Alphabétiquement     [«   »]
ὥρας 2
ὡρμημένος 1
ὥρμητο 1
ὡς 111
ὥσπερ 2
ὥστ 8
ὥστε 7
Fréquences     [«    »]
106 τὰς
105 τοὺς
108 τῷ
111 ὡς
126 τοῖς
133 τε
136 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

ὡς


Lv., Chap., Par.
15, 9, 58    ἠνέσχοντο τῶν τοιούτων ἀπηγορευμένων ἡμῖν  ὡς   ἀγάλματα καὶ τύπους μεμορφωμένους τιμᾶν
15, 6, 55    τὰ ἐναντία προσδοκήσασιν ἔκπληξιν παρέσχεν  ὡς   ἀεὶ τὸ λαμπρότερον ἐκ τῶν
15, 6, 55    πάθος δὲ λεληθὸς ἐφηδομένων εἶχον  ὡς   ἀμείνονος τευξόμενοι τῆς μεταβολῆς. Αὐτός
15, 8, 57    τῇ μείζονι, τὸ δ' εὐπρεπὲς  ὡς   ἂν ἐκ τοῦ φιλοκαλεῖν καὶ
15, 10, 59    τὴν ἐξεργασίαν τῶν τοιούτων ἐπιτηδευμάτων  ὡς   ἂν λυομένης αὐτοῖς τῆς εὐσεβείας
15, 10, 59    ἐν τῇ βασιλείᾳ, πρόφασιν μὲν  ὡς   ἀναλάβοιεν ἐκ τῆς ἀφορίας, τὸ
15, 7, 56    ἀφορμῆς ἐγγενομένης· κατακλινόμενος βασιλεὺς  ὡς   ἀναπαύσασθαι μεσημβρίας οὔσης ἐκάλει τὴν
15, 3, 52    ἐν ἔχθει τὸν Ἡρώδην ἐχόντων,  ὡς   Ἀντώνιος αἰκισάμενος αὐτὸν ἀποκτείνειεν.
15, 3, 52    διαχρήσασθαι προσέταξεν καὶ τὴν Ἀλεξάνδραν  ὡς   ἁπάντων παραιτίαν δήσας ἐφύλαττεν. ~(Ἐν
15, 9, 58    εὐστοχηθείσης εἰς εὐφορίαν τῆς χάριτος,  ὡς   ἅπασιν ἱκανὰ τὰ περὶ τὰς
15, 7, 56    πατέρα καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτῆς  ὡς   ἀπεκτόνοι. Χαλεπῶς δ' ἐκείνου τὴν
15, 11, 60    ἐνδεδομημένους καὶ ξεστοῦ παντὸς ὄντος,  ὡς   ἄπιστα τοῖς οὐκ εἰδόσιν καὶ
15, 3, 52    τῆς περὶ τὴν γυναῖκα φιλοστοργίας,  ὡς   ἀπολογεῖσθαι περὶ ὧν ἔδοξεν ἀκούσας
15, 3, 52    τοῦ παιδὸς ἐνομίζετο, δῆλον δ'  ὡς   ἀπολογίαν αὐτὰ πραγματευόμενος. Τά γε
15, 3, 52    μὲν ἐκείνης τῆς ὁρμῆς, ἣν  ὡς   ἀπολωλότος εἶχον καταφυγεῖν ἐπὶ τοὺς
15, 9, 58    τὸ μὲν ἥμισυ προβέβλητο κυματωγαῖς,  ὡς   ἀπομάχεσθαι περικλώμενον ἐκεῖ τὸν κλύδωνα·
15, 2, 51    Ἰουδαίων. Οὗτοι τὸν Ὑρκανὸν ἐτίμων  ὡς   ἀρχιερέα καὶ βασιλέα καὶ πᾶν
15, 9, 58    ἀκοῆς τὸν Ἡρώδη κεκινῆσθαι συνέβαινεν,  ὡς   δὲ καὶ θεασάμενον τῆς
15, 6, 55    πρὸς μηδὲν ἐνδεήσειν ὧν ἠξίου.  ὡς   δὲ καὶ ταύτην Ἡρώδης ἐδέξατο
