Alphabétiquement     [«   »]
ἐμφανῶς 1
ἐμφῆναι 2
ἐΝ 1
ἐν 145
Ἐν 9
Ἔν 1
ἔν 3
Fréquences     [«    »]
140 γὰρ
139 δ
136 πρὸς
145 ἐν
160 εἰς
168 τοῦ
209 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Flavius Josèphe (37 à +/- 100 ap. J. Chr.), Les Antiquités judaïques, livre XV

ἐν


Lv., Chap., Par.
15, 7, 56    τῆς τιμῆς. Ἡρώδης δὲ γενόμενος  ἐν   Αἰγύπτῳ Καίσαρί τε μετὰ πλείονος
15, 6, 55    πεποιηκότι τὸ μηδ' ἡττηθέντα τὴν  ἐν   Ἀκτίῳ μάχην καταλιπεῖν, μηδὲ συμμεταβῆναι
15, 6, 55    ἐκείνου δίαιταν τὴν αὐτὴν ἔχειν,  ἐν   Ἀλεξανδρείῳ σὺν Ἀλεξάνδρᾳ τῇ μητρὶ
15, 10, 59    καταδεδειγμένῃ. Περὶ τούτων μὲν οὖν  ἐν   ἄλλοις σαφέστερον διέξειμι. Τοὺς δὲ
15, 1, 50    εὔνουν Ἀντιγόνῳ διαμένον, ἔγνω τοῦτον  ἐν   Ἀντιοχείᾳ πελεκίσαι· σχεδὸν γὰρ οὐδαμῶς
15, 10, 59    κατὰ τὴν ἀσθένειαν ὑποχωροῦντος αἵματος  ἐν   Ἀντιοχείᾳ τῆς Συρίας ἐκλείπει τὸν
15, 4, 53    στρατευόμενον ἀνέστρεφεν καὶ γίνεται μὲν  ἐν   Ἀπαμείᾳ καὶ Δαμασκῷ, παρῆλθεν δὲ
15, 9, 58    βάσις δὲ τοῦ περιβόλου παντὸς  ἐν   ἀριστερᾷ μὲν εἰσπλεόντων πύργος νενασμένος
15, 6, 55    ζῆν τύχαις· εὐθὺς μὲν γὰρ>  ἐν   ἀρχῇ βασιλευούσης αὐτῷ τῆς μητρὸς
15, 3, 52    ἀπαντήσειεν ταραχὴ περὶ τὴν αὐλήν,  ἐν   ἀσφαλεστέρῳ διάξειν αὐτοὶ Ῥωμαίους εὐμενεῖς
15, 9, 58    σύμπασαν ὑποκλύζειν πόλιν. Κατεσκεύαζεν δ'  ἐν   αὐτῇ καὶ θέατρον καὶ πρὸς
15, 11, 60    τὴν χώραν καὶ πόλεις ὅσας  ἐν   αὐτῇ καὶ τοῖς ἐπικτήτοις ἐγείραντες
15, 9, 58    δέον ὧν ἠλπίκει τὰς μὲν  ἐν   αὐτῇ τῇ βασιλείᾳ ταραχὰς οὐδ'
15, 6, 55    τιμὰς ἀπολαβὼν ἔτη τεσσαράκοντα διετέλεσεν  ἐν   αὐτοῖς. Ἀφαιρεθεὶς δὲ τὸ δεύτερον
15, 9, 58    τὴν τῆς χάριτος εὐκαιρίαν οὕτως  ἐν   αὐτοῖς τε τοῖς Ἰουδαίοις ἰσχῦσαι
15, 4, 53    δόξαντος, ὡς μὴ περιαιρεθῆναι τὸν  ἐν   αὐτῷ κόσμον, οὔτε βεβήλου μὴ
15, 8, 57    ἀνῆκεν παντοίως κεκοσμημένον καὶ ναὸν  ἐν   αὐτῷ μεγέθει καὶ κάλλει τῶν
15, 11, 60    τὸν βυθὸν εἰσκύπτοι, παμμέγεθες ὕψος  ἐν   αὐτῷ τὸ τῆς στοᾶς ἀνέστηκεν,
