Alphabétiquement     [«   »]
τέχνης 1
τέως 1
Τῇ 1
τῇ 81
Τὴν 3
τὴν 367
τήν 9
Fréquences     [«    »]
71 αὐτὸν
76 ἦν
70 οὐ
81 τῇ
87 οὐκ
93 κατὰ
94 αὐτῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

τῇ


Lv., Chap., Par.
15, 7, 56    ἐκείνης ἀφῃρέθη. Προσέθηκεν δὲ καὶ  τῇ   βασιλείᾳ Γάδαρα καὶ Ἵππον καὶ
15, 2, 51    Ἀλεξάνδραν, κρύφα τε ἐπιβουλεῦσαι λέγων  τῇ   βασιλείᾳ καὶ διὰ τῆς Κλεοπάτρας
15, 3, 52    εὔνοιαν τὴν παρ' αὐτοῦ προσειληφὼς  τῇ   βασιλείᾳ καὶ τοῖς πράγμασιν. Καὶ
15, 7, 56    γε ἄλλον χρόνον αὐτῷ καὶ  τῇ   βασιλείᾳ καταπροδοῦναι τὰς ἐντολάς, εἰ
15, 1, 50    Ἱεροσολύμων πάντα συνεφόρει τὸν ἐν  τῇ   βασιλείᾳ κόσμον ἔτι καὶ τοὺς
15, 2, 51    αὐτῇ τιμῆς καὶ ταραχὰς ἐπὶ  τῇ   βασιλείᾳ πραγματεύοιτο, πολλὰ πονήσαντος αὐτοῦ
15, 3, 52    τῆς διοικήσεως ὢν τῶν ἐν  τῇ   βασιλείᾳ πραγμάτων καὶ διὰ τοῦτο
15, 10, 59    ἀφῆκε τῶν φόρων τοῖς ἐν  τῇ   βασιλείᾳ, πρόφασιν μὲν ὡς ἀναλάβοιεν
15, 9, 58    ἠλπίκει τὰς μὲν ἐν αὐτῇ  τῇ   βασιλείᾳ ταραχὰς οὐδ' ὁπωσοῦν δι'
15, 7, 56    ἐφάνη. ~(Τότε μέντοι γενόμενος ἐν  τῇ   βασιλείᾳ τεταραγμένην αὐτῷ τὴν οἰκίαν
15, 7, 56    εἰς ἕν τι τῶν ἐν  τῇ   βασιλείᾳ φρουρίων. Ἐσπουδάσθη δὲ ταῖς
15, 6, 55    μὲν αὐτὸν ἐν Πτολεμαίδι πάσῃ  τῇ   βασιλικῇ θεραπείᾳ, παρέσχεν δὲ καὶ
15, 9, 58    ἀντικατάλλαγμα δὲ φαίνεσθαι τὴν ἐν  τῇ   βοηθείᾳ τῶν δεινοτάτων φιλοτιμίαν. Εὔκλεια
15, 8, 57    ἀποκληρώσας χωρίον συνέκτισεν ἐπί τε  τῇ   Γαλιλαίᾳ Γάβα καλούμενον καὶ τῇ
15, 7, 56    πράξας ὑποστρέψειεν Ἡρώδης, μηδὲν ὅτι  τῇ   γυναικὶ δυνήσεσθαι βουλομένῃ γε ἀντειπεῖν·
15, 7, 56    καταπεπλευκὼς πρώτῃ μέν, ὡς εἰκός,  τῇ   γυναικὶ περὶ τούτων εὐηγγελίζετο, μόνην
15, 5, 54    τετρακισχίλιοι τὸ πλῆθος οὕτως ἑάλωσαν,  τῇ   δ' ἕκτῃ πάντες οἱ λοιποὶ