15, 10, 59    τὸ μὲν σύμπαν οὐκ εἶπεν·  ὡς   δὲ σιωπῶντος αὐτοῦ, μόνον εἰ
15, 7, 56    φυλακτηρίων Ἀλεξάνδρα προσήνεγκεν τοὺς λόγους,  ὡς   δέον αὐτῇ καὶ τοῖς ἐξ
15, 10, 59    τήν τε χώραν Ἡρώδῃ προσένειμεν,  ὡς   διὰ τῆς ἐπιμελείας τῆς ἐκείνου
15, 5, 54    πρῶτον μὲν ὑπὲρ τοῦ πολεμεῖν  ὡς   δικαίως αὐτὸ ποιοῦμεν ἐπιδεῖξαι, διὰ
15, 7, 56    ἀνελὼν τὸν εἰληφότα πρότερον αὐτήν,  ὡς   ἐδηλώσαμεν. Κοστόβαρος δὲ τούτων τυχὼν
15, 2, 51    ἐν δεξιαῖς διελύοντο πάσης ὑποψίας,  ὡς   ἐδόκουν, ἐξῃρημένης. ~(Ὁ δὲ βασιλεὺς
15, 10, 59    πράγματα τότε καὶ μετ' αἰτίας,  ὡς   ἐδόκουν, εὐλογωτέρας· γὰρ Ζηνόδωρος
15, 10, 59    τῆς βασιλείας πρόσοδον ἑκατὸν ταλάντων,  ὡς   εἰ καί τι πάσχοι, τὰ
15, 2, 51    τοῦ δύνασθαι ποριζόμενον. Ἀντέγραψεν οὖν  ὡς,   εἰ μόνον ἐξέλθοι τῆς χώρας
15, 11, 60    αὐτῷ τὸ τῆς στοᾶς ἀνέστηκεν,  ὡς   εἴ τις ἀπ' ἄκρου τοῦ
15, 2, 51    Ἰουδαίαν ἐλθὼν ἐπί τινας χρείας  ὡς   εἶδεν τὸν Ἀριστόβουλον, ἠγάσθη τε
15, 3, 52    Αἴσωπος οἰκέτης αὐτῆς ἀπαγγέλλει προπεσὼν  ὡς   εἰδότι φράσαι. Πυθόμενος δὲ Σαββίων,
15, 6, 55    περὶ τὸν Ἡρώδην οὕτως χωρήσειεν,  ὡς   εἰκὸς ἐν ἔχθρᾳ Καίσαρος, αὐτοὺς
15, 6, 55    αὐτὸν φρονήματος, οὔτ' εἰς ἱκεσίαν,  ὡς   εἰκὸς ἐπὶ τοιούτοις, τραπόμενος οὔτε
15, 5, 54    ἄλλους ἅπαντας οὕτως ἀπίστως διακειμένων,  ὡς   εἰκὸς ἔχειν τὸ βάρβαρον καὶ
15, 7, 56    καὶ τῶν τριχῶν, πολλὴ μέν,  ὡς   εἰκός, καὶ παρὰ τῶν ἄλλων
15, 3, 52    μὲν Ἰώσηπος. Αἱ δὲ γυναῖκες,  ὡς   εἰκός, οὐ τὸ φιλόστοργον τῆς
15, 7, 56    ἐλπίδας εὐτυχήκει καταπεπλευκὼς πρώτῃ μέν,  ὡς   εἰκός, τῇ γυναικὶ περὶ τούτων
15, 3, 52    δὲ φήμη πάντας μὲν ἐτάραξεν,  ὡς   εἰκός, τοὺς περὶ τὸ βασίλειον,
15, 9, 58    κολωνὸς εἰς ὕψος ἀνιὼν χειροποίητον,  ὡς   εἶναι μαστοειδὴς τὴν περιφοράν, διείληπται
15, 3, 52    καὶ τεχνάζεται τοιάδε· δύο λάρνακας  ὡς   εἰς ἐκκομιδὴν νεκρῶν παρασκευασαμένη ταύταις
15, 7, 56    εἰς τὸ Καίσαρι ἀπαντᾶν κατέλιπεν  ὡς   εἶχεν τὰ περὶ τὴν οἰκίαν.
