ὁμολογήσαντας ἐντεύξεως καὶ χάριτος
15, 5, 54    παρελόμενον τῆς τριβῆς ἄγειν ἐπὶ  τοὺς   Ἄραβας· ὥρμητο δὲ καὶ τῷ
15, 11, 60    αὐτῷ προθύμως προευτρεπισμένων. (Ἀνελὼν δὲ  τοὺς   ἀρχαίους θεμελίους καὶ καταβαλόμενος ἑτέρους
15, 2, 51    οὐδὲν ἐνδεὲς αὐτῷ τῆς εἰς  τοὺς   ἀρχιερεῖς βασιλεῖς τιμῆς ἐξ
15, 7, 56    τῆς περιούσης εὐγενείας πρὸς μὲν  τοὺς   ἀσπασμοὺς ἀνέστενεν, τοῖς δὲ διηγήμασιν
15, 4, 53    καὶ τὴν τῶν Ἀράβων ἀξιοῦσα  τοὺς   βασιλεύοντας αὐτῶν ἀφελέσθαι. Τῷ δ'
15, 11, 60    τοῖς τριχώμασιν ἄμπελος διετέτατο χρυσῆ  τοὺς   βότρυας ἀπαιωρουμένους ἔχουσα, θαῦμα καὶ
15, 9, 58    κόρος δύναται μεδίμνους Ἀττικοὺς δέκα,  τοὺς   δ' εἰς αὐτὴν τὴν βασιλείαν
15, 1, 50    φρονοῦντες ἐν προαγωγῇ τούτους ἐποιεῖτο,  τοὺς   δὲ τὰ τῶν ἐναντίων ἑλομένους
15, 10, 59    καὶ δέος εἶκον οἷς ἠξίου,  τοὺς   δὲ φρονήματος μεταποιουμένους καὶ δυσχεραίνοντας
15, 9, 58    ὡμίλει δεξιῶς καὶ φιλανθρώπως καὶ  τοὺς   δυνάστας ἐθεράπευεν εὐκαιρίαις ὧν ἑκάστους
15, 8, 57    ἀσεβὲς δὲ ξενικοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἐξαλλάττειν  τοὺς   ἐθισμούς. Πάντων δὲ μᾶλλον ἐλύπει
15, 11, 60    τοὺς λίθους, ἐργάτας δὲ μυρίους  τοὺς   ἐμπειροτάτους ἐπιλεξάμενος καὶ ἱερεῦσιν τὸν
15, 9, 58    ἔστιν ἀναγκαῖον ἀποσαλεύειν τὰ πολλὰ  τοὺς   ἐμπόρους ἐπ' ἀγκύρας. Τοῦτο τὸ
15, 8, 57    ἀναχωρήσας εἰς τὸ βασίλειον ὀνομαστὶ  τοὺς   ἐν ταῖς αἰτίαις ἐκάλει. Προσπιπτόντων
15, 6, 55    διαβεβήκει δὲ καὶ τὸν Εὐφράτην  τοὺς   ἐν τῷ πέραν τιμῶντας αὐτὸν
15, 5, 54    ἐξιέναι πολέμου νόμῳ χωρήσαντες ἐπὶ  τοὺς   ἐναντίους ἐγχειρεῖν, καὶ εἰ δέοι
15, 7, 56    πλείους καὶ τῶν φίλων αὐτοῦ  τοὺς   ἐντιμοτάτους διέφθειρεν καὶ παρέσχεν ἅπασιν
15, 11, 60    τὰ περὶ τὰς στοὰς καὶ  τοὺς   ἔξω περιβόλους ἐπραγματεύετο καὶ ταῦτ'
15, 5, 54    χάρακι καὶ παρατηροῦντες εἰσόδου τε  τοὺς   ἐπαρκοῦντας καὶ ἐξόδου φυγεῖν βουλομένους
15, 8, 57    μέγιστα νικητήρια· καὶ διεσπούδαστο πάντας  τοὺς   ἐπισημοτάτους ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν ἅμιλλαν.
