Alphabétiquement     [«   »]
οὐκ 87
Οὐκ 1
Οὐλάθαν 1
οὖν 49
οὓς 7
οὖσα 3
οὖσαν 7
Fréquences     [«    »]
48 ἐκ
47 ἐξ
48 ταῖς
49 οὖν
55 αὐτοῦ
59 εἰ
61 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

οὖν


Lv., Chap., Par.
15, 5, 54    χώρας ἀπόμοιραν τελεῖν, εἰ δ'  οὖν,   ἀλλ' οὐχ ὑπέρ γε τούτων
15, 6, 55    ταύτην τὴν ἀνδραγαθίαν. ~(Τὰ μὲν  οὖν   ἄλλα καλῶς εἶχεν αὐτῷ δυσεπιχειρήτῳ
15, 7, 56    γένους ἀρχὴν προύτρεπον. Ἐκεῖνοι μὲν  οὖν   ἅμα καὶ συμφέρειν αὐτὰ νομίζοντες
15, 7, 56    μικρὸν οὐδὲν ἐπενόει. Κλεοπάτρα μὲν  οὖν   Ἀντωνίου δεηθεῖσα περὶ τῆς χώρας
15, 1, 50    περὶ τοῦ πρώτου βασιλέως. Τὴν  οὖν   ἀτιμίαν ἐνόμισε μειώσειν Τῆς πρὸς
15, 8, 57    φανερὰν γενέσθαι τὴν ἀπόστασιν. (Ἐξωχυρωμένης  οὖν   αὐτῷ τῆς πόλεως μὲν ὑπὸ
15, 9, 58    πολλὰ χρησίμους αὐτῷ γενομένους. Πάλιν  οὖν   αὐτῷ τῶν πραγμάτων πρὸς ἐπίδοσιν
15, 7, 56    παρανομίαν ἐπὶ τῇ Μαριάμμῃ. Χεῖρον  οὖν   διετίθει καὶ τοῦτ' αὐτὸ τὸν
15, 7, 56    καὶ τούτων οὐδὲν ἤρκει. Τὰς  οὖν   διοικήσεις τῶν κατὰ τὴν βασιλείαν
15, 10, 59    Ἐσσηνοὺς τιμῶν διετέλει. Ταῦτα μὲν  οὖν   εἰ καὶ παράδοξα δηλῶσαι τοῖς
15, 6, 55    σοὶ προετίμησεν τὴν ἀβουλίαν. Νῦν  οὖν   εἰ μὲν τῇ πρὸς Ἀντώνιον
15, 5, 54    οὐδ' ὁτιοῦν ἐσχηκότες. Ὅμως δ'  οὖν   εἰς χεῖρας ᾔεσαν πλείους τε
15, 5, 54    δευτέρα παρανομία καὶ ἐνέδρα; τί  οὖν   ἔλαττον φρονοῦμεν ἐφ' οἷς μείζους
15, 10, 59    Πυθαγόρου καταδεδειγμένῃ. Περὶ τούτων μὲν  οὖν   ἐν ἄλλοις σαφέστερον διέξειμι. Τοὺς
15, 7, 56    ἑκατέρῳ πολλὴν εἶχεν ἀπορίαν. Οὕτως  οὖν   ἐν μέσῳ τοῦ στυγεῖν καὶ
15, 8, 57    Περαίᾳ τὴν Ἐσεβωνῖτιν. Ταῦτα μὲν  οὖν   ἐν τοῖς κατὰ μέρος αἰεί
15, 4, 53    τὴν βασιλείαν κατήγαγον. Ταῦτα μὲν  οὖν   ἐν ὑστέρῳ. (Περὶ δὲ τοὺς
15, 3, 52    νεωτέρων πραγμάτων ἠξιωκὼς δεδοικέναι. Προσέταττεν  οὖν   ἔν τε τοῖς βασιλείοις διατρίβειν
15, 7, 56    ἀνεψιὸς τοῦ βασιλέως Ἀχίαβος. Εὐθὺς  οὖν   ἐξήγγειλαν πέμψαντες ἐκείνῳ τὴν γνώμην
15, 7, 56    τὸν θεὸν εἰώθασιν συντελεῖν. Τοῖς  οὖν   ἐπὶ τούτων τῶν φυλακτηρίων Ἀλεξάνδρα
15, 3, 52    τῆς εὐμορφίας ἐτύγχανεν. Ἡρώδης μὲν  οὖν>   ἐπιστείλας ταῦτα καὶ τὰς ἐλπίδας
15, 5, 54    εἰ μόνον κερδαίνειν δυνηθεῖεν. Ἔστιν  οὖν   ἔτι ζήτησις ὑμῖν, εἰ δεῖ
15, 5, 54    αὐτοῖς τῶν οἴκοι πραγμάτων. Οὕτως  οὖν   ἐχόντων ἐπῆγεν βασιλεὺς λόγῳ
15, 11, 60    καθὼς καὶ πρότερον ἦσαν. Πέμπουσιν  οὖν   Ἰουδαῖοι πρέσβεις πρὸς Κλαύδιον Καίσαρα