15, 9, 58    χρυσοῦ καὶ λίθων καὶ περιαλειμμάτων  ὡς   ἕΚαστον αὐτῶν κλισίας μὲν ἔχειν
15, 11, 60    ἀρχιερεῖς ᾠκοδόμησαν καὶ βᾶριν ἐκάλεσαν,  ὡς   ἐκεῖ τὴν ἱερατικὴν αὐτοῖς ἀποκεῖσθαι
15, 3, 52    ποιησάμενος, πολὺν δὲ συγκαταθάπτων κόσμον,  ὡς   ἐκπλῆξαι τὸ λυπηρὸν τῆς ἐν
15, 11, 60    Καίτοι τοῦτον ἐγένετο τὸν τρόπον,  ὡς   ἐλάττω μὲν ἐμοὶ τὸν ἀπ'
15, 3, 52    εἰς αὐτὸν ἀφιέντες εὐχαῖς μεμιγμένας,  ὡς   ἐμφανῆ γενέσθαι τὴν εὔνοιαν τῶν
15, 3, 52    ἐπέχοντος βαροῦντες ἀεὶ καὶ βαπτίζοντες  ὡς   ἐν παιδιᾷ νηχόμενον οὐκ ἀνῆκαν,
15, 3, 52    πρὸς αὐτὴν ἀνωμολογεῖτο καὶ τέλος,  ὡς   ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς φιλεῖ, προύπιπτον
15, 6, 55    ἄνδρα. (Ταῦτα δὲ γράφομεν ἡμεῖς,  ὡς   ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν τοῖς τοῦ
15, 8, 57    τις τοὺς ὀφθαλμοὺς συνομωμοσμένος, οὐχ  ὡς   ἐνεργῆσαί τι καὶ δρᾶν εἰς
15, 9, 58    δόξαν ἐπιδειξάμενος ἀντιμετέστησε τοὺς πολλούς,  ὡς   ἐξ ὑπαρχῆς δοκεῖν οὐχ οἷον
15, 6, 55    πρᾶξαι κατὰ τὴν αὐτοῦ δύναμιν,  ὡς   ἐπ' ἐκείνῳ γενήσεται τὰ πράγματα,
15, 10, 59    Καίσαρα δ' ἐπὶ θάλατταν προπέμψας  ὡς   ἐπανῆκεν, ἐν τῇ Ζηνοδώρου περικαλλέστατον
15, 5, 54    δικαίων ποιεῖν ἐθέλοντος εἶχεν μὲν  ὡς   ἐπεξελευσόμενος, προθεσμίᾳ δὲ ἐχρήσατο τῷ
15, 7, 56    καὶ ταῦτα πάντα πρὸς ἐκεῖνον  ὡς   ἐπεπόνθει λέγειν ἠξίου, καὶ πέρας
15, 3, 52    ἐπιδείκνυσθαι παρανομίας. Τούτοις ἀναπειθόμενος Ἀντώνιος  ὡς   ἐπὶ Λαοδικείας ἐστάλη, πέμπει κελεύων
15, 11, 60    καὶ δι' εὐνοίας οἱ πάντων  ὡς   ἔπος εἰπεῖν κρατοῦντες Ῥωμαῖοι, πειράσομαι
15, 5, 54    ὑποστρέψας Ἡρώδης συνεῖχεν τὸ στρατιωτικὸν  ὡς   εὐθὺς εἰς τὴν Ἀραβίαν ἐμβαλῶν,
15, 8, 57    τὴν πλησίον κατεμέριζεν τοῖς οἰκήτορσιν,  ὡς   εὐθὺς ἐν εὐδαιμονίᾳ συνιόντας οἰκεῖν,
15, 6, 55    τραπόμενος οὔτε δέησίν τινα προτείνων  ὡς   ἐφ' ἡμαρτημένοις, ἀποδοὺς δὲ τὸν
15, 5, 54    Ἄραψιν· ἀντιστάντες γὰρ εἰς ὀλίγον  ὡς   ἑώρων ἀμάχους ὄντας καὶ μεστοὺς
15, 7, 56    τὴν Μαριάμμην προστάξαι τοῖς ὑπηρέταις  ὡς   ζῶσαν ἔτι καὶ δυναμένην ὑπακούειν.