15, 8, 57    μὴ τύχοιεν παρηγορίας, καλέσας αὐτῶν  τοὺς   ἐπιφανεστάτους εἰς τὸ θέατρον παρήγαγεν
15, 10, 59    δεξιωσάμενος καὶ πάντας ἀπ' ἐκείνου  τοὺς   Ἐσσηνοὺς τιμῶν διετέλει. Ταῦτα μὲν
15, 6, 55    πρόσωπον ἀνελών, τίς εἰμι πρὸς  τοὺς   εὐεργέτας καὶ ποῖος φίλος ἐξετάζοις,
15, 1, 50    τῇ βασιλείᾳ κόσμον ἔτι καὶ  τοὺς   εὐπόρους ἀφαιρούμενος, καὶ συναγαγὼν πλῆθος
15, 5, 54    βασιλεὺς λόγῳ τε πείθων  τοὺς   ἡγεμόνας καὶ πειρώμενος ἀναλαμβάνειν αὐτῶν
15, 5, 54    τοῖς βαρβάροις, ταῦτα ἔπραξαν εἰς  τοὺς   ἡμετέρους πρέσβεις ἀποσφάξαντες αὐτούς, τῶν
15, 8, 57    τῇ πολυτελείᾳ, τοῦ δὲ κατὰ  τοὺς   Ἰουδαίους ἔθους ἀλλότρια· χρῆσίς τε
15, 11, 60    τῆς Ἰουδαίας ἐπίτροπος κελεύουσιν  τοὺς   Ἰουδαίους εἰς τὴν Ἀντωνίαν καταθέσθαι
15, 5, 54    Ἀθηνίωνος μὴ κακώσαντος Ἡρώδην καὶ  τοὺς   Ἰουδαίους. Οὗτος γὰρ ὢν στρατηγὸς
15, 7, 56    ἀπολυομένη τὸν γάμον οὐ κατὰ  τοὺς   Ἰουδαίων νόμους· ἀνδρὶ μὲν γὰρ
15, 5, 54    ἱεροὺς καὶ ἀσύλους εἶναι φαμένων  τοὺς   κήρυκας, ἡμῶν δὲ τὰ κάλλιστα
15, 11, 60    γὰρ εὐτρεπίσας ἁμάξας, αἳ βαστάσουσι  τοὺς   λίθους, ἐργάτας δὲ μυρίους τοὺς
15, 7, 56    ἀσφαλέστερον τῶν οἰκειοτάτων διατηρήσει. Τούτους  τοὺς   λόγους αὐτῆς οὐκ ἐπιεικῶς ἤνεγκαν,
15, 1, 50    τοῦτο χρόνῳ προύβη τοῦ θεοῦ  τοὺς   λόγους αὐτοῦ τελειώσαντος. (Ἐν δὲ
15, 3, 52    καὶ φιλοστοργίας. Ἐξειρωνευομένων δὲ γυναικείως  τοὺς   λόγους καὶ μάλιστα τῆς Ἀλεξάνδρας,
15, 5, 54    τοιούτους ποιούμενος εἰς τὸν ὄχλον  τοὺς   λόγους· (Οὐκ ἀγνοῶ μὲν, ἄνδρες,
15, 7, 56    εἰς αὐτὸν ἔφη γενέσθαι διὰ  τοὺς   λόγους, οὓς Σόαιμος αὐτῇ
15, 6, 55    πειθούσης μὲν Ὑρκανὸς διωθεῖτο  τοὺς   λόγους, φιλόνεικον δέ τι καὶ
15, 7, 56    τούτων τῶν φυλακτηρίων Ἀλεξάνδρα προσήνεγκεν  τοὺς   λόγους, ὡς δέον αὐτῇ καὶ
15, 11, 60    χιλίοις ἱερατικὰς ὠνησάμενος στολάς, καὶ  τοὺς   μὲν διδάξας οἰκοδόμους, ἑτέρους δὲ
15, 9, 58    ὧν ἐδεήθησαν, ὥστε γενέσθαι λογιζομένων  τοὺς   μὲν ἔξω τῆς ἀρχῆς δοθέντας
15, 4, 53    τιμωρούμενος, εἰ ἐνεδρεύουσα τοιούτοις ἐγχειροίη,  τοὺς   μὲν λόγους αὐτῆς διεκρούσατο, βουλὴν
15, 6, 55    γράψειεν, ἁπάσῃ προθυμίᾳ τὰ πρὸς  τοὺς   μονομάχους αὐτῷ συλλαβέσθαι τὸν Ἡρώδην.
15, 1, 50    τις συνεκκομισθῇ τοῖς τεθνεῶσι, καὶ  τοὺς   νεκροὺς ἠρεύνων, καὶ πᾶν τὸ
15, 3, 52    μεσημβρίας. Καὶ πρῶτον μὲν ἑώρων  τοὺς   νέοντας τῶν οἰκετῶν καὶ φίλων,
15, 11, 60    ὑπέβη. Καὶ τοῦτο μὲν κατὰ  τοὺς   Νέρωνος καιροὺς ἐπεγείρειν ἐγνώκειμεν. ᾠκοδομήθη
15, 7, 56    δὲ γυναικὶ κρίσιν ἀπεδίδου συναγαγὼν  τοὺς   οἰκειοτάτους αὐτῷ καὶ τὴν κατηγορίαν
15, 7, 56    δ' αὐτὴν καὶ τὰ περὶ  τοὺς   οἰκείους καὶ ταῦτα πάντα πρὸς
15, 11, 60    ἐν δὲ ταῖς νυξὶ γίνεσθαι  τοὺς   ὄμβρους, ὡς μὴ κωλυσιεργεῖν. Καὶ
15, 5, 54    τάς τε γὰρ προθυμίας εἰς  τοὺς   ὁμολογουμένους ἐχθροὺς ἐκδαπανήσαντες οἱ Ἰουδαῖοι
15, 3, 52    τῆς οὐδὲν προσηκούσης ἀρχῆς εἰς  τοὺς   ὄννως βασιλεῖς τοιαύτας ἐπιδείκνυσθαι παρανομίας.