15, 9, 58    γὰρ Ἡρώδης, τούτων ἀφικομένων  ἐν   ἀφορμῇ τὴν ἐπιμέλειαν τὴν αὐτοῦ
15, 2, 51    Διὰ τοῦτο δεσμῶν μὲν ἀφῆκεν,  ἐν   Βαβυλῶνι δὲ κατάγεσθαι παρεῖχεν, ἔνθα
15, 3, 52    εὔνοιαν τῶν ὄχλων καὶ προπετεστέραν  ἐν   βασιλείᾳ δοκεῖν τὴν ὧν πεπόνθεσαν
15, 5, 54    χαράκωμα συμφυγεῖν, εἶχεν δ' οὐκ  ἐν   βεβαίῳ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας
15, 6, 55    τὸ δυσχερέστατον δέ, ὡς προειρήκαμεν,  ἐν   γήρᾳ τέλους οὐκ ἀξίου τυχεῖν·
15, 11, 60    τὰς μὲν ἡμέρας οὐχ ὕειν,  ἐν   δὲ ταῖς νυξὶ γίνεσθαι τοὺς
15, 7, 56    γυναιξὶν εἶναι καὶ μῖσος ἄσπονδον,  ἐν   δὲ τῷ τότε καὶ διαβολὰς
15, 2, 51    ὁμιλήσαντες καὶ σπουδαιότερον θᾶττον  ἐν   δεξιαῖς διελύοντο πάσης ὑποψίας, ὡς
15, 3, 52    Οὐ μὴν ὅπερ εἰκὸς ἦν  ἐν   διαλλαγαῖς ἀνυπόπτως διετέλει, τὴν Ἀλεξάνδραν
15, 6, 55    γυναῖκα, δυνατὸν γὰρ οὐκ ἦν  ἐν   διαφορᾷ τῇ πρὸς τὴν ἀδελφὴν
15, 10, 59    γὰρ ῥᾴδιον ἦν ἐπισχεῖν αὐτοὺς  ἐν   ἔθει τὸ λῃστεύειν πεποιημένους καὶ
15, 8, 57    ἐδυνήθη τὸ καὶ πρότερον αὐτοὺς  ἐν   εἰρωνείᾳ τίθεσθαι τὰς κατασκευὰς τῶν
15, 1, 50    ἐνεστήκει γὰρ τότε, καὶ σπείρειν  ἐν   ἐκείνῳ τὴν γῆν ἀπηγορευμένον ἐστὶν
15, 7, 56    φρουροὺς καὶ μᾶλλον τὸν Σόαιμον,  ἐν   ἐκείνῳ τὸ πᾶν ἐπισταμένη. Σόαιμος
15, 7, 56    ἠξίουν, τὸ δύσελπι τῆς σωτηρίας  ἐν   ἐξουσίᾳ τῆς διαίτης ἀνατιθέντες τῇ
15, 8, 57    εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ἱκανός, ἀλλ'  ἐν   ἑτοίμῳ κατατιθεὶς αὑτὸν παθεῖν εἴ
15, 3, 52    μηδενὸς ὑστερήσειν ὧν εἰκὸς τοῖς  ἐν   εὐγενείᾳ βασιλικῇ γεγονόσιν. (Ἐπὶ τούτων
15, 8, 57    κατεμέριζεν τοῖς οἰκήτορσιν, ὡς εὐθὺς  ἐν   εὐδαιμονίᾳ συνιόντας οἰκεῖν, καὶ τείχει
15, 4, 53    τὴν δ' ἀδελφὴν Ἀρσινόην ἱκετεύουσαν  ἐν   Ἐφέσῳ πρὸς τῷ τῆς Ἀρτέμιδος
15, 3, 52    πόλιν τῶν Ἱεροσολυμιτῶν παρὰ τῶν  ἐν   ἔχθει τὸν Ἡρώδην ἐχόντων, ὡς
15, 6, 55    Ἡρώδην οὕτως χωρήσειεν, ὡς εἰκὸς  ἐν   ἔχθρᾳ Καίσαρος, αὐτοὺς ἔσεσθαι τοὺς
15, 8, 57    πόλεως μὲν ὑπὸ τῆς αὐλῆς,  ἐν   διῃτᾶτο, τοῦ δὲ ἱεροῦ