15, 5, 54    οὐ πολεμίους ὄντας, ἀλλὰ φίλους.  ὡς   γε πίστις ἔχουσα καὶ
15, 7, 56    πλείονος παρρησίας εἰς λόγους ἦλθεν  ὡς   ἤδη φίλος καὶ μεγίστων ἠξιώθη·
15, 8, 57    διαλαμβάνων φυλακαῖς τὸ πᾶν ἔθνος,  ὡς   ἥκιστα μὲν ἀπ' ἐξουσίας εἰς
15, 5, 54    κατὰ θεοῦ γνώμην πέπρακται, δῆλον  ὡς   καὶ πέπαυται κατὰ τὴν ἐκείνου
15, 7, 56    τοῦ βασιλέως ἔχοντος μὲν οὕτως,  ὡς   καὶ πρότερον ἐδηλώσαμεν· οὐ γὰρ
15, 3, 52    τὴν ἀρχιερωσύνην Ἀνάνηλον ὄντα μέν,  ὡς   καὶ πρότερον εἴπομεν, οὐκ ἐπιχώριον,
15, 6, 55    τοιούτου τέλους. (Ὁ δὲ Ἡρώδης  ὡς   καὶ τὸν Ὑρκανὸν ἐκποδὼν ἐποιήσατο,
15, 5, 54    ἀλλ' ἐκ τῆς περὶ ἡμᾶς  ὡς   κάμνοντας ἤδη τοῖς κακοῖς ἐλπίδος,
15, 1, 50    ~(Σόσσιος μὲν οὖν καὶ Ἡρώδης  ὡς   κατὰ κράτος ἔλαβον Ἱεροσόλυμα καὶ
15, 9, 58    ὠνὴν καὶ τὸν ἔκπλουν συνήργησεν,  ὡς   μέγα μέρος τὸ πᾶν
15, 4, 53    φανουμένης. Ἐξ ὧν οὐκ ἄδηλον,  ὡς   μεγάλων καὶ ἀπαύστων κακῶν ἀναπλησθήσεται
15, 8, 57    διαχέαντος, οἱ μὲν πλείους εἶχον  ὡς   μεταβεβλῆσθαι καὶ μὴ χαλεπαίνειν ἔτι,
15, 7, 56    ἀναφράττειν καὶ φρουρεῖν τὴν πόλιν,  ὡς   μὴ διαπίπτειν ἐξ αὐτῆς τοὺς
15, 10, 59    Ταύτης ἐμπεριεχομένης τῇ δωρεᾷ Καίσαρος  ὡς   μὴ δικαίως ἀφαιρούμενοι διημφισβήτουν, πολλάκις
15, 11, 60    ταῖς νυξὶ γίνεσθαι τοὺς ὄμβρους,  ὡς   μὴ κωλυσιεργεῖν. Καὶ τοῦτον τὸν
15, 4, 53    ὅλον ἡττᾶσθαι συνέβαινεν τῆς γυναικός,  ὡς   μὴ μόνον ἐκ τῆς ὁμιλίας,
15, 5, 54    ἔφευγον. Ἦν δὲ φόνος ἐγκλινάντων,  ὡς   μὴ μόνον ὑπὸ τῶν πολεμίων
15, 8, 57    διέγνω πάντοθεν περιειληφέναι τὸ πλῆθος,  ὡς   μὴ νεωτεριζόντων φανερὰν γενέσθαι τὴν
15, 4, 53    ἱεροῦ τινος οὕτως ἀσύλου δόξαντος,  ὡς   μὴ περιαιρεθῆναι τὸν ἐν αὐτῷ
15, 6, 55    καὶ τῶν Ἀντωνίῳ συνήθων Ἀλέξανδρον  ὡς   μηδὲν ἀνήκεστον παθεῖν, ἀλλὰ τούτου
15, 10, 59    ἦν τῆς λῃστείας τρόπος,  ὡς   μηδὲν ἀνομίας ἐν τούτῳ λελεῖφθαι.