15, 5, 54    ἐλπίδας; πῶς δ' ἂν καταπλαγείημεν  τοὺς   ὅταν μὲν ἐξ ἀληθείας ἀγωνίζωνται
15, 8, 57    ἤκουεν καὶ τῶν διεφθορότων τις  τοὺς   ὀφθαλμοὺς συνομωμοσμένος, οὐχ ὡς ἐνεργῆσαί
15, 10, 59    σχῆμα λαμβάνοντα καταμίγνυσθαι νύκτωρ εἰς  τοὺς   ὄχλους, καὶ πεῖραν αὐτῶν, ἣν
15, 8, 57    πρότερον ἐπὶ τὴν εὐσέβειαν ἦγεν  τοὺς   ὄχλους· πρῶτον μὲν γὰρ ἀγῶνα
15, 10, 59    τῆς Σεβαστῆς ἤδη πεπολισμένης ἔγνω  τοὺς   παῖδας αὐτοῦ πέμπειν εἰς Ῥώμην
15, 2, 51    δοκεῖν, ἀλλά τινος θεοῦ γενέσθαι  τοὺς   παῖδας. Ἐπραγματεύετο δὲ δι' ἑαυτοῦ
15, 10, 59    γὰρ ἐξεδέξατο μετὰ πάσης φιλανθρωπίας  τοὺς   παῖδας· καὶ δίδωσιν Ἡρώδῃ τὴν
15, 1, 50    τούτῳ τὸν Ἀντώνιον ἐδωρεῖτο καὶ  τοὺς   περὶ αὐτὸν φίλους. ἀπέκτεινε δὲ
15, 10, 59    ἐκποδὼν ἐποιεῖτο. συνέπειθεν δὲ καὶ  τοὺς   περὶ Πολλίωνα τὸν Φαρισαῖον καὶ
15, 3, 52    πάντας μὲν ἐτάραξεν, ὡς εἰκός,  τοὺς   περὶ τὸ βασίλειον, μάλιστα δὲ
15, 9, 58    σπουδῆς ἀναλαβὼν οὐχ ἥκιστα καὶ  τοὺς   πέριξ ἐν ταῖς αὐταῖς κακοπαθείαις
15, 9, 58    τῶν οὕτως ἀπολλυμένων ἀφῃρεῖτο καὶ  τοὺς   περιόντας εὐθυμίας, ἐπεὶ προσαρκεῖν ταῖς
15, 7, 56    νόσος, καὶ τῶν ὄχλων  τοὺς   πλείους καὶ τῶν φίλων αὐτοῦ
15, 5, 54    εἰκὸς ἐν τοῖς τοιούτοις οὐδὲ  τοὺς   πλεῖστον ἀνδραγαθίᾳ διενηνοχότας. Ἀλλ' ἐπειδὴ
15, 9, 58    ἣν ἐθεράπευεν Καίσαρα καὶ Ῥωμαίων  τοὺς   πλεῖστον δυναμένους, ἐκβαίνειν τῶν ἐθῶν
15, 10, 59    Σαμαίαν καὶ τῶν ἐκείνοις συνδιατριβόντων  τοὺς   πλείστους ὀμνύειν· οἱ δ' οὔτε
15, 10, 59    ἐξελίττονται. Τούτοις ἐπειδὴ τῶν εἰς  τοὺς   πλησίον κακουργημάτων ἐκωλύοντο, καὶ κατ'
15, 5, 54    γε πίστις ἔχουσα καὶ πρὸς  τοὺς   πολεμιωτάτους τόπον τοῖς γε φίλοις
15, 8, 57    μὲν τῶν συμμαχησάντων αὐτῷ κατὰ  τοὺς   πολέμους, πολλοὺς δὲ τῶν ὁμόρων
15, 10, 59    θεὸν εὐσέβειαν ἐπιείκειαν δὲ πρὸς  τοὺς   πολίτας· ἀλλ' οὐ γὰρ οἶδά
15, 11, 60    Ἡρώδης ταῦτ' εἶπεν, ἐξέπληξε δὲ  τοὺς   πολλοὺς λόγος παρὰ δόξαν
15, 9, 58    μεγαλόψυχον παρὰ δόξαν ἐπιδειξάμενος ἀντιμετέστησε  τοὺς   πολλούς, ὡς ἐξ ὑπαρχῆς δοκεῖν