15, 6, 55    τινὶ τῶν περὶ αὐτὸν φίλων,  ἐν   συντέτακτο πέμπειν αὐτῷ τὸν
15, 5, 54    τοῦτο δεῖξαι, διότι καὶ τῶν  ἐν   ἡμῖν δεινὸν οὐδέν ἐστιν καὶ
15, 6, 55    αὐτὸ τὸ τῆς φιλίας βέβαιον  ἐν   ἡμῖν εὐδοκιμεῖν δυνήσεται. (Τοιαῦτα λέγων
15, 3, 52    τῆς ἑορτῆς παρελθούσης εἱστιᾶτο μὲν  ἐν   Ἱεριχοῦντι δεχομένης αὐτοὺς τῆς Ἀλεξάνδρας,
15, 8, 57    ἀθλημάτων κατεστήσατο Καίσαρι καὶ θέατρον  ἐν   Ἱεροσολύμοις ᾠκοδόμησεν, αὖθίς τ' ἐν
15, 5, 54    ἧς εἶχεν δυνάμεως, καὶ πλησιάσας  ἐν   καλῷ στρατοπεδεύεσθαι διεγνώκει χάρακά τε
15, 11, 60    Τοῦ δ' ἱεροῦ παντὸς ἦν  ἐν   κύκλῳ πεπηγμένα σκῦλα βαρβαρικά, καὶ
15, 9, 58    ὀρθοὶ καὶ συνεζευγμένοι. Περίκεινται δὲ  ἐν   κύκλῳ τὸν λιμένα λειοτάτου λίθου
15, 6, 55    ἀδελφὴν καὶ τὴν γενεὰν ἅπασαν  ἐν   Μασάδοις κατεστήσατο παρακελευσάμενος, εἴ τι
15, 5, 54    πλησίον. Ἐδόκει δ' αὐτῷ φρούριον  ἐν   μέσῳ κείμενον καταλαβεῖν· οὕτως γὰρ
15, 11, 60    τῷ τείχει στοὰν ἔχον διπλῆν,  ἐν   μέσῳ τοῦ νεὼ τετυχηκότος ἀφορῶσαν
15, 7, 56    πολλὴν εἶχεν ἀπορίαν. Οὕτως οὖν  ἐν   μέσῳ τοῦ στυγεῖν καὶ στέργειν
15, 11, 60    εἰς τὰ βασίλεια τείνουσα τῆς  ἐν   μέσῳ φάραγγος εἰς δίοδον ἀπειλημμένης,
15, 6, 55    τοῦ τρόπου καὶ τὸ μήτ'  ἐν   νεότητι θράσους προπετείας ἐπίδειξιν
15, 7, 56    ἐκείνων σωτηρίαν ὑπεξέθετο καὶ κατέκρυψεν  ἐν   οἰκείοις χωρίοις. Καὶ τότε μὲν
15, 7, 56    βασιλεὺς πέμψας εἰς τοὺς τόπους,  ἐν   οἷς διατρίβειν ἐμηνύθησαν, ἐκείνους τε
15, 3, 52    Ἔπεμπεν οὖν παρὰ τὴν Κλεοπάτραν  ἐν   οἷς εἴη συνεχὲς ὀδυρομένη καὶ
15, 9, 58    προσκατεσκευάσατο φρούριον ἐπὶ τῶν τόπων,  ἐν   οἷς ἐνίκα Ἰουδαίους, ὅτε τῆς
15, 10, 59    πλησίον τοῦ Πανίου καλουμένου. σπήλαιον  ἐν   ὄρει περικαλλές ἐστιν, ὑπ' αὐτὸ
15, 3, 52    καὶ τοῦ πάθους ἀπονικῶντος αὐτὸν  ἐν   ὄψει τῆς τε ὥρας καὶ
15, 3, 52    βαροῦντες ἀεὶ καὶ βαπτίζοντες ὡς  ἐν   παιδιᾷ νηχόμενον οὐκ ἀνῆκαν, ἕως
15, 6, 55    δοκεῖ γὰρ ἐπιεικὴς καὶ μέτριος  ἐν   πᾶσιν γενέσθαι καὶ τὰ πλεῖστα