15, 7, 56    Σόαιμον εὐθὺς ἐκέλευσεν ἀποκτεῖναι συλλαβόντας·  τῇ   δὲ γυναικὶ κρίσιν ἀπεδίδου συναγαγὼν
15, 9, 58    ἔνδον ἔχοντι καὶ δευτέρους ὑφόρμους,  τῇ   δὲ δομήσει περίβλεπτον, ὅτι μηδ'
15, 7, 56    πρότερον ἐπεξελθεῖν αὐτοὺς δυσμενεῖς γενομένους  τῇ   διαθέσει, τότε δὲ διὰ τὸ
15, 10, 59    τῆς Ἡρώδου βασιλείας, προσθήσειν δὲ  τῇ   διοικήσει τῇ Καίσαρος. Τούτοις ἀναπεισθέντες
15, 8, 57    ἔτι, τινὲς δ' αὐτῶν ἐπέμενον  τῇ   δυσχερείᾳ τῶν οὐκ ἐξ ἔθους
15, 10, 59    ἀποδόσθαι ταλάντων πεντήκοντα. Ταύτης ἐμπεριεχομένης  τῇ   δωρεᾷ Καίσαρος ὡς μὴ δικαίως
15, 10, 59    θάλατταν προπέμψας ὡς ἐπανῆκεν, ἐν  τῇ   Ζηνοδώρου περικαλλέστατον αὐτῷ ναὸν ἐγείρει
15, 9, 58    ἐποιεῖτο. (Κατιδὼν δὲ καὶ πρὸς  τῇ   θαλάττῃ χωρίον ἐπιτηδειότατον δέξασθαι πόλιν,
15, 7, 56    αἰτίας εἶχεν, ἐκπηδήσασα καὶ λοιδορουμένη  τῇ   θυγατρὶ πάντων ἀκουόντων ἐβόα κακὴν
15, 10, 59    βασιλείας, προσθήσειν δὲ τῇ διοικήσει  τῇ   Καίσαρος. Τούτοις ἀναπεισθέντες οἱ Γαδαρεῖς
15, 6, 55    κρίσιν ἐξάγων Ἀντώνιον Καίσαρος ἐν  τῇ   κατ' Ἄκτιον μάχῃ νενικηκότος· Τότε
15, 10, 59    ἂν λάθοι τὸν θεὸν ἐπὶ  τῇ   καταστροφῇ τοῦ βίου τῆς ἀντ'
15, 3, 52    καὶ γράφει τὴν ἐπιβουλὴν Ἡρώδου  τῇ   Κλεοπάτρᾳ καὶ τὴν ἀπώλειαν τοῦ
15, 7, 56    εἰς ἐκείνην. Ἔπραττεν δὲ ταῦτα  τῇ   Κλεοπάτρᾳ μὲν οὐδέν τι μᾶλλον
15, 3, 52    χρῆσθαι. Τὸ δ' αὐτὸ καὶ  τῇ   Κλεοπάτρᾳ μὴ πολυπραγμονεῖσθαι τὰ περὶ
15, 3, 52    βασιλείᾳ καὶ τοῖς πράγμασιν. Καὶ  τῇ   Κλεοπάτρᾳ μηκέτι προσεῖναι τὴν ἐλπίδα
15, 4, 53    ἦν οὐκ ἀσφαλὲς ἡγούμενος διδόναι  τῇ   Κλεοπάτρᾳ μίσους αἰτίαν. δ'
15, 4, 53    πάλαι μὲν οὐκ εὔνους ἦν  τῇ   Κλεοπάτρᾳ χαλεπὴν εἰς ἅπαντας ἐπιστάμενος,