15, 6, 55    διερχομένοις τὴν τῶν ἐπειγόντων χορηγίαν,  ὡς   μήτε οἴνου μήτε ὕδατος,
15, 6, 55    τῷ πέραν τιμῶντας αὐτὸν καταλιπὼν  ὡς   ὅλος ἐπ' ἐκείνῳ γενησόμενος· ἐγχειρεῖν
15, 5, 54    γενόμενα τῆς ἀληθείας ὑπειληφότας, ἔπειτα  ὡς   οὐ καλὸν ἐκείνοις τε τόλμης
15, 5, 54    βασιλεὺς ἀποχρήσασθαι, καὶ προειπών,  ὡς   οὐ λελείψεται τῆς ἐκείνων ἀρετῆς,
15, 7, 56    ἐβασάνιζεν ὑπὲρ τοῦ φαρμάκου γινώσκων,  ὡς   οὐ χωρὶς ἐκείνου τι δυνατὸν
15, 3, 52    ἐντολὴν εἰπεῖν, πίστιν αὐτὰ ποιούμενος  ὡς   οὐδὲ χωρὶς ἐκείνης ζῆν δύναται
15, 2, 51    ἅμα καὶ τὰς τιμὰς λέγοντες,  ὡς   οὐδὲν ἐνδεὲς αὐτῷ τῆς εἰς
15, 2, 51    παρὰ τὸν Ἀντώνιον, ἰσχύοντα μὲν  ὡς   οὐκ ἄλλος ἐν τῷ τότε
15, 11, 60    τὰς δαπάνας τῶν πρὶν ὑπερβαλλόμενος,  ὡς   οὐκ ἄλλος τις δοκεῖ ἐπικεκοσμηκέναι
15, 5, 54    σεισθεῖσα γῆ τῶν Ἰουδαίων,  ὡς   οὐκ ἄλλοτε ἐδόκει, τῶν ἐν
15, 8, 57    ὑπηρετῶν αὐτόφωροι λαμβανόμενοι τὸ μὲν  ὡς   οὐκ ἂν διαφύγοιεν ᾔδεσαν, ἐπεκόσμησαν
15, 3, 52    δεδοικὼς καὶ τὴν Κλεοπάτρας δυσμένειαν,  ὡς   οὐκ ἀνῆκεν ἐξεργαζομένη κακῶς αὐτῷ
15, 4, 53    οἱ φίλοι, πρῶτον μὲν διδάσκοντες,  ὡς   οὐκ ἄξιον μείζω πράττοντα κινδύνων
15, 10, 59    αὐτὸν Ζηνοδώρου καὶ παρασχόντος ὅρκους,  ὡς   οὐκ ἐγκαταλείψει μὴ πάντα τρόπον
15, 3, 52    πάσης ἑστίας οἰκειουμένης τὴν συμφορὰν  ὡς   οὐκ ἐπ' ἀλλοτρίῳ γενομένην. Ἀλεξάνδρα
15, 9, 58    καὶ παντάπασιν ἐξαναλωθέντων τῶν βοσκημάτων,  ὡς   οὔτε ἐρίων εἶναι χρῆσιν οὔτε
15, 7, 56    ἄχθεσθαι μᾶλλον συγχαίρειν ἐνέφαινεν,  ὡς   οὐχ ὕποπτα μόνον ἀλλὰ καὶ
15, 7, 56    τὸν οἰνοχόον εἰσπέμπει κελεύουσα λέγειν,  ὡς   πείθοι Μαριάμμη φίλτρον αὐτῇ συγκατασκευάσαι
15, 7, 56    δρᾶν τι κατὰ τῆς γυναικὸς  ὡς   πεπιστευκὼς ἀπεθάρρει, χεῖρον μέντοι πρὸς
15, 11, 60    ταπεινότατον, ὑψηλότατον δὲ τὸ μεσαίτατον,  ὡς   περίοπτον ἐκ πολλῶν σταδίων εἶναι
15, 1, 50    ὀνειδίζων Ὑρκανῷ καὶ τοῖς δικάζουσιν,  ὡς   περισωθεὶς Ἡρώδης ἅπαντας αὐτοὺς ἐπεξελεύσεται·
15, 6, 55    βίου χρησαμένῳ, τὸ δυσχερέστατον δέ,  ὡς   προειρήκαμεν, ἐν γήρᾳ τέλους οὐκ
15, 11, 60    καὶ τὸ ὕψος τετραγώνου γεγενημένης,  ὡς   τὰ μὲν μεγέθη τῶν λίθων
15, 5, 54    ἀκουσομένων ἐχαρίζοντο μεῖζον ἐπῄει φρονεῖν,  ὡς   τῆς τε χώρας ἀνατετραμμένης τοῖς
15, 8, 57    ἐρυμνότητα κατασκευαζόμενος καὶ μέγεθος οὐχ  ὡς   τὸ πρῶτον ἀλλ' ὥστε μηδὲν
15, 9, 58    μία δ' ἐγκαρσία πάσας ὑπέζωκεν,  ὡς   τούς τε ὄμβρους εὐμαρῶς καὶ
15, 7, 56    τὴν ἐκείνης δυσχέρειαν ἐπέβλεπεν ἀλλ'  ὡς   ὑπὸ φρονήματος τὴν ἁμαρτίαν καὶ
15, 7, 56    ἐκεῖνο κατατεθῆναι τὸ χωρίον, ἀλλ'  ὡς   φρουρᾷ μηθενὸς μήτε τῶν ἄλλων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007