15, 11, 60    τῆς τέχνης τοῖς ἰδοῦσιν, οἷον  ἐν   πολυτελείᾳ τῆς ὕλης τὸ κατασκευασθὲν
15, 1, 50    ἦσαν ἰδιωτεύοντες ἔτι τἀκείνου φρονοῦντες  ἐν   προαγωγῇ τούτους ἐποιεῖτο, τοὺς δὲ
15, 6, 55    Κἀπειδὴ παρῆν, δέχεται μὲν αὐτὸν  ἐν   Πτολεμαίδι πάσῃ τῇ βασιλικῇ θεραπείᾳ,
15, 11, 60    ἀναβάντων νεώτερος βασιλεὺς Ἀγρίππας  ἐν   Ῥώμῃ τυγχάνων αἰτησάμενος παρὰ τοῦ
15, 7, 56    ἀνατιθέντες τῇ τύχῃ. Κἀκεῖνος μὲν  ἐν   Σαμαρείᾳ τῇ κληθείσῃ Σεβαστῇ τοῦτον
15, 6, 55    τρόπον ἀποκτεῖναι· γράφουσι γὰρ οὕτως,  ἐν   συμποσίῳ τινὶ μηδὲν ὑποψίας ἐνδιδόντα
15, 5, 54    ἔχοντες, κέρδος δ' εἰ θνήσκοιεν  ἐν   συμφορᾷ τὸ ζῆν ποιούμενοι, καὶ
15, 9, 58    τὰς ὠφελείας παρέχειν σπέρματα τοῖς  ἐν   Συρίᾳ διαδούς. Καὶ τοῦτ' ὤνησεν
15, 8, 57    εἰς τὸ βασίλειον ὀνομαστὶ τοὺς  ἐν   ταῖς αἰτίαις ἐκάλει. Προσπιπτόντων δ'
15, 7, 56    ἔλαττόν τι πεπρᾶχθαι. γενόμενος δὲ  ἐν   ταῖς ἀνάγκαις ἄνθρωπος, οὐδὲν
15, 9, 58    πρὸς εὐδοξίαν ὠφελῆσαι· τὸ γὰρ  ἐν   ταῖς ἀπορίαις μεγαλόψυχον παρὰ δόξαν
15, 9, 58    οὐχ ἥκιστα καὶ τοὺς πέριξ  ἐν   ταῖς αὐταῖς κακοπαθείαις ὄντας ἐπεκούφισεν.
15, 3, 52    ὡς ἐκπλῆξαι τὸ λυπηρὸν τῆς  ἐν   ταῖς γυναιξὶν ἀλγηδόνος καὶ παραμυθήσασθαι
15, 7, 56    κακῶς ἔλεγεν, ὥστ' ἤδη στάσιν  ἐν   ταῖς γυναιξὶν εἶναι καὶ μῖσος
15, 3, 52    ἃς ἔχοι παρ' Ἀντωνίῳ συνθακῶν  ἐν   ταῖς διαγνώσεσιν καὶ συνεστιώμενος ἐφ'
15, 8, 57    καὶ δι' αὐτοῦ πρότερον οὐκ  ἐν   ταῖς ἐπισήμοις οὖσαν, καὶ μᾶλλον
15, 9, 58    ἀργύρου καὶ χρυσοῦ, μήτε τῆς  ἐν   ταῖς κατασκευαῖς ἐπιμελείας μήτ' εἴ
15, 5, 54    μὲν πρὸς φιλίαν, ἀσπόνδους δὲ  ἐν   ταῖς μάχαις, ἀνοσίους δὲ εἰς
15, 5, 54    ἦν οὔτε ἰσοτιμίας ἐλπὶς προηττημένοις  ἐν   ταῖς μάχαις οὔτε βοηθείας κεκακωμένων
15, 5, 54    πρότερον αὐτοῖς ἀφῄρηντο, τεθαυμακότες δὲ  ἐν   ταῖς οἰκείαις συμφοραῖς τὴν Ἡρώδου
15, 9, 58    τὴν ἐπιμέλειαν δὲ ὧν μεγαλόψυχος  ἐν   ταῖς περιπετείαις εὑρίσκετο. Περιεβάλλετο δὲ
15, 1, 50    τῶν Ἱεροσολύμων πάντα συνεφόρει τὸν  ἐν   τῇ βασιλείᾳ κόσμον ἔτι καὶ