15, 1, 50    τῆς Ἰουδαικῆς ἀρχαιολογίας ~(Σόσσιος μὲν  οὖν   καὶ Ἡρώδης ὡς κατὰ κράτος
15, 5, 54    ἐλθεῖν ἐπιτρέψαντες τοῖς ἐναντίοις. θορυβούντων  οὖν   καὶ πᾶσαν ἐπιδεικνυμένων σπουδὴν ἔγνω
15, 11, 60    τὸ Ἰουδαίων ἔθνος. Τὰ μὲν  οὖν   κατὰ μέρος ἐξεργασθέντα περὶ τὴν
15, 9, 58    καλλίστην τῶν τότε νομιζομένην. ὄντος  οὖν   λόγου παρὰ τοῖς Ἱεροσολυμίταις αὐτῆς
15, 5, 54    πολεμίους πολεμίοις διαλλάττειν δύναται. Ποῖον  οὖν   μεῖζον ἂν γένοιτο ἀσέβημα
15, 4, 53    γινόμενον ἐπὶ μεγίστοις ἁμαρτάνειν. ἵν'  οὖν   μήτ' ἀρνηθῇ παντάπασιν μήθ' ὅσα
15, 11, 60    τῶν ἐπισυμβεβηκότων παρεδηλώθη. Τότε δ'  οὖν   τῶν Ἰουδαίων βασιλεὺς Ἡρώδης
15, 11, 60    θείων ἐμπειρίας ἀξιοῦνται. ~(Τότε δ'  οὖν   ὀκτωκαιδεκάτου τῆς Ἡρώδου βασιλείας γεγονότος
15, 5, 54    φυγεῖν βουλομένους εἶργον. (Ἐν τοιούτοις  οὖν   ὄντες οἱ Ἄραβες ἐπρεσβεύοντο πρὸς
15, 2, 51    τούτῳ τὴν ἀρχιερωσύνην δίδωσιν. ~(Εὐθὺς  οὖν   οὐκ ἤνεγκεν Ἀλεξάνδρα τὴν ἐπήρειαν,
15, 7, 56    τύχοι, φυλάξασθαι συμβουλεύουσαι. Μαριάμμη μὲν  οὖν   οὕτως ἤγετο τὴν ἐπὶ θανάτῳ.
15, 10, 59    τῆς ἀρχῆς, λαμβάνειν. Τοὺς μὲν  οὖν   παντάπασιν ἐξαυθαδιζομένους πρὸς τὸ μὴ
15, 3, 52    δουλείας καὶ φόβων καταζῆν. Ἔπεμπεν  οὖν   παρὰ τὴν Κλεοπάτραν ἐν οἷς
15, 6, 55    εὐμένειαν τοῦ θεοῦ προσεπικτώμενος. Εὐθὺς  οὖν   περὶ τὴν ὑποδοχὴν ἐγεγόνει Καίσαρος
15, 11, 60    ἐμφανείας τοῦ θεοῦ. Τὰ μὲν  οὖν   περὶ τὸν ναὸν ἐξῳκοδομήθη τοῦτον
15, 10, 59    τῆς ἀρχῆς ὁμολογεῖν. Οἱ μὲν  οὖν   πολλοὶ κατὰ θεραπείαν καὶ δέος
15, 8, 57    αὐτὸν ἐκεῖνον ἀγαγεῖν. Ἐκεῖνοι μὲν  οὖν   προκαταστάντες ἐπὶ τοιαύτης ἦσαν προθυμίας·
15, 2, 51    καὶ τῆς κολάσεως ἐρρύσατο. λόγους  οὖν   προσέφερε τοῖς Ἰουδαίοις ἰέναι παρ'
15, 6, 55    ὅλος ἐπ' ἐκείνῳ γενησόμενος· ἐγχειρεῖν  οὖν   τι καὶ καινοτέρων ἅπτεσθαι πάντων
15, 6, 55    φιλίας πρὸς Ἀντώνιον γεγενημένης. Ἦν  οὖν   τοῖς μὲν φίλοις ἀπόγνωσις τῶν
15, 9, 58    ἐν ὑστέρῳ. ~(Κατὰ τοῦτον μὲν  οὖν   τὸν ἐνιαυτὸν τρισκαιδέκατον ὄντα τῆς
15, 4, 53    ἐπενόει κτῆμα ποιήσασθαι. Λυσανίαν μὲν  οὖν   τὸν Πτολεμαίου Πάρθους αἰτιασαμένη τοῖς
15, 10, 59    τοῖς ἀλλοτρίοις ἁμαρτόντας ἀφιέναι. Κατηγορούντων  οὖν   ὕβρεις καὶ ἁρπαγὰς καὶ κατασκαφὰς
15, 11, 60    τὴν σφραγῖδα κατετίθεντο. Ταῦτα μὲν  οὖν   ὑπὸ τοῦ πάθους τῶν ἐπισυμβεβηκότων
15, 2, 51    ἐκ τοῦ δύνασθαι ποριζόμενον. Ἀντέγραψεν  οὖν   ὡς, εἰ μόνον ἐξέλθοι τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007