15, 5, 54    δοκεῖν. Καὶ τῶν τε Ἰουδαίων  τοὺς   πρέσβεις, ἧκον γὰρ ἐπὶ τοῖς
15, 1, 50    αὐτὸν φίλους. ἀπέκτεινε δὲ τεσσαρακονταπέντε  τοὺς   πρώτους ἐκ τῆς αἱρέσεως Ἀντιγόνου
15, 3, 52    ὡς ἀπολωλότος εἶχον καταφυγεῖν ἐπὶ  τοὺς   Ῥωμαίους, οὐ μὴν ἔλαθεν αὐτῶν
15, 7, 56    τοῦ λόγου· τὰ γὰρ περὶ  τοὺς   Σάββα παῖδας ἐσπουδάσθη μὲν αὐτῷ
15, 7, 56    Καὶ πίστιν παρεῖχεν τοῦ λόγου  τοὺς   Σάββα παῖδας, ὅτι διασώζοιντο παρ'
15, 7, 56    εἰδὼς ἐν ὑπολήψει καὶ τιμῇ  τοὺς   Σάββα τῷ παντὶ πλήθει καὶ
15, 7, 56    διατρίβειν ἐμηνύθησαν, ἐκείνους τε καὶ  τοὺς   συγκαταιτιαθέντας ἀπέκτεινεν, ὥστ' εἶναι μηδὲν
15, 6, 55    αὐτόν τε Ὑρκανὸν δέχεσθαι καὶ  τοὺς   σὺν αὐτῷ πάντας καὶ Ἰουδαίων
15, 10, 59    κἀν ταῖς ὁδοιπορίαις ἦσαν οἱ  τοὺς   συνιόντας εἰς ταὐτὸν ἐπισκοποῦντες. ἤδη
15, 6, 55    ἐν ἔχθρᾳ Καίσαρος, αὐτοὺς ἔσεσθαι  τοὺς   τὴν ἀρχὴν ἀπολαμβάνοντας μόνους καὶ
15, 7, 56    ἀδελφῆς βασιλεὺς πέμψας εἰς  τοὺς   τόπους, ἐν οἷς διατρίβειν ἐμηνύθησαν,
15, 10, 59    γὰρ ἄνδρες ἐξ ἀπονοίας ζῶντες  τοὺς   τόπους, οἳ τὰ Δαμασκηνῶν ἐλῄζοντο,
15, 10, 59    συμπεριφέρεσθαι τοῖς ἐπιτηδεύμασιν πάντας ἐπεξῄει  τοὺς   τρόπους, τὸ δ' ἄλλο πλῆθος
15, 10, 59    ἐκεῖνον ἀσφαλῶς ἔχειν καὶ μὴ  τοὺς   υἱεῖς αὐτῆς κρατεῖν. Καίσαρα δ'
15, 9, 58    ὢν Ἡρώδῃ καὶ διασώσασθαι θέλων  τοὺς   ὑπ' αὐτῷ, πρώτοις μὲν ἔδωκεν
15, 5, 54    γένοιτο ἀσέβημα πρέσβεις ἀποκτεῖναι  τοὺς   ὑπὲρ τοῦ δικαίου διαλεγομένους; πῶς
15, 5, 54    κατ' ἀλήθειαν ἐξαγγελλόντων αὐτοῖς ὅσοι  τοὺς   ὑπὲρ τῶν γεγονότων λόγους τῷ
15, 10, 59    καταβοὴν ἐποιήσαντο θράσει τοῦ μηδὲ  τοὺς   ὑπὸ Ἀγρίππα παραδοθέντας ἐν τιμωρίᾳ
15, 7, 56    ὡς μὴ διαπίπτειν ἐξ αὐτῆς  τοὺς   ὑπόχρεως τῶν πολιτῶν τἀναντία
15, 6, 55    ὑπὲρ δύναμιν αὐτόν τε καὶ  τοὺς   φίλους καὶ πᾶσαν ἐμφαίνων μεγαλοψυχίαν.
15, 4, 53    οὖν ἐν ὑστέρῳ. (Περὶ δὲ  τοὺς   φόρους, οὓς ἔδει τελεῖν τῆς
15, 7, 56    ὥστ' ἤδη διὰ θεραπείας εἶχεν  τοὺς   φρουροὺς καὶ μᾶλλον τὸν Σόαιμον,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007