15, 3, 52    ἐπὶ τῆς διοικήσεως ὢν τῶν  ἐν   τῇ βασιλείᾳ πραγμάτων καὶ διὰ
15, 10, 59    μέρος ἀφῆκε τῶν φόρων τοῖς  ἐν   τῇ βασιλείᾳ, πρόφασιν μὲν ὡς
15, 7, 56    ἥττων ἐφάνη. ~(Τότε μέντοι γενόμενος  ἐν   τῇ βασιλείᾳ τεταραγμένην αὐτῷ τὴν
15, 7, 56    δὲ εἰς ἕν τι τῶν  ἐν   τῇ βασιλείᾳ φρουρίων. Ἐσπουδάσθη δὲ
15, 9, 58    ἔθνους, ἀντικατάλλαγμα δὲ φαίνεσθαι τὴν  ἐν   τῇ βοηθείᾳ τῶν δεινοτάτων φιλοτιμίαν.
15, 10, 59    ἐπὶ θάλατταν προπέμψας ὡς ἐπανῆκεν,  ἐν   τῇ Ζηνοδώρου περικαλλέστατον αὐτῷ ναὸν
15, 6, 55    ὅλων κρίσιν ἐξάγων Ἀντώνιον Καίσαρος  ἐν   τῇ κατ' Ἄκτιον μάχῃ νενικηκότος·
15, 3, 52    περὶ τὸ γένος ἀξιώματος πλεῖστον  ἐν   τῇ μορφῇ διαφαίνων, ὁρμή τε
15, 8, 57    γυμνικὰς ἀσκήσεις, ἀλλὰ καὶ τοῖς  ἐν   τῇ μουσικῇ διαγινομένοις καὶ θυμελικοῖς
15, 10, 59    αἰκίας οἱ μὲν ἀπέσφαττον αὑτοὺς  ἐν   τῇ νυκτί, τινὲς δὲ καθ'
15, 8, 57    καὶ κοινὸν ἐπί τε τοῖς  ἐν   τῇ πόλει καὶ τῇ χώρᾳ
15, 8, 57    οἰστά, μὴ φέρειν εἰκόνας ἀνθρώπων  ἐν   τῇ πόλει, τὰ τρόπαια λέγοντες·
15, 5, 54    ζῆν ποιούμενοι, καὶ πίπτουσιν αὐτῶν  ἐν   τῇ προτέρᾳ μάχῃ περὶ ἑπτακισχιλίους.
15, 9, 58    φιλοτιμίας καὶ ναοὺς ἐγείρων, οὐκ  ἐν   τῇ τῶν Ἰουδαίων, οὐδὲ γὰρ
15, 9, 58    Κεῖται μὲν γὰρ πόλις  ἐν   τῇ Φοινίκῃ κατὰ τὸν εἰς
15, 7, 56    ἔλιπεν αὐτῇ καὶ πλεῖον ἦν  ἐν   τῇ φύσει τὸ φιλόνεικον· κάλλει
15, 5, 54    ὡς οὐκ ἄλλοτε ἐδόκει, τῶν  ἐν   τῇ χώρᾳ κτηνῶν πολὺν φθόρον
15, 10, 59    μηδὲ τοὺς ὑπὸ Ἀγρίππα παραδοθέντας  ἐν   τιμωρίᾳ γενέσθαι διιέντος Ἡρώδου καὶ
15, 9, 58    μὴ> ἀμελεῖν, τὸν ὄντα κόσμον  ἐν   τοῖς βασιλείοις αὐτοῦ συνέκοψεν ἀργύρου
15, 9, 58    υἱὸς Βοηθοῦ τινος Ἀλεξανδρέως, ἱερεὺς  ἐν   τοῖς γνωρίμοις, εἶχεν δὲ θυγατέρα
15, 2, 51    Φασάηλος μὲν οὐ φέρων τὴν  ἐν   τοῖς δεσμοῖς αἰσχύνην, πάσης δὲ
15, 11, 60    τὴν ἀσφάλειαν φέρειν. Οὔτε γὰρ  ἐν   τοῖς δυσχερεστάτοις ἀμελήσας τῶν εἰς
15, 10, 59    πλεῖστοι κατεβόων Ἡρώδου βαρὺν αὐτὸν  ἐν   τοῖς ἐπιτάγμασιν καὶ τυραννικὸν εἶναι.