15, 7, 56    τύχῃ. Κἀκεῖνος μὲν ἐν Σαμαρείᾳ  τῇ   κληθείσῃ Σεβαστῇ τοῦτον τὸν τρόπον
15, 3, 52    καὶ διὰ τοῦτο συνεχὲς ἐντυγχάνων  τῇ   Μαριάμμῃ περί τε τὰς πραγματείας
15, 7, 56    τόν τ' εὐνοῦχον, ὃς ἦν  τῇ   Μαριάμμῃ πιστότατος, ἐβασάνιζεν ὑπὲρ τοῦ
15, 3, 52    τὸ ἐΝ διαβολῇ ποιοῦσα καὶ  τῇ   Μαριάμμῃ συγγενόμενον διατελεῖν. Ἔλεγεν δὲ
15, 7, 56    κατὰ τὴν γενομένην παρανομίαν ἐπὶ  τῇ   Μαριάμμῃ. Χεῖρον οὖν διετίθει καὶ
15, 5, 54    τοῦ χαρακώματος, διήρκεσαν δ' οὐδαμῶς  τῇ   μάχῃ, λαμπρῶς μὲν ἀγωνίσασθαι κεκακωμένοι
15, 8, 57    ἐρυμνότητι φρούριον αὐτὴν ποιούμενος ἐπὶ  τῇ   μείζονι, τὸ δ' εὐπρεπὲς ὡς
15, 5, 54    διακοσίων δ' ἐγγυητὴς γενόμενος,  τῇ   μὲν προσοδευομένῃ γέγονεν, αὐτοὶ δ'
15, 3, 52    δ' ἐκείνης καὶ πάνθ' ὅσα  τῇ   μηδὲν ἁμαρτούσῃ προσῆν εἰς ἀπολογίαν
15, 6, 55    ἔχειν, ἐν Ἀλεξανδρείῳ σὺν Ἀλεξάνδρᾳ  τῇ   μητρὶ κατεστήσατο Ἰώσηπον τὸν ταμιαίαν
15, 3, 52    τὸ γένος ἀξιώματος πλεῖστον ἐν  τῇ   μορφῇ διαφαίνων, ὁρμή τε τῷ
15, 8, 57    ἀσκήσεις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν  τῇ   μουσικῇ διαγινομένοις καὶ θυμελικοῖς καλουμένοις
15, 10, 59    οἱ μὲν ἀπέσφαττον αὑτοὺς ἐν  τῇ   νυκτί, τινὲς δὲ καθ' ὕψους
15, 10, 59    δὲ τοῦτ' ἔστιν διαίτῃ χρώμενον  τῇ   παρ' Ἕλλησιν ὑπὸ Πυθαγόρου καταδεδειγμένῃ.
15, 7, 56    καὶ πρότερον ἦρξεν ἐνθουσιαστικῶς καὶ  τῇ   παρρησίᾳ τῆς συμβιώσεως οὐκ ἀπενικήθη
15, 8, 57    τῇ Γαλιλαίᾳ Γάβα καλούμενον καὶ  τῇ   Περαίᾳ τὴν Ἐσεβωνῖτιν. Ταῦτα μὲν
15, 3, 52    εἷς ἐνομίζετο, τὸ μῖσος ὑπαλλάξεσθαι  τῇ   περὶ τὴν μήνυσιν εὐνοίᾳ προσεδόκησεν
15, 8, 57    διῃτᾶτο, τοῦ δὲ ἱεροῦ  τῇ   περὶ τὸ φρούριον ὀχυρότητι τὸ
15, 8, 57    κοινὸν ἐπί τε τοῖς ἐν  τῇ   πόλει καὶ τῇ χώρᾳ γενησόμενον.
