Alphabétiquement     [«   »]
αὐτοχειρίᾳ 1
αὐτῷ 94
αὑτῷ 1
αὐτῶν 32
αὑτῶν 1
αὐχμοὶ 1
ἀφ 2
Fréquences     [«    »]
32 ἀλλὰ
30 παρὰ
30 ὑπὸ
32 αὐτῶν
32 ἐπ
33 Ἡρώδου
33 παρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

αὐτῶν


Lv., Chap., Par.
15, 8, 57    φυλάττειν θνήσκειν πρὸ  αὐτῶν   ἄξιον. Τοιαῦτα μὲν ἐκεῖνοι τῇ
15, 9, 58    τοῖς ναυτίλοις, τὸ δὲ πρὸ  αὐτῶν   ἀπόβασις πλατεῖα κύκλῳ περιεστεφάνωκεν τὸν
15, 4, 53    τῶν Ἀράβων ἀξιοῦσα τοὺς βασιλεύοντας  αὐτῶν   ἀφελέσθαι. Τῷ δ' Ἀντωνίῳ τὸ
15, 11, 60    μέγεθος τῆς ἐπιβολῆς. Οὕτως δ'  αὐτῶν   διακειμένων παρεθάρρυνεν βασιλεύς, οὐ
15, 5, 54    τοῖς οἰκείοις ὅπλοις· πεντακισχίλιοι γοῦν  αὐτῶν   ἐγένοντο νεκροί. Τὸ δ' ἄλλο
15, 2, 51    ἀρχιερεῖς βασιλεῖς τιμῆς ἐξ  αὐτῶν   εἴη, καὶ τὸ μεῖζον, ὅτι
15, 7, 56    νομίζουσιν. Ὑρκανοῦ δὲ τὴν πολιτείαν  αὐτῶν   εἰς τὰ Ἰουδαίων ἔθη καὶ
15, 5, 54    τὸ ζῆν ποιούμενοι, καὶ πίπτουσιν  αὐτῶν   ἐν τῇ προτέρᾳ μάχῃ περὶ
15, 11, 60    τὴν ἱερὰν στολὴν ὑπὸ τὴν  αὐτῶν   ἐξουσίαν ἔχειν, ἔγραψεν περὶ τούτων
15, 8, 57    μὴ χαλεπαίνειν ἔτι, τινὲς δ'  αὐτῶν   ἐπέμενον τῇ δυσχερείᾳ τῶν οὐκ
15, 8, 57    ἐγένετο τιμωρία πανοικὶ τὴν προπέτειαν  αὐτῶν   ἐπεξιόντος, δ' ἐπιμονὴ τοῦ
15, 7, 56    γὰρ ἀμείψασθαι δεόντως τὸν πάντων  αὐτῶν   εὐεργέτην. Τοιαῦτα μεταξὺ καθυποκρινομένης ἀσχημόνως
15, 6, 55    οὔτε δίκαιον οὔτ' εὐσεβὲς ἐξ  αὐτῶν   εὕρατο τοιούτου τέλους. (Ὁ δὲ
15, 3, 52    τοὺς Ῥωμαίους, οὐ μὴν ἔλαθεν  αὐτῶν   προαίρεσις, ἀλλ' ἐπεὶ παραπέμψας
15, 10, 59    εἰς τοὺς ὄχλους, καὶ πεῖραν  αὐτῶν,   ἣν ἔχουσιν ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς,
15, 10, 59    τὸν νοῦν προσεῖχεν ἐλπίδι λειπόμενος  αὐτῶν   Ἡρώδης, κατὰ μικρὸν δὲ ἀρθεὶς
15, 7, 56    γὰρ ἄνωθεν ἦσαν, εἷς δ'  αὐτῶν   καὶ ἀνεψιὸς τοῦ βασιλέως Ἀχίαβος.
15, 8, 57    ἔθους ἀλλότρια· χρῆσίς τε γὰρ  αὐτῶν   καὶ θεαμάτων τοιούτων ἐπίδειξις οὐ
15, 6, 55    καὶ τὸν Ἰτουραῖον Σόαιμον ἐπ'  αὐτῶν   καταλιπών, πιστοτάτους μὲν ἐξ ἀρχῆς
15, 10, 59    ὁδηγῶν ἐμπειρίᾳ τούς τε πονηρευομένους  αὐτῶν   κατέπαυσεν καὶ τοῖς πέριξ ἀδεῆ
15, 9, 58    λίθων καὶ περιαλειμμάτων ὡς ἕΚαστον  αὐτῶν   κλισίας μὲν ἔχειν παμπόλλους ἄνδρας
15, 11, 60    ἐλάττω μὲν ἐμοὶ τὸν ἀπ'  αὐτῶν   κόσμον, πλείω δὲ ὑμῖν τὴν
15, 11, 60    θεμελίους καὶ καταβαλόμενος ἑτέρους ἐπ'  αὐτῶν   ναὸν ἤγειρεν μήκει μὲν ἑκατὸν
15, 5, 54    προθυμίας ἐχώρουν ἐπὶ τὸ στρατιωτικὸν  αὐτῶν.   Οἱ δ' οὔτε τὴν ἔφοδον
15, 6, 55    τὴν Ἡρώδου παρανομίαν εἰς τὸν  αὐτῶν   οἶκον, ἀλλὰ προλαβεῖν ἀσφαλείᾳ τὰς
15, 10, 59    καταστροφῇ τοῦ βίου τῆς ἀντ'  αὐτῶν   ὀργῆς ἀπομνημονευομένης. τούτοις αὐτίκα μὲν
15, 5, 54    τοὺς ἡγεμόνας καὶ πειρώμενος ἀναλαμβάνειν  αὐτῶν   πεπτωκότα τὰ φρονήματα. Προδιακινήσας δὲ
15, 9, 58    γὰρ ὅσοις οἷόν τε δι'  αὐτῶν   τὰ περὶ τὰς τροφὰς ἐκπονεῖν
15, 8, 57    τὴν φύσιν ἐστὶν σπανιώτερα· Τούτων  αὐτῶν   τε πρὸς ἄλληλα συμπλοκαὶ καὶ
15, 5, 54    μάχην ἰέναι βουλόμενον θρασύτερον ἐπεχείρησεν  αὐτῶν   τὸν χάρακα διασπᾶν καὶ τοῦ
15, 8, 57    εἰ μὴ τύχοιεν παρηγορίας, καλέσας  αὐτῶν   τοὺς ἐπιφανεστάτους εἰς τὸ θέατρον
15, 11, 60    κίονας δὲ ἐνυφασμένους. Καθύπερθε δ'  αὐτῶν   ὑπὸ τοῖς τριχώμασιν ἄμπελος διετέτατο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007