15, 8, 57    συνελέγησάν τε οἱ κορυφαιότατοι τῶν  ἐν   τοῖς ἐπιτηδεύμασιν· οὐ γὰρ μόνον
15, 3, 52    αὐτὴν ἀνωμολογεῖτο καὶ τέλος, ὡς  ἐν   τοῖς ἐρωτικοῖς φιλεῖ, προύπιπτον εἰς
15, 7, 56    θάνατον ἀπῄει, τὴν εὐγένειαν οὐδ'  ἐν   τοῖς ἐσχάτοις ἄδηλον τοῖς ἐπιθεωροῦσιν
15, 7, 56    τὸν τρόπον ἐνοσηλεύετο. ~(Διατρίβουσα δὲ  ἐν   τοῖς Ἱεροσολύμοις Ἀλεξάνδρα καὶ πυνθανομένη
15, 8, 57    τὴν Ἐσεβωνῖτιν. Ταῦτα μὲν οὖν  ἐν   τοῖς κατὰ μέρος αἰεί τι
15, 11, 60    τὰς ὑμετέρας χρείας διαφερόντων οὔτε  ἐν   τοῖς κατασκευάσμασιν ἐπιτηδεύσας ἐμαυτῷ μᾶλλον
15, 5, 54    δογμάτων καὶ τὰ ὁσιώτατα τῶν  ἐν   τοῖς νόμοις δι' ἀγγέλων παρὰ
15, 5, 54    ἀπολομένων οὐδεὶς οὐδὲν ἔπαθεν τῶν  ἐν   τοῖς ὅπλοις, ἀλλὰ πάντες ἐσώθητε,
15, 5, 54    λελείψεται τῆς ἐκείνων ἀρετῆς, πρῶτος  ἐν   τοῖς ὅπλοις ἡγήσατο πάντων κατ'
15, 5, 54    ἡμῖν ἐναντιώματα, καὶ θαρρεῖν εἰκὸς  ἐν   τοῖς τοιούτοις οὐδὲ τοὺς πλεῖστον
15, 6, 55    (Ταῦτα δὲ γράφομεν ἡμεῖς, ὡς  ἐν   τοῖς ὑπομνήμασιν τοῖς τοῦ βασιλέως
15, 11, 60    ἐξὸν ἦν μόνοις. ναὸς  ἐν   τούτῳ> καὶ πρὸ αὐτοῦ βωμὸς
15, 10, 59    λῃστείας τρόπος, ὡς μηδὲν ἀνομίας  ἐν   τούτῳ λελεῖφθαι. λαβὼν δὲ τὴν
15, 6, 55    ἀνῃρήκει, συγγενὴς ἦν καὶ τῶν  ἐν   Τύρῳ φονευθέντων ὑπ' Ἀντωνίου πρότερον
15, 5, 54    τῷ τοῖς ἀσθενεστέροις ἐπιχειρεῖν, ἀλλ'  ἐν   τῷ δύνασθαι καὶ τῶν ἰσχυροτέρων
15, 6, 55    ποικίλαις καὶ πολυτρόποις χρησαμένῳ ταῖς  ἐν   τῷ ζῆν τύχαις· εὐθὺς μὲν
15, 7, 56    καὶ φαρμάκων. Ἦν δὲ ἀκρατὴς  ἐν   τῷ λόγῳ καὶ κρίσεως ὀργιλαίτερος,
15, 10, 59    καὶ τοῦ βασιλεύειν καὶ εὐτυχεῖν  ἐν   τῷ μεγέθει τῆς ἀρχῆς μεταπέμπεται
15, 8, 57    ἐν Ἱεροσολύμοις ᾠκοδόμησεν, αὖθίς τ'  ἐν   τῷ πεδίῳ μέγιστον ἀμφιθέατρον, περίοπτα