15, 10, 59    τὴν Ὑρκανίαν ἐκεῖ διεφθείροντο, κἀν  τῇ   πόλει κἀν ταῖς ὁδοιπορίαις ἦσαν
15, 8, 57    μὴ φέρειν εἰκόνας ἀνθρώπων ἐν  τῇ   πόλει, τὰ τρόπαια λέγοντες· οὐ
15, 8, 57    μέγιστον ἀμφιθέατρον, περίοπτα μὲν ἄμφω  τῇ   πολυτελείᾳ, τοῦ δὲ κατὰ τοὺς
15, 8, 57    αὐτῶν ἄξιον. Τοιαῦτα μὲν ἐκεῖνοι  τῇ   προαιρέσει τῆς ἐπιβουλῆς ἐμπαρρησιασάμενοι περιστάντων
15, 11, 60    πρὸς ἀλήθειαν εἰπεῖν· συνεπεπτώκει γὰρ  τῇ   προθεσμίᾳ τοῦ περὶ τὸν ναὸν
15, 5, 54    καὶ πᾶσαν ἐπιδεικνυμένων σπουδὴν ἔγνω  τῇ   προθυμίᾳ τοῦ πλήθους βασιλεὺς
15, 6, 55    ἀβουλίαν. Νῦν οὖν εἰ μὲν  τῇ   πρὸς Ἀντώνιον ὀργῇ κρίνεις καὶ
15, 6, 55    γὰρ οὐκ ἦν ἐν διαφορᾷ  τῇ   πρὸς τὴν ἀδελφὴν καὶ τὴν
15, 5, 54    ποιούμενοι, καὶ πίπτουσιν αὐτῶν ἐν  τῇ   προτέρᾳ μάχῃ περὶ ἑπτακισχιλίους. Τοιαύτῃ
15, 5, 54    τὰ καθ' αὑτοὺς ἐξετάσωμεν, ἐνικήσαμεν  τῇ   πρώτῃ μάχῃ· συμβαλόντες τὴν δευτέραν
15, 5, 54    ἐλθεῖν, οὐκ ἀζήμιος δὲ γινόμενος  τῇ   συνεχείᾳ καὶ τῷ φιλοπόνῳ τῶν
15, 9, 58    πάλαι Στράτωνος ἐκαλεῖτο πύργος,  τῇ   τε διαγραφῇ μεγαλοπρεπῶς ἐπεβάλλετο καὶ
15, 4, 53    εἰ μέλλοι μόνον εἰς εὐπορίαν  τῇ   τῆς ἀδικούσης πλεονεξίᾳ. Τὸ δ'
15, 10, 59    Ζηνόδωρος ἀχθόμενος πρῶτον μὲν ἐπὶ  τῇ   τῆς ἐπαρχίας ἀφαιρέσει, μᾶλλον δὲ
15, 11, 60    ὑμῖν τὸ ἀνεπηρέαστον, οἶμαι σὺν  τῇ   τοῦ θεοῦ βουλήσει πρὸς εὐδαιμονίαν
15, 7, 56    ἐν ἐξουσίᾳ τῆς διαίτης ἀνατιθέντες  τῇ   τύχῃ. Κἀκεῖνος μὲν ἐν Σαμαρείᾳ
15, 6, 55    πολυπραγμονεῖν οὐδὲ νεωτέρων ἅπτεσθαι, συγχωρῶν  τῇ   τύχῃ πᾶν τὸ δι' ἐκείνης
15, 9, 58    καὶ ναοὺς ἐγείρων, οὐκ ἐν  τῇ   τῶν Ἰουδαίων, οὐδὲ γὰρ ἂν
15, 8, 57    ἀναγκαῖον τῆς ἀσφαλείας ὁρῶν καὶ  τῇ   τῶν περιβόλων ἐρυμνότητι φρούριον αὐτὴν
15, 9, 58    μὲν γὰρ πόλις ἐν  τῇ   Φοινίκῃ κατὰ τὸν εἰς Αἴγυπτον
15, 7, 56    αὐτῇ καὶ πλεῖον ἦν ἐν  τῇ   φύσει τὸ φιλόνεικον· κάλλει δὲ
15, 10, 59    δὲ μειδιάσας ἠρέμα καὶ τύπτων  τῇ   χειρὶ κατὰ τῶν γλουτῶν ἀλλά
15, 9, 58    ἐφ' ὅσον ἦν αὔταρκες πρὸς  τῇ   χέρσῳ μεγάλοις στόλοις ἐνορμεῖσθαι λίθους
15, 6, 55    προθυμίας ἐπισυνίστη καὶ πλεῖστον ἠνέγκατο  τῇ   χρείᾳ τοῦ καιροῦ τὸ μεγαλόψυχον
15, 7, 56    μὴν ἀτρεμαίῳ τῷ καταστήματι καὶ  τῇ   χρόᾳ τῆς σαρκὸς ἀμεταβλήτῳ πρὸς
15, 8, 57    τοῖς ἐν τῇ πόλει καὶ  τῇ   χώρᾳ γενησόμενον. Τῷ δὲ ἔθνει
15, 5, 54    οὐκ ἄλλοτε ἐδόκει, τῶν ἐν  τῇ   χώρᾳ κτηνῶν πολὺν φθόρον ἐποίησεν.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007