15, 6, 55    δὲ καὶ τὸν Εὐφράτην τοὺς  ἐν   τῷ πέραν τιμῶντας αὐτὸν καταλιπὼν
15, 5, 54    οἶδεν, δεδήλωκεν αὐτός· ἐνίων γὰρ  ἐν   τῷ σεισμῷ περὶ τὴν χώραν
15, 5, 54    ὁρμηθείη; τὸ γὰρ εὔψυχον οὐκ  ἐν   τῷ τοῖς ἀσθενεστέροις ἐπιχειρεῖν, ἀλλ'
15, 11, 60    Ταύτην Ἡρώδης βασιλεὺς ἐφύλαξεν  ἐν   τῷ τόπῳ καὶ μετὰ τὴν
15, 7, 56    ἔμπροσθεν χρόνον ὄντες ἔτι μᾶλλον  ἐν   τῷ τότε διέμειναν μίσει τε
15, 4, 53    πρεσβύτατος τῶν ἐκείνου παίδων διαδρὰς  ἐν   τῷ τότε. Καὶ τοῦτον Ἀρχέλαος
15, 2, 51    ἰσχύοντα μὲν ὡς οὐκ ἄλλος  ἐν   τῷ τότε Ῥωμαίων, ἕτοιμον δὲ
15, 10, 59    ἤρκει, τὰ λῃστήρια δὲ ἔχων  ἐν   τῷ Τράχωνι πλείω τὴν πρόσοδον
15, 5, 54    περὶ τρισμυρίους· τὸ μέντοι στρατιωτικὸν  ἐν   ὑπαίθρῳ διαιτώμενον οὐδὲν ὑπὸ τοῦ
15, 7, 56    τἀναντία τῷ βασιλεῖ πολιτευομένους, εἰδὼς  ἐν   ὑπολήψει καὶ τιμῇ τοὺς Σάββα
15, 8, 57    φιλοκαλεῖν καὶ μνημεῖα φιλανθρωπίας ἀπολιπεῖν  ἐν   ὑστέρῳ. ~(Κατὰ τοῦτον μὲν οὖν
15, 7, 56    βίον κρίνουσα. Καὶ τοῦτο διέδειξεν  ἐν   ὑστέρῳ μηδὲν ἐπικρυψαμένη τοῦ κατ'
15, 4, 53    βασιλείαν κατήγαγον. Ταῦτα μὲν οὖν  ἐν   ὑστέρῳ. (Περὶ δὲ τοὺς φόρους,
15, 2, 51    ἐκποδὼν ποιήσασθαι· τοῦτο γὰρ ἔπραξεν  ἐν   ὑστέρῳ. (Τότε μέντοι γε ἐπειδὴ
15, 1, 50    γὰρ πλεονεξία τοῦ κρατοῦντος  ἐν   χρείᾳ γεγενημένου διεφόρει, τὴν δὲ
15, 6, 55    ὕδατος, καὶ μᾶλλον ἦν  ἐν   χρείᾳ τοῖς στρατιώταις, ὑστερηθῆναι. Αὐτόν
15, 5, 54    ἡττῶντο καὶ πολλὰς ἐλάμβανον πληγὰς  ἐν   χωρίοις ἀφίπποις καὶ πετρώδεσιν, ὧν
15, 7, 56    ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὑποστρέψειν ἐξουσίας·  ἐν   καὶ μᾶλλον ἐκφυγὼν τὸν
15, 7, 56    καὶ μάλιστα περὶ τὸν γάμον,  ἐν   καὶ μᾶλλον εὐτυχεῖν ἐδόκει
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/10/2007